Dagbog 2021

4/januar 2021

Læser alle 26 ansøgninger der er kommet til direktørstillingen

Der er formøde i morgen i velfærdsudvalget som jeg forbereder mig til.

Har meget fokus på en sag på uddannelsesudvalgets dagsorden omkring evaluering af Kølholmgrupperne. Jeg spørger ind til den hos formanden som svarer fint tilbage.

5/januar 2021

Formøde hvor Paw er med for første gang. Godt og konstruktivt formøde.

Følger op på en henvendelse jeg har fåer fra en borger

Om eftermiddagen holder vi digitalt udvælgelsesmøde til ansættelsessamtalerne på fredag. Af de foreslåede 6 er der to som jeg ikke er enig i. Disse bliver også sorteret fra. Til gengæld kommer en af de to andre som jeg prioriterer med. 7 skal til samtale på fredag.

Modtager spørgsmål fra et medlem der var med til at omdele kampagnemateriale i efteråret om der er kommet nye medlemmer efterfølgende. Sender spørgsmål videre til Borgen, afventer. Spørger ligeledes indtil hvornår og hvordan den sparring vi lokalt ville få i forbindelse med lokalvalget. Afventer

6/januar 2021

Jeg forbereder mig til møde i uddannelsesudvalget som holdes digitalt i eftermiddag. Super godt møde hvor jeg gør min indflydelse gældende ret meget.

Spørger Gert, der er spidskandidat, om vi skal gennemføre kandidatmødet på mandag med de nye restriktioner hvor vi kun må være 5. 

Får en tilbagemelding fra administrationen på en forespørgsel jeg har sendt ang mulighed for at regulere brug af tørklæde og andre religiøst betingede beklædningsgenstande på kommunale arbejdspladser

Får en tilbagemelding på en forespørgsel jeg har sendt til administrationen vedr Kølholmgrupperne

Har modtaget notat fra Green Island med uddybende mebærkninger om deres projekt i Vinge

Melder fra til KL skype topmøde om børn- og unge toipmøde 2021

Besked om at der er temamøde forud for januars byrådsmøde ang #metoo, sexisme og sexkrænkelser. Godt jeg fik rejst den sag tidligere.

Sender debatindlæg til lokalavisern og FAA som replik på angreb fra Johan Gaunitz og betaling på broen

Sender henvendelse fra borger videre til teknisk direktør. Afventer

7/januar 2021

Møde i Handicaprådet der for første gang afholdes digitalt. Det fungerer fint.

Får tilbagemelding fra den tekniske direktær at man vil se på sagen

Sender debatindlæg til lokalaviserne og FAA med en tak til alle vores medarbejdere inden for ældreområdet og deres kæmpe indsats i det svære år med corona der netop er afsluttet

Skrivr med hegnsynet om ændring af dato for de kommende hegnsyn grundet restriksionerne

8/januar 2021

Der er ansættelsessamtaler hele dagen fra 9,00-15,00 som afholdes digitalt. Det er ikke helt optimalt. Borgmester, Kommunaldirektør og konsulent mødtes fysisk med ansøgerne i byrådssalen mens resten af ansættelsesudvalget var hjemme og med på skype. Er absolut ikke tilfreds med forløbet hvilket jeg også fik fortalt både borgmester og konsulent. 4 gode kandidater gik videre til næste samtale på fredag.

Får melding fra den tekniske direktør at man har sendt sagen videre til kommunens forsikringsselskab. Dette ringer jeg til borgeren og fortæller. 

Modtager en henvendelse fra en borger der er part i en hegnsynssag med spørgsmål om evt videre forløb. Jeg sender mail videre til sekretær Mette så hun kan svare asap da jeg sidder til ansættelsessamtaler hele dagen

Modtager svar fra Helle, Mad til hver Dag ang en mindretalsudtalelse jeg vil have på referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 

Godkender brev til Egedal ang Hjælpemiddeldepotets bestyrelse med en lille ændring 

9/januar 2021

Kontakter Helle, direktør, for at høre om referat fra møde kan bilægges sag på dagsorden.

11/januar 2021

Gør mig færdig til udvalgsmødet i morgen tidlig

Forbereder mig til kandidatmødet i aften. Mødet gik rigtig fint hvor vi fik indkredset vores temaer til valgkampen. Havde nogle gode snakke.

Har besluttet at jeg i valgkampen og i årets løb vil lave debatindlæg sammen med Morten. Kontakter ham om et konkret som vi arbejder videre med.

Skriver til S og V for at høre om deres holdning til sag på dagsorden inden udvalgsmødet i morgen

12/januar 2021

Årets første møde i Velfærdsudvalget.

Igen sag på om Attendo hvor vi i blå blok ikke er helt enige med socialdemokraterne

Borgerhenvendelse hvor vi aftaler at mødes på torsdag

Jeg kontakter Merete ang sag på byrådets dagsorden om ny udpegning af valgstyreformand i Slangerup til kommunalvalget. Forinden har jeg lige sikret mig at Jeanette er interesseret.

Jeg kontakter Jess, Andreas og Trugve ang fotografering op til valget

Modtager referat fra kandidatmødet i går

Jeg kontakter ST om hvem vi skal kontakte vedr opsætning af plakat og folder til valget

Har fået mail fra administrationen om at mailen nu er sendt afsted til Egedal kommune ang bestyrelsen i Hjælpemiddeldepotet

Følger op på spørgsmål i hegnsynssagen fra i fredags hos Mette der fortæller hun har svaret tilbage. Beder om opfølgning som kommer asap

Planlægning af 2. omgang af ansættelsessamtaler.

13/januar 2021

Reageret på en borgerhenvendelse

Tilbagemelding fra Merete at sagen bliver sat på byrådets dagsorden januar eller februar

Jeg sender spørgsmål til direktør Helle om hvordan vi skal forholde os mht vaccinen hvis det viser sig den ikke virker ret længe.

14/januar 2021

Skal følge op på de 4 ansøgninger til i morgen

Mødes med borger, som udsættes til næste torsdag

Gennemgår materiale til 2. runde af snsættelsessamtaler i morgen

Sender spørgsmål til forvaltningen om prioriteringsrækkefølgen for vacciner samt hvor borgere der bruger daghjem samt demente hjemmeboende borgere kommer med.

Borgerhenvendelse omkring en kommende vielse som jeg spørger ind til hos Karin, sekretær

Booker mødelokale på rådhuset til kommen øu og byrådsmøde i næste uge

Borgerhenvendelse vedr skolevæsenet

Starter på debatindlæg om vaccine ud fra sundhedsstyrelsens prioriteringsliste. Afventer svar på spørgsmål fra administrationen

Spørger Borgen ind til resultat efter vores kampagne i forhold til medlemmer. Spørger ligeledes ind til info omkring valg af valgforbund

Indkalder Gert og Tobias til styregruppemøde

15/januar 2021

2. ansættelsessamtale med de 4 udvalgte. 

Der er kommet foreløbig dagsorden til formødet i Velfærrsudvalget på onsdag. Starter så småt.

Modtager spørgsmål fra direktør Helle som er sendt af socialdemokraterne vedr sag 13 på tidligere dagsorden

Henvendelse vedr en kommende vielse

Karin har booket mit "sædvanlige værelse" til møderne de kommende uger

Er dagsorden til ØU kommet starter jeg på den

Det koordinerende møde mandag aftales at holdes digitalt

Får besked fra Carl Christian at der er sendet remindere ud ang kontingentbetaling til medlemmerne. Og at rykkerliste kommer i næste uge, så jeg kan henvende mig til de der evt mangler at betale. 

16/januar 2021

Læse dagsorden til ØU og dagsorden til formøde til VEL på onsdag

Får ryddet op i alle de DF ting jeg har herhjemme og skriver rundt til kandidater og bestyrelse om de er interesseret i en DF paraply som jeg så tager med på mandag

17/januar 2021

Jørgen Bech inviteret mig til Teems til mødet i morgen. Har problemer med det

Melder tilbgage til Glen, formand i Hørsholm, at jeg synes det er en god ide at vores medlemmer her i Frederikssund bliver inviteret med til digitalt møde med Morten Messerschmidt. Men jeg ønsker selv at rundsende til os i Frederikssund

18/januar 2021

Sendt mail til Steen Thomsen om evt udsættelse af Generalforsamling hvis vi stadig ikke må mødes til marts

Læse ØU færdig og forberede styregruppemøde og koordinerende møde.

Vores første møde omkring økonomiudvalgets dagsorden med interesserede kandidater. Nogle fine snakke, selv om fokus indimellem faldt lidt uden for dagsorden.

Borgerhenvendelse som jeg følger op på i morgen

Første gang det koordinerende møde foregik digitalt. Men det fungerede fint.

Modtager en borgerhenvendelse som jeg videreformidler med spørgsmål til forvaltningen. Der vil følge op.

Gennemgik hurtigt den foreløbige dagsorden til formødet onsdag for at danne mig et overblik over sagerne

Rykker Morten Skovgaard for orienteringssag på dagsorden til uddannelsesudvalget

Sendte forespørgsel til Helle, direktør, hvordan vi skal være på forkant med hvis vaccinen ikke holder ret længe i forhold til vores ældre borgere

19/januar 2021

Forberede formøde i VEL i morgen 

Modtager tilbagemelding på min borgerhenvendelse fra i aftes, som jeg straks sender videre til borger

20/januar 2021

Formøde i VEL hvor jeg er noget uenig med adnministrationen i forhold til hvordan vi åbner mere op for daghjemmene

Forberede ØU til i eftermiddag, der som vanligt tager det meste af dagen

Booker mødelokale til i morgen

21/januar 2021

Mødes med borger, som ønsker hjælp til at få et indlæg i avisen

Mødes med Gert omkring møde med Venstre næste uge

Modtager vielse

Sender mail til Helle med ønske om en sag på dagsorden omkring vaccine af vikarer. Kommer på dagsorden

Skriver til Steen for at høre hvordan jeg skal forholde mig hvis ikke restriktionerne lempes så vi kan holde vores generalforsamling. Afventer

22/januar 2021

Sender mail til alle medlemmer med invitation fra Lokalforeningen i Hørsholm om mulighed for deltagelse i digitalt medlemsarrangement

Sender mail til medlemmerne om opstillingsmøde til regionsrådsvalget

23/januar 2021

Følger op på borgerhenvendelse i administrationen

Sender mail til Susanne vedr resriktioner på Højagergaard

Sender indlæg afsted til lokalavisen fra borger der ønskede min hjælp

25/januar 2021

Forberede by til onsdag og til i aften hvor kandidaterne er inviteret med til gennemgang af dagsorden

Styregruppemøde med Tobias og Gert, hvor vi får talt om flere aktuelle ting samt infotrmerer Tobias omkring møde med Venstre

26/januar 2021

Udsende dagsorden til bestyrelsesmøde i lokalafdelingen for DF

Aftaler at orientere på udvalgsmøde omkring de 4 hændelser Ældrerådet omtalte i lokalavisen som omsorgssvigt på vores plejehjem

27/januar 2021

Forberede temamøde forud for byrådsmødet i aften, der handler om sexisme. Et fint møde med fokus på lokalpolitikere. Glæder mig til at vi skal behandle samme for alle medarbejderne, hvor retningslinjer måske er mere påkrævede.

Forberede færdig til byrådsmødet samt et ekstraordinære økonomidvalgsmøde i dag

Får accept fra Morten Skovgaard om at jeg skriver et indlæg omkring Makerværket

28/januar 2021

Møde med Venstre sammen med Gert. Et konstruktivt og positivt møde hvor vi får talt om begge parters tanker i forhold til valgkamp

Handicaprådsmøde

29/januar 2021

Kontakter Mie i forhold til sag omkring yderligere åbning af daghjemmene. 

Sender debatindlæg til lokalavisen omkring borgerinddragelse i forbindelse med havnen

31/januar 2021

Jeg forbereder mig til formøde omkring et hegnsyn i morgen

1/februar 2021

Møde omkring hegnsyn som jeg mener vi skal passe på ikke at vi fokuserer på noget der er uden for hegnsynets konpetence. 

Forbereder mig til Velfærdsudvalget

2/februar 2021

Sender debatindlæg til aviserne om Makerværket

Aftaler møde dato med Viuff sammen med Gert og Tobias

3/februar 2021

Forbereder mig til uddannelsesudvalgsmødet i eftermiddag.

Mine input til flere af sagerne får jeg medhold i, så det er dejligt.

Booker mødelokale til 22/februar som jerg sender videre til Gert og Tobias

Får besked om møde med Konservative 

Modtager materiale fra Mette vedr hegnsynsag

4/februar 2021

Er med på digitalt medlemsmøde med MM arrangeret af Hørsholm

Får mødeindkaldelse til gruppeformandsmøde 11/februar

Sender mail til medlemmerne om de kurser og møder der er pt for medlemmer

Modtager henvendelse fra NB om møde ang kommunalvalg og evt valgforbund. Aftaler møde 23/februar

5/februar 2021

Sender  forespørgsel til Helle om der er grundlag for at rejse sag om at udsatte borgere ikke skal kunne modtage post/mail fredag, op til Helligdage eller i weekenden hvor man ikke kan komme i kontakt med sin sagsbehandler. Det for at undgå unødig usikkerhed og forvirring. Afventer.

7/februar 2021

Forbereder mig på dagsorden til ØU til styregruppemøde i morgen

8/februar 2021

Læser dagsorden til ØU færdig og forbereder mig til både styregruppemødet og det koordinerende møde, men må melde afbrud pga migræne. Aftaler med Gert at han leder styregruppemødet

Der er lige kommet oplæg til den årlige status på de bestyrelser vi sidder i. Jeg skal orientere om Hjælpemiddeldepotet. Jeg bliver enig med Poul Erik om at han orienterer om Mad til Hver dag, hvor vi begge sidder.

Modtager yderligere vedr hegnsyn fra Mette

9/februar 2021

Velfærdsudvalgsmøde som jeg føler jeg fik gennemført okay. Synes stadig det er savært, men jeg er kommet efter det.

Bestyrelsesmøde til aften i lokalafdelingen. 

Der bliver lagt sidste hånd på en nyhedsartikel til aviserne om retningslinjer for det gode samarbejde med pårørende

10/februar 2021

Så er det i dag der er økonomiudvalgsmøde, så jeg forbereder det jeg vil sige til de enkelte sager.

Derforinden er der ekstraordinært uddannelsesudvalgsmøde.

Indkaldes til møde med de øvrige lokalformænd i Nordsjælland 4/marts

Aftaler med Else Marie, lokalformand i Allerød, at deres generalforsamling er flyttet til 8/april hvor jeg skal deltage da jeg er revisor

11/februar 2021

Ringer til borger der har nogle spørgsmål, hvor jeg henviser til vores borgerrådgiver.

Jeg tilmelder mig og Michael til opstillingsmøde for regionsrådet

Gert og jeg holdt møde med Konservative på samme måde som med Venstre forleden

Sidst på eftermiddagen holdt vi gruppeformandsmøde om få sager til videre behandling

12/februar 2021

Modtager mail fra pårørende til beboer på Attendo om manglende pleje og omsorg. Bliver så ked af at læse den mail. 

13/februar

Vielse i byrådssalen

Fik lavet mine køresedler i forb m byrådsarbejdet for 2020 færdigt så de er klar til aflevering

14/februar 2021

Er startet op på nyhedsbrevet tiol medlemmerne

15/februar 2021

Kontaktede Helle ang håndtering af klager jeg har modtaget vedr Attendo.

Ekstraordinært byrådsmøde på skype

Kontakter Helle ang et muligt indlæg i aviserne jeg vil skrive om attendo. Ved godt jeg ikke har politisk ansvar for Attendo, men jeg har et medmenneskeligt.

Spørger Helle om nye lempelser for besøg på plejehjem. Har læst at Halsnæs lemper. Afventer

Spørger ind til Venstres holdning om sag jeg vil rejse. Afventer

16/februar 2021

Har lavet nyhedsbrevet til medlemmerne færdigt og sendt det ud på mail. Begynder at kopiere til breve.

17/februar 2021

Fik kopieret og pakket breve med nyhedsbreve der skal sendes med posten.

Kontaktede Susanne, Fredericia hvad jeg kan gøre over alle de klager jeg får ang Attendo. Hun anbefalede jeg opfordrede klagerne til at sende deres klager til Ankestyrelsen. Jeg kontaktede straks dem alle. Håber de alle sender så der kan blive ryddet op i de forhold der pt er på Attendo. Kontakter formanden for Ældrerådet der ligeledes har modtaget seneste klage over Attendo for at fortælle hvad jeg har gjort i sagen.

Skrev til Peter Kofod om han stadig vil tale hos os grundlovsdag. Afventer

Kontakter administratione  da jeg har læst at andre kommuner ophæver restriktionerne på deres plejehjem. Får det svar at vi er endnu ikke frigivet grundet smittetallet. 

Skriver til Peter Kofod for at minde ham om vores aftale om at han er taler ved vores grundlovsmøde i år. Afventer

18/februar 2021

Kontakter Morten i forhold til udspil omkring handicapområdet i kommunerne. Et tiltag jeg vil arbejde videre med. Afventer

Formanden for ældrerådet spørger ind til hvilke rettigheder et klageråd vil have hvis det modtager klager fra et privat friplejehjem. Melder tilbage: ingen andet end at vejlede

19/februar 2021

Der er kommet foreløbig dagsorden til formødet i VEL på mandag. Ser den kort igennem

Sender debatindlæg til aviserne omkring digital post til psykisk udsatte medborgere

Tilbagemelding fra Morten

20/februar 2021

Jeg gennemgår dagsorden og gør mig klar til formødet mandag

Sender forslag til sag jeg ønsker at rejse på VELs dagsorden om mulighed for digitale besøg på vores plejehjem via Ipads. 

22/februar 2021

En dag med 4 møder.

Først formøde i VEL. Et kort møde, da det er en ret kort dagsorden. Ønsker yderligere bilag på punktet om leveringsaftale med Mad til hver Dag der understøtter mit nej til aftalen.

Forbereder mig igen til det ekstraordinære møde i ØU om udbuddene i Vinge. Er meget afklaret over hvad jeg mener er det rigtige.

Borgmesteren ringer mig op og vi får en kort snak om det. 

Temamøde sammen med hele byrådet hvor vi får en gennemgang af administrationen i forhold til udbuddene i Vinge område A og B

Økonomiudvalgsmøde hvor vi beslutter hvad vi indstiller til byrådet på onsdag

Om aftenen styregruppemøde med Tobias og Gert hvor vi taler videre frem i forbindelse med valgkampen

Om aftenen gennemgår jeg alt materialet omkring samrbejdet med Attendo og den forslag der er lagt op til en egentlig samarbejdsaftale. 

Modtager nyhedsartikel vedr retningslinjer for det gode samarbejde med pårørende til endelig godkendelse. 

Der kommer forslag til dato for møde med Egedal omkring ny sammensætning af bestyrelsen i Hjælpemiddeldepotet

Booker mødelokale til skypemøderne i morgen

Udarbejder forslag til sagsfremstilling til byrådet vedr handicapområdet

23/februar 2021

Ekstraordinært udvalgsmøde i VEL om samarbejdsaftalen med Attendo. Desværre er det et delt udvalg der går fra mødet. V og DF anbefaler at sige ja til samarbejdsaftalen, hvorimod S siger fra. Rigtig ærgerligt. Afventer den kommer på byrådsmødet. 

Skal mødes med NB i eftermiddag lige som vi har haft møde med Venstre og Konservative. Fint møde hvor vi fik stukket en finger i jorden og afklaret nogle forventninger mv. Aftaler at vi indkalder V, K, DF og NB til et samlet møde senere. 

Aftaler at det kommende møde i TMF sker på skype

Sender de bilag jeg mener der mangler til sagen om Mad til hver dag

Sender udkast til sagsfremstilling til MM ang tværkommunalt samarbejde på handicapområdet. Afventer

Modtager indkaldelse til Teams til møde med lokalformænd og KTD

24/februar 2021

Forbereder mig til byrådsmødet i aften hvor jeg får nedskrevet det jeg skal sige til de enkelte punkter.

Inden byrådsmødet er der temamøde der er delt i 2 emner.

1) Om Makerværket, hvor vi digitalt bliver vist rundt ude på Campus i de forskellige lokaler

2) Om Klimaindsatsen

Dernæst er der ekstraordinært økonomiudvalgsmøde om samarbejdsaftalen mellem kommunen og Attendo. Flertallet bakker op om aftalen inden den rammer byrådsmødet senere.

Byrådsmøde hvor bølgerne gik højt ang flere sager. I forhold til samarbejdsaftalen enes Radikale og DF i aftenens løb om et ændringsforslag som et flertal bakker op om.

25/februar 2021

Forbereder mig til Handicaprådets møde i eftermiddag. Får en sag med retur ang oplevelser ang vasketøjsordning. Kontaktr direktøre, der vil undersøge nærmere. 

Modtager mail fra Paw ang åbningskoncerter på vores kommunale plejehjem.

26/marts 2021

Modtager borgerhenvendelse der eskalerer til det ekstreme fra lørdag morgen til søndag aften. Meget voldsomt.

Sender mail til formand for PMU ang de trafikale forhold i Frederikssund bymidte. Tilbagemelding er at der vil blive taget initiativ til en trafikanalyse så vi kan få klarlagt udfordringerne. 

Sender debatindlæg til lokalaviserne omkring handicapområdet og evt tværkommunalt samarbejde

Sender mail til alle kandidater at vi grundet det nye forsamlingsforbud må udsætte indkaldelse til kandidatmøde

27/februar 2021

Modtager en borgerhenvendelse ang dårlig adgang for gangbesværede fra gågaden og til Mønten når man f.eks. skal i Nordea. Kontakter formand for Handicaprådet og vi enes om at jeg kontakter teknisk udvalg/forvaltning

Sender mail til Venstre efter vores fælles møde hvor vi aftale at vi ikke skal overrule hinanden fremover i medirne, på facebook el.lgn. Vi føler os alligevel overrulet i en sag så jeg gør opmærksom på at det ikke var aftalen. 

Sender forespørgsel til formand for UU ang sag/diskussion omkring vores skoler, trivsel, læereflugt, basistal mv. 

Videresender ail til bestyrelsen modtaget fra Borgen

1/marts 2021

Forbereder mig til mødet i Velfærdsudvalget i morgen. En forholdsvis kort dagsorden, men alligevel et punkt på som kan give udfordringer. 

2/marts 2021 2021

Velfærdsudvalgsmøde på skype hvor jeg igen er hjemme så jeg både kan have PC og Ipad tændt. Så skal jeg ikke skifte mellem siderne på min Ipad, hvilket giver et meget bedre overblik.

Sagen jeg forventede ville give udfordringer blev diskuteret en del og det er ikke et enigt udvalg der sender den videre til ØU. V og DF bakkede op om forvaltningens indstilling, mens S er lodret i mod

Sidst på eftermiddagen er jeg med til et digitalt kursus arrangeret af DF vedr brug af facebook. Mange gode tips og ideer til valgkampen.

Bliver kontaktet af redaktøren på lokalavisen ang Fioma sagen. Jeg fortæller at jeg ikke har ændret holdning men stadig mener at vi skal sige ja til lokalplanen som den ligger. 

Jeg får bekræftet fra forvaltningen at det tilføjes den fælles sagsfremstilling til deltagende kommuner ang Mad til hver Dag at det ikke var en enig bestyrelse der vedtog den nye leveringsaftale. Bl.a stemte jeg imod. 

3/marts 2021

Forbereder mig til uddannelsesudvalgets møde i eftermiddag. Et fint og konstruktivt møde hvor jeg fik sat nogle DF aftryk.

Sidst på eftermiddagen deltager jeg i skypemøde med lokalformænd i Nordsjælland sammen med KTD og ST. Et fint møde hvor vi kom bordet rundt og peppede hinanden lidt op.

Får en tilbagemelding ang vasketøjsordningen, som jeg formidler videre til "klager"

Beslutter datoer for kommende dialogmøder med Vel og ældrerådet

Får en tilbagemelding fra sekretariatschefen ang sagsfremstillingen ang det tværkommunale samarbejde på handicapomrpdet. Skal undersøge nogle ting nærmere så den ligger stille pt

4/marts 2021

I dag skal jeg forberede et hegnsyn der skal afholdes i morgen.

Digitalt møde med lokalformændene alene i Nordsjælland

Modtager mail fra bestyrelsesformand til en skole ang sag på uddannelsesudvalgsmødets dagsorden. Fin info som jeg tager med på mødet

5/marts 2021

Modtager dagsorden til ØU der afholdes på onsdag

Der afholdes hegnsyn. Et hegnsyn der på forhånd fra i hårdknude men som det lykkedes os at få løst ved forlig så der er lagt op til godt naboskab efterfølgende.

Får en tilbagemelding fra formanden for PMU at der igangsættes en trafikanalyse

6/marts 2021

Bliver ringet op om aftenen af en beboer på Attendo der r meget utryg ved bemandingen aften/nat på Attendo der jo er et privat plejehjem. Hvad gør jeg i den situation? Hvem ringer jeg ti? Kontakter Paw der straks følger op og giver en positiv tilbagemelding. Systemet virker!

7/marts 2021

Læser på dagsorden til ØU så jeg er forberedt til styregruppemødet i morgen, mandag

Booker mødelokale til onsdag

8/marts 2021

Fortsætter med at læse dagsorden til møde senere i dag

Vi afholder styregruppemøde omkring dagsordenen inden jeg går videre til koordinerende møde om samme dagsorden via skype

Sender forespørgsel til kommunaldirektøren om mulighed for at kandidater selv har adgang til at stille fovaltningen spørgsmål så jeg ikke skal med ind over hver gang. Afventer

18/september 2020 sendte jeg forespørgsel til Sundhedsministeriet ang lokale testcentre. Først nu modtager jeg tilbagemelding.

Modtager protokol fra hegnsynet i sidste uge til gennemlæsning og godkendelse.

Aftaler emd Christiansborg at jeg modtager en mail med de medlemmer der ikke har betalt kontingent og står til afgang

9/marts 2021

Begynder at skrive ned til økonomiudvalgsmødet til i morgen. Det er en lang dagsorden, så jeg skal i gang.

Sender gammelt materiale til Lars ang Fioma sagen som aftalt på styregruppemødet i går

10/marts 2021

Bruger hele dagen på at blive færdig med forberedelserne til økonomiudvalgets møde i dag. Sidder i "mit" sædvanlige lokale på rådguset. Denne gang varede mødet kun til va 21,45 med mødestart kl 16,00.

Modtager en borgerhenvendelse ang flytning fra et plejehjem til et andet. Undersøger proceduren og melder tilbage til morger.

Modtager en borgerhenvendelse ang oplevelse af hjemmeplejen ved hjemsendelse fra hospital. Aftaler at jeg ringer en af dagene

11/marts 2021

Modtager notat omkring Hjælpemiddeldepotet som oplæg til vores dialogmøde med Egedal ang vores ønske om udvidelse af bestyrelsen

Modtager ændringsforslag til sagsfremstilling ang det tværkommunale samarbejde på handicapområdet fra MM

Sender forslag til sag til kommentar hos Tobias ang forslag om ikke at bruge plakater under valgkampen - Afventer

Underskriver protokol fra sidste uges hegnsyn

Modtager mail om udmeldese fra de medlemmer der ikke har betalt kontingent. Vi er nu nede på 88 medlemmer. 

12/marts 2021

Sender forespørgsel til Trine ang de store skoleelever fra næste uge. Hvad sker der er i Frederikssund? Får mail retur om at der vil blive udfærdiget en fælles svarmail til udvalget, som kommer senere i dag

14/marts 2021

Modtager tlf opkald fra konsulent på Borgen om jeg vil være med i videoklip med Pia Kjærsgaard omkring udvalgte områder/emner i Frederikssund. Jeg melder positivt tilbage og foreslår bl.a. Heimdalsvej pga uro og utryghed som jeg bliver gjort opmærksom på via beboere der henvender sig til mig. 

Utryghed også på stationen hvor vi klart mangler vores nærpolitistation

Kystbeskyttelse, Brugerbetalingen på Kronprinsesse marys Bro mv.

Jeg vil få en tilbagemelding en af dagene

15/marts 2021

Har formøde med Borgmester, direktør og fagchef inden vi skal mødes med samme på onsdag i Egedal ang Hjælpemiddeldepotet

 16/marts 2021

Mødes med Søndergaard ved det gamle posthus sammen med Tobias og får en rundvisning og mulighed for at få en snak og stille spørgsmål til det projekt vi skal tage stilling til senere. Meget spændende, synes jeg. Og en super god måde stille og roligt kunne stille spørgsmål.

17/marts 2021

Kontakt med en borger der vil fortælle om sin oplevelse af døgnplejen efter hjemkomst fra hospital. Alt i alt en positiv oplevelse. Dog havde hun nogle små spørgsmål til forhold hun undrede sig over.

Møde med Egedal ang Hjælpemiddeldepotet. Vi kom overens ang bestyrelsessammensætning og samarbejde fremover.

Modtager henvendelse fra part i en tidligere afgjort hegnsynssag, som jeg sender videre til Mette, der rent administrativt tager sig af den.

Modtager mail fra Borgen da jeg r DF delegeret deltager på KL topmødet i morgen. Info om vores gruppemøde midt på dagen.

18/marts 2021

Kommunalpolitisk Topmøde (KL) via skype fra 9,00 tel 16,00. Meget anderledes end det plejer at være, men vi fik stemt om de ting der skulle stemmes om. Jeg deltog som delegeret. 

 Derefter udvalgsformandsmøde hvor vi udover "Bordet rundt" som altid havde nogle gode snakke.

Slutter af med møde i budgetforligskredsen inden økonomiudvalgsmødet. 

Modtager mail fra Borgen at Pia vil komme til Frederikssund, men at jeg ikke skal deltage. Helt ok, så kan jeg lave et debatindlæg om det efterfølgende.

Modtager svar fra forvaltningen på mit spørgsmål om kandidaternes mulighed for direkte at stille spørgsmål til administrationen uden det altid skal gå gennem mig.

21/marts 2021

pørger ind til nærmere dagsorden til det koordinerende møde i morgen. Jørgen Bech vender tilbage

22/marts 2021

Forbereder møder til onsdag der byder på hele 5 møder.

Koordinationsmøde hvor vi gennemgår flere sger til byrådsmødet onsdag

23/marts 2021

Havde planlagt at skrive tale til DFU arrangement på torsdag, men da det skydes til senere afventer jeg at fortsætte på min tale.

Forbereder møder til i morgen

Sender bilag til Paw jeg ønsker bilagt sag om Mad til Hver dag

24/marts 2021

Modtager henvendelse fra formanden fra ældrerådet om manglende aktindsigt for en borger

Modtagr notat omkring forslag til midlertidig placering af Klub Mix

Dagen starter med formøde til velfærdsudvalget. Vi fik nogle rigtig gode snakke om mange forskellige punkter og emner.

Ekstraordinært møde i uddannelsesudvalget omkring tilsyn med vores interne skoler ved døgninstitutionerne

Temamøder om først motoevejen hvor vi fik projektet præsenteret og havde mulighed for at stille spørgsmål Derefter om Vinges udvikling- og rammelokalplan.

Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde omkring lukningen af pladserne på Pedershave

dagen slitter med et byrådsmøde der slutter 22,45.Mange spændende punkter på dagsorden som jeg havde kommentarer og holdninger til.

Aftaler dato for protokolskrivning efter hegnsyn 3/maj

25/marts 2021

Gensender forslag til besparelse på rensning af sandkassesand til muligt brug i budgettet

Modtager instruks fra Merete omkring oplæg til drøftelse i udvalgene ang evaluering af Byrådsperioden

26/marts 2021

Booker mødelokale til på mandag

29/marts 2021

Aftaler med fotograf omkring fotografering af kandidater og melder ud til kandidaterne hvordan de skal forholde sig.

Får svar fra forvaltningen ang forespørgsel på manglende aktindsigt fra tidligere

Styregruppemøde med Tobias og Gert hvor vi lige får stukket en finger i jorden og aftaler hvordan vi kommr videre i disse Corona tider. 

31/marts 2021

Får debatindlæg i aviserne

Jeg forbereder mig til Velfærdsudvalgsmødet der er tirsdag lkige efter påske. Jeg planlægger at holde fri i påskedagene hvor hele familien er hjemme, så det er fint at få det klaret nu, så jeg bare skal læse op på det aftenen inden mødet. 

2/april 2021

Aftaler fælles emner med MM

3/april 2021

Sender forespørgsel til Morten Skovgaard ang visitation på specialskoleområdet, modtaget af kandidat. Modtager tillægsspørgsmål, som jeg tager med på udvalgsmødet på onsdag.

5/april 2021

Gennemgår mine noter så jeg er klar til udvalgsmødet i morgen tidlig

6/april 2021

Et langt udvalgsmøde grundet lang dagsorden og enkelte sager der medførte megen debat.

Sender mail til Steen Thomsen om de emner vi ønsker skal med på den folder der skal omdeles på mulig kampagnedag til maj

Sender forespørgsel til teknisk direktør ang mulig udlednign af spilevand i fjorden. Positivt svar modtages straks

Der kommer afregning af kontingent fra Borgen, som jeg videresender til kasseren

7/april 2021

Forbereder mig til uddannelsesudvalgsmødet i eftermiddag. Er godt forberedt så jeg har mange input og forslag der bliver sagt ja til. Sender spørgsmål til et par af sagerne inden mødet til direktøren.

Forbereder mig til møde i handicaprådet i morgen

Modtager forespørgsel fra en journaliststuderende om jeg vil kommentere på de reaktioner der er kommet på videoen med Pia Kjærsgaard på besøg på Heimdalsvej. det vil jeg gerne og vi aftaler tidspunkt. Men inden vi når dertil får jeg besked på at historien er lagt ned. SDå intet interview. Tror jeg så vil lave et debatindlæg i stedet.

Får svar omkring sandrensningen

Blev i dag kontaktet af frustreet borger der ikke kunne finde ud af vaccinationsjunglen, som hun kaldte det. Jeg lovede at gå videre med hendes frustrationer og spørgsmål.

Anmoder Morten Skovgaard om en orienteringssag på næste uddannelsesmøde omkring interessen fra Campus på Birkekollegiet og de boliger der kan anvises til unge i nød

8/april 2021

Skrev i dag til fagchef omkring borgerhenvendelsen i går

Taler med Mette omkring tvangsfuldbyrdelse på vores næste hegnsynsdag

Kommer mail om ny dato for hegnsyn

Møde i handicaprådet

Fik løst problematikken for den borger der ringede ang vaccination i går. Dejligt at kunne hjælpe

Skrev ligeledes til DF`s medlem af Region Hovedstaden omkring ønsket vaccinationssted i Frederikssund.

Sendt et indlæg til aviserne omkring Dansk Fokepartis henvendelse til Regionen på baggrund af borgerhenvendelser

Borgerhenvendelse omkring ændring i pensionistkortet til offentlig trafik. Lovede at finde hoved og hale i det og vende tilbage

9/april 2021

Tilbagemelding fra Regionen.

Afventer lige hvor meget jeg kan skrive i nyt debatindlæg omkring dette.

Melder afbud til næste handicaprådsmøde 29/april da der samtidig er temamøde om ny sundhedspolitik med uddannelsesudvalget

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

08.11 | 13:22

Hej Christine. Alle fire børn trives og har en stabil hverdag, og
bor hos os, mormor og morfar, der er blevet netværksplejefamilie. Tak for dine tanker.

...
08.11 | 11:50

Kære Inge,
Nu er det snart 1 år siden, at du mistede din datter Line. Hvordan har hendes børn det idag og hvem passer dem? Tænker tit på Jer.

...
15.10 | 17:27

Kære Inge - er Mortens Aften opkaldt efter din søn?

...
16.07 | 18:19

Du har gjort et godt stykke arbejde med din søn, Morten! 👍 Vi håber han kan redde det danske folk fra at blive udskiftet med arabere og afrikanere!

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE