Min dagbog 2018

1/januar 2018 har jeg ajourført mine køresedler for 2017

2/januar 2018 holdes der formøde til Velfærdsudvalget sammen med direktøren og fagcheferne. Blev informeret om forskelligt og vi fik talt om mange ting. Godt møde og godt at se dem jeg fremover skal arbejde sammen med.

Efterfølgende gik Klaus Kolberg og jeg til møde med Hanne Larsen hvor jeg blev orienteret om en borgersag. Efterspørger sagens akter

Til sidst møde med en borger om en problemstilling som jeg kan høre betyder rigtig meget for borgeren. Vi talte om mangt og meget og det lader mig tilbage med nogle spørgsmål til forvaltningen.

Afleverer mine køresedler til Annemarie

Fik en snak med Kommunaldirektøren.

Blev kontaktet af en borger omkring renovering af en legeplads i en børnehave.

Har kontaktet Sekretariatschefen for navnene på hegnsynsmedlemmerne da Mette rykker.

Har ajourført den lokale hjemmeside

3/januar 2018 sender jeg et spørgsmål til Jan Milandt ang borgerhenvendelsen fra i går.

Efterlyser bemyndigelse som giftefoged hos Borgmesteren da jeg allerede har fået tildelt vielse.

Har fået en vielse til 10/marts

Har fået svar fra Merete, hvor hun fortæller, at hun har været i kontakt med Mette.

Får en borgerhenvendelse, som jeg henviser til Borgerrådgiveren.

Sender mail til Gert L, Lars og Tobias om, at jeg foreslår, at vi 4 mødes, når der er gruppemøder. Tobias og Gert i kraft af, at de er 1. og 2. suppleant. Vigtigt de er inde i sagerne i tilfælde af, at de pludselig skal træde til.

Modtager sagsakter vedr korrespondancen om Hus E

4/januar 2018 er der fællesmøde for de nye udvalgsformænd. Et rigtig godt møde som fortæller en masse vigtige ting i vores virke som udvalgsformænd og vores samarbejde med forvaltningen. 

Senere orienteringsmøde om Vinge. Vi enedes om at administrationen skal skrive en orientering til borgerne og evt holde et borgermøde, således at alle får den samme info. 

Jeg orienterer Morten  Skovgaard og Jan Milandt om borgerhenvendelsen

Der kommer mail fra Borgen om at det er tid at søge kommunen om det kommunale tilskud,

Der kommer dagsorden til velfærdsudvalget

Aftaler med Lars at jeg besøger ham i morgen

5/januar 2017 besøger jeg Lars hvor vi taler lidt om løst og fast. Han skal ikke med til Horsens på søndag.

Der kommer mail om praktik info til KØF på onsdag samt flybilletter

Der kommer mail med skema til at søge politisk støtte efter partistøtteloven.

Modtager datoer for koordineringsmøderne fra Jørgen Bech

Jeg sender mail til Karin Nødgaard og Jeppe Jakobsen begge MF fra DF om de kan hjælpe mig med henholdsvis Hjemløsepolitik og veteranpolitik. Om input til at komme i gang inden jeg kontakter forvaltningen om det.

6/januar 2018 sender jeg en opsummering med spørgsmål efter mødet med borgere 2/januar

7/januar 2018 skal jeg til DF møde i Horsens for samtlige byrådsmedlemmer. Følges med Glen, som henter mig 6,30. Vi ankommer til Horsens kort før kl. 10 hvor der serveres lidt morgenbrød og kaffe. Oplæg ved Steen Thomsen, KTD og Peter Skaarup. En god dag hvor der også blev tid til en snak med bl.a. Erling fra Herning, Kim fra Aalborg og Chris Bjærknæs som jeg spurgte til råds om aktuel problemstilling. Har det godt med at Borgen er orienteret. Hjemme igen ca 19,30.

8/januar 2018 skal jeg forberede mig til velfærdsudvalgsmødet i morgen. Er lidt spændt på at skulle lede mit første udvalgsmøde. Men det skal nok gå fint.

Modtager mail fra Jeppe Jakobsen hvor han kommer med links til hjemlæsepolitikken.

Jeg sender mail til DF medlem der har meldt sig ud.

Jeg får 4 vielser 

Kontaktede Servicedesken om der er mulighed for at jeg kan komme forbi og få set på min Ipad der slet ikke vil gå på nettet. Det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg kom til over middag og alt er fint nu. Skønt med deres overskud og service.

Sender mail til formandden for Ældrerådet og ønsker Godt Nytår. Så har jeg meldt ud hvem jeg er da vi skal samarbejde fremover.

Charlotte sender input om mulige spisevenner her i Frederikssund. Vil tage det med under meddelelser på udvalgsmødet.

Sender mail til Morten Skovgaard V om der er ved at være styr på de forskellige Råd og Nævn. Hegnsynets sekretær efterlyser navne da der skal tilmeldes et kursus.

9/januar 2018 er der vedfærdsudvalgsmøde hvor alle chefer var med. Vi Vi 5 politikere og 9 fra forvaltningen så der var mange nye ansigter, men det gik fint selv om jeg var nervøs. 

Vi beslutter at gå videre med projekt spisevenner på næste udvalgsmøde

Jeg forbereder mig til det første uddannelsesudvalgsmøde i morgen. Skal huske bogen om Alkalær til Morten Skovgaard.

Der kommer invitation til præsentation af kultur- og havnebadet 31/januar som jeg melder mig til

Der kommer mail vedr aktindsigt i Vinge dokumenterne fra journalister mv

Modtager referat fra ældrerådets møde

Modtager mail fra formanden for ældrerådet.

Jeg har spurgt ind til Attendo hos Helle Hagemann-Olsen der sender materiale til mig om dette.

10/januar 2018 er der uddannelsesudvalgsmøde. Orientering om udvalgets arbejdsområder, gennemgang af basistal hvor jeg godt kunne tænke mig at vi dykker dybere ned i hvad vikartimerne skyldes. Hvad er lærernes fraværsårsag, hvilke lærere og hvilke klasser. Tegner der sig et billede? Og kan vi gøre noget ved det for at få tallene ned?

Sender mail til den pårørende fra 2/januar at jeg har sendt hans spørgsmål til forvaltningen og han vil høre nærmere

Om eftermiddagen flyver vi til Aalborg til KL møde for medlemmer af økonomiudvalgene i kommunerne, der slutter fredag. Vi følges til lufthavnen i taxa. Efter vi har fået vores værelser mødes vi en times tid hvor vi hyggesnakker inden vi skal spise aftensmad. Går hjem til hotellet ca 23,30 og går i seng så jeg kan være frisk til i morgen.

Får endnu en vielse

Sender besked til den pårørende fra mødet 2/januar at jeg har videresendt han spørgsmål til forvaltningen

11/januar 2018 starter KØF i Aalborghallen kl. 10. Vi er ca 3.500 samlet. Mange gode indlæg fra scenen. Var desuden til oplæg om "ny teknologi på ældreområdet" hvor vi blev præsenteret for ideer fra Hjørring og Greve kommuner. Mødes her med Glen der har valgt samme oplæg.

Om aftenen er der stor festmiddag med efterfølgende underholdning ved Andreas Boe. 

Modtager en vielse

12/januar 2018 starter KØF op igen 8,45 og fortsætter til vi kører 11,45 mod lufthavnen.

En rigtig god tur hvor der var en masse information men også en god tur socialt hvor der var mulighed for at vi politikere kunne lære hinanden at kende på anden måde end bare at diskutere politik på møderne. Også super at lære direktørerne at kende på denne afslappede måde. 

Der er kommer invitation til fællesmøde med boligorganisationerne til 27/februar hvilket jeg tilmelder mig.

13/januar 2018 sender jeg mail til Helle Hagemann at jeg ænsker at få sag på dagsorden hvor vi skal tale om hjemløsepolitik i Frederikssund. Hun tilbyder at vi taler om det så jeg kan lære hvordan jeg skal starte en sådan sag op.

14/januar 2018 forbereder jeg mig til bestyrelsesmøde i morgen mandag, så alt er klar.

Ajourfører vores lokale hjemmeside med billeder fra de sidste arrangementer.

Jeg bestiller annonceplads til medlemsarrangementet 8/5 med Morten Messerschmidt

15/januar 2018 holder vi årets første bestyrelsesmøde. Desværre er der afbud fra Andreas og Gert. Der var et vigtigt punkt på dagsorden, men den måde have efterfølgende.

16/januar 2018 sender jeg referat af bestyrelsesmødet ud.

Booker lokale til næste bestyrelsesmøde

Kontakter Søren Espersen, vores udenrigsordfører, om han vil være med ved et medlemsarrangement til september

Spørger direktør Jan Milandt om han ved hvad tid vi skal afsted til KL topmøde 1/februar - afventer

Kontakter Halsnæs og Hillerød og får bekræftet at de igen i år vil være med til Grundlovsarrangementet på Kalvøen.

Det andet fællesmøde for nye byrådsmedlemmer er i morgen aften. jeg ville rigtig gerne have været med men kan ikke da jeg skal til møde om regionsmidlerne. Beder derfor forvaltningen om at få oplægget alligevel, 

Får en henvendelse fra Poul Erik A om et link til en ny sag med Attendo i Gribskov. Jeg henvender mig til direktøren om at vi kan få en drøftelse i udvalget om vores forholdsregler her når Attendo åbner plejehjem i Frederikssund. Sættes på dagorden i løbet af foråret

Sender bekræftelse til Glen Madsen vedr generalforsamlingen hvor han har sagt ja til at være dirigent og holde et lille oplæg

17/januar 2018 skal jeg til Lyngby hvor DF afholder regionsmøde vedr regionsmidlerne. Kommer til fællesspisningen hvorefter der er orientering fra Regionsmedlemmerne og DFU.

Af midler får jeg de 5000 til Grundlovsarrangementet så vi 3 lokalforeninger tilsammen får de sædvanlige 15.000 kr. Derudover får jeg 5000 til gadekampagner. Møder enkelte lokalformænd som jeg endnu ikke har hilst på. 

Der kommer indkaldelse til ØU til orienteringsmøde omkring Vinge

18/januar 2018 gør jeg indkaldelsen og kuverter klar vedr generalforsamlingen. Spørgeskemaet som jeg har lavet til medlemmerne skal sendes ud sammen med.

Modtager svar fra forvaltningen på alle de spørgsmål jeg videresendte efter mit møde med pårørende 2/januar. Skal samle op og svare borgeren.

Jeg videresender den henvendelse jeg fik fra en borger under valgkampen omkring køkkenpuljen til formanden for Social- og Sundhedsudvalget. Vi aftaler at vi taler sammen ved næste Byrådsmøde.

Indkaldes med ØU til møde vedr forvaltningens foretræde for transportordførerne på Borgen

Henvender mig til Poul i Brøndby, og spørger om jeg må bruge deres kvittering/indmeldelsesblanket som de har fået lavet når de er på gaden. Poul retter til og sender til mig så de er klar til brug. Fantastisk. 

Jeg spørger ligeledes Poul om hvordan han fik sat annoncen op til medlemsarrangementet med Morten Messerschmidt. Han henviser til Borgen. Jeg sender herefter en forespørgsel dertil. Afventer

19/januar 2018 får jeg købt porto til indkaldelsen så det hele er nu klar og afventer 1/februar i tilfælde af at der skulle komme forslag.

Modtager den foreløbige dagsorden til Velfærdsudvalgsmødet som jeg skal til formøde om i næste uge

Får besked om at vi skal afsted fra Torvet 5,30 mod Aalborg 1/februar

Der kommer et super tilbud til nye udvalgsformænd som jeg rigtig gerne vil deltage i. Men alle de 6 datoer der er meldt ud kan jeg ikke nogen af dem. Enten pga møder eller andre kyrser. Rigtig ærgerligt. Meddeler forvaltningen det som vil holde øje med om der kommer yderligere.

Bliver ringet op af Steen Thomsen, Borgen, der vil lave udkast til annoncen. Super

Søren Espersen vil gerne besøge os 25/september i år, så jeg booker straks Rejsestalden så det er på plads. Retter det til på hjemmesiden og på facebooksiden

Booker annonceplads i lokalavisen til arrangementet med Søren Espersen

Sender mail med info til bestyrelsen at Søren Espersen kommer. Sender ligeledes de oplysninger til Steen Thomsen som han skal bruge til annoncen 8/5

Sender mail til vores lokale tilknytning til Danmarkssamfundet for at høre om han har en ide om at vi er heldige at få en fane.

Sender ny indkaldelse ud til bestyrelsesmøde 5/februar da jeg synes der er nogle løse ender fra sidst

Henter udevielse 

Henter materiale til brug for møde på mandag vedr Vinge

Gennemgår dagsorden til ØU

Modtager mail fra Poul Erik ang bekymringssag vedr Attendo. Sender til Helle for evt at komme på dagsorden til drøftelse

20/januar 2018 sender jeg en forespørgsel til kommunaldirektøren om en borgerhenvendelse jeg fik under valgkampen. Det drejer sig om den lift der er ved rådhusets hovedindgang der ikke kan bære vgten af en elektrisk kørestol med en person siddende i. 

Får lavet kørselsskemaer færdige vedr bestyrelsesarbejdet så Jess kan få dem næste gang

21/januar 2018 læser jeg materialet til brug ved mødet i morgen ang Vinge

Gennemgår dagsorden igen til ØU og får skrevet ned så jeg har styr på sagerne

Der kommer høringssvar fra medarbejdersiden til sagen på udd.udv.mødet  tirsdag. Læser alle svar grundigt.

Får positivt svar vedr fanen, så det er spændende

22/januar 2018 holder vi gruppemøde.

Derefter er der koordineringsmøde i blå blok. Første gang jeg er med her, men det er stille og roligt en gennemgang af dagsorden.

Jeg beslutter at sende et beslutningsref til gruppen vedr dagsorden så de kan følge med.

Får en vielse

Får svar fra kommunaldirektøren som jeg videresender til borger

Modtager mail fra lokalformanden i Allerød med indkaldelse til deres generalforsamling hvor de vil vælge mig som revisor. 

23/januar 2018 holder vi ekstraordinært uddannelsesudvalgsmøde, hvor vi endnu en gang udsætter sagen da vi mangler bilag der giver en dybere indsigt i sagen

Der kommer tilbud til nye udvalgsformænd om kursus, men alle 6 tidspunkter kan jeg ikke da jeg enten er til møde eller andte kursus. Meddeler det til Merete som  vil holde oje med om der skulle være flere datoer senere.

Forespørger Helle hvordan vi gør med dialogmøder med ældrerådet

Vi får et nyt medlem som jeg sender velkomstbrev og nyhedsbrev til

Jeg rykker for svar vedr mine annoncebookningr på Lokalavisen

24/januar 2018 er der økonomiudvalgsmøde. Første gang jeg prøver et ØU-møde. Men det er okay. Om formiddagen løber jeg dagsorden igennem igen til ØU

Aftaler med Ole (SF) at jeg kan køre med ham til Torvet om morgenen når vi skal til Aalborg

Sender besked til gruppen om de beslutninger der blev truffet.

For at være på den sikre side sender jeg min mail til direktøren inden jeg afsender til borgeren.

25/januar 2018 er jeg til formøde ang Velfærdsudvalget. Læser dagsorden inden og skriver ned så jeg er forberedt på sagerne. En rigtig god måde stille og roligt at få lejlighed til at stille både direktør men også cheferne nogle spørgsmål.

Jeg fået forklaret hvordan jeg skal bære mig ad når jeg vil starte en sag som skal bæres i Byrådet. Det skal via ØU som jeg vil benytte mig af næste gang.

Fik sat på vores sagsliste i Velfærdsudvalget at jeg vil arbejde med hjemsendelsesplaner for de migranter der bor i Frederikssund.

Kvalitetesrapporten på skoleområdet kommer

Der er kommet forslag til intro dag for det nye ØU

Jeg forespørger om teknisk servicemedarbejder om hvordan jeg kan få lavet mit nøglekort om så det er mit nye billede der kommer på. Han henviser til sekretariatet som vil sørge for det.

Der kommer info omkring Børne- og unge topmødet i næste uge

26/januar 2018 får jeg besked om at mit nøglekort er klar

Jeg forespørger hos sekretariatet ang Kattegatkursus for nye Byrødder, som jeg ikke var med til da jeg kom "skævt ind" sidste gang. Der er plads og jeg bliver tilmeldt sammen med de andre nye. Det er 22.-24/2.

Der kommer velkomstmail og mødedatoer til bestyrelsen i Mad til hver dag, samt info om protokol, regnskab mv. Fra Frederikssund skal jeg sidde i besttyrelsen sammen med Poul Erik (S)

Flybilletter samt andet info er kommet i dag vedr. Topmødet i næste uge. JUHU, vi skal afsted fra Torvet 5,30

Sender mail til Pia Adelsteen, da hun er miljøordfører, vedr. sag på byrådets dagsorden omkring at flytte linjen i Natura2000 spørgsmål ved Havnen - afventer. Får forskellige udmeldinger fra forvaltningen og naturfolk/biologer.

Sender mail til den tekniske direktør om hvad det er der sker på stisystemet.

27/januar 2018 får jeg besked fra Helle Hagemann-Olsen at ældrechefen vil udfærdige svar til mine spørgsmål

29/januar 2018 er der temamøde omkring Vinge. Et rigtig godt møde hvor sagsforløbet blev grundigt gennemgået og hvor der var plads til at stille alle de spørgsmål vi måtte have.

Efterfølgende holdt vi koordinerende møde om de ekstra sager på byrådets dagsorden der bliver holdt ekstraordinært udvalgsmøde om i Plan- og miljøudvalget.

Får bekræftelse på min tilmelding til Kattegatkurset

Får mail med svar på mit spørgsmål om stitystemet. Det bliver hævet og der kommer mere grus på. Herligt at der endelig sker noget.

Modtager brev fra Borgen over medlemmer der ikke har betalt kontingent. 

Modtager svar på min mail til Kurt ang mulig fane. Det lover godt;)

30/januar 2018 holder vi ekstraordinært økonomiudvalgsmøde. Der har været en del ekstraordinære møder denne første måned i det nye år, så fint når der kommer lidt mere ro på.

I januar måned når jeg op på 20 møder, et dagsmøde i Horsens og et KL topmøde i Aalborg.

Modtager svar fra Pia Adelsteen på min forespørgsel omkring Natura2000.

Modtager mail fra Borgen om et medlem der fraflytter Frederikssund

31/januar 2018 er der byrådsmøde, så jeg bruger en god del af dagen til at forberede mig grundigt til i aften. Kan klart se en stor fordel i at ved medlem af ØU, for på Byrødsmødet vil det så være 4. gang sagerne gennemgås. Er også klart mere inde i sagerne end jeg plejer. Det er første byrådsmøæde jeg er gruppeformand, så jeg føler jeg har noget at besvise. Rejser mig flere gang og taler om diverse sager. Føler det gik rigtig godt. Langt møde der først sluttede over 22,30, så jeg var sendt hjemme. Heldigvis jeg havde pakket til i morgen tidlig hvor det går mod Aalboeg.

Inden Byrådsmødet var der offentlig præsentation af Havnebadet. Mange borgere havde fundet vejen forbi. Fin gemmengang af projektet og mange forskellige spørgsmål fra borgere.

Jeg sender mail til Venstre om vi kan få en snak omkring diverse. Vi mødes på mandag.

Så er Hegnsynet endelig på plads. Meddeler det til Mette.

1/februar 2018 er der KL topmøde om Børn og Unge i Aalborg der slutter fredag. Op kl 4,00 for at blive klar til Ole Frimann hentede mig kl 5,18;). Vi kørte fra Torvet sammen 5,30 så vi kunne flyve 7,35. 

Mange rigtig gode oplæg om Børn og Unge. 

Modtager mail fra Michael Thøgersen, som jeg blev rigtig glasd for.

Jeg sender mail til Borgmesteren omkring suppleants indtræden

2/februar 2018. Fredagen bød igen på rigtig gode oplæg inden vi fløj hjem igen 11,55.

Jeg skal bestille labels så jeg kan få sendt indbydelse ud til vores generalforsmaling til afholdelse i marts

Der kommer foreløbig indkaldelse til Delegeret KL topmøde til marts. Jeg tilmelder mig

Jeg sender mail til Morten Skovgaard der er formand for udd.udv. da vi skal afsted til Topmøde samtidig med der er udvalgsmøde og spørger om det kan flyttes. Det vil han gå videre med.

Tobias rykker igen for breve vedr han udbævnelse til Råd og Nævn. Merete Pagter bekræfter at de er på vej.

3/februar 2018 havde jeg 3 vielser. 2 i Byrådssalen og en privat i Frederikssund. Så nu er der snart jubilæum.

Har sendt læserbrev til Lokalavisen og FAA omkring den nye psykiatriske afdeling der åbner til sommer på sygehuset.

Har sendt forslag til sag på byrådets næste dagsorden vedr. borgerinddragelse

4/februar 2018 forbereder jeg mig til bestyrelsesmøde i morgen. Selv om det er relativt kort tid siden sidste møde er der alligevel en del der skal informeres om mv. Jeg taler i telefon med Lars der vil sygemelde sig i morgen, så jeg forbereder sag til det ekstraordinære byrådsmøde tirsdag så Tobias kan træde ind med det samme.

Jeg booker pølsevogn til Grundlovsmødet på samme måde som sidste år

5/november 2018 er der bestyrelsesmøde. Desværre var der 3 afbud og Andreas var dårlig. Efter bestyrelsesmødet gennemgik jeg dagsorden til Plan-og miljøudvalgsmødet, som Tobias skal være med til i morgen sammen med Tobias. 

Inden disse 2 møder mødtes gruppeformændene i blå blok over en generel snak, som jeg havde foranlediget.

Jeg forbereder Velfærdsudvalgsmøde til i morgen.

Jeg aftaler med sekretariatschefen så Tobias kan komme så godt fra start som muligt i morgen

6/februar 2018 er der ekstraordinært byrådsmøde og velfærdsudvalgsmøde direkte efter. Efter udvalgsmødet var der rundvisning på De 3 Ege, hvor mødet blev holdt. Det var spændende da jeg aldrig har set det inde fra før. Også fint da jeg skal være med til at modtage Thyra Frank, ældreminister, samme sted på fredag.

Jeg forbereder mig til uddannelsesudvalgsmøde i morgen.

Forsøger at booke pladsen foran Valhal til vores Grundlovsmøde så vi kan trække ind i huset ved dårligt vejr. Afventer.

Jeg rykker enkelte medlemmer for manglende kontingentbetaling

7/februar 2018 er der uddannelsesudvalgsmøde på Torstedlund, hvor vi fik en rundvisning. Meget spændende bygning. Jeg havde en masse spørgsmål og kommentarer til de forskellige punkter på mødet. Sender dem til JM som besvarer skriftligt.

Jeg modtager mit talepapir til ministerbesøget på fredag

Sender referat af bestyrelsesmødet til bestyrelsen

Der kommer indkaldelser til 3 bestyrelsesmøder hen over året i Mad til Hverdag

Jeg modtager annonce fra Steen Thomsen til når Morten Messerschmidt kommer til vores medlemsarrangement 8/5

8/februar 2018 bruger jeg hele dagen på at sende spørgeskema, dagsorden samt følgebrev ud til medlemmerne. Det tog det meste af dagen da noget sendes i brev og andet pr mail. Men der er styr på det;) Blækpatron løb tør så må lave og sende de sidste i morgen

9/februar 2018 klares de sidste udsendelser.

Er med til at modtage Tyra Frank på De 3 Ege sammen med borgmesteren. Han bød først velkommen i en lille tale, hvorefter jeg bød velkommen med en lille tale. Vi blev vist rundt sammen med ældreministren af centrets leder. Meget fint arrangement og meget spændende sted der overraskede mig meget positivt.

Modtager en henvendelse fra Susanne (A) om personaleforhold på Hjælpemiddeldepotet. Her er jeg lidt blank men vil forhøre mig hos direktøren hvordan jeg skal forholde mig.

Der kommer infor vedr Kattegatkurset d 22/februar

Var til møde med Mette, der er sekretær for Hegnsynet, om vores fremtidige samarbejde og hvordan vi gør. Fik nogle gode snakke. Gennemgik ligeledes 2 sager. 

10/februar 2018 skrev jeg til 3 DF`ere der sidder i byråd i andre kommuner om deres erfaring med borgerdrevne forslag. Vil gerne have noget erfaring fra andre med når jeg skal fremlægge mit forslag på byrådsmødet

Får besked fra direktøren at administrationen tager sig af sagen med Hjælpemiddeldepotet

De første tilbagemeldinger på mit spørgeskema til medlemmerne er begyndt at komme retur. Det tyder rigtig godt.

11/februar 2018 får jeg tilbagemelding fra 2 af de andre DF`ere

12/februar 2018 får jeg tilbagemelding fra den 3. Skal nærstudere deres tilbagemeldinger til byrådsmødet.

Modtager en borgerhenvendelse vedr klage over rengøringen på et af vores plejecentre

Jeg aftaler med Mette, sekretær for hegnsyn, at det er de 2 nye i hegnsynet der skal afsted på kursus i Middelfart. Pga den sene udnævnelse til de sidste råd og nævn kunne navnene ikke oplyses i tide ved tilmeldingen til hegnsynskurset så vi var kun 2 tilmeldte. Jeg synes det er mest fair at de 2 nyeste får pladserne. Så må vi alle 4 med sammen til næste år.

13/februar 2018 kører jeg en tur til Jess og gennemgår regnskabet sammen med ham, så han kan få gjort det færdigt. Aftaler med Tobias, der er revisor, at vi mødes 26. og går det igennem sammen.

14/februar 2018 har jeg en vielse på Rådhuset.

Fik en henvendelse fra en borger, som jeg kender fra en af mine børns skolegang, som skal giftes. Hun ville gerne hvis jeg kan forestå vielsen, hvilket jeg synes er en stor ære direkte at blive efterspurgt. Jeg opfordrede til at hun rettede henvendelse til vielseskontoret hvor hun kan få besvaret alle de spørgsmål hun måtte have.

Så er de sidste lister kørt i forhold til kontingentbetaling. Vi har kun haft 3 udmeldelser, så det er fantastisk;)

Løb ganske kort dagsorden til ØU igennem i dag.

16/februar 2018 har jeg en vielse på Rådhuset. det er min vielse nr 100;)

Sender de sidste spørgeskemaer og indkaldelser til generalforsamlingen da de sidste kontingenter nu er betalt.

18/februar 2018 bruges hele dagen på at gennemløse dagsorden for ØU så jeg er klar til gruppemøde og det koordinerende møde i morgen.

19/februar 2018 er der gruppemøde med efterfølgende koordineringsmøde, så der bruges et par timer inden til at skrive mine kommentarer ned så jeg er klar

Modtager en vielse

Pga sygdom flyttes vores velkomstmøde for hegnsynet til 5/marts

Så er alle talerne på plads til Grundlovsmødet. Har lige fået tilsagn fra Martin Henriksen;)

20/februar 2018 får jeg booket en annonceplads i Hornsherred Lokalavis til når Morten kommer til vores medlemsarrangement. Så er det på plads!

21/februar 2018 er der økonomiudvalgsmøde hvor jeg synes jeg er faldet godt til. Forsøger at sætte DF fingeraftryk og jeg synes det går okay!

22/februar til 24/februar 2018 deltager jeg i Kattegatkursus for nye byrødder. Selv om jeg ikke er nyvalgt havde jeg ikke mulighed for at være med i sidsteperiode da jeg først kom i byrådet 1/april, og kurset derved var overstået. Jeg er rigtig glad for at jeg tog med da det satte en masse ting på plads hos mig i forhold til mine nye poster og ansvarsområder. Fik stillet en masse relevante spørgsmål og det budgetforlig vi skulle finde frem til var meget givende. 

Aftaler med sekretariatschefen og indstiller at Tobias træder ind i de råd og nævn Lars har fået tildelt i hans fravær

Der kommer invitation til Blå Nat i Jægerspris som jeg straks tilmelder os

23/februar 2018 forespørger jeg hos sekretariatschefen hvordan jeg skal forholde mig i forhold til møde/kursus for nye udvalgsformænd.

25/februar 2018 bruger jeg hele søndagen på at gennemlæse dagsorden til formødet til Velfærdsudvalgets møde. Vi har formøde i morgen. Læser den grundigt og skriver bemærkninger og spørgsmål til chefer og direktør. Med en helt anden tilgang end til de forrige da jeg har fået en masse viden på Kattegatkurset. Har været meget i tvivl om min rolle, men det tror jeg at jeg har styr på nu.

Ligeledes gennemgår jeg vores regnskab, så jeg har helt styr på det til mit møde med Tobias i morgen.

26/februar 2018 starter jeg formiddagen med et møde med Gert L, Tobias og Jørgen Bech fra V. Vi har i DF brug for at drøfte formen for anlægsarbejder mv. Vi stiller nogle spørgsmål, som Jørgen tager med videre.

Aftalte med Tobias at vi venter med møde om regnskab til i morgen aften

Jørgen informerer mig efterrfølgende om den nye daginstitution i Skibby. Jeg var jo med i opstarten af processen og derfor er det fint at vi sammen kan drøfte enkeltheder efterfølgende selv om vi ikke begge sidder i udvalget.

Jeg holder formøde til velførdsudvalgets møde med direktør og fagchefer. Fortæller om min frustration i forhold til min nye rolle og vi fik en snak om dette.  Vi gennemgik dagsorden, og det var en helt anden tilgang til den jeg havde denne gang.

Får en vielse jeg bliver nødt til at afvise da jeg er i Aalborg den dag

Modtager i dag brev fra Borgen om de medlemmer der ikke har videreført deres medlemskab og dermed ikke mere er medlem. Var blevet fejlinformeret forleden da jeg bad om den reviderede fortegnelse. Vi er nu 104 medlemmer. Til gengæld er det spørgeskema jeg har udsendt blevet modtaget meget positivt. Har allerede nu adskillige der ønsker at deltage i bestyrelsesarbejde, råd og nævn, opstille til byrådet, deltage aktivt når vi skal på gaden og nogle har ønsket specifikke toppolitikere til vores fremtidige medlemsarrangementer. det er fantastisk og vil være en rigtig god hjælp når vi fremadrettet skal planlægge.

Aftaler nærmere med Else Marie i Allerød mht deres generalforsamling 6/marts hvor jeg er inviteret med da de ønsker jeg skal være deres revisor. Skal planlægge en lille præsentation af mig selv;)

27/februar 2018 gennemgår jeg hele regnskabet og alle bilag så jeg er helt klar på at føre Tobias igennem det på en overskuelig måde. Det lykkes også om aftenen, og han er klar på hvad hans opgave er.

Jeg havde planlagt at forberede mig til byrådsmødet i morgen, men nåede det ikke.

Deltog i dag i fælles dialogmøde med boligorganisationerne, hvilke var helt nyt for mig. Hold da op hvor stifter jeg bekendtskab med mange nye ting pt. Meget spændende men jeg valgte at lytte og suge til mig og så kan jeg til næste år forhåbentlig bidrage med noget. De forskellige boligforeninger havde stillet en masse spørgsmål til dagsorden som blev diskuteret. Borgmesteren, Tina Tving Stauning og direktør Helle Hagemann deltog sammen med forskellige fra administrationen.

Har store problemer med at finde rundt i kommunens bookingsystem EgOn, da jeg gerne vil bruge pladsen foran Valhalla med mulighed for at vi kan trække indendøre i tilfælde af dårligt vejr til Grundlovsdag. Jeg sender mail til fritidsforvaltningen med min frustration og med deres hjælp er der nu booket.

Der kommer løbende tilmeldinger til vores generalforsamling og til spisningen forinden. Glæder mig.

28/februar 2018 er jeg virkelig tidspresset, da jeg skal gøre mine talepapir klar til byrådsmødet i aften. Men når at blive klar.

Tobias deltager i aften i sit første byrådsmøde og får sin ilddåb med et temamøde oveni der omhandler Vinge.

Fik om aftenen fremført mit forslag omkring borgerinddragelse, som blev vedtaget at sende videre til administrationen der skal komme med et oplæg til økonomi og rammer. Fint, så er det i gang!

Der kommer praktisk info om turen til Aalborg i næste uge hvor vi delegerede til KL skal afsted

På selve byrådsmødet får vi udleveret materiale mv

Jeg modtager en borgerhenvendelse pr mail

1/marts 2018 deltager jeg igen i noget helt nyt for mig. Denne gang er det Handicaprådet, som jeg er blevet udpeget til. Det tror jeg også bliver super spændende at være en del af. Blev præsenteret for rådet og deres arbejdsområde. Vi fik udpeget formand og næstformand og vedtaget forretningsorden. Glæder mig til næste møde.

Jeg kvitterer for modtagelse af henvendelsen og at jeg vender tilbage. Jeg videresender til direktøren med spørgsmål om hvad der skal ske med henvendelsen. Får at vide at den er i gang og at jeg hører nærmere.

Jeg ændrer booking af plads til Grundlovsmødet til Valhalla og pladsen foran så vi kan gå i tørvejr i tilfælde af dårligt vejr

2/marts 2018 får jeg en henvendelse fra et af medlemmerne i velfærdsudvalget som vi tager en drøftelse om på mødet i næste uge. Jeg henviste til info.

Aftaler i dag at jeg henter nøglen til Rejsestalden allerede på onsdag da jeg ikke kan nå det ellers.

Der kommer datoer for møder i Handicaprådet

3/marts 2018 sender jeg kort mail til de medlemmer af lokalforeningen der via spørgeskemaet har givet udtryk for at de kunne tænke sig at indgå i bestyrelsesarbejdet. Opfordrer til at de laver en kort præsentation af sig selv så vi på Generalforsamlingen ved hvad de står for hver især. 

Starter på min præsentation til generalforsamlingen i Allerød på tirsdag

4/marts 2018 finpudser min præsentation til på tirsdag i Allerød.

Forbereder vores intromøde i hegnsynet i morgen, der dog aflyses og udsættes pga sygdom.

5/marts 2018 forberede udvalgsmøde til tirsdag. 

Jeg melder fra til KL topmøde på ældreområdet i Aalborg til maj

Får to vielser

6/marts 2018 er der velfærdsudvalgsmøde. Synes stadig jeg er udfordret som udvalgsformand. Det er svært. 

Om aftenen er der generalforsamling i Allerød hvor de har spurgt om jeg vil være deres revisor. Hyggelig aften hvor Poul Lindholm og Chris Bjerknæs også var til stede. Jeg blev valgt som deres revisor.

Der var sidste tilmelding til Generalforsamlingen i går. Så jeg skal have styr på indkøb af drikkevarer, kaffe og kage samt bestilling af mad.

Skal forberede udvalgsmøde til onsdag og pakke til KL Delegeretmøde i Aalborg i morgen-

7/marts 2018 er der uddannelsesudvalgsmøde hvor vi havde besøg af skolebestyrelsen fra Fjordlandskolen der forelagde deres kæmpe udfordring for os. Vi var et ganske amputeret udvalg så derfor valgte vi at udsætte sagen til et ekstraordinært møde i næste uge hvor hele udvalget kan deltage. 

Efter udvalgsmødet tog vi mod Aalborg hvor vi blev indlogeret på Prinsen og spiste samme sted som sidste gang. 

Modtager en mail fra nogle skolelever der skal lave en opgave omkring flygtninge. De sender nogle spørgsmål til mig som jeg besvarer til deres opgave.

8/marts 2018 aftaler jeg nærmere mht vielsen 21/juli hvor parret ønsker talen på både dansk og engelsk.

9/marts 2018 kommer der invitation til debat på Kulhuse Kro 20/september

10/marts 2018 har jeg to vielser i Byrådssalen. Skal læse dagsorden til ØU.

11/marts 2018 skal jeg blive færdig med ØU dagsorden til mandag hvor der er gruppemøde og koordinerende møde. Jeg forberedte til Generalforamlingen tirsdag med kopiering af regnskab og budget samt fandt drikkevarer mv frem. 

12/marts 2018 er der først møde i forum for udvalgsformænd. Her fremlagde hver især deres oplevelse af at være udvalgsformand. Jeg fortalte om mine frustrationer i forhold til at finde min rolle og hvor svært jeg synes det er. Fik dog positiv respons og noglr værktæjer jeg kan bruge konstruktivt fremadrettet. Derefter gruppemøde med efterfølgende koordineringsmøde. Først fædige efter kl 22.

Får en vielse

Der skal ny underskrift på en vielsesattest der var skrevet forkert, så det får jeg gjort da jeg slligevel er på rådhuset

13/marts 2018 afholder vi vores generalforsamling som forløber som en rigtig god aften. God stemning og gode spørgsmål/drøftelser. Der bliver valgt til ny berstyrelse og der findes delegerede til årsmødet.

14/marts 2018 er der ekstraordinært uddannelsesudvalgsmøde om situationen på Fjordlandsskolen. Om eftermiddagen holder vi indledende møde i Hegnsynet hvor vi får hilst på hinanden og planlægger hvordan vi vil afholde hegnsyn fremover. Om aftenen er der økonomiudvalgsmøde, som trækker ud til kl 23. 

15/marts 2018 booker jeg lokale til konstituerende bestyrelsesesmøde

17/marts 2018 får jeg ryddet op i alle de papirer jeg har samlet sammen gennem de sidste 4 år. 

19/marts 2018 skal jeg alligevel ikke på hegnsynskursus da der er gået kludder i tilmeldingen pga de sene udpegninger til Råd og Nævn. Giver min plads så det er de 2 nye medlemmer der kommer afsted. Mette, sekretær og jeg har et super godt samarbejde. Så vi venter til næste år da det er vigtigere at de 2 nye kommer afsted. 

Medddeler Tobias at jeg melder fra til byrådsmødet i morgen og at han skal forberede sig på at jeg søger orlov

20/marts 2018 aftaler jeg med kommunaldirektøren at jeg kommer forbi ham i morgen efter 12

21/marts 2018 søger jeg om orlov til 30/juni hvilket bevilges på aftenens byrådsmøde. Tobias træder ind i mine poster og Gert L overtager Lars`. 

23/marts 2018 starter jeg ganske kort på næste nyhedsbrev

25/marts 2018 bliver mine vielser fordelt på andre giftefogeder

26/marts 2018 afholder vi første og konstituerende bestyrelsesmøde.

28/marts 2018 sendes pressemeddelelse til aviserne om den nye bestyrelse

3/april 2018 sender jeg referat af bestyrelsesmødet ud til bestyrelsen

4/april 2018 sender jeg svar vedr debat på Kulhuse Kro 20/september 2018 om at DF deltager.

6/april 2018 modtager jeg referat fra det fælles møde i Nordsjællands storkreds for byrødder og lokalformænd som jeg har taget initiativ til. Det lader til at det er blevet taget supergodt imod og der er allerede planlagt rammer for næste møde 11/juni.

9/april 2018 kontakter jeg Tobias og Gert omkring den samarbejdsaftale der tilsyneladende er etableret mellem kommunen og Dansk Flygtningenævn. Jeg beder ham undersøge hvad den indebærer økonomisk for kommunen.

11/april 2018 modtager jeg eks på nyt layout på DF Helsingørs nyhedsbrev

12/april 2018 får jeg mail fra Borgen at vores lokale hjemmeside vil blive ændret og få nyt layout i løbet af de næste uger. Derfor går jeg i gang med at gemme alt på hjemmesiden så jeg kan flytte det over senere. 

16/april 2018 drøfter styregruppen de udfordringer vi står over for

18/april 2018 ændrer jeg booking af dato i Rejsestalden til 4/september da Søren Espersen er på udlandsrejse 25/september

19/april 2018 har jeg booket Rejsestalden til 30/mai 2019 hvir jeg håber det lykkes at få besøg af Pia Kjærsgaard

24/april 2018 sendes annonce til Hornsherred Lokalavis ang 8/maj med Morten

8/maj 2018 Medlemsarrangement i Valhalla med Morten er en stor succes med mere end 50 tilhørere. Morten førte os igennem spændende verden mht Parlamentet og hans arbejde. 

29/maj 2018 aftale det praktiske med pølsevognen til Grundlovsmødet

30/april 2018 modtager jeg aggressiv mail fra borger i Slangerup da der har været debat i medierne omkring muslimske gravsteder på vores kristne kirkegårde. Selv om jeg ikke har deltaget i debatte denne gang skulle jeg lige have en sviner alligevel. Vender det lige med Christian Langballe, der klart kendte borgeren.

22/maj 2018 gør jeg Tobias opmærksom på at mit forslag om borgerinddragelse er på byrådets dagsorden. Han er med;)

1/juni 2018 hente nøgle til Valhalla til Grundlovsmødet og aftaler nærmere mht strøm mv

5/juni 2018 grundlovsmøde hvor vi mødes på kalvøen kl 10 og stiller op. Vi er mange så vi bliverr hurtigt færdige. En super dag med mange tilhørere i et fantastisk sommervejr der hørte gode taler fra Tobias Weische, Glen Madsen, Marlene Harpsøe og Martin Henriksen.

6/juni 2018 får jeg tilsendt vielsesritual så jeg kan lave min tale til vielsen 21/juli

21/juni 2018 kontaktes jeg af sekretær for hegnsynet ang hegnsynssag 9/juli

28/juni 2018 kommer der invitation til paneldebat med ældreorganisationerne. Jeg beder Tobias deltage da han har været med ved møderne i Velfærdsudvalget de sidste 4 mdr, hvilket jeg meddeler arrangør. 

30/juni 2018 stopper min orlov.

2/juli 2018 får jeg besked om at hegnsyn 9/juli er hævet

3/juli 2018 modtager jeg en borgerhenvendelse vedr forhøjet grundvand der ødelægger bolig. Sender henvendelsen videre til formand for teknisk udvalg og den tekniske direktør.

5/juli 2018 får jeg besked om hegnsyn 22/august

21/juli 2018 Vielse privat

27/juli 2018 får jeg en vielse

2/august 2018 booker jeg lokale til vores 2 næste møder i styregruppen vedr budget

4/august 2018 Vielse

6/august 2018 formøde velfærdsudvalget. Har læst på den foreløbige dagsorden og føler jeg er vel forberedt. Det er svært stof da jeg har været væk 4 måneder. 

9/august 2018 handicaprådet, adlyses grundet ferie hos medlemmerne

10/august 2018 kommer der invitation til rejsegilde på Attendo

14/august 2018 Velfærdsudvalgsmøde, der startede med dialogmøde med Ældrerådet. 

Får endnu en vielse

15/august 2018 Uddannelsesudvalgsmøde, Jeg læste dagsorden og forberedte mig grundigt. Godt at være tilbage. 

20/august 2018 gruppemøde, hvor vi gennemgår dagsorden til ØU og taler budget. Vi lægger en plan for vores budgetarbejde.

22/august 2018 ØU, hvor bl.a  FN`s Verdensmål igen er på dagsorden. Jeg følger stilen fra Tobias og stemmer imod vi skal have administrationen til at bruge ressourcer på noget vores vedtagne politikker allerede indeholder. 

Der planlægges velfærdsteknologitur rundt i kommunen til 12/september.

23-august 2018 budgetseminar i Byrådssalen fra 8,30 til 17,00, hvor vi for hvert parti får administrativ støtte til at udfærdige XLark vedr budgettet. 

24/august 2018 kommer der invitation til Åbent Hus , Mad til hver dag 21/september i Hillerød

Meddeler at Tobias deltager ved debatten i Kulhuse 20/september

Jeg har meldt mig til at være med i følgegruppen vedr Attendo. Jeg havde dog ferie ved første møde. Der er kommet referat og mødedatoer for de kommende møder. 

Velfærdspolitikken skal sendes i høring. Jeg har i dag godkendt følgebrev og indledning i politikken.

27/august 2018 formøde Velfærdsudvalget, så jeg læser dagsorden og forbereder mig grundigt

Kontakter Rejsestalden for at høre om jeg kan hente nøgle på torsdag

28/august 2018 spørger jeg direktøren for Velfærdsudvalget hvordan jeg skal gøre når jeg vil dele integrationsstrategien i 2. En for migranterne og en for hr og fru Danmark, der kommer til Frederikssund.

29/august  2018 ØU, Byrådsmøde, ØU 1. behandling af budget. Jeg havde forberedt mig grundigt til byrådsmødet, og havde kommentarer til flere af punkterne.

30/august 2018 Handicapråd, aflyst

Henter nøgle i Rejsestalden til på tirsdag

jeg sender pressemeddelelse til FAA om at Søren Espersen kommer til Frederikssund på tirsdag

3/september 2018

Der er fællesmøde mellem opvækstudvalget og uddannelsesudvalget da vi skal i gang med en trivselsstrategi på børne/ungdomsrådet. Mødet foregår på Ådalens Skole da der egne møder i udvalgene er pædagogisk markedsdag. Jeg går en tur rundt og ser hvad børnehaverne og dagplejen præsenterer dette år. Altid en spændende oplevelse.

4/september 2018

En lang dag forude.

Tidlig morgen har vi velfærdsudvalgsmøde. 

Midt på dagen er jeg med ved rejsegildet på Attendo. Taler med den kommende leder dernede omkring ventelister og interessen fra borgere.

Dialogmøde mellem social- og sundhedsudvalget og Handicaprådet. Jeg bliver nødt til at gå før mødet er færdig da vi har besøg af Søren Espersen i Rejsestalden.

Ca 26 kom og hørte Søren Espersen fortælle om den politiske situation pt. En spændende aften hvor vi kom langt omkring. 

5/september 2018

Får lavet tale til i aften hvor Byrådet skal førstebehandle budgettet inden det sendes i høring.

Temamøde om det nære sundhedsvæsen inden Byrådsmødet. 

Ok tale hvor jeg gør opmærksom på hvilke områder der er vigtige for Dansk Folkeparti.

6/september 2018

Læser på budgetoplægget. Der meget at sætte sig ind i så det er vigtigt at læse alle bilag.

Om eftermiddagen er der møde i Handicaprådet.

Derefter kører jeg i Frederikssund hallen hvor der er borgermøde Vinge. Jeg er ret nervøs for dette borgermøde, da der er megen vrede i luften. Efter velkomst fra borgmesteren og grundig gennemgang af hele forløbet af medarbejder fra administrationen fordeler vi os ved hvert vores partibord. Der kommer nogle få hen til mig, og det går okay. Peter fra bestyrelsen kommer hen og vi står sammen og taler med borgere.

7/september 2018

Jeg læser igen på budgettet inden jeg tager til budgetmøde på borgmesterens kontor med de øvrige gruppeformænd.

V og K lægger hårdt ud, men jeg er ikke enig i deres strategi.

8/september 2018

Jeg har en enkelt vielse i byrådssalen assisteret af Heidi

10/september 2018

Igen i dag er der budgetmøde for gruppeformændene. Jeg synes vi går lidt forkert til budgettet. Men det er venstre der styrer slagets gang.

11/september 2018

I dag skal jeg til møde med borgmesteren alene og tale budget. Jeg kommer frem med det der er vigtigt for Dansk Folkeparti og fortæller at det er de ting som jeg  il kæmpe for i forhandlingerne. Han er ikke helt glad for mit budskab.

12/september 2018

I eftermiddag skal jeg til Asminderød Kro hvor der er møde med Kristian Thulesen Dahl og alle lokalformændene i Nordsjælland. Et årlitgt tilbagevendende møde hvor vi hver især fortæller om hvad der sker i den enkelte lokalforening - godt som smidt. Et super godt møde der er med til at ryste os sammen som formænd.

Derefter kørte jeg til dialogmøde i byrådssalen hvor uddannelsesudvalget mødtes med skolebestyrelserne hvor budgettet  lev gennemgået for dem og hvor de havde mulighed for st stille spørgsmål.

13/september 2018

Til aften var der borgermøde i Frederikssundhallen, troede jeg. Men pga den store interesse blev vi nødt til at rykke over i Valhalla for at alle kunne være med. Igen en fornemmelse af voldsom vrede fra borgeren. Denne gang over måden borgermødet blev afholdt på. Vi stod ved borde for hvert udvalg. En super måde efter min mening hvor borgere med spørgsmål/kommentarer til det enkelte område kunne få en dialog med den enkelte formand. Jeg for min del talte med mange borgere om mange forskellige emner.

14/september 2018

Michael og jeg tager til årsmøde i Herning. Vi skal bo i Snejbjerg som de tidligere år. Vi skal mødes med en masse andre DF`ere og hygge med smørrebrød mv fredag aften. Fantastisk aften hvor Cheanne fra København også er med.

15/september 2018

Årsmøde i Herning Kongrescenter med spændende taler. Højdepunktet er da Sverigesdemokraternes leder, Jimmie Åkesson, kommer til. Han modtages med stående bifald fra hele salen. Meget bevægende. Inden hans tale viser han den valgvideo han brugte i sin valgkamp. Hold da op. Hele salen sad dybt bevægede og med tårer i øjnene over at se hvad der er sket med Sverige efter den udlændingepolitik landet har ført. Voldsomt skræmmende.

Om aftenen var der festmiddag med underholdning og dans. En skøn aften.

16/september 2018

Flere taler i kongrescentret inden årsmødet slutter kl 13.

Det var meningen jeg ville læse lidt af dagsorden til ØU på hjemvejen, men det orker jeg ikke, så jeg må læse i morgen.

17/september 2018

Jeg læser dagsorden hele dagen inden der er gruppemøde kl 17,30. 

Lige efter gruppemøde er der igen budgetmøde hvor vi tager fat på kataloget fra en ende af og arbejder os fremad. Vi noterer hvad vi er enige om så vi Lan tage fat på diskussionerne efterfølgende.

18/september 2018

Atter budgetmøde hvor vi kommer igennem kataloget. Næste gang skal  i så i gang med det viikke er enige om.

19/september 2018

Om eftermiddagen er der økonomiudvalgsmøde som heldigvis er færdig så jeg kan nå at være med til det møde der er arrangeret med de tre konsulenter fra Borgen.

Størstedelen af bestyrelsen er med sammen med Tobias og Lars. Et møde som vi faktisk ikke får noget ud af.

20/september 2018

Tobias og jeg laver en aftale med to borgere der ønsker at fortælle om deres frustrationer i forhold til deres handicap og samarbejdet med kommunen.

21/september 2018

Igen i dag er der budgetmøde med gruppeformændene. Vi er efterhånden nået langt og jeg føler at jeg har lov ing på de fleste af de punkter der er vigtige for os.

23/september 2018

Jeg har indkaldt Lars, Tobias og Gert, så hele styregruppen er samlet, til et møde omkring budgettet, så vi kan blive enige om hvad jeg skal holde fast i. For mog er det vigtigt at vi er enige hele vejen. Jeg har ikke lyst til at køre sololøb, da vi er et hold.

24/september 2018

Hegnsyn der var planlagt til her til morgen blev aflyst da det ene hegnsynsmedlem meldte fra.

I dag var der formøde i Velfærdsudvalget. 

Til aften mødtes bestyrelsen for at runde mødet af fra forleden hvor de tre konsulenter fra Borgen deltog. Vi var alle lige frustrerede, men blev enige om at vi må afvente det opfølgende møde der skal være i januar.

26/september 2018

Eftermiddagen starter med temamøde om Vinge. Hver måned inden byrådsmødet er der temamøde om Vinge så vi bliver orienteret og holdt ajour med hvad der sker.

Derefter byrådsmøde hvor vi bl.a. behandlede sag om dispensation ang etagebyggeri ved Attendo samt nedrivning eller ej af Jørlunde Præstegård.

Efter byrådsmødet var der ekstraordinært økonomiudvalgsmøde om salg af Thorstedlund.

27/september 2018

Endnu et budgetmøde for gruppeformændene

Har en rigtig god fornemmelse. Jeg har lært rigtig meget af disse budgetforhandlinger og har fået meget stor indsigt i vigtige sager.

28/september 2018

Orienterer styregruppen om budgettet og at Ole Søbæk er gået fra forhandlingerne. Har læst hans indlæg i FAA hvor han tordner mod mig og DF. 

 

30/september 2018

Om aftenen er der endnu et budgetmøde på borgmesterens kontor. Vi arbejder på den medfølgende tekst til budgettet som er på plads og skal underskrives i morgen.

1/oktober 2018

Vi mødes om eftermiddagen på borgmesterens kontor hvor de tilbageværende gruppeformænd underskriver budgettet hvorefter der bliver taget billede af forligspartierne til medierne og hjemmesiden.

Jeg forbereder mig til udvalgsmødet i morgen.

Aftaler med Heidi omkring gave og reception på Borgen. Jeg sørger for gave og kort som hun tager  med

Jeg orienterer styregruppen om budgetforliget

2/oktober 2018

Fra morgenstunden er der møde i Velfærdsudvalget. Jeg synes det fortsat er svært, men der er nye ting der falder på plads hver gang.

En rigtig god ordning at jeg efter hvert udvalgsmøde skriver en form for referat i min bog, så keg hele tiden kan vende tilbage og slå op hvad der er talt om under de forskellige punkter og se mine egne notater.

Jeg læser dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde i morgen.

Jeg indkalder til bestyrelsesmøde. Sender også til Johnny og Glen

3/oktober 2018

Endnu et spændende møde med uddannelsesudvalget. Jeg føler mig super til rette i det udvalg. 

Lige efter skulle jeg til økonomiudvalgsmøde hvor vi skulle beslutte budgettet, så det ksn blive andenbehandlet på byrådsmødet.

Det gik hurtigt da vi jo er enige.

Jeg arbejder på nyhedsbrevet til medlemmerne

4/oktober 2018

Jeg sender udkast til invitation til Johnny så han kan hjælpe med opsætning

9/oktober 2018

Jeg forbereder mig på hegnsynsag til i morgen. Mener den er loge at gå til så er rimelig rolig.

Starter på min tale til andenbehandlingen af budgettet på byrådsmøde i morgen.

Tager til Kingoskolen hvor jeg har aftalt at stille op til interview med nogle 9. Klasses,ever der vil stille spørgsmål om forskellige emner og DF til deres projektopgave. Det er ganske hyggeligt hvor to meget nervøse drenge stiller gode spørgsmål.

Opdager på min medlemsliste at der står 2 medlemmer jeg ikke har fået tilsendt oplysninger på. Kontakter Borgen som sender

10/oktober 2018

Hegnsynet forløber som jeg havde regnet med. Der opstår ikke noget uforudset så vi er hurtigt færdige. Vi mødes derefter på rådhuset hvor vi får skrevet kendelsen og samtidig underskriver så sagen er færdig. 

Jeg færdiggør min tale til i aften.

Andenbehandling af budgettet på byrådsmøde hvor jeg holder min tale. K spiller lidt med musklerne, men ikke så voldsomt som jeg havde forventet. Efter det angreb han kom med mod DF i medierne efter han selv var gået fra budgetforhandlingerne gav jeg ham igen på mødet. Jeg havde ikke lyst til at fortsætte det direkte og personlige  mudderkastning i aviserne så jeg gav igen direkte hvilket også virkede bedre. Der er grænser for hvad jeg vil stå model til og det fik han at vide. Langer han ud må han også kunne modtage af samme skuffe.

11/oktober 2018

Tobias og jeg besøger ægteparret der har en masse frustrationer de skal af med. Vi lytter og lover at bære deres frustrationer og spørgsmål videre til forvaltningen.

Jeg sender mailtil Glen om han er interesseret i et debatmøde med Marlene Harpsøe til januar. Vi afventer

12/oktober 2018

Jeg modtager mail fra Jan Erik Messmann om hjælp til plakater og foldere til folketingsvalget 

15/oktober 2018

Der er hensyn fra morgenstunden. Det fungerer perfekt med disse tidlige Hegnsyn så det er en god beslutning.

Jeg begynder at udsende nyhedsbrev til medlemmerne. 

18/oktober 2018

Får sendt de sidste nyhedsbreve og invitationer til medlemmerne

21/oktober 2018

Begynder på dagsorden til ØU næste uge

22/oktober 2018

Læser dagsorden til ØU til gruppemødet og det koordinerende møde i aften.

Arbejder på en hegnsynssag som jeg skal  ædes med Metteom i morgen

Har en vielse, hvorefter jeg tager ned i Elværket og overværer det efterbudgetmøde der er arrangeret af ældrerådet hvor Tina og Lars er inviteret som viceborgmester. Lidt ærgerligt at jeg ikke er inviteret i stedet for Lars da jeg var med ved budgetforhandlingerne hvilket han ikke var. Jeg  tillader at supplere ham fra stolerækkefne og det er helt fint.

23/oktober 2018

Jeg planlægger bestyrelsesmøde til i aften hvor Glen kommer på besøg som vores folketingskandidat.

Jeg har gave og kort med som Heidi skal have med på Borgen til reception torsdag.

Der er møde i følgegruppen til Attendo, som jeg har glædet mig til at deltage i. Jeg fik fast punkt på dagsorden vedr trafikale forhold og venteliste.

Bestyrelsesmøde om aftenen.

Sender velkomstbrev til nye medlemmer

24/oktober 2018

I dag er der ØU allerede kl 7,30

Jeg ser på en hegnsynssag som jeg skal mødes med Mette om i morgen. Sender oplæg til Mettes hun har mit udgangspunkt. 

Jeg læser den foreløbige dagsorden til VU, da der er formøde i morgen.

25/oktober 2018

Mødes i dag med Mette om en sag der er kommet en klage over. Vi får rettet protokollen til og ændret kendelsen.

Vi får gennemgået den foreløbige dagsorden til VU så den kan blive sendt ud.

Jeg skriver til Chris om han kan hjælpe med plakatophængning i Frederikssund til valget

Jeg sender en husker ud til bestyrelsen vedr bestyrelseskursus næste uge

Jeg sender svar til Jan Erik Messmann sender mail omkring plakater og foldere

26/oktober 2018

Jeg skriver mit referat ud fra mine noter efter møde med følgegruppen til Attendo, da jeg vil fremlægge det på VU.

Har en vielse på rådhuset

Jeg skriver lidt frem og tilbage med Mette, sekretær om problematikken omkring hegnsynet planlægning

27/oktober 2018

Har en vielse privat

Sender læserbrev til FAA, lokalavisen Frederikssund og lokalavisen Hornsherred om at DF har taget initiativ til at der udarbejdes en hjemløsepolitik i Frederikssund Kommune.

Jeg indkalder hegnsynet til møde omkring problematikken ved planlægning af Hegnsyn 

29/oktober 2018

Jeg forsøger at lægge en plan vedr plakatophængning mv til det komme de valg. Håber godt nok ikke der bliver udskrevet alt før i marts/april måned.

30/oktober 2018

Jeg afleverer papirerne fra vielsen i lørdags.

Der er i dag temamøde om ny handicap og psykiagripolitik samt temamøde om Vinge inden dagens byrådsmøde. Der afholdes også ekstraordinært ØU.

Lars melder fra lige i sidste øjeblik selv om jeg havde talt med ham kl 18 om han kom hvilket ham bekræftede. Alligevel måtte jeg finde suppleant 20 minutter før byrådsmødet. Temmelig irriterende, men Gert kom👍.

Jeg sender invitation ud til faneindvielsen

Jeg sender referat ud fra bestyrelsesmødet

Jeg spørger på Borgen omkring de nye regler for stemmeoptællingen til næste valg. Vi talte om det på bestyrelsesmødet, så for at være helt sikker sendte jeg en forespørgsel som jeg sendte med i referatet.

31/oktober 2018

Jeg beder Mette, sekretær om en opgørelse over hvir mange Hegnsyn Ole (S) har deltaget i i sidste periode. 

1/november 2018

Mødes i dag med hegnsynet da vi bliver nødt til at finde en løsning. Jeg holder nu fast i min beslutning om tidlige Hegnsyn så vi kan få færdiggjort sagerne hver gang. 

Jeg sender en orientering om mødet til Mette, sekretær

Møde i Handicaprådet om eftermiddagen

3/november 2018

Jeg sender svar på læserbrev til FAA hvor Maria fra De Radikale spørger ind til om vi fra DF i Frederikssund Byråd har tillid til lærerne i folkeskolen. Det udspringer af en artikel som lex Arentsen har skrevet.

5/november 2018

Skal gøre klar til VU i morgen.

skal hente vielse til i morgen

6/november 2018

VU møde fra morgenstunden. Det vik rigtig fint.

Er til vielse privat i Bybakken

Starter på UU dagsorden til i morgen

I eftermiddag er der temamøde om Vinge

7/november 2018

UU møde holdes på Kølholm hvilket var super spændende. En mor til et autismebarn fortalte om autisme og det at være autismebarn. Meget givende. Vi fik en rundvisning på skolen efter mødet.

Derefter kørte vi til byrådssalen hvor der var dialogmøde med skoleledere og skolebestyrelserne vedr oplæg til den nye struktur på skoleområdet.

12/november 2018

Mødes med Anne Sofie fra venstre inden dialogmødet med VU og ÆldreSagen hvor vi gennemgår den dagsorden der er sendt ud.

AS og jeg er de eneste fra udvalget der deltager så jeg mente det var en god ide at koordinere inden mødet.

Spændende at møde ÆldreSagen og høre om deres arbejde og initiativer. Jeg var ikke klar over hvor bredt de arbejder. Virkelig spændende møde.

13/november 2018

Jeg mødes med Tobias og Gert over en kop kaffe og får drøftet flere punkter. 

14/november 2018

Jeg arbejdet med programmet til faneindvielsen. Det driller en hel del men til sidst lykkes det med både billede og tekstopsætning.

Jeg sender det til orientering til bestyrelsen

16/november 2018

Jeg løber dagsorden til ØU så jeg kan kan se hvordan jeg skal planlægge mon tid til gruppemøde og det koordinerende møde på mandag

17/november 2018

Jeg har 2 vielser på kommunaldirektørens kontor assisteret af Heidi

19/november 2018

Endnu en vielse i byrådssalen assisteret af Heidi

Eftermiddag er der gruppemøde hvor kun Gert dukker op.

Derefter koordinerende møde som jeg melder fra til da jeg har begyndende migræne så det er bedst jeg kører hjem.

20/november 2018

Her til morgen er der møde i bestydelsen for værdigt trængende hvor borgere der har søgt om julehjælp skal vurderes. En lidt speciel opgave. Men vi bliver enige om fordelingen.

Om aftenen er der bestyrelsesmøde i lokalafdelingen, hvor både Glen og Johnny er med.  Vi taler om det kommende valg og om den snarlige faneindvielse. 

21/november 2018

Jeg får booket Valhal til vores Grundlovsmøde 2019 via Ronni. Så nu er lokationen på plads.

Jeg skal have printet program ud til faneindvielsen. Men selvfølgelig driller min printer. Det tager hele dagen, og så blev jeg ikke engang færdig. Må fortsætte i morgen og håbe den vil som jeg  il der. 

22/november 2018

Det lykkedes at få printet program ud så det kan bruges. Dog vil printeren ikke udskrive forsiden med det fine billede, så det bliver et noget amputeret program, men det kan bruges.

Til aften blev vores fane indviet. Omkring 25 medlemmer overværede den højtidelige ceremoni hvor Marlene Harpsøe, MF, Tobias Weische, DFU repræsentant og jeg selv som formand slog de 3 symbolske søm i. Jeg havde skaffet hvide handsker til fanefører, Gert Løfgren og fanevagt, Andreas Brøsen, så det så meget flot ud. 

Det var oprindeligt meningen at Morten skulle slå det første søm i, da han sin tid grundlagde Dansk Folkepartis lokalforening i det gamle Frederikssund. Men han meldte fra i sidste time, så heldigvis Marlene kunne træde til med kort varsel. 

Efter ceremonien der blev gennemført af Kurt Terkelsen fra  Danmarkssamfundet var der kaffe og en stor lagkage jeg havde købt. 

Meget vellykket aften, der bekræfter at nu er fanen lokalforeningens. 

23/november 2018

Jeg sender pressemeddelelse med flag fra vores faneindvielse i aftes til FAA og Lokalaviserne Frederikssund og Hornsherred 

28/november 2018

Jeg sender vores pressemeddelelse ind til Borgen for at det måske kan komme med i Dansk Folkeblad

29/november 2018

Jeg skriver lidt frem og tilbage omkring den ballade der har været i forbindelse med planlægning af Hegnsyn. 

1/december 2018

Jeg sender læserbrev til FAA og Lokalaviserne Frederikssund og Hornsherred vedr Tryghedsambassadørerne jfr sidste byrådsmøde

13/december 2018

Der kommer indkaldelse til formandsmøde om fordeling af regionsmidlerne til januar.

17/december 2018

Jeg færdiggør det jeg vil sige på Byrådsmødet i aften når jeg skal fremlægge de reviderede Kvalitetsstandarder

19/december 2018

Mødes med Morten og Henrik Gregersen, der er redaktør på Lokalavisen til interview på Toldboden. Vi sidder og snakker i ca 1 times tid, hvorefter der bliver taget billede af Morten og mig. 

Skal mødes med Lars kl 15 for at gennemgå dagsorden til i aften.

kl 16 er der temamøde om budgetfasen. Hvad er skidt og hvad er godt. I grupper samler vi op på vores opfattelser af årets budgetfase.

Kl 18 er der Byrådsmøde hvor jeg fremlægger de reviderede kvalitetsstandarder til godkendelæse. Jeg spørger ind til den reviderede beskæftigelsesplan for 2019  og den lige netop vedtagne finanslov for 2019 der indeholder et krav om udarbejdelse af hjemsendelsesplaner i kommunerne. I den forbindelse spørger jeg ind til de kompetencer man arbejder på at give migranterne om de sidestilles med hjemsendelse så et er noget migranterne kan bruge når de vender hjem. Det vækkede en bølge på den anden side af bordet, lidt sjovt. 

26/december 2018

Har sendt indlæg til FAA, Lokalavisen Frederikssund og Hornsherred vedr. Fordomme i Byrådssalen.

28/december 2018

Artiklen om Morten og mig kommer på netavisen og i papiravisen. Fin artikel, der giver plads til os begge. 

30/december 2018

Jeg kører til Jess og afleverer de sidste bilag til årsregnskabet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.11 | 22:48

Husker godt at Morten Messerschmidts søster desværre blev dræbt, men var det en kulturberigerkæreste eller en af skandinavisk afstamning, som gjorde det

...
08.11 | 13:22

Hej Christine. Alle fire børn trives og har en stabil hverdag, og
bor hos os, mormor og morfar, der er blevet netværksplejefamilie. Tak for dine tanker.

...
08.11 | 11:50

Kære Inge,
Nu er det snart 1 år siden, at du mistede din datter Line. Hvordan har hendes børn det idag og hvem passer dem? Tænker tit på Jer.

...
15.10 | 17:27

Kære Inge - er Mortens Aften opkaldt efter din søn?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE