Dagbog 2021

4/januar 2021

Læser alle 26 ansøgninger der er kommet til direktørstillingen

Der er formøde i morgen i velfærdsudvalget som jeg forbereder mig til.

Har meget fokus på en sag på uddannelsesudvalgets dagsorden omkring evaluering af Kølholmgrupperne. Jeg spørger ind til den hos formanden som svarer fint tilbage.

5/januar 2021

Formøde hvor Paw er med for første gang. Godt og konstruktivt formøde.

Følger op på en henvendelse jeg har fåer fra en borger

Om eftermiddagen holder vi digitalt udvælgelsesmøde til ansættelsessamtalerne på fredag. Af de foreslåede 6 er der to som jeg ikke er enig i. Disse bliver også sorteret fra. Til gengæld kommer en af de to andre som jeg prioriterer med. 7 skal til samtale på fredag.

Modtager spørgsmål fra et medlem der var med til at omdele kampagnemateriale i efteråret om der er kommet nye medlemmer efterfølgende. Sender spørgsmål videre til Borgen, afventer. Spørger ligeledes indtil hvornår og hvordan den sparring vi lokalt ville få i forbindelse med lokalvalget. Afventer

6/januar 2021

Jeg forbereder mig til møde i uddannelsesudvalget som holdes digitalt i eftermiddag. Super godt møde hvor jeg gør min indflydelse gældende ret meget.

Spørger Gert, der er spidskandidat, om vi skal gennemføre kandidatmødet på mandag med de nye restriktioner hvor vi kun må være 5. 

Får en tilbagemelding fra administrationen på en forespørgsel jeg har sendt ang mulighed for at regulere brug af tørklæde og andre religiøst betingede beklædningsgenstande på kommunale arbejdspladser

Får en tilbagemelding på en forespørgsel jeg har sendt til administrationen vedr Kølholmgrupperne

Har modtaget notat fra Green Island med uddybende mebærkninger om deres projekt i Vinge

Melder fra til KL skype topmøde om børn- og unge toipmøde 2021

Besked om at der er temamøde forud for januars byrådsmøde ang #metoo, sexisme og sexkrænkelser. Godt jeg fik rejst den sag tidligere.

Sender debatindlæg til lokalavisern og FAA som replik på angreb fra Johan Gaunitz og betaling på broen

Sender henvendelse fra borger videre til teknisk direktør. Afventer

7/januar 2021

Møde i Handicaprådet der for første gang afholdes digitalt. Det fungerer fint.

Får tilbagemelding fra den tekniske direktær at man vil se på sagen

Sender debatindlæg til lokalaviserne og FAA med en tak til alle vores medarbejdere inden for ældreområdet og deres kæmpe indsats i det svære år med corona der netop er afsluttet

Skrivr med hegnsynet om ændring af dato for de kommende hegnsyn grundet restriksionerne

8/januar 2021

Der er ansættelsessamtaler hele dagen fra 9,00-15,00 som afholdes digitalt. Det er ikke helt optimalt. Borgmester, Kommunaldirektør og konsulent mødtes fysisk med ansøgerne i byrådssalen mens resten af ansættelsesudvalget var hjemme og med på skype. Er absolut ikke tilfreds med forløbet hvilket jeg også fik fortalt både borgmester og konsulent. 4 gode kandidater gik videre til næste samtale på fredag.

Får melding fra den tekniske direktør at man har sendt sagen videre til kommunens forsikringsselskab. Dette ringer jeg til borgeren og fortæller. 

Modtager en henvendelse fra en borger der er part i en hegnsynssag med spørgsmål om evt videre forløb. Jeg sender mail videre til sekretær Mette så hun kan svare asap da jeg sidder til ansættelsessamtaler hele dagen

Modtager svar fra Helle, Mad til hver Dag ang en mindretalsudtalelse jeg vil have på referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 

Godkender brev til Egedal ang Hjælpemiddeldepotets bestyrelse med en lille ændring 

9/januar 2021

Kontakter Helle, direktør, for at høre om referat fra møde kan bilægges sag på dagsorden.

11/januar 2021

Gør mig færdig til udvalgsmødet i morgen tidlig

Forbereder mig til kandidatmødet i aften. Mødet gik rigtig fint hvor vi fik indkredset vores temaer til valgkampen. Havde nogle gode snakke.

Har besluttet at jeg i valgkampen og i årets løb vil lave debatindlæg sammen med Morten. Kontakter ham om et konkret som vi arbejder videre med.

Skriver til S og V for at høre om deres holdning til sag på dagsorden inden udvalgsmødet i morgen

12/januar 2021

Årets første møde i Velfærdsudvalget.

Igen sag på om Attendo hvor vi i blå blok ikke er helt enige med socialdemokraterne

Borgerhenvendelse hvor vi aftaler at mødes på torsdag

Jeg kontakter Merete ang sag på byrådets dagsorden om ny udpegning af valgstyreformand i Slangerup til kommunalvalget. Forinden har jeg lige sikret mig at Jeanette er interesseret.

Jeg kontakter Jess, Andreas og Trugve ang fotografering op til valget

Modtager referat fra kandidatmødet i går

Jeg kontakter ST om hvem vi skal kontakte vedr opsætning af plakat og folder til valget

Har fået mail fra administrationen om at mailen nu er sendt afsted til Egedal kommune ang bestyrelsen i Hjælpemiddeldepotet

Følger op på spørgsmål i hegnsynssagen fra i fredags hos Mette der fortæller hun har svaret tilbage. Beder om opfølgning som kommer asap

Planlægning af 2. omgang af ansættelsessamtaler.

13/januar 2021

Reageret på en borgerhenvendelse

Tilbagemelding fra Merete at sagen bliver sat på byrådets dagsorden januar eller februar

Jeg sender spørgsmål til direktør Helle om hvordan vi skal forholde os mht vaccinen hvis det viser sig den ikke virker ret længe.

14/januar 2021

Skal følge op på de 4 ansøgninger til i morgen

Mødes med borger, som udsættes til næste torsdag

Gennemgår materiale til 2. runde af snsættelsessamtaler i morgen

Sender spørgsmål til forvaltningen om prioriteringsrækkefølgen for vacciner samt hvor borgere der bruger daghjem samt demente hjemmeboende borgere kommer med.

Borgerhenvendelse omkring en kommende vielse som jeg spørger ind til hos Karin, sekretær

Booker mødelokale på rådhuset til kommen øu og byrådsmøde i næste uge

Borgerhenvendelse vedr skolevæsenet

Starter på debatindlæg om vaccine ud fra sundhedsstyrelsens prioriteringsliste. Afventer svar på spørgsmål fra administrationen

Spørger Borgen ind til resultat efter vores kampagne i forhold til medlemmer. Spørger ligeledes ind til info omkring valg af valgforbund

Indkalder Gert og Tobias til styregruppemøde

15/januar 2021

2. ansættelsessamtale med de 4 udvalgte. 

Der er kommet foreløbig dagsorden til formødet i Velfærrsudvalget på onsdag. Starter så småt.

Modtager spørgsmål fra direktør Helle som er sendt af socialdemokraterne vedr sag 13 på tidligere dagsorden

Henvendelse vedr en kommende vielse

Karin har booket mit "sædvanlige værelse" til møderne de kommende uger

Er dagsorden til ØU kommet starter jeg på den

Det koordinerende møde mandag aftales at holdes digitalt

Får besked fra Carl Christian at der er sendet remindere ud ang kontingentbetaling til medlemmerne. Og at rykkerliste kommer i næste uge, så jeg kan henvende mig til de der evt mangler at betale. 

16/januar 2021

Læse dagsorden til ØU og dagsorden til formøde til VEL på onsdag

Får ryddet op i alle de DF ting jeg har herhjemme og skriver rundt til kandidater og bestyrelse om de er interesseret i en DF paraply som jeg så tager med på mandag

17/januar 2021

Jørgen Bech inviteret mig til Teems til mødet i morgen. Har problemer med det

Melder tilbgage til Glen, formand i Hørsholm, at jeg synes det er en god ide at vores medlemmer her i Frederikssund bliver inviteret med til digitalt møde med Morten Messerschmidt. Men jeg ønsker selv at rundsende til os i Frederikssund

18/januar 2021

Sendt mail til Steen Thomsen om evt udsættelse af Generalforsamling hvis vi stadig ikke må mødes til marts

Læse ØU færdig og forberede styregruppemøde og koordinerende møde.

Vores første møde omkring økonomiudvalgets dagsorden med interesserede kandidater. Nogle fine snakke, selv om fokus indimellem faldt lidt uden for dagsorden.

Borgerhenvendelse som jeg følger op på i morgen

Første gang det koordinerende møde foregik digitalt. Men det fungerede fint.

Modtager en borgerhenvendelse som jeg videreformidler med spørgsmål til forvaltningen. Der vil følge op.

Gennemgik hurtigt den foreløbige dagsorden til formødet onsdag for at danne mig et overblik over sagerne

Rykker Morten Skovgaard for orienteringssag på dagsorden til uddannelsesudvalget

Sendte forespørgsel til Helle, direktør, hvordan vi skal være på forkant med hvis vaccinen ikke holder ret længe i forhold til vores ældre borgere

19/januar 2021

Forberede formøde i VEL i morgen 

Modtager tilbagemelding på min borgerhenvendelse fra i aftes, som jeg straks sender videre til borger

20/januar 2021

Formøde i VEL hvor jeg er noget uenig med adnministrationen i forhold til hvordan vi åbner mere op for daghjemmene

Forberede ØU til i eftermiddag, der som vanligt tager det meste af dagen

Booker mødelokale til i morgen

21/januar 2021

Mødes med borger, som ønsker hjælp til at få et indlæg i avisen

Mødes med Gert omkring møde med Venstre næste uge

Modtager vielse

Sender mail til Helle med ønske om en sag på dagsorden omkring vaccine af vikarer. Kommer på dagsorden

Skriver til Steen for at høre hvordan jeg skal forholde mig hvis ikke restriktionerne lempes så vi kan holde vores generalforsamling. Afventer

22/januar 2021

Sender mail til alle medlemmer med invitation fra Lokalforeningen i Hørsholm om mulighed for deltagelse i digitalt medlemsarrangement

Sender mail til medlemmerne om opstillingsmøde til regionsrådsvalget

23/januar 2021

Følger op på borgerhenvendelse i administrationen

Sender mail til Susanne vedr resriktioner på Højagergaard

Sender indlæg afsted til lokalavisen fra borger der ønskede min hjælp

25/januar 2021

Forberede by til onsdag og til i aften hvor kandidaterne er inviteret med til gennemgang af dagsorden

Styregruppemøde med Tobias og Gert, hvor vi får talt om flere aktuelle ting samt infotrmerer Tobias omkring møde med Venstre

26/januar 2021

Udsende dagsorden til bestyrelsesmøde i lokalafdelingen for DF

Aftaler at orientere på udvalgsmøde omkring de 4 hændelser Ældrerådet omtalte i lokalavisen som omsorgssvigt på vores plejehjem

27/januar 2021

Forberede temamøde forud for byrådsmødet i aften, der handler om sexisme. Et fint møde med fokus på lokalpolitikere. Glæder mig til at vi skal behandle samme for alle medarbejderne, hvor retningslinjer måske er mere påkrævede.

Forberede færdig til byrådsmødet samt et ekstraordinære økonomidvalgsmøde i dag

Får accept fra Morten Skovgaard om at jeg skriver et indlæg omkring Makerværket

28/januar 2021

Møde med Venstre sammen med Gert. Et konstruktivt og positivt møde hvor vi får talt om begge parters tanker i forhold til valgkamp

Handicaprådsmøde

29/januar 2021

Kontakter Mie i forhold til sag omkring yderligere åbning af daghjemmene. 

Sender debatindlæg til lokalavisen omkring borgerinddragelse i forbindelse med havnen

31/januar 2021

Jeg forbereder mig til formøde omkring et hegnsyn i morgen

1/februar 2021

Møde omkring hegnsyn som jeg mener vi skal passe på ikke at vi fokuserer på noget der er uden for hegnsynets konpetence. 

Forbereder mig til Velfærdsudvalget

2/februar 2021

Sender debatindlæg til aviserne om Makerværket

Aftaler møde dato med Viuff sammen med Gert og Tobias

3/februar 2021

Forbereder mig til uddannelsesudvalgsmødet i eftermiddag.

Mine input til flere af sagerne får jeg medhold i, så det er dejligt.

Booker mødelokale til 22/februar som jerg sender videre til Gert og Tobias

Får besked om møde med Konservative 

Modtager materiale fra Mette vedr hegnsynsag

4/februar 2021

Er med på digitalt medlemsmøde med MM arrangeret af Hørsholm

Får mødeindkaldelse til gruppeformandsmøde 11/februar

Sender mail til medlemmerne om de kurser og møder der er pt for medlemmer

Modtager henvendelse fra NB om møde ang kommunalvalg og evt valgforbund. Aftaler møde 23/februar

5/februar 2021

Sender  forespørgsel til Helle om der er grundlag for at rejse sag om at udsatte borgere ikke skal kunne modtage post/mail fredag, op til Helligdage eller i weekenden hvor man ikke kan komme i kontakt med sin sagsbehandler. Det for at undgå unødig usikkerhed og forvirring. Afventer.

7/februar 2021

Forbereder mig på dagsorden til ØU til styregruppemøde i morgen

8/februar 2021

Læser dagsorden til ØU færdig og forbereder mig til både styregruppemødet og det koordinerende møde, men må melde afbrud pga migræne. Aftaler med Gert at han leder styregruppemødet

Der er lige kommet oplæg til den årlige status på de bestyrelser vi sidder i. Jeg skal orientere om Hjælpemiddeldepotet. Jeg bliver enig med Poul Erik om at han orienterer om Mad til Hver dag, hvor vi begge sidder.

Modtager yderligere vedr hegnsyn fra Mette

9/februar 2021

Velfærdsudvalgsmøde som jeg føler jeg fik gennemført okay. Synes stadig det er savært, men jeg er kommet efter det.

Bestyrelsesmøde til aften i lokalafdelingen. 

Der bliver lagt sidste hånd på en nyhedsartikel til aviserne om retningslinjer for det gode samarbejde med pårørende

10/februar 2021

Så er det i dag der er økonomiudvalgsmøde, så jeg forbereder det jeg vil sige til de enkelte sager.

Derforinden er der ekstraordinært uddannelsesudvalgsmøde.

Indkaldes til møde med de øvrige lokalformænd i Nordsjælland 4/marts

Aftaler med Else Marie, lokalformand i Allerød, at deres generalforsamling er flyttet til 8/april hvor jeg skal deltage da jeg er revisor

11/februar 2021

Ringer til borger der har nogle spørgsmål, hvor jeg henviser til vores borgerrådgiver.

Jeg tilmelder mig og Michael til opstillingsmøde for regionsrådet

Gert og jeg holdt møde med Konservative på samme måde som med Venstre forleden

Sidst på eftermiddagen holdt vi gruppeformandsmøde om få sager til videre behandling

12/februar 2021

Modtager mail fra pårørende til beboer på Attendo om manglende pleje og omsorg. Bliver så ked af at læse den mail. 

13/februar

Vielse i byrådssalen

Fik lavet mine køresedler i forb m byrådsarbejdet for 2020 færdigt så de er klar til aflevering

14/februar 2021

Er startet op på nyhedsbrevet tiol medlemmerne

15/februar 2021

Kontaktede Helle ang håndtering af klager jeg har modtaget vedr Attendo.

Ekstraordinært byrådsmøde på skype

Kontakter Helle ang et muligt indlæg i aviserne jeg vil skrive om attendo. Ved godt jeg ikke har politisk ansvar for Attendo, men jeg har et medmenneskeligt.

Spørger Helle om nye lempelser for besøg på plejehjem. Har læst at Halsnæs lemper. Afventer

Spørger ind til Venstres holdning om sag jeg vil rejse. Afventer

16/februar 2021

Har lavet nyhedsbrevet til medlemmerne færdigt og sendt det ud på mail. Begynder at kopiere til breve.

17/februar 2021

Fik kopieret og pakket breve med nyhedsbreve der skal sendes med posten.

Kontaktede Susanne, Fredericia hvad jeg kan gøre over alle de klager jeg får ang Attendo. Hun anbefalede jeg opfordrede klagerne til at sende deres klager til Ankestyrelsen. Jeg kontaktede straks dem alle. Håber de alle sender så der kan blive ryddet op i de forhold der pt er på Attendo. Kontakter formanden for Ældrerådet der ligeledes har modtaget seneste klage over Attendo for at fortælle hvad jeg har gjort i sagen.

Skrev til Peter Kofod om han stadig vil tale hos os grundlovsdag. Afventer

Kontakter administratione  da jeg har læst at andre kommuner ophæver restriktionerne på deres plejehjem. Får det svar at vi er endnu ikke frigivet grundet smittetallet. 

Skriver til Peter Kofod for at minde ham om vores aftale om at han er taler ved vores grundlovsmøde i år. Afventer

18/februar 2021

Kontakter Morten i forhold til udspil omkring handicapområdet i kommunerne. Et tiltag jeg vil arbejde videre med. Afventer

Formanden for ældrerådet spørger ind til hvilke rettigheder et klageråd vil have hvis det modtager klager fra et privat friplejehjem. Melder tilbage: ingen andet end at vejlede

19/februar 2021

Der er kommet foreløbig dagsorden til formødet i VEL på mandag. Ser den kort igennem

Sender debatindlæg til aviserne omkring digital post til psykisk udsatte medborgere

Tilbagemelding fra Morten

20/februar 2021

Jeg gennemgår dagsorden og gør mig klar til formødet mandag

Sender forslag til sag jeg ønsker at rejse på VELs dagsorden om mulighed for digitale besøg på vores plejehjem via Ipads. 

22/februar 2021

En dag med 4 møder.

Først formøde i VEL. Et kort møde, da det er en ret kort dagsorden. Ønsker yderligere bilag på punktet om leveringsaftale med Mad til hver Dag der understøtter mit nej til aftalen.

Forbereder mig igen til det ekstraordinære møde i ØU om udbuddene i Vinge. Er meget afklaret over hvad jeg mener er det rigtige.

Borgmesteren ringer mig op og vi får en kort snak om det. 

Temamøde sammen med hele byrådet hvor vi får en gennemgang af administrationen i forhold til udbuddene i Vinge område A og B

Økonomiudvalgsmøde hvor vi beslutter hvad vi indstiller til byrådet på onsdag

Om aftenen styregruppemøde med Tobias og Gert hvor vi taler videre frem i forbindelse med valgkampen

Om aftenen gennemgår jeg alt materialet omkring samrbejdet med Attendo og den forslag der er lagt op til en egentlig samarbejdsaftale. 

Modtager nyhedsartikel vedr retningslinjer for det gode samarbejde med pårørende til endelig godkendelse. 

Der kommer forslag til dato for møde med Egedal omkring ny sammensætning af bestyrelsen i Hjælpemiddeldepotet

Booker mødelokale til skypemøderne i morgen

Udarbejder forslag til sagsfremstilling til byrådet vedr handicapområdet

23/februar 2021

Ekstraordinært udvalgsmøde i VEL om samarbejdsaftalen med Attendo. Desværre er det et delt udvalg der går fra mødet. V og DF anbefaler at sige ja til samarbejdsaftalen, hvorimod S siger fra. Rigtig ærgerligt. Afventer den kommer på byrådsmødet. 

Skal mødes med NB i eftermiddag lige som vi har haft møde med Venstre og Konservative. Fint møde hvor vi fik stukket en finger i jorden og afklaret nogle forventninger mv. Aftaler at vi indkalder V, K, DF og NB til et samlet møde senere. 

Aftaler at det kommende møde i TMF sker på skype

Sender de bilag jeg mener der mangler til sagen om Mad til hver dag

Sender udkast til sagsfremstilling til MM ang tværkommunalt samarbejde på handicapområdet. Afventer

Modtager indkaldelse til Teams til møde med lokalformænd og KTD

24/februar 2021

Forbereder mig til byrådsmødet i aften hvor jeg får nedskrevet det jeg skal sige til de enkelte punkter.

Inden byrådsmødet er der temamøde der er delt i 2 emner.

1) Om Makerværket, hvor vi digitalt bliver vist rundt ude på Campus i de forskellige lokaler

2) Om Klimaindsatsen

Dernæst er der ekstraordinært økonomiudvalgsmøde om samarbejdsaftalen mellem kommunen og Attendo. Flertallet bakker op om aftalen inden den rammer byrådsmødet senere.

Byrådsmøde hvor bølgerne gik højt ang flere sager. I forhold til samarbejdsaftalen enes Radikale og DF i aftenens løb om et ændringsforslag som et flertal bakker op om.

25/februar 2021

Forbereder mig til Handicaprådets møde i eftermiddag. Får en sag med retur ang oplevelser ang vasketøjsordning. Kontaktr direktøre, der vil undersøge nærmere. 

Modtager mail fra Paw ang åbningskoncerter på vores kommunale plejehjem.

26/marts 2021

Modtager borgerhenvendelse der eskalerer til det ekstreme fra lørdag morgen til søndag aften. Meget voldsomt.

Sender mail til formand for PMU ang de trafikale forhold i Frederikssund bymidte. Tilbagemelding er at der vil blive taget initiativ til en trafikanalyse så vi kan få klarlagt udfordringerne. 

Sender debatindlæg til lokalaviserne omkring handicapområdet og evt tværkommunalt samarbejde

Sender mail til alle kandidater at vi grundet det nye forsamlingsforbud må udsætte indkaldelse til kandidatmøde

27/februar 2021

Modtager en borgerhenvendelse ang dårlig adgang for gangbesværede fra gågaden og til Mønten når man f.eks. skal i Nordea. Kontakter formand for Handicaprådet og vi enes om at jeg kontakter teknisk udvalg/forvaltning

Sender mail til Venstre efter vores fælles møde hvor vi aftale at vi ikke skal overrule hinanden fremover i medirne, på facebook el.lgn. Vi føler os alligevel overrulet i en sag så jeg gør opmærksom på at det ikke var aftalen. 

Sender forespørgsel til formand for UU ang sag/diskussion omkring vores skoler, trivsel, læereflugt, basistal mv. 

Videresender ail til bestyrelsen modtaget fra Borgen

1/marts 2021

Forbereder mig til mødet i Velfærdsudvalget i morgen. En forholdsvis kort dagsorden, men alligevel et punkt på som kan give udfordringer. 

2/marts 2021 2021

Velfærdsudvalgsmøde på skype hvor jeg igen er hjemme så jeg både kan have PC og Ipad tændt. Så skal jeg ikke skifte mellem siderne på min Ipad, hvilket giver et meget bedre overblik.

Sagen jeg forventede ville give udfordringer blev diskuteret en del og det er ikke et enigt udvalg der sender den videre til ØU. V og DF bakkede op om forvaltningens indstilling, mens S er lodret i mod

Sidst på eftermiddagen er jeg med til et digitalt kursus arrangeret af DF vedr brug af facebook. Mange gode tips og ideer til valgkampen.

Bliver kontaktet af redaktøren på lokalavisen ang Fioma sagen. Jeg fortæller at jeg ikke har ændret holdning men stadig mener at vi skal sige ja til lokalplanen som den ligger. 

Jeg får bekræftet fra forvaltningen at det tilføjes den fælles sagsfremstilling til deltagende kommuner ang Mad til hver Dag at det ikke var en enig bestyrelse der vedtog den nye leveringsaftale. Bl.a stemte jeg imod. 

3/marts 2021

Forbereder mig til uddannelsesudvalgets møde i eftermiddag. Et fint og konstruktivt møde hvor jeg fik sat nogle DF aftryk.

Sidst på eftermiddagen deltager jeg i skypemøde med lokalformænd i Nordsjælland sammen med KTD og ST. Et fint møde hvor vi kom bordet rundt og peppede hinanden lidt op.

Får en tilbagemelding ang vasketøjsordningen, som jeg formidler videre til "klager"

Beslutter datoer for kommende dialogmøder med Vel og ældrerådet

Får en tilbagemelding fra sekretariatschefen ang sagsfremstillingen ang det tværkommunale samarbejde på handicapomrpdet. Skal undersøge nogle ting nærmere så den ligger stille pt

4/marts 2021

I dag skal jeg forberede et hegnsyn der skal afholdes i morgen.

Digitalt møde med lokalformændene alene i Nordsjælland

Modtager mail fra bestyrelsesformand til en skole ang sag på uddannelsesudvalgsmødets dagsorden. Fin info som jeg tager med på mødet

5/marts 2021

Modtager dagsorden til ØU der afholdes på onsdag

Der afholdes hegnsyn. Et hegnsyn der på forhånd fra i hårdknude men som det lykkedes os at få løst ved forlig så der er lagt op til godt naboskab efterfølgende.

Får en tilbagemelding fra formanden for PMU at der igangsættes en trafikanalyse

6/marts 2021

Bliver ringet op om aftenen af en beboer på Attendo der r meget utryg ved bemandingen aften/nat på Attendo der jo er et privat plejehjem. Hvad gør jeg i den situation? Hvem ringer jeg ti? Kontakter Paw der straks følger op og giver en positiv tilbagemelding. Systemet virker!

7/marts 2021

Læser på dagsorden til ØU så jeg er forberedt til styregruppemødet i morgen, mandag

Booker mødelokale til onsdag

8/marts 2021

Fortsætter med at læse dagsorden til møde senere i dag

Vi afholder styregruppemøde omkring dagsordenen inden jeg går videre til koordinerende møde om samme dagsorden via skype

Sender forespørgsel til kommunaldirektøren om mulighed for at kandidater selv har adgang til at stille fovaltningen spørgsmål så jeg ikke skal med ind over hver gang. Afventer

18/september 2020 sendte jeg forespørgsel til Sundhedsministeriet ang lokale testcentre. Først nu modtager jeg tilbagemelding.

Modtager protokol fra hegnsynet i sidste uge til gennemlæsning og godkendelse.

Aftaler emd Christiansborg at jeg modtager en mail med de medlemmer der ikke har betalt kontingent og står til afgang

9/marts 2021

Begynder at skrive ned til økonomiudvalgsmødet til i morgen. Det er en lang dagsorden, så jeg skal i gang.

Sender gammelt materiale til Lars ang Fioma sagen som aftalt på styregruppemødet i går

10/marts 2021

Bruger hele dagen på at blive færdig med forberedelserne til økonomiudvalgets møde i dag. Sidder i "mit" sædvanlige lokale på rådguset. Denne gang varede mødet kun til va 21,45 med mødestart kl 16,00.

Modtager en borgerhenvendelse ang flytning fra et plejehjem til et andet. Undersøger proceduren og melder tilbage til morger.

Modtager en borgerhenvendelse ang oplevelse af hjemmeplejen ved hjemsendelse fra hospital. Aftaler at jeg ringer en af dagene

11/marts 2021

Modtager notat omkring Hjælpemiddeldepotet som oplæg til vores dialogmøde med Egedal ang vores ønske om udvidelse af bestyrelsen

Modtager ændringsforslag til sagsfremstilling ang det tværkommunale samarbejde på handicapområdet fra MM

Sender forslag til sag til kommentar hos Tobias ang forslag om ikke at bruge plakater under valgkampen - Afventer

Underskriver protokol fra sidste uges hegnsyn

Modtager mail om udmeldese fra de medlemmer der ikke har betalt kontingent. Vi er nu nede på 88 medlemmer. 

12/marts 2021

Sender forespørgsel til Trine ang de store skoleelever fra næste uge. Hvad sker der er i Frederikssund? Får mail retur om at der vil blive udfærdiget en fælles svarmail til udvalget, som kommer senere i dag

14/marts 2021

Modtager tlf opkald fra konsulent på Borgen om jeg vil være med i videoklip med Pia Kjærsgaard omkring udvalgte områder/emner i Frederikssund. Jeg melder positivt tilbage og foreslår bl.a. Heimdalsvej pga uro og utryghed som jeg bliver gjort opmærksom på via beboere der henvender sig til mig. 

Utryghed også på stationen hvor vi klart mangler vores nærpolitistation

Kystbeskyttelse, Brugerbetalingen på Kronprinsesse marys Bro mv.

Jeg vil få en tilbagemelding en af dagene

15/marts 2021

Har formøde med Borgmester, direktør og fagchef inden vi skal mødes med samme på onsdag i Egedal ang Hjælpemiddeldepotet

 16/marts 2021

Mødes med Søndergaard ved det gamle posthus sammen med Tobias og får en rundvisning og mulighed for at få en snak og stille spørgsmål til det projekt vi skal tage stilling til senere. Meget spændende, synes jeg. Og en super god måde stille og roligt kunne stille spørgsmål.

17/marts 2021

Kontakt med en borger der vil fortælle om sin oplevelse af døgnplejen efter hjemkomst fra hospital. Alt i alt en positiv oplevelse. Dog havde hun nogle små spørgsmål til forhold hun undrede sig over.

Møde med Egedal ang Hjælpemiddeldepotet. Vi kom overens ang bestyrelsessammensætning og samarbejde fremover.

Modtager henvendelse fra part i en tidligere afgjort hegnsynssag, som jeg sender videre til Mette, der rent administrativt tager sig af den.

Modtager mail fra Borgen da jeg r DF delegeret deltager på KL topmødet i morgen. Info om vores gruppemøde midt på dagen.

18/marts 2021

Kommunalpolitisk Topmøde (KL) via skype fra 9,00 tel 16,00. Meget anderledes end det plejer at være, men vi fik stemt om de ting der skulle stemmes om. Jeg deltog som delegeret. 

 Derefter udvalgsformandsmøde hvor vi udover "Bordet rundt" som altid havde nogle gode snakke.

Slutter af med møde i budgetforligskredsen inden økonomiudvalgsmødet. 

Modtager mail fra Borgen at Pia vil komme til Frederikssund, men at jeg ikke skal deltage. Helt ok, så kan jeg lave et debatindlæg om det efterfølgende.

Modtager svar fra forvaltningen på mit spørgsmål om kandidaternes mulighed for direkte at stille spørgsmål til administrationen uden det altid skal gå gennem mig.

21/marts 2021

pørger ind til nærmere dagsorden til det koordinerende møde i morgen. Jørgen Bech vender tilbage

22/marts 2021

Forbereder møder til onsdag der byder på hele 5 møder.

Koordinationsmøde hvor vi gennemgår flere sger til byrådsmødet onsdag

23/marts 2021

Havde planlagt at skrive tale til DFU arrangement på torsdag, men da det skydes til senere afventer jeg at fortsætte på min tale.

Forbereder møder til i morgen

Sender bilag til Paw jeg ønsker bilagt sag om Mad til Hver dag

24/marts 2021

Modtager henvendelse fra formanden fra ældrerådet om manglende aktindsigt for en borger

Modtagr notat omkring forslag til midlertidig placering af Klub Mix

Dagen starter med formøde til velfærdsudvalget. Vi fik nogle rigtig gode snakke om mange forskellige punkter og emner.

Ekstraordinært møde i uddannelsesudvalget omkring tilsyn med vores interne skoler ved døgninstitutionerne

Temamøder om først motoevejen hvor vi fik projektet præsenteret og havde mulighed for at stille spørgsmål Derefter om Vinges udvikling- og rammelokalplan.

Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde omkring lukningen af pladserne på Pedershave

dagen slitter med et byrådsmøde der slutter 22,45.Mange spændende punkter på dagsorden som jeg havde kommentarer og holdninger til.

Aftaler dato for protokolskrivning efter hegnsyn 3/maj

25/marts 2021

Gensender forslag til besparelse på rensning af sandkassesand til muligt brug i budgettet

Modtager instruks fra Merete omkring oplæg til drøftelse i udvalgene ang evaluering af Byrådsperioden

26/marts 2021

Booker mødelokale til på mandag

29/marts 2021

Aftaler med fotograf omkring fotografering af kandidater og melder ud til kandidaterne hvordan de skal forholde sig.

Får svar fra forvaltningen ang forespørgsel på manglende aktindsigt fra tidligere

Styregruppemøde med Tobias og Gert hvor vi lige får stukket en finger i jorden og aftaler hvordan vi kommr videre i disse Corona tider. 

31/marts 2021

Får debatindlæg i aviserne

Jeg forbereder mig til Velfærdsudvalgsmødet der er tirsdag lkige efter påske. Jeg planlægger at holde fri i påskedagene hvor hele familien er hjemme, så det er fint at få det klaret nu, så jeg bare skal læse op på det aftenen inden mødet. 

2/april 2021

Aftaler fælles emner med MM

3/april 2021

Sender forespørgsel til Morten Skovgaard ang visitation på specialskoleområdet, modtaget af kandidat. Modtager tillægsspørgsmål, som jeg tager med på udvalgsmødet på onsdag.

5/april 2021

Gennemgår mine noter så jeg er klar til udvalgsmødet i morgen tidlig

6/april 2021

Et langt udvalgsmøde grundet lang dagsorden og enkelte sager der medførte megen debat.

Sender mail til Steen Thomsen om de emner vi ønsker skal med på den folder der skal omdeles på mulig kampagnedag til maj

Sender forespørgsel til teknisk direktør ang mulig udlednign af spilevand i fjorden. Positivt svar modtages straks

Der kommer afregning af kontingent fra Borgen, som jeg videresender til kasseren

7/april 2021

Forbereder mig til uddannelsesudvalgsmødet i eftermiddag. Er godt forberedt så jeg har mange input og forslag der bliver sagt ja til. Sender spørgsmål til et par af sagerne inden mødet til direktøren.

Forbereder mig til møde i handicaprådet i morgen

Modtager forespørgsel fra en journaliststuderende om jeg vil kommentere på de reaktioner der er kommet på videoen med Pia Kjærsgaard på besøg på Heimdalsvej. det vil jeg gerne og vi aftaler tidspunkt. Men inden vi når dertil får jeg besked på at historien er lagt ned. SDå intet interview. Tror jeg så vil lave et debatindlæg i stedet.

Får svar omkring sandrensningen

Blev i dag kontaktet af frustreet borger der ikke kunne finde ud af vaccinationsjunglen, som hun kaldte det. Jeg lovede at gå videre med hendes frustrationer og spørgsmål.

Anmoder Morten Skovgaard om en orienteringssag på næste uddannelsesmøde omkring interessen fra Campus på Birkekollegiet og de boliger der kan anvises til unge i nød

8/april 2021

Skrev i dag til fagchef omkring borgerhenvendelsen i går

Taler med Mette omkring tvangsfuldbyrdelse på vores næste hegnsynsdag

Kommer mail om ny dato for hegnsyn

Møde i handicaprådet

Fik løst problematikken for den borger der ringede ang vaccination i går. Dejligt at kunne hjælpe

Skrev ligeledes til DF`s medlem af Region Hovedstaden omkring ønsket vaccinationssted i Frederikssund.

Sendt et indlæg til aviserne omkring Dansk Fokepartis henvendelse til Regionen på baggrund af borgerhenvendelser

Borgerhenvendelse omkring ændring i pensionistkortet til offentlig trafik. Lovede at finde hoved og hale i det og vende tilbage

9/april 2021

Tilbagemelding fra Regionen.

Afventer lige hvor meget jeg kan skrive i nyt debatindlæg omkring dette.

Melder afbud til næste handicaprådsmøde 29/april da der samtidig er temamøde om ny sundhedspolitik med uddannelsesudvalget

15/april 2021

Bestyrelsesmøde i Mad til hver Dag på Teams

16/april 2021

Dagsorden til økonomiudvalget er kommet, så gå den løseligt igennem

18/april 2021

Forbereder økonomiudvalgsmøde

19/april 2021

Jeg udsender dagsorden til bestyrelsesmøde i lokalafdelingen

Jeg forbereder hegnsynssager til formøde med Mette i morgen

Vi holder styregruppemøde og koordinerende møde til Økonomiudvalget

20/april 2021

Mødes med Mette inden der afholdes hegnsyn 3/maj

Læser foreløbig dagsorden til formøde til Velfærdsudvalget til i morgen

21/april 2021

Formøde til Velfærdsudvalget

Økonomiudvalgsmøde

22/april 2021

Skypemøde i forligskredsen

26/april 2021

Styregruppen mødes med Nye Borgerlige for at høre hvad deres forventninger er til det kommende valg. Jeg må konstatere at vi ligger langt fra hinanden, men de vil tænke over evt teknisk valgforbund op til valget

Efterfølgende holder vi koordinerende møde i blå blok

27-28/april 2021

Forbereder mig til byrådsmødet i morgen

28/april 2021

Skype temamøde om den kommende kommuneplan. det er meget bredt og meget uoverskueligt synes jeg

Efterfølgende skype byrådsmøde hvor et af aftenens store emner var leveringsaftalen til Mad til Hver dag hvor jeg ikke er enig. Jeg ønsker at det skal være muligt for hjemmeboende som det handler om at kunne tilkøbe ekstra kød. Kæmpe diskussion hvor det blev nedstemt i klimaets navn. 

En anden sag drejede sig om at vi skal tilsluttes os konkurrencen om at blive den "vildeste kommune". jeg er ikke enig i at vi skal bruge kommunale kroner for at støtte firmaer eller private borgere i at lave deres haver og grønne områder til vild natur. Det må være den enkeltes egen sag at bekoste og vi kan bruge de penge til noget mere fornuftigt.

29/april 2021

Skype temadrøftelse af  Sundhedspolitikken 2022-26

30/april 2021

Læse på hegnsyn

Aflevere vores lokale budget til Tobias til revision

2/maj 2021

Gøre klar til bestyrelsesmødet i morgen

3/maj 2021

Hegnsynsdag

Om aftenen bestyrelsesmøde

4/maj 2021

Forberede til møde i uddannelsesudvalget i morgen

Skrive kuverter til dagsorden til generalforsamlingen

Møde i velfærdsudvalget på skype

5/maj 2021

Jeg kører til Mette hvor vi får skrevet protokollerne efter mandagens hegnsyn

Møde i uddannelsesudvalget på skype

6/maj 2021

Jeg får printet til generalforsamlingen 

Om eftermiddagen fælles dialogmøde med boligorganisationerne på skype

8-10/maj 2021

Læse dagsorden til økonomiudvalget til styregruppemødet og det koordinerende møde mandag

10/maj 2021

Jeg udsender dagsorden og følgebrev til medlemmerne vedr generalforsamlingen 

Kører til Mette for at underskrive protokollerne

Møde i styregruppen og koordinerende møde ang dagsorden til ØU

12/maj 2021

Digitalt møde mellem ØU og HovedMed

Om eftermiddagen digitalt økonomiudvalgsmøde

17/maj 2021

Læse på foreløbig dagsorden til formødet ang Vel

Møde med de andre partier ang valgsnak

19/maj 2021

Formøde Velfærdsudvalget

24/maj 2021

Læse på kommende hegnsyn i morgen

25/maj 2021

Hegnsynsdag

Ekstraordinært møde i ØU

26/maj 2021

Forberede til aftenens byrådsmøde

Temamøde i Hallen om økonomistyring og evaluering af byrådsperioden

Derefter byrådsmøde samme sted

Jeg havde begæret en sag på byrådets dagsorden vedr Strandvej 2 - Bilidt grunden

Jeg vil ikke acceptere at man bare bliver ved med at diskutere projekter på grunden der ikke følger kommuneplanen med de 8,5 etagemeter.

Byrådet blev enige om at sagen sendes tilbage til PMU som sammen med borgere vil beslutte efter hvilke principper der fremover skal kunne bygges efter.  Herligt det nytter at bruge initiativretten!

27/maj 2021

Møde i handicaprådet 

28/maj 2021

jeg henter nøgle til Rejsestalden til på mandag

Jeg bestiller smørrebrød og køber drikkevarer mv. så alt kan være coronavenligt

29/maj 2021

Jeg skriver "formandens beretning" så den er klar til mandag

Da jeg er på valg som formand laver jeg også nogle stikord da jeg gerne vil fortsætte

30/maj 2021

Forberede til møde i velfærdsudvalget på tirsdag

Forberede protokolskrivning til i morgen

31/maj 2021

Mette og jeg mødes og skriver protokoller

Jeg henter smørrebrød til i aften

Vi afholder generalforsamling hvor der er god stemning og jeg bliver genvalgt som formand

1/juni 2021

Udvalgsmøde i Velfærdsudvalget hvor jeg melder afbud

2/juni 2021

Møde i Uddannelsesudvalget hvor jeg melder afbud. Havde ellers glædet mig til rundvisningen på Makerværket. 

4/juni 2021

Henter nøgle i Frederiksundhallen til på lørdag hvor der er grundlovsmøde

Køber drikkevarer

Skriver og sender indlæg til aviserne omkring Borgerrådgiveren

5/juni 2021

Grundlovsdag på kalvøen som er en festdag. Det er så god en oplevelse med mange tilhørere, gode talere og god stemning

7/juni 2021

Forberede mig til bestyrelsesmødet i Hjælpemiddeldepotet i morgen

Bestyrelsesmødet i Ølstykke

10/juni 2021

Forberede til bestyrelsesmøde i Mad til Hver dag der afholdes digitalt

12/juni 2021

Begynde at se på dagsorden til Økonomiudvalget

13/juni 2021

Deltager i opstillingsmødet i Lyngby ang kandidater til Regionsvalget

14/juni 2021

Styregruppemøde samt koordinerende møde om dagsorden til økonomiudvalget på onsdag

15/juni 2021

Der er formøde til Velfærdsudvalget i morgen som jeg forbereder

Forbereder hvad jeg skal sige på økonomiudvalgets møde i morgen

16/juni 2021

Formøde

Temamøde omkrijg Vinge i byrådssalen

Efterfølgende økonomiudvalgsmøde

18/juni 2021

Ekstraordinært møde i økonomiudvalget om Vingesager, da mødet i onsdags trak ud

22/juni 2021

Gøre klar til byrådsmødet på torsdag

Ligeledes ektraordinært velfærdsudvalgsmøde på torsdag

23/juni 2021

Forberede min præsentation af hjælpemiddeldepotet til torsdag

24/juni 2021

En vanvittig lang mødedag i Frederikssundhallen:

Budgetseminar 8,30-15,30

Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde 15,30-16,00

Temamøde 16,00-18,00  om afrapportering vedr Task Force forløb i Center for Familie og Rådgivning samt den årlige status fra de større selskaber, hvor jeg skal fremlægge om Hjælpemiddeldepotet

Ekstraordinært møde i velfærdsudvalget 18,00 til 19,00 da det trak voldsomt ud

Byrådsmøde 19,00-22,00

25/juni 2021

Jeg mødes med Tobias og Jørgen Bech hvor JB informerer omkring aktuelle og kommende sager i PMU

28/juni 2021

Ringe Karen om et problem hun har

Ringe Mette ang hegnsyn

29/juni 2021

Ringe Annesofie ang et problem hun har

Til koncert på Pedershave med Keld og Hilda som er et event arrangeret af nogle aktivitetesmidler der er kommet. Super oplevelse der viser hvor stor betydning musik og sang har for alle uanset hvor man er i livet.

6/juli 2021

Info møde med lokalformænd ang KV21 i byrådssalen med Merete

1/august 2021

jeg sender dagsorden til bestyrelsesmøde i lokalafdelingen

3/august 2021

Formøde digitalt til velfærdsmødet selv om jeg er på ferie på Bornholm.

9/august 2021

Jeg gør klar til udvalgsmødet i morgejn

Der er ekstraordinært møde i økonomiudvalget vedr udviklingsplanen for Vinge

10/august 2021

Jeg skal læse dagsorden til uddannelsesudvalget i morgen

Velfærdsudvalgsmøde 

Jeg bliver interviewet digitalt vedr profil til den nye direktør på velfærdsområdet

11/august 2021

Workshop ang den nye klubstruktur på Øsytersvej. Pædagoger mv deltager, men hvad jeg mener er allervigtigst er at der er nogle unge med. Det ønskede jeg på et dvalgsmøde og det blev der lyttet til.

Efterfølgende udvalgsmøde i uddanneleudvalget

Jeg laver en tale til i morgen

12/august 2021

Kontorarbejde

Købe gave til Helle, afgående direktør

Afskedsreception med <helle hvor jeg holder min tale som jeg får meget ros for.

13/august 2021

dagsorden er kommet til økonomiudvalgsmødet på onsdag. Løber den hurtigt igennem

15/august 2021

Læser dagsorden

16/august 2021

Læser dagsorden og forbereder til styregruppemødet og det koordinerende møde i aften

Forbereder til bestyrelsesmødet i morgen aften

17/august 2021

Styregruppemøde i formiddag hvor vi taler vores tilgang til det kommende budget

Bestyrelsesmøde

18/august 2021

Andets budgetseminar igen i Frederikssundhallen med efterfølgende økonomiudvalgsmøde i byrådssalen

19/august 2021

Administrativt arbejde

23/august 2021

Ekstraordinært møde i velfærdsudvalget

Forberede hegnsyn og læse dagsorden til møder onsdag

24/august 2021

Jeg holder formøde med Mette ang hegnsynsager

25/august 2021

Formøde ang velfærdsudvalgets dagsorden

Dialogmøde med udvalget og ældrerådet ang budgettet

Økonomiudvalget har dialogmøde med HovedMED ang budget

Byrådet førstebehandler budgettet samt afholder ordinært byrådsmøde

27/august 2021

Vielse med Heidi som bisidder

28/august 2021

Heidi, Jannie og Arne kommer her og underskriver erklærimngen til forvaltningen ang kandidatr til KV21

Jeg er med ved jazz festivalen i Slangerup. Der er kun Gert og mig fra DF, men det er ganske positivt og folk er meget positive

30/august 2021

Læse hegnsyn til i morgen

31/august 2021

Hegnsynsdag

'Læse på budgetoplæg

Borgermøde om budgettet i SIK

1/september 2021

Forberede til protokolskrivning vedr hegnsyn

Styregruppemøde om budgettet

2/september 2021

Jeg skriver protokoller sammen med Mette

Møde i handicaprådet

6/september 2021

Se på budget

Styregruppemø'de om budgettet

7/september 2021

Møde i velfærdsudvalget

Budgetforhandlinger fra 15-22

8/september 2021

Læse dagsorden til uddannelsesudvalget der er senere i dag

Budgetforhandlinger 17-22

9/september 2021

Jeg skal læse ansøgninger til direktørstillingen

Mødes med borger i kolonihave ang daghjemmet

10/september 2021

Udvælgelse af kandidater som sker digitalt

Møde med kommunaldirektøren om fælles forventninger den kommende tid hvor han er konstitueret direktør i udvalget

12/september 2021

Læse budget

Forhandlingsmøde 18-22

13/september 2021

Forhsndlingsmøde 15-22

14/september 2021

Læse op på kandidater inden samtale i morgen

Budgetforhandlinger

15/september 2021

1. samtale med kandidater til direktørstillingen på Skjalm Hvide Hotel

De sidste budgetfrhandlinger

16/september 2021

Møde i valgbestyrelsen hvor vi skal godkende partier/lister, stemmesedler mv

17/september-19/september 2021

Vi er til årsmøde i herning

Underskriver budgetaftalen hvor vi møder pressen

19/september 2021

Løse dagsorden til økonomiudvalget til styregruppemødet i morgen

20/september 2021

Læse dagsorden videre

Alla kandidaterne mødes på Kalvøen til fællesbilleder

Styregruppemøde med efterfølgende koordinerende møde

21/september 2021

Møde i økonomiudvalget ang Vinge sager

22/september 2021

Forberede økonomiudvalget til i eftermiddag

Formøde ang dagsorden til kommende velfærdsudvalgsmøde

Økonomiudvalgsmøde

26/september 2021

Se på ansøgninger i forhold til ansættelsessamtale 2 i morgen

27/september 2021

Mødes med Poul Erik og direktør Julie til orientering om hvordan opvækstudvalget arbejder mht mad til daginstitutionerne så vi der sidder i bestyrelsen i Mad til Hver dag er orienteret

2. samtale mht ny direktør til velfærdsudvalget

28/september 2021

Arbejder på at bestille banner

30/september 2021

Forberede debatmøde

1/oktober 2021

Forberede mig til debat i morgen

Printe nyhedsbrev så det kan udsendes

Vi mødes med Venstre for at stikke en finger i jrden omkring vores og deres forvantninger til valget. jeg vil ikke bindes op på noget. Vi peger på en blå borgmester som ikke absolut behøver være John.

2/oktober 2021

Paneldebat i Elværket arrangetet af ældreorganisationene i Frederikssund omhandlende ældreområdet. Jeg i panel. Min første paneldebat nogensinde. Super oplevelse. Det gik rigtig fint.

4/oktober 2021

Møde med Jørgen omkring aktuelle og kommende sager indfor PMU. Altid gode og givende møder der giver mulighed for at stille spørgsmål. Desværre dukkede Tobias ikke op.

5/oktober 2021

Møde i Velfærdsudvalget

Teamsmøde omkring kommunernes samlede budget. Nogle kommuner har ikke kunnet holde loftet hvorfor alle kommune skal betale en bod. Hvordan gør vi?

6/oktober 2021

Gøre klar til debatmødet i morgen

Møde i uddannelsesudvalget på Østersvej med efterfølgende workshop med klubmedarbejdere mv om Fremtidens klubber

7/oktober 2021

Debatmøde om ældreområdet afholdt i Skibby arrangeret af Skibby Aktive. Jeg i panel. Ikke så god en dag for mig.

Overværede grundlovsceremoni i byrådssalen

8/oktober 2021

Var til spændende konference vedr seniorboliger afholdt i Valhal

9/oktober 2021

Gadekampagne i gågaden. Folk er ikke klar til valgdebat endnu, så det blev en kort fornøjelse

11/oktober 2021

Forbereder dagsorden til senere

Styregruppemøde og koordinerende møde

12/oktober 2021

Økonomiudvalgsmøde kun med Vinge sager.

Under sag vedr parcelhuse og 8 punktsplanen blev jeg vred da et af de andre partier pludselig ikke ville stå ved det vi havde besluttet i 8 punktsplanen. For os er parcelhusene i Vinge en mærkesag og så skal de andre ikke pludselig føje af så det får en anden drejning

13/oktober 2021

Formøde ang velfærdsudvalgets dagsorden

Møde i valgbestyrelsen hvor vi bla. godkender stemmesedler og partier/lister

Møde i økonomiudvalget

Ekstraordinært byrådsmøde ang budget 22-25

14/oktober 2021

Ringer til Viuff og aftaler færdig mht container så vi er helt enige

Ringer til Borger ang borgerhenvendelse

22/oktober 2021

Container ankommer til rundkørslen ved Slangerup, men mit banner er ikke dukket op endnu

23/oktober 2021

Har inviteret kandidater til morgenmad her kl 9,00 inden vi alle starter ud kl. 12,00 med plakaterne

Michael og jeg sætter plakater op i Frederikssund og Slangerup og Frederik og Nikolaj tager Skibby og Jægerspris. 

Var på besøg på ORI´s baner til deres jubilæum. Fik talt med flere. 

24/oktobe 2021

Drengene blev ikke færdige med at sætte plakater op i går så Michael og jeg bruger dagen på at sætte de sidste op

25/oktober 2021

Banner kommer så Michael og jeg sætter banner op i rundkørslen ved Slangerup på container

Overværer debat i Elværket hvor Heidi sidder i panel omkring psykiatri

26/oktober 2021

Gjorde klar til byrådsmødet i morgen

Møde med Gert og Tobias om hvordan vi går til mødet med Viuff i eftermiddag

Mødes med Viuff 

27/oktober 2021

Fik besked fra vejdirektoratet om at der var nogle af vores plakater der hang forkert ved rundkørsel i Lyngerup

Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde omkring et par Vingesager

Temamøde omkring det nye byråds politiske organisering og arbejdsform: bl.a. om mødestruktur, borgerinddragelse, ny dagsordenskabelon mv

Byrådsmøde hvor jeg bl.a. havde et indlæg om den nye whistleblowerordning

Uenighed omkring hvilken container jeg må bruge. Jeg holder fast i at jeg har bestilt placering af container og at man ellers må drøfte med Viuff

28/oktober 2021

Fjernede plakater der tilsyneladen var opsat forkert ved rundkørsel i Lyngerup

Var inviteret til møde på Bjergvej af ORI der ønskede at tale om dem og Idrætsbyen og et projekt de har fremvist på rådhuset. Meget spændende. Og jeg fik fortalt at jeg stadig mener de skal blive på Bjergvej og ikke tvinges til Idrætsbyen.

30/oktober 2021

Gadekampagne/politikersupermarked i Skibby sammen med de andre partier. God stemning og okay borgere. Jeg stod ved Netto, som altid er godt

1/november 2021

Forberedte mig til velfærdsudvalgsmøde i morgen

Gjorde klar til ældredebatten på Lundebjerggaard i eftermiddag. Det gik nogenlunde. mange engagerede og spørgslystne borgere.

2/november 2021

Møde i velfærdsudvalget med den nye direktød for første gang

3/november 2021

Forberedte mig til møde i uddannelsesudvalget i eftermiddag

4/november 2021

Fik uddelt foldere

Fællesmøde i uddannelsesudvalget med Vækstudvalget om eftermiddagen vedr Unge og Uddannelse

5/november 2021

Var med på besøg på Frederikssund sygehus sammen med Gert, Heidi og Liselott Blixt hvor vi var inviteret af en borger der er indlagt

Fik nogle gode snakke med nogle personaler og sluttede med en hyggelig frokost på Gerlev Kro

Gadearrangement i Slangerup ved Brugsen sammen med de øvrige partier. Jeg stod som altid ved netto. Fik delt okay ud.

6/november 2021

Gadekampagne i Jægerspris ved Netto/Brugsen. Fik delt okay ud og talt med borgere

7/november 2021

På gaden med foldere. Fik delt en del ud

8/november 2021

På gaden med foldere. Fik delt rigtig mange ud

12/november 2021

Ude med foldere

Møde på Johns kontor om vi kan mødes rent politisk. Jeg vil ikke bindes op på noget

13/november 2021

Gadekampagne i Skibby hvor vi har kaffe og kage med. Får delt pænt ud.

Efterfølgende er Tobias og jeg til møde med de andre blå partier, hvor venstre har lavet et politisk program som vi skal tale os frem til enighed omkring og underskrive. jeg giver klart udtryk for at jeg ikke vil underskrive noget og dermed binde os politisk. Så kunne vi lige så godt have indgået i et politisk valgforbund.

Bliver efterfølgende verbalt overfaldet af NB`s lokalformand fordi jeg skulle have "forulempet" en af deres kandidater i Skibby. Hold da op, jeg blev godt nok vred over hans trusler mod mig og Dansk Folkeparti. Hvis ikke en kandidat kan tåle at man ikke er enig i deres politik befinder vedkommende sig vidst et forkert sted.

15/november 2021

Gadekampagne i gågaden med kaffevogn v/Gert og hvor Morten Messerschmidt, Lars Vestergaard og Ivan Hemmingsen deltager. Efterfølgende delte jeg de sidste foldere ud

16/novenber 2021

Kommunalvalg hvor jeg var med som valgtilforordnet indtil kl 20,00 hvor jeg havde fået lov til at gå, da jeg skulle være med til forhandlingerne på rådhuset.

Lang nat hvor jeg til sidste er valgt til næste periode med 447 pesonlige stemmer. Taler med de andre fremmødte kandidater og venstre hvad vi gør da det står klart at Tina kan tælle til 12 og dermed bliver ny borgmester

17/november 2021

Michael og jeg tager mine plakater og logoplakater ned i Skibby og Jægerspris området samt det store banner i Slangerup

Møde i valgbestyrelsen i Frederikssundhallen hvor vi godkender valget

18/november 2021

Ekstraordinært møde i uddannelsesudvalget på Teams hvor vi endeligt beslutter at sende den nye klubstrategi i høring

20/november 2021

Michael og jeg tager alle de resterende af mine plakater og logoplakaterne ned 

21/november 2021

Borgerhenvendelse

22/november 2021

Møde med de blå partier efter valget om vi er med til at støtte op om Tina og dermed få lidt indflydelse og nogle poster eller om vi vil stå uden for. Jeg har ændret holdning lidt og er med, men vil ikke underskrive noget politisk dokument og dermed binde os

Jeg havde indkaldt kandidaterne til et evalueringsmøde hvor alle kunne komme af med egne frustrationer over valgkamp og resultat. Gik bedre end jeg havde forventet

23/november 2021

Gøre klar til morgendagens byrådsmøde

24/november 2021

Temamøde omkring det Maritime center

Byrådsmøde med en kort dagsorden for en gang skyld

25/november 2021

Sidste møde i handicaprådet da jeg ikke skal sidde her i næste periode

29/november 2021

Forbereder mig grundigt til udvalgsmødet i morgen

I byrådssalen om eftermiddagen hvor vi gruppeformænd underskriver at Tina er ny borgmester. Pressen er til stede, men jeg ønsker ikke at udtale mig da jeg stadig ikke er enig politisk i at Tina skal være borgmester, men kun underskriver for at få lidt indflydelse. 

30/november 2021

Jeg er nødt til at melde afbud til møde i velfærdsudvalget da jeg reagerer vildt på 1. corona vaccine. 

1/december 2021

Jeg skal forberede dagsorden både til uddannelsesudvalget, ekstraordinært møde i økonomiudvalget om indførelse af coronapas for medarbejderne  og ekstraordinært byrådsmøde i eftermiddag om samme samt den nye styrelsesvedtægt inden der er konstituerende byrådsmøde hvor vi i det nye byråd bliver udpeget til udvalg samt råd og nævn.

Ting går nogle gange stærkt så nu skal jeg alligevel sidde i handicaprådet i næste periode

Har om formiddagen møde med Mie, der er ny direktør

Modtager en borgerhenvendelse vedr oplevede forhold på Attendo. 

2/december 2021

Laver køreseddel for november måned vedr byrådsarbejdet

Vi er på årets sidste hegnsyn der også er det sidste med de 2 hegnsynsmedlemmer og med Mette som sekretær. 

3/december 2021

Blivr spurgt om jeg kan foretage en vielse i morgen da Tina er sprunget fra. Jeg takker selvfølgelig ja

4/januar 2021

Jeg foretage en vielse i byrådssalen. Rigtig dejligt da det er meget længe siden sidst

6/december 2021

Læser dagsorden til økonomiudvalgets møde onsdag og det koordinerende møde i aften

Inden da er der styregruppemøde om samme, men ingen dukker op. 

Jeg mødes med Mette i Slangerup for at underskrive protokol efter sidste hegnsyn

7/december 2021

Forbereder mig til bestyrelsesmøde i lokalafdelingen i aften

Bestyrelsesmødet afholdt på rådhuset

8/december

Gør mig klar til økonomiudvalgsmøde i eftermiddag

En lang dag da mødet varede hele 7 timer. 

Sender mail til Poul Erik hvor jeg takker ham fordi han tog mig og udvalget i forsvar ang de handleplane der er lavet på området for at afhjælpe problematikkerne i døgnplejen. Ole og Hans ovrefaldt mig verbalt og da jeg havde det ekstremt dårligt den dag orkede jeg ikke at give igen. Så tak til Poul Erik

9/december 2021

Sidste møde i Hjælpemiddeldepotets bestyrelse da jeg ikke skal sidde her i næste periode. 

Får sød mail tilbage fra Poul Erik

10/december 2021

Aftaler med Kenneth at mine data er de samme og at billedet ikke skal ændres

12/december 2021

Chris meddeler at han nu er godkendt af Borgen

13/december 2021

Indkalder styregruppen til møde med Chris ang hans kanididatur til folketinget. Booker også mødelokale

Skrev dd mail til styregruppen hvordan vi skal forholde os til evt at anbefale en af de kandidater der ønsker  at have vores kreds. Jeg mener ikke vi skal anbefale, men lade medlemmerne selv afgøre ud fra deres præsentationer

14/december 2021

Årets sidste møde i Mad til Hver dag, der var meget kort og heldigvis digitalt, så jeg ikke behøvede at køre til Hillerød. Mit sidste møde, da jeg ikke kommer til at sidde i denne bestyrelse i næste periode

15/december 2021

Forberedte mig til byrådsmødet

Ekstraordinært møde i økonomiudvalget hvor vi godkendte det nye pcr testcenter i bymidten og endeligt vedtog kommuneplan 2021. Spurgte ind til processen vedr Land Development og ORI. Bad om et notat så jeg har det på skrift. Spurgte ind til motorvejen og hvor den skal ende. 

På byrådsmødet havde jeg en kommentar til punktet om status på Vinge. I årshjulet står der ikke mere parcelhuse, men enfamilieshuse. I 8-punktsplanen hedder det parcelhuse og det skal det blive ved med indtil vi er blevet enige om noget andet. Parcelhuse er meget vigtige for Dansk Folkeparti. 

Stente imod beslutning om rengøringen i udbud da jeg ikke mener det skal udbydes.

Stente imod aftale om udbud vedr Havnebadet da jeg ikke mener det skal udbydes før vi har fået den endelig godkendelse fra kystdirektoratet. Vi risikerer 1 mio kr hvis ej godkendt

16/december 2021

Vi holder årets sidste uddannelsesudvalgsmøder der drejede sig om den endelige godkendelse af strategien for den kommende klubstruktur i Frederikssund. Vi godkendte og videresender til endelig godkendelse i byrådet. Mit sidste møde i udvalget efter 8 år, da jeg ikke skal sidde her i næste periode

Efterfølgende holdt vi konstituerende møder i de forskellige fagudvalg og diskuterede forslag til kommende mødeplanlægning for de enkelte udvalg

Jeg fik udleveret en ny Ipad

17/december 2021

Modtager mail sammen med hele byrådet fra Pelle med en lille hilsen. Jeg sender mail retur og takker for godt samarbejde

20/december 2021

Jeg laver og sender årets kørselsregnskab for mit vedkommende til Jess

Borgerhenvendelse vedr flytning af egen læge og ikke modtagene sundhedskort. Sender henvendelsen videre i forvaltningen som løser  rpoblematikken

Laver mit kørselsregnskan til Jess for lokalforeningen

Undersøger om der er lokale ledigt i Elværket til opstillingsmøde, men desværre

21/december 2021

Efter aftale med Mette henter jeg hensynets protokol så den er her. Jeg er lidt udfordret da det er 2 helt nye hegnsynsmedlemmer samt en helt ny sekretær jeg skal starte op med.

Spørger Morten om han vil være dirigent på opstillingsmødet 24/februar

22/december 2021

Var lige på hurtigt besøg på rådhuset for at ønske Karin glædelig jul

28/december 2021

Jeg skriver nyhedsbrev for december måned og læser korrektur på det i morgen

29/december 2021

Årets sidste nyhedsbrev printes ud på min nye printer der bare virker perfekt. Det går lynhurtigt.

Kuverter skrives

30/december 2021

Årets sidste nyhedsbrev pakkes og sendes afsted både som post og som mail

Sender mail til Tina ang udpegning til hegnsynet da det haster. 

Afbooker byrådssalen til 3/2 da opstillingsmødet er flyttet til 24/februar  

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.11 | 22:48

Husker godt at Morten Messerschmidts søster desværre blev dræbt, men var det en kulturberigerkæreste eller en af skandinavisk afstamning, som gjorde det

...
08.11 | 13:22

Hej Christine. Alle fire børn trives og har en stabil hverdag, og
bor hos os, mormor og morfar, der er blevet netværksplejefamilie. Tak for dine tanker.

...
08.11 | 11:50

Kære Inge,
Nu er det snart 1 år siden, at du mistede din datter Line. Hvordan har hendes børn det idag og hvem passer dem? Tænker tit på Jer.

...
15.10 | 17:27

Kære Inge - er Mortens Aften opkaldt efter din søn?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE