Debatindlæg 2021, 2

20/7-21

 Af Inge Messerschmidt, formand for Velfærdsudvalget (O)
>> I går mandag blev jeg gjort bekendt med den tilsynsrapport, Frederikssund Kommune modtog d 13/juli efter Sundhedsstyrelsens tilsyn d 20/april i Døgnplejen, der har til huse på Plejecenter De tre Ege.
>> På baggrund af dette tilsyn har Døgnplejen Vest modtaget et påbud vedr  “forsvarlig medicinhåndtering, systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå samt tilstrækkelig journalføring”. Tilsynsrapportens påbud beskriver klart, hvor der skal strammes op. Og det bliver der handlet på.
>> Det er altid uheldigt, når der sker fejl og mangler, men det vigtige er, at der handles effektivt på det efterfølgende.
>> Det er vigtigt for mig at pointere, at tilsynet fandt sted d 20/april. I uge 16. For 3 måneder siden i dag.
>> Allerede fra uge 17 blev der reageret på påbudet, og arbejdet med en handleplan for det fremadrettede arbejde, der indeholdt informationsmøder, undervisning og efterfølgende opfølgning,, gik i gang.
>> Dvs siden uge 17 har der været systematisk fokus på at udbedre manglerne.
>> Så påbudet er modtaget med stor alvor, og der arbejdes intensivt med fremadrettet at sikre “forsvarlig medicinhåndtering, systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå samt tilstrækkelig journalføring”.
>> Jeg har som formand for Velfærdsudvalget bedt om, at vi politikere får mulighed for at få drøftet rapporten samt resultatet af handleplanerne på næste udvalgsmøde efter sommerferien.

16/9 21 sendt til lokalavisen

Dansk Folkeparti vil bremse partihoppere.

Af Inge Messerschmidt, lokalformand for Dansk Folkeparti Frederikssund

16/november nærmer sig. Dansk Folkeparti i Frederikssund har indleveret en kandidatliste med hele 10 kandidater til det kommende kommunalvalg.

I den forbindelse har lokalbestyrelsen besluttet, ligesom ved sidste kommunalvalg, at indstille til kandidaterne at underskrive en fælles erklæring. Her lover hver kandidat at skulle de beslutte at forlade Dansk Folkeparti i den kommende byrådsperiode, vil de overlade deres byrådsplads pr. 1/januar 2022 til suppleanten. Alle 10 kandidater er blevet enige om at underskrive den fælles erklæring. Det oplyser partiets lokalformand Inge Messerschmidt, der også er en af kandidaterne.

Det er de færreste kandidater, der får nok personlige stemmer til at få sit eget personlige mandat. Det står selvfølgelig en frit for, hvis man vil forlade sit parti, men man skal ikke tage sit mandat og dermed partiets stemmer med sig til et andet parti eller som løsgænger. Det er det, vi vil sende et klart signal om ved vores underskrifter på erklæringen.

Jeg er klar over, at erklæringen ikke gælder juridisk. Men når vi alle på denne måde giver hinanden håndslag på, at det er vi enige om, sikrer vi vores vælgere, at de kan stole på, at deres stemmer bliver i Dansk Folkeparti, slutter Inge Messerschmidt.

 

17/9 21 sendt til medierne

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti, formand Velfærdsudvalget
>
> Klippekortordningen og nyt daghjem er klare DF aftryk.
> Efter en god proces, hvor der har været plads til alle input og konstruktive diskussioner, er budget22-25 underskrevet.
> Jeg har i forhandlingerne fokuseret mest på velfærd og ældreområdet, men der er mange gode DF aftryk i det brede budget, og jeg vil her fremhæve nogle få.
>
> Klippekortordningen vender tilbage.
> Jeg er meget tilfreds med, at klippekortordningen vender tilbage
> Stort set samtlige beboere på vores plejehjem gjorde brug af ordningen, inden den blev afskaffet for 2 år siden.
> Der er afsat 2 mio kr til dette kvalitetsløft, hvor beboerne selv kan bestemme om de ønsker en rolig snak, at se på billeder, eller gå en tur.
>
> Medarbejder til at hjælpe borgere ved indflytning på plejehjem.
> Denne medarbejder vil være en stor støtte til borgere, der ikke selv evner, magter eller har pårørende til at hjælpe med økonomi, ansøgninger og udfyldelse af papirer og blanketter i forbindelse med indflytning på plejehjem.
> Der er afsat 0,3 mio kr til dette kvalitetsløft i forbindelse med flytning.
>
> Forbedring af daghjem
> Der sættes en undersøgelse i gang ang et bedre daghjemstilbud. Både i forhold til placering, indretning mv.
> Derudover er der sat 11,7 mio kr af til etablering af det nye og bedre daghjem. I første omgang demensdaghjemmet der i dag ikke har de bedste rammer.
> Der sættes desuden et arbejde i gang for at afklare om daghjemmet fremadrettet skal have egen ledelse, eller fortsat skal høre under et plejehjem.
>
> Aktivitetspulje.
> Ved budget21 blev der afsat en pulje på 500.000 kr til aktiviteter for beboerne på vores plejehjem. Efter Corona har Frederikssund Kommune modtaget flere statslige puljer på ældreområdet til aktiviteter. Der var enighed om ikke at lade de 500.000 bortfalde helt, men at skubbe dem til 2024 og fremefter for at kunne planlægge aktiviteter for de statslige puljer i første omgang.
> Andre gode takter på ældreområdet er, at Døgnplejen styrkes med flere ledere, så hver leder har færre antal medarbejdere. Dette for at sikre bedre trivsel, mindre sygefravær og øget patientsikkerhed.
>
> Som altid i en budgetforhandling har vi hver især ønsker og prioriteter. Vi er 7 forskellige partier med 7 forskellige tilgange til budgettet. Sådan er det også i år. Og det skaber grobund for diskussioner, der kan gå både den ene og den anden vej. Men der er altid ønsker, vi ikke kan blive enig i. Hvor vi ikke kan nå hinanden. Et stort DF ønske er at få tændt det gadelys om natten, der blev slukket for nogle år siden. Tryghed er for os meget vigtigt, men det forslag var der ikke enighed om.
>
> I år kan Dansk Folkeparti se sig bredt i budgetforliget men med klare DF aftryk på ældreområdet.
>

27/9 21 sendt til medierne

> Dansk Folkeparti siger stop!
> Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti
> Byrådet opfordres nu til at melde sig på banen og frivilligt modtage afghanske flygtninge. Opfordres, fordi andre kommuner gør det! Opfordres, fordi vi har et medansvar over for de mennesker! Opfordres, fordi vi skal sørge for, at de får så god en fremtid i Danmark som muligt! Her siger Dansk Folkeparti klart stop! Vi skal ikke frivilligt tage imod flygtninge. Vi skal ikke byde os til? Det sagde Dansk Folkeparti også klart fra over for allerede dengang, da det blev foreslået, at vi frivilligt skulle tage imod børn fra Morialejren. Et helt klart og tydeligt signal! Stop!
> Skal vi hjælpe disse mennesker, skal det være i nærområderne, hvor vi kan hjælpe flest. Skulle de komme til Danmark, så har disse mennesker ikke mere fremtid i Danmark, end at de skal tilbage til deres hjemland, når forholdene er til det. Det er udelukkende midlertidige ophold.
> Derfor undrer det også, at der fra samme kant stilles spørgsmålstegn ved, at flygtninge fra Syrien sendes hjem. Bare fordi de er godt integrerede. Bare fordi de går i skole. Bare fordi de tager en uddannelse. Det har ligget fast lige fra dag et, at de skal hjem igen. Hver person skal have udarbejdet en hjemsendelsesplan, så hver især er klar på, hvad der venter forude. Ophold i Danmark er midlertidigt, og man rejser tilbage til hjemlandet, når Dansk Flygtningenævn vurderer, det er forsvarligt.
> Når man stiller forslag om at åbne op og invitere til Frederikssund, må det være med den viden, at der skal kroner og øre til. Derfor ville det være passende samtidig at anvise, hvor pengene skal findes. Det er så nemt at slå ud med armene. Skal vi skære i velfærden, som har haft det helt store fokus i dette års budgetforhandlinger? Dansk Folkeparti siger stop!

4/10-21 sendt til medierne

Dansk Folkeparti indgår i teknisk valgforbund!
Som en helt frisk pressemeddelelse fortæller, er Dansk Folkeparti gået i teknisk valgforbund med Venstre og Nye Borgerlige. Og det skal understreges med fede typer, siger Inge Messerschmidt, der er lokalformand for Dansk Folkeparti.
Dette tekniske valgforbund er udelukkedende for at sikre, at stemmerne bliver på blå side. Det er på ingen måde et politisk valgforbund, som der lægges op til i avisens indlæg. Dansk Folkeparti ønsker på ingen måde at blive sidestillet politisk med Nye Borgerlige, da deres politiske hovedlinjer ligger så fjernt fra vores. Det er det, der har haft hovedfokus i vores forhandlinger med både Venstre og Nye Borgerlige hele vejen, at dette valgforbund er for at sikre, at overskydende stemmer ikke går til de røde partier.
At vi skriver, at vi vil drøfte valgresultatet internt i valgforbundet, inden vi går i gang med de store forhandlinger d. 16/november, er endnu en aftale om at sikre de blå stemmer bedst muligt.
Fordelingen af stemmer i dette valgforbund er ikke anderledes, end at stemmer på konservative kan gå til De Radikale, som ovenikøbet skriver i deres pressemeddelelse, at de endnu ikke ved, om de støtter blå eller rød blok.
Dansk Folkeparti arbejder for at blå blok får flest mulige stemmer, der bliver på blå side. Hvem, der så i sidste ende skal sidde på borgmesterkontoret fra 1/januar 2022, afgøres på valgnatten, når den store konstituering finder sted.

7/10-21 sendt til medierne

Hvordan hænger det sammen?

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand DF og kandidat til KV21
Jeg har for nylig deltaget i et vælgermøde i Elværket omkring ældrepolitik arrangeret af ældreorganisationerne i Frederikssund kommune.
Ca 100 borgere stillede spørsmål til og kommenterede på de indlæg og svar vi 8 partier i panelet kom frem med.
Jeg mener helt klart at disse vælgermøder er utrolig givende på flere måder. Udover at vi hver især repræsenterer vores parti og får meldt vores budskaber ud, så giver udsagn og forslag fra borgerne også stof til eftertanke. Det er Dansk Folkepartis helt klare holdning at det er vigtigt altid at lytte til borgerne.
Derfor vil jeg gerne bede Nye Borgerlige uddybe det spørgsmål der blev stillet direkte i Elværket hvor sammenhængen er mellem NB`s forslag om at skære 100.000 stillinger væk i den offentlige sektor sammenholdt med at vi mangler medarbejdere. Et kæmpe problem både på bl.a. skoleområdet og ældreområdet. Hvordan kan vi både skære ned på medarbejderne og samtidig opretholde og øge den velfærd som vi ønsker.
Hvad er det for offentlig ansatte? Er det social- og sundhedsmedarbejdere? Er det skolelærere? Er det pædagoger? Er det sagsbehandlere?
I det netop vedtagne budget er der stort fokus på rekruttering og at passe på vores velfærd.
100.000 medarbejdere er rigtig mange, og uanset hvor pilen peger hen vil det gå udover den borgernære service og velfærd. Et meget vigtigt politisk udsagn som kan have stor betydning for mange borgere.
Så Nye Borgerlige, kan vi få et helt nøjagtigt svar på hvor pilen peger hen?

15/10-21 sendt til medierne

Mangler svar fra Nye Borgerlige!
Af Inge Messerschmidt, gruppeformand og kandidat KV21 Dansk Folkeparti (O)
Jeg skrev for nylig et indlæg med spørgsmål til Nye Borgerlige efter debatmødet i Elværket. Her blev der nemlig stillet det interessante spørgsmål fra en borger, hvor pilen peger hen, når Nye Borgerlige ønsker at nedlægge 100.000 offentligt ansatte stillinger på landsplan.
Det er måske også et stort spørgsmål at skulle svare på.
Men hvis jeg nu gør spørgsmålet mindre og mere lokalt, er det måske nemmere. 100.000 offentligt ansatte delt ud på 98 kommuner, giver ca 1.000 ansat pr kommune - også i Frederikssund. Og så er der også lidt til regionerne!
Så nu spørger jeg igen:
Vil Nye Borgerlige uddybe det spørgsmål om, hvor sammenhængen er mellem Nye Borgerliges forslag om at skære 1.000 offentlige stillinger væk i Frederikssund sammenholdt med, at vi mangler medarbejdere. Et kæmpe problem både på bl.a. skoleområdet og ældreområdet. På psykologområdet, i forhold til sagsbehandlere o.a. Hvordan kan vi både skære ned på medarbejderne og samtidig opretholde og øge den velfærd, som vi ønsker.
I det netop vedtagne budget er der stort fokus på rekruttering og at passe på vores velfærd.
1.000 medarbejdere er rigtig mange, og uanset hvor pilen peger hen, vil det gå udover den borgernære service og velfærd. Et meget vigtigt politisk udsagn som kan have stor betydning for mange borgere.
Så Nye Borgerlige, kan vi få et helt nøjagtigt svar på, hvor pilen peger hen?

19/10-21

Svar til Jan Hagsted Ohlsson.
Af Inge Messerschmidt, formand Velfærdsudvalget Dansk Folkeparti.
Det er altid trist, når man som borger, uanset hvor man bor i kommunen, har en opfattelse af at blive forfordelt i forhold til andre. Jan Hagsted Ohlsson skriver i et debatindlæg om sin 93 årige demente mor, der har været godkendt til plejebolig i Jægerspris i 145 dage.
Jeg kan godt forstå, at man ønsker at flytte på plejehjem i nærheden af familien. At man derfor ønsker et helt bestemt plejehjem. Man skal så bare være opmærksom på, at det kan tage længere tid, før man tilbydes en bolig. Vi har 2 ventelister i Frederikssund Kommune. En til plejehjem uanset hvor det ligger i kommunen. Her er man garanteret en bolig indenfor 2 måneder. Ønsker man derimod et helt bestemt plejehjem, accepterer man samtidig at måtte vente på en bolig lige bestemt der, og at der kan gå længere tid. Her er man ikke sikker på en bolig inden for en garanteret tid.
Så ventetiden til en bolig bliver forlænget, hvis man ønsker et bestemt plejehjem.
Som jeg kan læse, er Jan Ohlssons mor på venteliste til De tre Ege, der er plejehjemmet i Jægerspris.
De nyeste tal fra administrationen viser, at der er 13 Frederikssundborgere, der venter på bolig til De tre Ege. De 4 andre plejehjem i kommunen har mellem 3-6 på venteliste. Dertil kommer så de udenbys borgere, der ønsker plejebolig i Frederikssund Kommune.
Der spørges til, om borgere vest for broen nedprioriteres. På vestsiden er der 2 plejehjem, hvor den samlede venteliste af egne borgere og udenbys borgere er på 19 personer. På østsiden er der 3 plejehjem, og her er den samlede venteliste af egne borgere og udenbys borgere på 30 personer.
Når en plejebolig bliver ledig, vurderes alle de borgere, der er på ventelisten, og den borger, der aktuelt vurderes mest trængende, tilbydes boligen. Der følges op hver gang, der er en ledig bolig ifht., hvem der vurderes mest trængende. Dvs at det ikke altid er den der står øverst på ventelisten, der får tilbudt bolig først, men den der har det største behov. Så tilbud om plejebolig afhænger meget af, hvordan man ønsker at stå på ventelisten.

28/10-21

Hjælp mig!

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti, kandidat til KV21
Så kom der endnu en borgerhenvendelse. En blandt snart mange. En ældre borger føler sig igen sat uden for systemet.
Kontakten til kommunen føles for mange - specielt ældre mennesker - meget begrænset.
Bare det at komme igennem til Call Centret, hvor man oftest hænger i en meget lang kø, er en udfordring. Og nogle gange bliver man pludselig smidt af køen, da forbindelsen helt forsvinder.
Det er langsommeligt og besværligt at komme igennem og få kontakt. Mange føler sig hægtet af og sat udenfor.
Udover den telefoniske indgang, findes der en selvbetjeningsløsning på kommunens hjemmeside. Men den afskærer også nogle borgere. Mange ældre har ikke en computer hjemme og har aldrig haft en. Og andre ældre, der før i tiden har brugt computer, kan nu pludselig ikke mere finde ud af at bruge den.
Borgerhenvendelserne beskriver også, at når de kommer på rådhuset, henvises de ofte til de ganske udmærkede selvbetjeningsløsninger - dvs computere - der er i Borgercenter. Men det hjælper ikke ret meget, hvis de ældre ikke kan finde ud af at bruge dem.
Det er fint, at vi som kommune prøver nogle ting af. I dette tilfælde kontakten ind i kommunen uanset om det er den telefoniske vej eller den digitale vej. Men det må ikke stoppe der!
Efter de mange frustrerede henvendelser jeg har fået, vil jeg sætte fokus på, at vi som byråd må evaluere ordningerne. Er det en god service for borgerne? Virker ordningerne efter hensigten! For det må være adgangen ind i kommunen, der skal være i fokus, og ikke hvor smart det kan være. Det svageste led skal sætte barren.

3/11-21

Vi mangler vores nærpoliti!
Af Inge Messerschmidt, gruppeformand, kandidat til KV21 for Dansk Folkeparti
 
Fornylig er flere nærpolitistationer blev åbnet rundt i Danmark efter det politiforlig, der blev indgået sidste år på Christiansborg.
Det er godt, at der kommer mere politi, og nærpolitistationer, som kan give os danskere tryghed.
Men hvad med Frederikssund?
Dansk Folkeparti går til valg på “Tryghed og tillid”, og derfor vil vi arbejde for at Frederikssund Kommune igen skal have en eller måske flere nærpolitistationer samt mere lokalpoliti med lokalkendskab tæt på borgerne.
Den utryghed, som mørket, voldsomme overfald, grupperinger, brandstiftelse, stoffer mv, den lange responstid, det manglende lokalkendskab, og andet fører med sig, er ikke godt for nogen af os.
En nærpolitistation vil have en forebyggende effekt med betjente, der kender til lokalområderne helt ud i yderkrogene, der ved, hvem de skal holde øje med, og vil medføre mere synlige og kendte betjente.
Er det manglende kendskab til Frederikssund der afgør, om vi skal have nærpoliti igen eller ej?
Dansk Folkeparti vil opfordre den kommende borgmester til at invitere Justitsministeren til Frederikssund, så han ved selvsyn kan stifte bekendtskab med vores kommune.
Det er ikke ok, at vi som voksne skal være utrygge ved at færdes ude - også når det er mørkt. Det er ikke ok, at vi skal være nervøse for vores børn og unge. Ved Sillebroen, på stationen, i gågaden, på daginstitutionernes legepladser efter lukketid, ved vores skoler, på gader og stræder og andre steder.
Dansk Folkeparti vil kæmpe for vores lokale borgernære politi!

8/11-21

Psykisk sårbare og digital post!
Af Inge Messerschmidt, gruppeformand og kandidat KV21 for Dansk Folkeparti 
Tilbage i februar måned i år fremsendte Dansk Folkeparti en forespørgsel til administrationen i forhold til, om psykisk sårbare medborgere kan undgå at modtage digital post op til en weekend og/eller Helligdage.
Hvis der er spørgsmål til de modtagne breve, kan den enkelte ikke få kontakt til en kommunal medarbejder og få en hurtig forklaring. Derfor kan der gå flere dage, hvor man går og gør sig bekymringer.
Tilbagemeldingen var dengang, at det pt. er vanskeligt at gennemføre, da der bruges flere forskellige faglige IT systemer, alt efter hvilken forvaltning det drejer sig om.
Dansk Folkeparti har fået oplyst, at for eksempel i Helsingør Kommune sender afdelingen »Center for Særlig Social Indsats« som udgangspunkt ikke post ud op til en weekend, med mindre en vigtig tidsfrist skal overholdes.
Administrationen var dog positiv stemt for at undersøge nærmere, om der på trods af ovenstående alligevel findes muligheder. Blandt andet ved at være i dialog med andre kommuner.
Administrationen meddelte, at den var i kontakt med Odense Kommune, som var i dialog med Digitaliseringsstyrelsen for at finde en holdbar løsning.
Der er i skrivende stund ikke modtaget tilbagemelding, så Dansk Folkeparti følger op på forespørgslen, da vi mener det er vigtigt at få undersøgt til bunds, om der findes en mulig løsning.

 

10/11-21

Så kom tallene på Nye Borgerliges økonomiske plan!
“Af Inge Messerschmidt, gruppeformand og kandidat til KV21 Dansk Folkeparti
Helt friske tal udarbejdet af tænketanken, Arbejderbevægelses Erhvervsråd på baggrund af Finansministeriet og Danmarks Statestik viser nu tydeligt, hvor mange offentlige fuldtidsstillinger der vil blive skåret væk i Danmark og i Frederikssund Kommune, hvis det står til Nye Borgerlige. Det svarer til hver femte ansat, hvilket vil gøre det umuligt at opretholde eller forbedre velfærden, når vi ser på det stigende antal børn og ældre.
Lars Andersen, der er direktør i tænketanken, udtaler, at “Når man fjerner hver femte medarbejder i hele den offentlige sektor, vil det have enorme konsekvenser for velfærden. Det siger sig selv, at det vil give et radikalt andet samfund og en radikalt dårligere velfærd.
Nye Borgerlige vil skære 100.000 offentlige stillinger væk og samtidig annullere stigningen i antallet af offentligt ansatte, der er nødvendig, hvis vi skal fastholde den nuværende velfærd, når der kommer flere børn og ældre i de kommende år. Samlet set giver det knap 180.000 færre medarbejdere i det offentlige, når vi regner frem til 2035.” (Kilde: Ritzau)
I 2025 vil der forsvinde 373 offentligt fuldtidsansatte i Frederikssund. I 2030 hele 690 fuldtidsansatte og i 2035 er tallet 1003. (Kilde, Ritzau)
Jeg spurgte tidligere Nye Borgerlige om tallene for Frederikssund kommune, og svaret herfra var at, “det er Nye Borgerliges plan at skære overflødige embedsstillinger væk, ved blandt andet at lukke jobcentrene.” (Kilde, debatindlæg 20/oktober 2021)
Det er så her, det bliver interessant, for antallet af ansatte i bl.a. vores jobcenter er langt fra de nævnte antal stillinger. 
Så vi kan kun frygte, hvad der vil ske med velfærden, hvis Nye Borgerliges økonomiske plan bliver ført ud i livet.“

10/11-21

Hvor er logikken?
Af Inge Messerschmidt, gruppeformand og kandidat til KV21 Dansk Folkeparti
I debatindlæg kan man læse, at Jesper Wittenburg er bekymret for den stærkt voksende trafik i Frederikssund bymidte. Jeg er meget enig og har gennem lange tider gjort opmærksom på min bekymring, og at vi bliver nødt til at forholde os til dette problem.
Allerede i dag låser trafikken på bestemte tidpunkter af dagen. Helt tilbage til februar 2021 havde jeg et møde med Jørgen Bech om dette. Her anmodede jeg om en analyse af trafikken, hvilket han ville gå videre med. I sommer blev vi alle bekræftet i, at analysen er i gang. Jeg ser frem til, at den bliver færdig, så man helt konkret kan forholde sig til trafikken i midtbyen.
Jesper omtaler også det kommende byggeri ved Nygade. Han beskriver det som 5-6 etager højt. Det forslag, jeg sagde ja til at gå videre med, er 4 etager højt, og en af grundene til at Dansk Folkeparti gik med er, at den øverste etage bliver trukket tilbage, således at forøgelsen fra 3,5 til 4 etager ikke vil kunne ses fra gadeniveau. Samtidig er det planen, at byggeriet skal begrønnes, så det ikke virker massivt.
I modsætning til det nye byggeri ved siden af Lidl, der er på 4 etager men med skråt tag, som får byggeriet til at virke ekstra højt. Denne højde havde socialdemokraterne ingen indsigelse imod. Selv om det synes højere end Nygadebyggeriet.
Jeg reagerer, da jeg ikke kan se en logisk sammenhæng med, hvornår socialdemokraterne er imod højder.
Ved Lærkevej var de imod højt byggeri. Ved siden af Lidl er det ok. Ved Nygade er de imod at ændre kommuneplanen, selv om det kommende byggeri ikke vil virke højere grundet tilbagetrækning af øverste etage. Men ved Løgismose var det helt ok på trods af massiv modstand i forhold til det 14 etager høje tårn.
Det, som bekymrer Dansk Folkeparti, er forholdet mellem antal parkeringspladser og lejligheder, uanset hvor der bygges. Hvor er logikken i, at man ikke mener, man som borger har bil, bare fordi man bor stationsnært (gåafstand på 1000 m fra stationen). Så er der sørme mange borgere, der ikke skulle have bil.

 

Pressemeddelelse fra blå partier primo december med min udtalelse

De blå partier indgår aftale med Tina Tving Stauning

 

Efter mere end en uges forhandlinger er de blå partier - Venstre, Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti - nu klar til at indgå en aftale med Tina Tving Stauning om fordeling af udvalgsposter i det nye byråd.

 

“Det har været et meget anderledes forløb end traditionelt her i kommunen”, siger John Schmidt Andersen (V). “Hvor der tidligere har været tradition for at dele indflydelsen lige, med skelen til borgernes stemmer, så har vi denne gang skulle slås for hver post vi har fået. Men det tager vi med, vi vil ikke acceptere at stå uden for indflydelse selvom det har holdt hårdt.”

 

Oprindeligt var konstitueringsaftalen bundet op på det politiske papir som partierne bag den nye borgmester præsenterede i sidste uge. Men det blev i løbet af forhandlingerne skilt ad, så det ikke var et krav at underskrive papiret for at få del i udvalgsposterne.

“Ingen af os blå kunne se os selv i det papir, og det gav simpelthen ikke mening at file i det for at prøve at mødes på midten. Vi står for langt fra hinanden holdningsmæssigt, sådan må det være” udtaler Niels Martin Viuff, Det Konservative Folkeparti.

 

Nye Borgerlige er nye i byrådet i Frederikssund, og Majbritt Møller Nielsen glæder sig til at komme i gang med arbejdet: “Nu handler det om at komme i arbejdstøjet, og være med til at præge retningen i kommunen de næste 4 år.”

 

For Dansk Folkeparti har det været en uge med svære overvejelser. Inge Messerschmidt uddyber: “Vi bakker ikke op om Tina Tving Stauning som borgmester, vi mener ikke det er det rigtige for kommunen. Men når vi alligevel rent teknisk stemmer for, så er det fordi vi ikke vil efterlade de der har stemt på os udenfor indflydelse. Der er stadig meget at arbejde for og derfor er vi gået med i denne aftale.”

 

Netop pointen med at sikre vælgerne indflydelse har haft stor betydning hos også de andre blå partier. John Schmidt Andersen fortæller: “Vi skal være med til at sikre, at den positive udvikling Frederikssund Kommune er i, fortsætter. 47% af borgerne i kommunen har stemt på et blåt parti - uden at regne Radikale for blå. De skal ikke efterlades på perronen de næste 4 år” siger John Schmidt Andersen.

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.11 | 22:48

Husker godt at Morten Messerschmidts søster desværre blev dræbt, men var det en kulturberigerkæreste eller en af skandinavisk afstamning, som gjorde det

...
08.11 | 13:22

Hej Christine. Alle fire børn trives og har en stabil hverdag, og
bor hos os, mormor og morfar, der er blevet netværksplejefamilie. Tak for dine tanker.

...
08.11 | 11:50

Kære Inge,
Nu er det snart 1 år siden, at du mistede din datter Line. Hvordan har hendes børn det idag og hvem passer dem? Tænker tit på Jer.

...
15.10 | 17:27

Kære Inge - er Mortens Aften opkaldt efter din søn?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE