Dagbog 2019

2/januar 2019

Jeg kontaktes af Jess der ikke kan finde enkelte bilag i regnskabet. Jeg kan heldigvis huske hvad de enkelte beløb drejer sig om og får fremskaffet de manglende bilag. 

3/januar 2019

Formøde til Velfærdsudvalget flyttes til på mandag grundet sygdom

Jeg kan ikke forstå hvorfor vi endnu ikke har modtaget referat fra devenner måneds møde i hjælpemiddeldepotet, så det rykker jeg for

Jess konfirmerer at han nu har modtaget bilag og alt er ok i orden

Siger ja til en vielse

4/januar 2019

Jeg arbejder med at finde materiale frem om halal kød. 

Kontakter Gitte i Halsnæs om det har været emne på bestyrelsesmøder i Mad til hver Dag i sidste periode. Hvilket det ikke har.

Jeg sender mail til de medlemmer der har oplyst mailadresse omkring regler for at ansøge som domsmand, om valgtilforordnede, om plakatophængning mv

7/januar 2019

Jeg læser dagsorden til Velfærdsudvalgets formøde hvor jeg mødes med direktøren og ældrechefen

Derefter mødes jeg sammen med næstformanden i udvalget med formand/næstformand fra Ældrerådet. Vi drøfter deres høringssvar og måden de skrives på. Fint møde.

Siger ja til en vielse

Jeg spørger administrationen om hvor mange tilforordnede jeg skal finde til valget

Modtager en udmeldelse af partiet

Spørger DFU formand om han vil tale ved vores grundlovsmøde. Han skal til Lykkesholm

Spørger Marlene Harpsøe om hun vil tale ved vpres grundlovsmøde. Hun siger ja. 

Der kommer mail fra Mette om en tvangsfuldbyrdelse af hegnsynssag i Vellerup

Der kommer mail fra Mette om hegnsynskursus

8/januar 2019

Mødes igen med Tobias hvor vi får vendt en masse konstruktive ting. Det er altid gode møder og jeg nyder vores gode og tætte samarbejde 

Om aftenen er der gruppeformandsmøde i byrådssalen. Vi taler Vingeforening, turisme samt erhverv. 

Får booket lokale til næste bestyrelsesmøde. 

Der kommer referat fra Mad til hver Dag

Jeg sender forespørgsel til direktøren om regler for bestilling af mad fra Mad til hver Dag. Er der et bestemt minimumskrav for bestilling? Ligeledes spørger jeg om hvor jeg starter evt sag om halal kød. Enten i byrådssalen eller i Mad til hver Dag

Modtog regnskab fra Allerød lokalforening som jeg skal revidere. Tager det med til Lyngby hvor jeg mødes med de andre lokalformænd

Der er kommet datoer for Tillidsmandsmøde til august

9/januar 2019

Får lavet dagsorden og sender indkaldelse til bestyrelsesmøde 29/januar

Modtog i dag en mail fra en borger der roser mit initiativ omkring hjemsendelser 

Har set på Allerød regnskab. Vil ringe til Else Marie i morgen

Har afleveret papirer på Rådhuset vedr kommunal økonomisk støtte 

Sender mail til Steen Thomsen om han vil være dirigent på vores generalforsamling  - afventer

10/januar 2019

Møde i Handicaprådet

Booker lokale til bestyrelsesmøde 

Jeg modtager regnskab fra egen kasserer. Jeg skal gennemgå det og sende videre til revisor. Har aftalt med kasserer at jeg sørger for kopiering mv til generalforsamling og at det sendes ud sammen med dagsorden. 

Sender dagsorden ud til bestyrelsesmøde 

Modtager svar på min forespørgsel fra i tirsdags omkring madbestilling. Ifølge kvalitetsstandarden for mad skal der minimum bestilles 4 portioner om ugen. 

Får at vide at der ikke er koordinerende møde 21/januar pga borgmesterens reception. 

11/januar 2019

En vielse på borgmesterens kontor hvor parret kom alene. Så 2 vidner fra rådhuset

Siger go til pressemeddelelse omkring den nye værdighedspolitik

Skriver til Tobias at jeg løber vores regnskab igennem. Han får det over efter 18/1. Han afleverer tilbage primo februar så jeg kan kopiere og sende det ud med dagsorden til generalforsamling.

Jeg godkender regnskabet👍, så det er klar til Tobias. 

12/januar 2019

2 vielser i byrådssalen assisteret af Karin. 

13/januar 2019

Jeg sender læserbrev til FAA, lokalavisen Frederikssund og lokalavisen Hornsherred omkring slukning af natlyset i kommunen

Fik mail fra chefen for politik  sundheds og personale om en uheldig oplevelse på Rehabiliteringsafdelingen som vi må vende på VU på tirsdag

14/januar 2019

Jeg læser dagsorden grundigt til VU i morgen og forbereder mig.

Jeg sender mail til formanden for Ældrerådet vedr svar på spørgsmål omkring køb af portioner hos Mad til hver Dag

Der kommer mail fra Mette at der ikke blover hegnsynskursus i foråret alligevel, måske til efteråret.

15/januar 2019

Tidlig morgen løb jeg dagsorden og mine papirer igennem inden møde i Velfærdsudvalget på Pedershave. 

Rigtig godt møde hvor snakken gik fint og jeg følte mig rigtig godt tilpas. Håber jeg nu har fundet min rolle.

Efter mødet fik jeg en rundvisning af lederen på Pedershave. Tak fordi der  lev afsat tid til det. Jeg synes det er rigtig vigtigt vi får de rundvisninger, da det er meget nemmere at tale med om når man kender til det.

Derefter kørte jeg på Rådhuset og fik skrevet nogle papirer under. Jeg fik samtidig udleveret de billetter der var lagt til side til det kinesiske nytår om en uge.

Jeg har hurtigt løbet dagsorden igennem til uddannelsesudvalgsmødet i morgen.

Jeg har i dag talt med Mette om det kommende Hegnsyn. 

16/januar 2019

Møde i Uddannelsesudvalget så derfor bruges dagen på en grundig gennemlæsning af dagsorden

Super spændende udvalgsmøde hvor vi bl.a. gik nærmere ind i de forskellige basistal, blev orienteret om den nye bandereform, blev orienteret om den kommende proces vedr sammenlægning af folkebibliotek og skolebibliotek i Jægerspris, skolernes samarbejde med Frederikssund Erhver om de partnerskabsaftaler der er indgået i forbindelse med erhvervspraktik og erhvervsrettede valgfag på skolerne. 

Jeg havde en masse spørgsmål og kommentarer til basistallene, som jeg sendte til Jan og sagen kommer på næste udvalgsmøde hvor vi taler om tallene og hvordan vi kan bruge dem fremadrettet. 

Jeg melder fra til møde i Handicaprådet 28/februar da der samtidig er møde mellem udvalgsformændene. 

Jeg gennemgår regnskab fra Allerød lokalforening. Kontakter formanden da der mangler nogle bilag

17/januar 2019

Har i dag sendt læserbrev til FAA og de to lokalaviser omkring kystsikring. 

Jeg sender spørgsmål til borgmesteren om der er afholdt statsborgerceremoni i Frederikssund og om det er offentligt, da jeg gerne vil overvære det. Vi har endnu ikke afholdt. 

Der kommer endnu en borgerhenvendelse vedr forslag om udarbejdelse af ny lokalplan over Meransletten. Jeg skal lige undersøge nogle forhold før jeg  vender tilbage.

Jeg søger efter en fanefod og sender forespørgsel til firma.

Der kommer mail fra Borgen om info og liste til udfyldelse på generalforsmalingen ang delegerede til årsmødet

18/januar 2019

Der kommer foreløbig dagsorden til Velfærdsudvalget som jeg skal gennemgå inden formøde i næste uge.

Der kommer ligeledes dagsorden til ØU som skal læses til mandag

Jeg får sammen med Sekretær Karin sat et brev sammen som sendes til formanden for ældrerådet  efter den uheldige hændelse på Rehabiliteringsafdelingen. 

Jeg får svar fra sekretariatschefen om det antal tilforordnede jeg skal finde til folketingsvalget. Fint, så har jeg noget at arbejde ud fra.

Der kommer svarmail fra fanebutikken. Tager det med på bestyrelsesmødet

Der kommer indkaldelse til Hegnsyn 20/februar

Jeg afleverer regnskab til Tobias og aftaler at vi går det igennem sammen på mandag, så jeg booker lokale

Fik købt gave til receptionen på mandag

Der er kommet kalenderindkaldelser til de koordinerende møder om ØU dagsorden. 

Skriver med vores folketingskandidat, Glen, om at vi skal mødes og have en snak. Aftaler at tale sammen på tirsdag hvor vi begge alligevel er i Lyngby

19/januar 2019

En vielse i byrådssalen assisteret af Heidi

21/januar 2019

Reception i anledning af Borgmesterens 60 års fødselsdag. Fik hilst på en masse glade gæster og overhørte flere taler. God stemning. 

Fik booket lokale på rådhuset til regnskabsmøde med Tobias, revisor, så det kan blive underskrevet. Regnskab godkendt og underskrevet. Så nu kan jeg kopiere og få det sendt ud sammen med dagsorden til generalforsamlingen. 

Læser ØU dagsorden så jeg er klar til vores gruppemøde i aften. Fint gruppemøde hvir vi kom rundt mange ting. Dog dukkede Lars ikke op.

Har udarbejdet en erklæring til Else-Marie i morgen så vi kan få afsluttet deres regnskab

I kontakt med JB, formand for PMU om en sag på ØU dagsorden 

Har godkendt invitation til cafemøde 26/februar

Har sagt ja til en rundvisning på Meransletten 2/februar

22/januar 2019

Der er kommet pressemeddelelse til godkendelse ang cafemøderne og værdighedspolitikken. Jeg sendte den tilbage da jeg synes den skal ændres lidt så den retter sig mere mod den enkelte borger.

Har fået en vielse.

Formødet til VU er blevet flyttet til om morgenen, så jeg skal lige lave min planlægning om mht læsning af dagsordner.

Forslag om det næste handicaprådsmøde kan flyttes frem til kl 14. Passer mog perfekt da keg så også kan nå mødet for udvalgsformænd.

Jeg har været i kontakt med Amina der er meget interesseret i at komme og holde et oplæg til et medlemsarrangementer her hos os i april. Jeg kontakter Rejsestalden om der er ledigt lokale.

Lars ringer om gruppemøde i går, som han ikke kom til. Jeg spørger ind til nogle sager på ØU dagsorden der kommer fra hans udvalg. Vi er ikke helt enige så vi mødes morgen.

Der er blå nat 7/juni i Jægerspris.

Får skrevet ned hvad jeg skal huske  mødet i aften i Lyngby. Skriver til Glen om vi kan mødes inden selve mødet. Skal også mødes med Else Marie fra Allerød Inden. Skal til møde i Lyngby om fordeling af regionsmidlerne

Fik talt med Glen om valg og forventninger. Han kommer med plakater i weekenden

Fik godkendt og underskrev regnskab for Allerød, da alle bilag var dukket op. 

Møde om fordeling af regionsmidler. Stor uenighed blandt lokalforeningerne om fordelingen, så alle får ens beløb. Vi går fortsat dammen med Halsnæs og Hillerød om vores grundlovsmøde. Opfordring til Fredensborg om de vil være med. Afventer.

23/januar 2019

Økonomiudvalgsmøde i dag så dagsorden gennemarbejdet og noter skrives ned

Jeg får den reviderede pressemeddelelse tilbage som jeg godkender

Dagsorden med mødeindkaldelse modtages fra Allerød til 7/marts hvor jeg siger ja til at fortsætte som revisor. 

Mødes med Lars i dag inden ØU hvor vi talte om de sager til dagsorden og Lars ændrer standpunkt og stemmer sammen med mig.

Får en over næsen af Tina (S) om et læserbrev jeg har sendt til aviserne9mkring slukning af natbelysning. Jeg skal lige undersøge om hun på en måde laver selvmål før jeg giver igen...

24/januar 2019

Formøde i Velfærdsudvalget hvor vi fik talt dagsorden igennem. Jeg kom med flere indspark, bl.a. vores udvalgs indspark til en kommende sundhedsuge. At vi skal tale vores plejehjem op når nu Attendo kommer på banen mv. Vi skal komme med de gode historier på ældreområdet og brande os selv.

25/januar 2019

Begynder at kopiere de forskellige ting til generalforsamlingen

Får en henvendelse fra en medarbejder der ønsker en snak om ældreområdet. Aftaler vi mødes på torsdag

26/januar 2019

Fik startet på indbydelse til generalforsamling samt følgebrevet. Afventer 1/februar som er sidste frist for komme med forslag til dagsorden. 

Endnu en borgerhenvendelse - denne gang om trafikken på Marbækvej. 

Får en ærgerlig meddelelse fra Andreas, at han for en periode ikke kan deltage i bestyrelsesarbejdet. Fik skrevet lidt med ham. Håber han vender tilbage. 

28/januar 2019

Dialogmøde på Frederikssund Sygehus vedr sundhedsprofil

Har fået mødelokale til torsdag

Der er kommet indkaldelse til fælles dialogmøde med boligorganisationerne

Der er kommet mødeindkaldelse til formøde ang cafemøde

29/januar 2019

Bestyrelsesmøde i lokalforeningen som jeg bruger 4 timer på at gøre klar til

Et langt bestyrelsesmøde hvir vi havde nogle lange intense diskussioner om flere af punkterne

Besked om at der skal være begravelse fra Birkerød Kirke 6/2 hvor jeg vil deltage

Får bestilt pølsevogn til grundlovsmødet

Kontakter politiet da jeg ikke kan finde blanketten hvor jeg ansøger om lejlighedsbevilling til grundlovsmødet

30/januar 2019

Byrådsmøde med temamøde og ekstraordinært økonomiudvalgsmøde inden 

Dagen bruges på at gøre klar til byrådsmødet 

Jeg deltog i temamøder verdensmålene og kom frem med min mening om det. Når vi arbejder med de forskellige sager/emner er målene med de forskellige verdensmål allerede med. Skal vi nu arbejde på en anden måde og bruge flere ressourcer bare for at kunne henvise til verdensmålene, mener jeg er spild af ressourcer og kan indsnævre fokus. 

På det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde behandlede vi sagen om vi som kommune skal gå med i sagsanlæg mod staten grundet den forkerte udligning. Jeg begærede sagen i byrådet da der ikke var nogen afgørelse grundet stemmelighed.

Sender mail til Glen om debatten i radioen, vores kommende arrangementer mv. 

31/januar 2019

Møde i Handicaprådet - aflyses 

Aftalt møde med en borger der vil tale om ædreområdet hvor vi kommer meget rundt. Vil samle op på mine noter og tale med Helle om det. 

Talte med kommunaldirektøren om vores fælles udfordring. Orienterer agenter både Tobias og Gert.

Går med tanker om “rygning i arbejdstiden“. Vil tale med Helle og Susanne om det. 

Får mail fra en borger der beder om hjælp til at få naboen til at klippe hækken i passende højde. Jeg sender mail om hans muligheder. 

Bliver ringet op af Casper fra FAA omkring den sag jeg begærede i Byrådet. 

1/februar 2019

Jeg har tilmeldt mig en rundtur på Friplejehjemmet Attendo. En tur der ikke gjorde mine fordomme mht friplejehjemmet mindre. 

Pressemeddelelsen om cafemøde vedr handleplaner til Værdighedspolitikken er i FAA i dag, hvor jeg citeres. 

Har en vielse i byrådssalen, der er min nr 125. 

Der er kommet dagsorden til både VU og UU.

2/februar 2019

Kontakter Helle, direktør om at vi må flytte formødet i marts da jeg er til KL delegeret møde i Aalborg

Bestiller bårebuket til på onsdag

Går i gang med læserbrev

3/februar 2019

Modtager en henvendelse fra pårørende ang pleje.

Modtager endelig besked fra Glen ang radiodebat

4/februar 2019

Bruger flere timer på at forberede mig til udvalgsmødet i morgen. Der er flere meddelelsessager jeg ligeledes skal have styr på.

Har igen skrevet med borger ang Hegnsyn 

Modtager referat fra Ældresagen som vi lige skal vende på vende på mødet i morgen.

Aftaler tidspunkt hvir jeg skal mødes med borger på lørdag.

5/februar 2019

Møde i Velfærdsudvalget, men mødes med Charlotte inden

Om eftermiddagen skal jeg til møde i FOA

Jeg booker mødelokale til bestyrelsesmøde 2/april

Der kommer info om KL delegeretmøde i marts

Der kommer forslag til “drejebog” til cafemøde om handleplaner

6/februar 2019

Møde i uddannelsesudvalget

Bisættelse i Birkerød, hvor det blev sagt et smukt farvel til Erik. 

7/februar 2019

Har sendt læserbrev til de 3 aviser

Jeg laver sag til dagsorden til byrådet om udsmykning i byrådssalen.

Modtager mail fra Df medlem der ønsker vores opbakning til hans kandidatur til hovedbestyrelsen. Jeg videresender til bestyrelsen 

12/februar 2019

Hegnsynet udsættes midlertidigt

Modtager mail fra Glen om fraværsprocent for migranterne på sprogkursus bla i Frederikssund. Interessant læsning

Efterlyser den endelige liste over medlemmer der ikke fornyer kontingent 

13/februar 2019

Har fået en vielse 

Får sendt ansøgning om lejlighedsbevilling afsted til politiet ang grundlovsdag 

Får skrevet og afsendt referat fra bestyrelsesmødet

14/februar 2019

Tobias spørger om  i kan rykke gruppemødet mandag. 

Der er kommet info materiale om Kl delegeret møde til marts

Jeg løber overskrifterne igennem på dagsorden til ØU 

17/februar 2019’

Får pakket samtlige breve vedr generalforsamlingen. Medsendes budget 2019 og regnskab 2018

18/februar 2019

Gruppemøde med efterfølgende koordinerende møde

Jeg forespørger om lokale til flyttet gruppemøde. Efter bekræftelse fra Karin sender jeg mail til orientering til Tobias, Gert og Lars

Får læst ØU dagsorden grundigt igennem

Melder dog fra til det koordinerende møde i aften

Taler med Mette om kommende Hegnsyn 

Får sendt breve med dagsorden til Generalforsamling

Får endnu en vielse

Modtager lejlighedsbevilling fra politiet til Grundlovsdag

Efterspørger fane fod hos Gert

Gennemgår på formøde forslag til drejebog til cafemøde i næste uge

19/februar 2019

Møde med følgegruppen til Attendo, hvor jeg har nogle opklarende spørgsmål efter den rundvisning jeg var med på på friplejehjemmet. Fik en snak med formand for Ældrerådet bagefter.

Formøde i forbindelse med cafemødet, hvor vi talte om hvad vi gør hver især. Glæder mig til mødet og håber der kommer mange borgere. 

Fik en vielse

Fik flyttet formøde på torsdag, da dagsorden endnu ikke er kommet.

20/februar 2019

Hegnsyn i Vellerup - udsat midlertidigt

Økonomiudvalgsmøde

Fik dagsorden til næste møde i Handicaprådet

21/februar 2019

Alle de papirer jeg har fået gennem meget lang tid er nu endelig sorteret og sat i mapper, så der er orden i sagerne. 

Referat fra mødet i følgegruppen til Attendo er modtaget

Slides og talepapir til cafemødet tirsdag er modtaget

Har skrevet til Tina om Marbækvej 

Har skrevet til Karin om regler for udpegning til Bevillingsnævnet

Har lavet oversigt er medlemmer der er interesserede i at sætte plakater op, være valgtilforordnede, deltage i gadearrangementer, bestyrelsesarbejde mv, så det er lige til at gå til.

Har kontaktet medlem der kunne tænke sig at deltage på gaden til lørdag 

22/februar 2019

Dagen står på klargøring af trailer så den er klar til gadearrangement lørdag i Slangerup. Håber vi bliver flere end Michael og mig. 

Modtager borgerhenvendelse ang skolevej ved Thorstedlund. Kvitterer for modtagelse.

Casper fra FAA ringer ang mit forslag om flag og billeder i Byrådssalen

Sender mail til bestyrelsen og Tobias om gadearrangementet i morgen

23/februar 2019

Gadearrangement i Slangerup med trailer hvor vi havde en god med kold dag. Sammen med Glen Madsen samt Peter og Gert M fra bestyrelsen udover Michael og mig.

Fik plakater af Glen 

Har delt plakater og strips op til de teams der er planlagt til opsætning af plakater. Så er det klar.

Skimmet dagsorden til VU formøde

24/februar 2019

Modtager borgerhenvendelse vedr Fjordlandsskolen. Kvitterer for modtagelsen 

25/februar 2019

Modtager de manglende bilag til referat fra følgegruppe  til Attendo, som jeg rykkede for

Sender mail til gruppeformændene om opbakning til mit forslag om flag og billeder i Byrådssalen

Modtager dagsorden til møde med udvalgsformænd til torsdag

Efterlyser bilag hos Kristian Nabe til byrådets dagsorden

Se der mail til Steen Thomsen om regler for opstilling til bestyrelsen

Jeg sender mail til de medlemmer der har sat kryds på spørgeskemaet ang “opsætning af plakater”, “valgtilforordnede”, ”bestyrelsesarbejde”. 

Der er kommet indkaldelse til Hegnsyn 20/marts om morgenen. 

Klargør dagsorden til byrådsmødet på onsdag 

Klargør det jeg skal sige til cafemødet i morgen aften på Tolleruphøj

26/februar 2019

Jeg skal til cafemøde med interesserede til udarbejdelse af handleplaner vedr Værdghedspolitikken. Ca 20 borgere var mødt frem og der kom mange rigtig gode input til de kommende handleplaner. 

Sender mail til Karin ang regler for udpegning af medlemmer i Bevillingsnævnet

Modtager svar fra ST

Jeg er i FAA med mit forslag til flag og billeder i Byrådssalen. Fin artikel

Læser foreløbig dagsorden til VU formøde onsdag

Tilmeldinger til Generalforsamlingen er begyndt at tikke ind

27/februar 2019

Byrådsmøde med temamøde om borgerinddragelse og Vinge forinden.

Dagen startede med formøde til Velfærdsudvalget. Jeg havde en masse spørgsmål og kommentarer til punktet om revision af interegrationsstrategien som jeg sendte til forvaltningen. 

Super spændende byrådsmøde hvor jeg havde flere sager pådagsorden. Jeg fik min sag om Dannebrog i Byrådssalen igennem. Lang og Interessant debat hvor Socialdemokraterne igen ikke kunne skjule deres fordomme i forhold til Dansk Folkeparti. 

Sagen om udligning som jeg begærede i byrådet via ØkonomiudvaOget blev også stemt igennem.

Modtager mail med billede fra borger omkring rengøringen på Frivillighedsstedetsom jeg sender videre til kommunaldirektøren. 

Der kommer notat omkring kritikken på Pedershave. Jeg efterlyser yderligere referat fra mødet med pårørende. Kommer senere. 

28/februar 2019

Jeg reagerer på sag på Opvækstudvalget vedr udmyntning af besparelsen på dagplejekonsulenterne til Maria, Radikale, der er formand

Jeg sender mail til styregruppen vedr forslag til notat om økonomi på migrantområdet. Positiv respons derfra.

Der kommer dagsorden til uddannelsesudvalget

Møde for udvalgsformænd, hvor vi taler om hvad der rør sig i de enkelte udvalg.

Møde i Handicaprådet hvor vi startede med en rundvisning på Højagergaard. 

Gert L afhenter plakater til Slangerup

2/marts 2019

Har en vielse i byrådssalen

Afleverer plakater til Jimmy Federikssund Syd

Omtale af min sag om Dannebrog i Byrådssalen hvor journalisten fint fortæller hvor lave Socialdemokraterne er i deres fordomme over for DF. De kalder os nationalister bare fordi vi ønsker flag i byrådssalen. 

Laver udkast til læserbrev som jeg sender til Tobias

3/marts 2019

Afleverer plakater til Peter vedr Skibby

Læser dagsorden til tirsdag

4/marts 2019

Bruger hele aftenen på at gøre klar til udvalgsmøde i morgen

Sender tilmelding til spisning til Gert der bestiller smørrebrød

5/marts 2019

Møde i Velfærdsudvalget, hvor jeg er syg og melder afbud

Der aftales møde på fredag med gruppeformænd om Frederikssund Erhverv 

6/marts 2019

Møde i Uddannelsesudvalget, hvor jeg er syg og melder fra

Jeg sender læserbrev til de tre aviser om S og deres holdning til vores sag om Dannebrog 

7/marts 2019

Michael og jeg tager med til generalforsamling i Allerød hvor jeg er revisor, hvor jeg er syg og melder fra

Jeg sender notat om buskørsel til Karin som meddelelse på næste møde i Handicaprådet 

Jeg svarer på en borgerhenvendelse ang visitation til plejebolig 

8/marts 2019

Møde med gruppeformænd om Frederikssund Erhverv, hvor jeg er syg og melder fra

Får en vielse

Steen Thomsen bekræfter at han kommer til generalforsamlingen

Modtager besked om at Else-Maries mand Svend Aage er død

Får Amina til at sende billede til annonce og bestiller annonceplads i lokalavisen

9/marts 2019

Gadearrangement i Jægerspris, hvor jeg melder fra

10/marts 2019

Jeg har sendt anmodning til Helle fra bestyrelsen i Mad til hver dag, at jeg gerne vil have et punkt på dagsorden der handler om evt brug af halal slagtet kød.

11/marts 2019

Skrev til Anne-Lise der også sidder i Handicaprådet om hun har sendt et spørgsmål videre der kom op på sidste møde. Det har hun ikke, så det gør jeg.

Susanne spørger om jeg vil med til årsmøde i ÆldreSagen på fredag. Det vil jeg hvis det er muligt.

Får en vielse

Jeg aftaler med Gert at vi mødes onsdag formiddag og gør klar til aftenens møde, så vi ikke skal stresse om eftermiddagen 

Modtager færdigopsat annonce fra Yvette som sættes på facebookside som begivenhed og sendes til avisen, så det er på plads

Aftaler med Glen at han tager 6000 foldere med onsdag

Får handlet ind til i morgen

13/marts 2019

Generalforsamling i DF Frederikssund. Mødes med Gert og Gert i lokalerne om formiddagen og stiller borde mv frem så det er klar til i aften.

Fik købt gaver til dirigent og oplægsholder.

Glen har foldere med, så nu kan de snart fordeles

Super Generalforsamling hvor vi var ca 30 med hyggelig spisning og god stemning hele aftenen. Jeg blev genvalgt som formand og glæder mig til det kommende arbejde i lokalforeningen. 

Forligsgruppen enes om at lave en fælles pressemeddelelse om den ny klassedannelse

14/marts 2019

Mødes med borger i formiddag der har en masse gode budskaber med

Godkender den pressemeddelelse vi i forligsgruppen fælles sender ud

Modtaget materiale til de to hegnsynsager på onsdag 

15/februar 2019

Mødes med borger der igen har nogle frustrationer hun skal af med. Hun har bedt om at jeg tager 5 indmeldelser med. 

Modtager mail med sidste info inden topmødet i næste uger Aalborg 

Jeg bestiller bårebuket til bisættelsen på onsdag i Allerød og informerer Gert om det. 

Sender læserbrev til de tre aviser omkring den ny klassedannelse

Sender brev til de medlemmer der ikke har fornyet kontingentet for at høre om det er en fejl eller om jeg kan få årsagen.

16/marts 2019

Danner mig et overblik over dagsorden til ØU 

Sender mail de de medlemmer der ønsker at dele folder ud i forbindelse med folketingsvalget og aftaler at jeg kommer forbi med dem efter næste uge

Skriver referat af generalforsamlingensådet er klar til at sende ud til medlemmerne 

Sender dagsorden til første bestyrelsesmøde 2/april 

Lars skriver han har fået et nyt medlem

Læser noget af dagsorden til ØU 

17/marts 2019

Læser noget af dagsorden til ØU 

18/marts 2019

Gruppemøde hvor jeg har brugt det meste af dagen på at forberede

Begynder at printe ud så jeg kan få sendt ref af dagsorden ud til medlemmerne

19/marts 2019

Vielse 

Fælles møde i Uddannelsesudvalget og Fritidsudvalget

Gruppeformandsmøde omkring Parkvej

Ekstraordinært møde i Uddannelsesudvalget

Møde i Økonomiudvalget

Sender pressemeddelelse til de tre aviser omkring vores generalforsamling

20/marts 2019

2 Hegnsyn i Frederikssund, som afvikles i god ro og orden. Vi begyndte og afsluttede på Rådhuset. 

Formøde Velfærdsudvalget 

Til Aalborg hvor der er delegeret møde i KL indtil fredag 

Der er kommet dagsorden til bestyrelsesmøde i Mad til hver Dag

Der kommer svar på spørgsmål stillet i byrådssalen på sidste møde

21/marts 2019

Sender mail til bestyrelsen mv med husker omkring vores gadearrangement på lørdag

Svarer på borgerhenvendelse

22/marts 2019

Der kommer svar på spørgsmål som jeg stiller på vegne af Handicaprådet ang frivillig økonomisk rådgivning 

Jeg tilmelder mig KL debatmøde om det gode øldreliv 25/april i Ballerup, så derfor beder jeg om at få flyttet bestyrelsesmødet i Hjælpemiddeldepotet

23/marts 2019

gadearrangement i Frederikssund hvor  i var 8 på gaden. 

25/marts 2019

Jeg modtager mail fra S at de vil samarbejde omkring integration/ og hjemsendelsespolitik. Utroligt.

Får en vielse

Laver 2 begivenheder på partiets facebookside ang de kommende gadearrangementer 

26/marts 2019

Vielse i byrådsalen

Sendermail til borger der stillede spørgsmål til mig i byrådssalen 

Jeg får kopieret og pakket breve til medlemmer uden mail med referat af generalforsamlingen samt min beretning. Får ligeledes sendt ca halvdelen på mail til medlemmer.

Kører til Dalby og Jægerspris og afleverer foldere til uddeling 

27/marts 2019

Byrådsmøde med temamøde forinden om sundhedsuge 2020, men allerførst ekstraordinært ØU møde. 

Sender de sidste mails med referat og beretning

Modtager svar på mine spørgsmål omkring Kronprinsesse Marys Bro 

Svarer Susanne S på hendes mail omkring samarbejde om integrationsstrategien 

28/marts 2019

Møde i Handicaprådet, der denne gang foregik på Skibbyhøj. Et fantastisk sted med mangefold muligheder for unge der er kommet skævt ind på livet.

Modtager svar på spørgsmål omkring den frivillige økonomiske rådgivning som jeg medtager til Handicaprådets møde

Jeg har i dag delt en masse foldere ud i Frederikssund

29/marts 2019

Igen i dag brruger jeg nogle timer til at dele foldere ud i Frederikssund

Modtager mail fra BoHolmsgaard om ankenævnets afgørelse vedr Meransletten 

30/marts 2019

En vielse på rådhuset

1/april 2019

Møde i bestyrelsen for Mad til hver Dag, hvor jeg havde bedt om en orientering omkring brugen af hals slagtet kød. Får en kasse med hjemme madprøver til bedømmelse 

Dialogmøde mellem Handicapråd, bruger/Pårørenderåd og Social og sundhedsudvalget,som jeg ikke kunne deltage i grundet det andet møde. 

Forbereder mig til velfærdsudvalgsmødet i morgen

Modtager materiale fra Morten ang debatduel mellem ham og Rasmus Stoklund fra S

Sender mail til Teknisk Forvaltning omgule markeringer på Fredensgade da der tit opstår farlige situationer når biler holder parkeret ud mod Havnegade og Servicegaden 

2/april 2019

Møde i Velfærdsudvalget med dialogmøde med Ældrerådet

Ekstraordinært temamøde omkring udbud af Vinge Centrum

Kenneth, S, spørger ind til vores holdning omkring politiske reklamer i idrætshaller. 

Konstituerende Bestyrelsesmøde i lokalforeningen, hvor jeg får kopi af medlemmernes kørekort mv til brug i banken 

Jeg sender annoncen om Amina Sadar til Rejsestalden til deres hjemmeside

Jeg sender mail til Helle Thyge om hvilket slagteri Mad til hver Dag får kødet fra.om det er et slagteri der halal slagter. Får hurtigt besked om at det ikke er et halal slagteri

Aftaler at mødes med Michael Thøgersen, hvor Gert L kommer med 

Sender oplysninger til banken omkring lokalforeningens forhold

Jeg sender mail til DF medlemmer om Mortens gå-event som pendant til Mortens Østergaards svømmetur samt om valgduelleni Elværket

3/april 2019

Møde i Uddannelsesudvalget der blev holdt på Møllevej 100 hvorvidt startede med en rundvisning

Skriver referat og sender tilbestyrelsesmedlemmerne fra mødet i går

Orienterer efter aftale med bestyrelsen Borgen om Lars 

Skriver til bestyrelsen omkring amerikansk lørdag i Gågaden på lørdag 

Jeg sender mail fra styregruppen med spørgsmål om brug af AS3 og økonomien 

Jeg sender mail med borgerhenvendelse til teknisk forvaltning omkring stier ved Græse Mølle

Sender pressemeddelelse til FAA omkring tilsyn i Døgnplejen 

Gert L og jeg mødes med Michael om Vinge og sideløbende forløb

4/april 2019

Brugte nogle timer på at dele foldere ud i det skønne vejr 

Sender mail til alle medlemmer omkring arrangementer de kommende uger 

Modtager borgerhenvendelse ang overfald på teenager i Sillebroen. Sender henvendelse til Jan Milandt der sørger for en orientering 

Jeg bliver ringet op af Vicky fra Egedal omkring Hjælpemiddeldepotet. Sender henvendelsen til orientering hos Klaus Kolberg 

Får info fra Jan Milandt om borgerhenvendelse  

5/april 2019

Skriver til Jørgen Bech omkring Strandvej 2 og forslag til Lokalplan. Jørgen lover at melde tilbage asap 

Modtager referat fra Mad til hver Dag

Jeg sender forespørgsel til Tina S omkring brug af skraldemænd. Om det er Urbaser der er en nyhed om i tv 

6/april 2019

Er jeg på gaden i Gågaden Frederikssund sammen med Gert L og Glen hvor der er amerikan lørdag. 

7/ april 2019

Jeg læser hurtigt overskrifterne igennemtil dagsorden til ØU i næste uge

8/april 2019

Gruppemøde med efterfølgende koordinerende møde omkring dagsorden til ØU, så jeg brugte lang tid på at læse dagsorden

Modtager mail fra Borgen ang EU plakater

Modtager mail fra Bente Aastrup om udsættelse af møde i følgegruppen der var planlagt 23/april 

9/april 2019

Der et indkaldt til gruppeformandsmøde omkring prioritering af anlægsønsker

Har sendt mail til Helle Hagemann om sag på dagsorden vedr diæter til Ældreråd

Har sendt mail til Nordsjællands Politi om de vil køre forbi Rejsestalden når vi får besøg af Amina på tirsdag.

10/april 2019

Møde i Økonomiudvalget, så jeg forbereder hvad jeg skal sige

11/april 2019

Tjekker op på drikkevarer til tirsdag og henter nøgle i Rejsestalden

Jeg rykker Gert for input til fælles læserbrevet broen

14/april 2019

Jeg rykker Jørgen Bech for de info jeg efterlyser omkring Strandvej 2. Han ringer og forklarer men jeg giver udtryk for at han ikke skal regne med DF stemmer til lokalplanforslag på Strandvej 2

15/april 2019

Michael og jeg deler foldere ud

16/april 2019

Medlemsarrangement i Rejsestalden hvor Amina Sadar kommer. En rigtig fin aften med mange tilhørere der stillede gode spørgsmål så vi fik en god dialog. Ingen uro.

17/april 2019

Mødes med Tobias og Gert hvir vi sammen får lagt en plan for kommende gadearrangementer før EU valget

20/april 2019

Gadearrangement i Skibby Bymidte hvir vi er nok til at dele os i 2 gruppespil vi både står ved Netto og Meny. Vi var Michael, Peter og Malgorzata ved Netto og Glen og mig ved Meny. Fik delt meget ud.

21/april 2019

Jeg løber hurtigt sagerne igennem til formødet i VEL på onsdag

22/april 2019

Jeg læser hele dagen på dagsorden til VEL

23/april 2019

Michael og jeg overværede debatmøde mellem Morten og Rasmus Stoklund i Elværket. Skriver til Morten efterfølgende om han har brug for hjælp med foldere

Møde med følgegruppen til Attendo, udsættes 

Jeg bruger formiddagen og hele aftenen på at forberede mig formødet

Jeg forbereder mig grundigt til byrådsmødet i morgen

Jeg skriver til Det Danke Madhus for at høre omdeles brug af Halal slagtet kød og får at  ide at de får deres kød fra Kødgrossisten.

Jeg skriver til Morten ang vores gadearrangementer og han melder tilbage hvilke han kan deltage i

24/april 2019

Dagen starter med 2 Hegnsyn. Vi mødes på Rådhuset og gennemgår sagerne inden vi kører ud. Den første sag er en sagom skel og fælles hæk hvor vi lykkes at få parterne til at indgå forlig. Anden sag er en tvangsfuldbyrdelse hvor vi ender med at komme med en afvisning af sagen

Formøde i Velfærdsudvalget

Temamøde om planstrategi, kommuneplan og lokalplan

Byrådsmøde som gik super godt. 

25/april 2019

Jeg mødes med Mette, sekretær, for at skrive afslaget og forliget på de to Hegnsyn i går.

Møde i bestyrelsen for hjælpemiddeldepotet som udsættes da jeg har tilmeldt mig KL møde om det gode ældreliv i Roskilde. 

Spændende møde med politiske kolleger fra ældreudvalg som opfølgning på temamøde om ældreliv fra delegeretmødet i Aalborg tidligere. Fik snakket med flere om forskellige emner

26/april 2019

Jeg kontakter Borgmesteren omkring betalingsanlægget på den nye bro. Hvordan det skal fungere

29/april 2019

Mødes med Tobias, Jess, Gert L og Malgorzata i Skibby Bymidte hvor vi håbede at kunne møde de ældre borgere der skulle ud og handle. Meget få borgere så vi kørte hjem igen efter to timer. 

Ekstraordinært møde i ØU om Vinge udbudsbetingelser. 

30/april 2019

Jeg er ude med foldere en stor del af dagen

Fælles møde med boligorganisationerne som jeg må melde afbud til.

Sender mail til Helle Hagemann ang en opdateret liste over de teknologiske hjælpemidler vi gør brug af i Frederikssund

2/maj 2019

Der var lavet en skrivefejl i papirerne i den ene hegnsynsag så jeg startede dagen med at køre til Mette Slangerup og underskrive igen

Jeg kører til Jægerspris og afleverer en kasse med Glens lys til et medlem der vil uddele lørdag 

Jeg deler foldere ud

Møde i Handicaprådet

Og dagen slutter med ordinært møde i HjælpemiddeldepotetiØlstykke hvor vi godkender regnskabet

Får en forespørgsel på en vielse

Får invitation til vikingespillet som keg takker ja til 

2/maj 2019

Ud med foldere som Michael og Nikolaj hjælper til med

Læser noget af dagsorden til velfærdsudvalgsmødet tirsdag

3/maj 2019

Dagen starter kl 6,30 på Frederikssund Station sammen med Tobias, Gert L og Heidi hvor vi deler folder ud til de morgenfriske

Jeg henter en masse med Tobias folder som keg vil dele ud

Derefter deler jeg foldere ud i Græse Bakkeby og pakker de forskellige foldere jeg har så de er klar. Det bliver til 4 hele kasser

Får en rigtig kedelig borgerhenvendelse som jeg sender videre til forvaltningen til belysning

4/maj 2019

Dagen starter med en vielse i Byrådssalen

Derefter kører jeg til SIK hvor vi alle mødes der skal hænge plakater op. Det er med hiv og sving lykkedes at få samlet de 5 hold så vi kan få sat EU plakaterne op. Efter fælles morgenmad og info kører vi ud. Michael og jeg aftaler med Tobias at vi vil sætte flere op af hans plakater i Frederikssund Nord, så vi henter i morgen

5/maj 2019

Michael og jeg henter plakaterne hos Tobias og vi får sat yderligere 50 op af hans

Jeg får sendt den endelige liste til forvaltningen med Dansk Folkepartis valgstyrere, valgtilforordnede og brevstemmemodtagere til EU valget

6/maj 2019

Jeg forbereder mig en stor del af dagen til VEL mødet i morgen tidlig 

7/maj 2019

Møde i velfærdsudvalget som gik fantastisk godt

Om aftenen løb jeg dagsorden igennem til uddannelsesudvalget i morgen

Møde i Hjælpemiddeldepotet i Ølstykke sammen med Borgmester, direktør og fagchef 

8/maj2019

Møde i Uddannelsesudvalget så dagen indtil kl 14 blev brugt på at forberede mig

Dagen startede med indvielse af Familiehuset på Lundebjergvej efter det flyttede fra Thorstedlund

Derefter møde i uddannelsesudvalget hvilket gik super godt. Jeg sagde som vanligt en masse

Derefter ekstraordinært ØU og BY hvor vi vedtog udbudsbetingelserne for Vinge

Får en vielse

9/maj 2019

Jeg var ude med foldere det meste af dagen inden jeg var til det første møde i valgbestyrelsen vedr EU valget

Jeg modtager svar på mine økonomiske spørgsmål ang integrationsområdet. Der er noget jeg ikke man forstå så derfor sender jeg videre til Martin Henriksen. Afventer

13/maj 2019

Jeg mødtes til en uformel snak med Tina om flere forskellige emner inden Michael og jeg kørte ud for at sætte plakater op til Folketingsvalget. Vi obserberede at DF plakater forsvinder og bliver ødelagt

Modtager spørgsmål om råd der modtager diæter fra medlem af VEL som jeg sender videre til Helle

Modtager mail fra borger om at nogle plakater sidder forkert

14/maj2019

Jeg er ude med foldere en stor del af dagen. Aftaler at jeg i morgen henter flere foldere hos Tobias.

Der kommer dagsorden til næste møde i følgegruppen til Attendo

Modtager svar fra Teknisk direktør ang Fredensgade

Sender endelig liste til administrationen ang valgtilforordnede mv til EU valget

Jeg undersøger de plakater jeg fik mail om i går

15/maj 2019

Er ude med foldere

16/maj 2019

Jeg sender mail til den tekniske direktør ang ejere siden branden på Strandvej 2

Jeg sender mail til Tina ang Fredensgade til orientering 

Jeg booker mødelokale til 31/5 hvor jeg skal mødes med en borger

Jeg er ude med foldere ca 3 timer

Jeg har en vielse i byrådssalen 

18/maj 2019

Vi er i Jægerspris til gadearrangement ved Netto vi er Michael, Tobias, Morten, Christianog mig selv

19/maj 2019

Jeg og Michael hænget plakater op

Jeg sender mail igen til Martin Henriksen ang økonomi om migranter 

Får mail fra den nye formand i Halsnæs at de ikke ønsker at være en del af vores grundlovsmøde. Det mener jeg ikke man kan melde fra til loge i sidste øjeblik da det har været planlagt loge siden vi var til møde om regionsmidlerne i januar måned. Jeg kontakter derfor Borgen for at høre hvordan jeg skal forholde mig.

20/maj 2019

Jeg tilmelder os til Blå Nat 7/6

Gruppemøde med Tobias og Gert

21/maj 2019

Jeg modtager en henvendelse fra Bente ang utilfredshed over rengøringen i Frivillighedsstedet. Vi aftaler at mødes i morgen

Sender mail til Martin Henriksen ang spørgsmål til Grundlovsceremonien der er på dagsorden i morgen

Læser dagsorden til økonomiudvalget

Taler med Borgen der mener det er okay at Halsnæs melder fra.

Jeg skriver med Lars, Hillerød og Ole, gammel formand i Halsnæs omkring Grundlovsmødet. 

Jeg sender mail til min egen bestyrelse og suppleanter omkring situationen og hvordan vi planlægger dagen samtidig med det er valgdag. 

Får ryddet op i min mail og får skrevet mine kørselssedler

Får denst liste til administrationen ang valgtilforordnede til folketingsvalget. Hold da op det holdt hårdt med at finde de forskellige. 

Får pakket de sidste foldere så de er klar til uddeling 

22/maj 2019

Jeg får svar fra Kristian Nabe ang min forespørgsel på ejere af Strandvej 2 siden branden.

Jeg henter en vielse

Der kommer dagsorden til møde i valgbestyrelsen på mandag efter valget

Læser ØU hele formiddagen

Jeg startede med at besøge Bente i Frivillighedsstedet for at se til hendes klage over rengøringen. Jeg sendte hendes klage videre til Kommunaldirektøren straks efter.

Derefter mødtes økonomiudvalget med hoved Med udvalget hvor vi havde en god dialog omkring den attraktive arbejdsplads.

Møde i Økonomiudvalget hvor vi bl.a. havde sager om Grundlovsceremonien og Fioma som jeg begge begærede i Byrådssalen. 

23/maj 2019

Formøde i Velfærdsudvalget

Skal hente byttepenge til grundlovsmødet

Skal ud med foldere

Pakkede foldere hele aftenen

Talte med Lars der meddeler han ikke kommer til byrådsmødet på onsdag. Orienterer John, Merete og Tobias

Sender mail til bestyrelsen mv for at få overblik over hvem der kommer i Gågaden lørdag

24/maj 2019

Formiddagen blev brugt på Rådhuset hvor vi afstemte brevstemmer til søndag 

Delte lidt foldere ud inden min vielse kl 13,30

Pga regn når jeg ikke flere foldere i dag

Der er kommet dagsorden til bestyrelsesmødet på mandag i Mad til hver Dag

Der er kommet dagsorden til byrådsmødet på onsdag

25/maj 2019

Formiddagen foregik ved Torvet Frederikssund den sidste dag inden EU valget. Der var rigtig mange mennesker grundet børneloppemarked. Vi var Tobias, Glen, Heidi, Morten, Kristian, ganske kort Gert M og mig selv. 

Derefter havde jeg en vielse i en privat have.

26/maj 2019

Valg til EU parlamentet hvor jeg er valgstyrer blev en rigtig god og spændende dag. Jeg skulle fra starten sidde sammen med Gitte og give stemmesedler til vælgerne. Men pga fejl fra en af de andre blev jeg spurgt om jeg ville modtage vælgerkort og registrere vælgerne i stedet. Det sagde jeg selvfølgelig ja til. 

Jeg havde taget min IPad med for at arbejde lidt med dagsorden til byrådsmødet på onsdag. Det blev til lidt.

27/maj 2019

Modtager mail med spørgsmål om afholdt Hegnsyn i Skibby

Modtager mail fra borger ang mit læserbrev om Strandvej 2

Sender bud efter forlig fra Hegnsyn i Skibby

Andet møde i valgbestyrelsen hvor vi skal afslutte og underskrive valget

Ud med foldere 

28/maj 2019

Svarer på mail med spørgsmål til afholdt Hegnsyn i Skibby

Møde i Handicaprådet som jeg melder afbud til

Ud med foldere

29/maj 2019

Byrådsmøde med temamøde

Jeg skal kontakte pølsevognen og aftale det sidste 

31/maj 2019

Modtager svar fra kommunaldirektøren ang rengøring på Frivillighedsstedet som jeg formidler videre.

Mødes med borger

Hente nøgle til Valhal, men der er lukket da jeg kommer

3/juni 2019

Bestyrelsesmøde i Mad til hver Dag, som jeg melder fra til. Kontakter Morten Skovgaard der er min suppleant.

Jeg aflyser Blå Nat da der ikke er nogen der vil være med, og Michael og jeg vil ikke stå der alene.

Jeg kontakter Jørgen Bech ang vejforhold ved det kommende byggeri ved Lidl

Henter nøglen til Valhal

4/juni 2019

Møde i Velfærdsudvalget på Tolleruphøj hvor vi får en rundvisning efter mødet og ser de m2 hvkr det er planen daghjemmet skal flyttes op. Godt at se det selv så man ved hvad det er vi taler om. 

Køber drikkevarer til i morgen

5/juni 2019

Grundlovsmøde på Kalvøen er en stor succes. Ca 80 tilhørere, tre gode talere, kolde drikke, Varme pølser, dejlig musik og det skønneste vejr. Vi mødes 10,30 og stiller op. Michael og jeg kører ca 14 mod Klampenborg hvor vi skal være med ved et event som Morten har arrangeret. Gert M sørger for der lukkes ned. 

6/juni 2019

Sender besked til Borgen ang 2 nye medlemmer

Michael og jeg tager plakater ned

Jeg sender dato for bestyrelsesmøde til bestyrelsen og vil eftersende dagsorden og lokale senere

Er med ved fællesmøde mellem vækstudvalget og jddannelsesudvalget

Jeg booker lokale til bestyrelsesmødet 18/juni

Melder fra til Blå Nat da ingen andre har meldt til

Sender indlæg til de tre aviser om vores grundlovsarrangement

7/juni 2019

Michael og jeg tager plakater ned

Jeg sender læserbrev til de tre aviser ang Grundlovsceremonien

10/juni 2019

Sender klage til Kristian Nabe ang græsslåning på Thorsvej

Det par jeg skal vie 22/juni skriver ang de nærmere detaljer da det skal være en overraskelse for deres gæster. 

11/juni 2019

Får ordnet bilag med Jess, Flemming fra Fredensborg og Steen Thomsen ang grundlovsmødet

Jeg sender dagsorden til bestyrelsen

Sender invitation til de medlemmer der har hjulpet Glen i valgkampen fra Glen.

Jeg sender endnu en henvendelse til Pia Kjærsgaards sekretær ang medlemsarrangement

Møde med følgegruppen til Attendo

12/juni 2019

Steen Thomsen meddeler at han betaler regningerne vedr grundlovsmødet

Jeg sender mail til Gert ang mulig grenplads i Slangerup

Jeg modtager svar på borgerhenvendelse ang manglende græsslåning på Thorsvej

Møde i Uddannelsesudvalget så jeg har gennemlæst dagsorden hele dagen

13/juni 2019

Møde for udvalgsformænd hvor vi taler om arbejdet i udvalgene og på tværs politisk

14/juni 2019

Jeg modtager en vielse

Jeg deltager i en march for BiLidt grunden arrangeret af naboerne. Jeg bliver efterfølgende kontaktet af FAA for en udtalelse. Kommer på netavisen  samme dag

15/juni 2019

Jeg sender svar til borger ang klage om manglende græsslåning på Thorsvej

Jeg sender mail til Tobias og Gert ang punkter vi skal tale om på vires gruppemøde på mandag

16/juni 2019

Vi har været på lossepladsen med alle de plakater der skulle smides ud

Jeg løber dagsorden til ØU igennem for at danne mig et overblik over sagerne

17/juni 2019

Har i dag talt med Mette Eriksen om et nyt hegnsyn. Vi må lave ny mødedato ud over vores planlagte afsatte dage grundet ferie, hvis hegnsynet skal foretages i nogenlunde god tid af hemnsyn til borgerne. Fastsat til 1/juli kl 14

Har sagt nej til en vielse der kom i dag

Gruppemøde med efterfølgende koordinerende møde så der skal læses dagsorden i dag

18/juni 2019

Skal forberede bestyrelsesmøde til i aften

19/juni 2019

Møde i Økonomiudvalget så dagen skal bruges på forberedelse

Modtager hegnsynsag til 1/7

Får skrevet referat fra bestyrelsesmødet i aftes og sendt afsted

Hører om Lars kommer til byrådsmødet på onsdag 

Booket lokale til de næste bestyrelsesmøder i 2019

Booker mødelokale til første kandidatmøde

Bliver ringet op af Karen fra Parkteatret at hun gerne vil mødes. Vi aftaler på mandag

Kontakter Aalborg Falgfabrik om fanefod. 

20/Juni 2019

Får en forespørgsel fra Susanne om budgetsag

Sender mail til Borgmester om besparelse for kommunen ved at droppe pvagt ordningen på kommunale arealer

Sender forespørgsel til Merete om evt åbning af sag fra ØU på senere by

Har sendt mail til Merete at jeg er røget ud af afstemningen på en sag i ØU 

Jeg sender mail til Gert M og Andreas om de vil være kandidater til km21

Jeg planlægger indkaldelse af kandidater til km21 til første infomøde

22/juni 2019

Har en vielse i privat have

Sender forespørgsel til Jan Milandt om brug af psykolog

Jeg anmoder om at mit indlæg i Dansk Folkeblad om vores grundlovsmøde kommer med næste gang da deadline er overskredet til det kommende blad

23/juni 2019

Skriver til Merete Pagter om jeg har mulighed for at rejse sag på byrådsmøde om ceremonien selv om den er afsluttet på ØU. Det kan jeg, så det vil jeg gøre til august mødet.

24/juni 2019

Skal læse foreløbig dagsorden til formødet, som er modtaget dag. 

Får svar fra Jan Milandt på mon forespørgelse om brug af Finn Westh som psykolog i sager om tvangsfjernelse i Frederikssund kommune

Skriver med  Mette om ny dato for et Hegnsyn hvilket er lidt kompliceret at planlægge grundet ferie

Møde i Parkteatret. Får en spændende rundvisning og fortælling om deres planer og tanker for et egnsteater i Frederikssund

Modtager mail fra Helle Hagemann om sag til den foreløbige dagsorden der omhandler revision af integrationsstrategien 

25/juni 2019

Budgetseminar hele dagen

Forbereder mig til ekstraordinært ØU i morgen grundet kommunaldirektøren har sagt op

Læser op på dagsorden til byrådsmødet morgen

26/juni 2019

Får skrevet ned hvad der skal siges til alle møderne senere i dag.

Formøde velfærdsudvalget. Jeg har flere bemærkninoget og ændringer til ordlyden i sagerne.  

Ekstraordinært ØU møde grundet kommunaldirektørens opsigelse. Vi aftaler ansættelsesudvalg og kommende procedure. 

Byrådsmøde med temamøde forinden, hvor jeg sender nogle spørgsmål til Ole Søbæk i forbindelse med sagen om godkendelse af revisionsrapporten for jobcenter 2018. Ole og jeg får en snak inden Byfådsmødet hvor han meget grundigt går svarene igennem. Får sagt ordentligt farvel til kommunaldirektøren, hvilket godt nok fra hårdt. Han bliver savnet.

Inden møderne går jeg ind til kommunaldirektøren og giver ham en afskedsgave. Jeg har ferie nær der skal holdes afskedsreception, og da vores ferier ligger i forlængelse af hinanden er det sidste dag jeg møder ham. 

27/juni 2019 

Jeg tilmelder mig workshop sammen med Handicaprådet 27/8

28/juni 2019

Endnu en gang modtager jeg nej tak fra Pia Kjærsgaard på min invitation til at hun kommer på besøg i lokalafdelingen og fortæller om sit politiske liv. Nu beslutter jeg mig så for ikke at kontakte hende mere. 

30/juni 2019

Modtager henvendelse fra DFU om støtte til deres sommermøde da de partipenge de skal have først kommer til november. Jeg kontakter straks bestyrelsen for at høre om dens mening. Der kommer mange forskelligartede udtalelser. Jeg melder tilbage til DFU, så nu ligger bolden hos dem hvad de gør. 

1/juli 2019

Hegnsyn på Ymersvej. Det lykkedes at parterne indgik forlig så alt endte fint.

Jeg bad Mette sende mig budget for hegnsynet og kopi af samtlige forlig/kendelser der er lavet i mon tid som formand for hegnsynet.

2/juli 2019

Jeg sender forespørgelse til Merete ang borgerhenvendelse. Hvad er begrundelse for at der er forskel i vederlag ved valghandlinger til frivillige og administrativt personale? 

Aftaler med Andreas Brøsen at han ønsker at udtræde af bestyrelsen for Elværket. Kontakter Gert L om det er noget for ham da alle møder er om formiddagen. Laver sag til byrådet

Jeg får regnskab af Mette og sender derefter en mail til borgmester mv om ønske om større budget da der aktuelle budget ikke er stort nok til at alle kan komme på kursus.

Jeg sender mail til Venstre om data på deres suppleant til hegnsynet hvis vi alle skal på kursus. 

3/juli 2019

Får svar om at budget for Hegnsyn ændres til det jeg bad om. Herligt, så nu er der fremover ikke problemer med om vi kan komme på kursus.

Får mail fra den tekniske direktør omkring budget vedr den kommunale p vagt ordning

Jeg sender forslag til læserbrev til Tobias og Gert L ang den kommunale p vagt ordning

Jeg færdiggør nyhedsbrev til medlemmerne og sender ud på mail

Jeg sender indkaldelse til de medlemmer der har givet til kende at de ønsker at være kandidat til kommunalvalget 2021 eller ønsker at høre mere før de beslutter sig.

Jeg booker Rejsestalden til 3/september

4/juli 2019

Jeg køber printpatron og frimærker så jeg kan sende nyhedsbrev ud gil medlemmerne der ikke har mailadresse

Jeg prøver endnu en gang at knække koden mht den nye lokale Df hjemmeside

Jeg får bekræftet af Andreas at han ikke ønsker at blive i bestyrelsen forElværket. Jeg indstiller at Gert L kommer ind i stedet og sender sagsfremstilling til John (Merete).

Sender mail til Chris Bjerknæs om at jeg deltager i tillidsmandsmødet 24.-25/augusti Korsør og at Gert L og jeg kommer til møde med KTD i Fredensborg 4/september. Jeg har fået flyttet mødet til om formiddagen da jeg har udvalgsmøde om eftermiddagen hvor det først var planlagt.

Får betalt for min og Michaels deltagelse i årsmødets Herning

Jeg sender læserbrev til de tre aviser om den kommunens p vagtordning 

5/juli 2019

Jeg arbejder videre med hjemmesiden og får overført en masse billeder så de kan lægges ind

Der kører mails frem og tilbage om ny dato for Hegnsyn. Jeg beder Metteom at bruge den dato som vi allerede har fastlagt, så vi ikke skal bruge enorme ressourcer frem og tilbage for at finde en dato i alle kan.

Jeg sender indkaldelse til formøde til Tobias og Gert L hvor vi skal planlægge første kandidatmøde og hvem der siger hvad. 

6/juli 2019

Vielse, vielse og vielse alle i byrådssalen 

8/juli 2019

Svar på forespørgsel omkring forskel i vederlag og aflønning ved valghandlinger

Talte med Mette om Hegnsyn og kursus 

Da jeg ikke har hørt fra Mikkel Hessner om Venstres suppleant til Hegnsyn sendte jeg samme forespørgsel til Borgmesteren

Har sendt forespørgsel til Marie Krarup om hun vil besøge lokalforeningen til september

9/juli 2019

Der er allerede kommet positiv tilbagemelding fra Marie Krarup. Hun kommer til Frederikssund 24/september. Har derfor sendt mail til Rejsestalden om vi kan låne lokale. Afventer.  

Inbydelse til Attendos indvielse hvilket jeg svarer ja til

10/juli 2019

Rejsestalden er bekræftet til 24/september.

Jeg har modtaget invitation til indvielse af Attendo 27/august, som jeg takker ja til.

Har sendt invitation til bestyrelsen incl Johnny om Sommerkomsammen 

Har sendt mail til Rejsestalden for at booke lokale til sammenkomst med hjælperne i forbindelse med valgene. Afventer svar før jeg sender invitation.

Så er hegnsynsdatoen fastlagt til 10/september  

Mette har meddelt at hun har sendt kopi af alle hegnsynsager i perioden hvor jeg har været formand med posten til mig. 

Har sendt forespørgsel til borgmester og teknisk direktør vedr udlicitering af de grønne områder i kommunen

11/juli 2019

Borgmester svarer på min forespørgsel fra i går at vi afventer afholdelse af ferie. Dette meddeler jeg borger

Vi undersøger evt inhabilitet for mig som formand for hegnsynet. Ingen problemer

Sender invitation til sommerkomsammen for bestyrelsen

Tina Tvind Stauning reagerer på mit indlæg om fri parkering i kommunen og bakker det op. Jeg laver sag til byrådets dagsorden og sender til Merete, der kvitterer for det.

Gert L meddeler at trailer først kommer til service efter ferien.`

12/juli 2019

Invitation til dialogmøde i FOA hvilket jeg må melde fra til grundet andet møde

17/juli 2019

Har fået en vielse

Har talt hegnsynssag med Mette

Der kommer datoer i forbindelse med ansættelsesproces for ny kommunaldirektør

Jeg booker Rejsestalden til 3/september til tak for hjælpen arrangement

19/juli 2019

Sender læserbrev vedr Løgismose og højhus til aviserne

30/juli 2019

Medarbejdere på Pedershave inviterer mig til uformel snak hvilket jeg siger ja tak til

1/august 2019

Tilmelder vores fane til årsmødet

Sender dagsorden til bestyrelsen ang møde 20/august

2/august 2019

Jeg melder afbud til møde i handicaprådet 8. august grundet ferie

4/august 2019

Jeg booker annonceplads til vores medlemsarrangement 24/september 

5/august 2019

Jeg modtager en vielse. Vi korrigerer tidspunktet så jeg kan være til møde lige efter

6/august 2019

Sender en forespørgsel om jeg skal selvangive fribilletter til f.eks vikingespillet. 

7/august 2019

Skriver sammen med en borger omkring oplevelse på plejehjem. Tager det op efter ferien.

Jeg modtager svar fra Merete ang sagsgang om mit forslag ang svar på spørgsmål stillet af borgere i byrådets spørgetid. Den kommer til at starte i ØU 

Der er kommet bekræftelse på deltagelse i årsmødet til september. Bestiller parkeringskort

Modtager en vielse

8/august 2019

Er tilmeldt hegnsynskursus 24.-25/oktober

11/august 2019

Sender svar videre der er kommet fra forvaltningen vedr udlicitering af de grønne områder

12/august 2019

Modtager mail fra Chris, Borgen ang borgerhenvendelse her fra Frederikssund. Sender anmodning videre til forvaltningen

Møde med medarbejdere på Pedershave om deres arbejdssituation

13/august 2019

Møde i Velfærdsudvalget og fællesmøde med Ældrerådet

Sender mail til formanden for ældrerådet ang budgetproces

Diskuterer lidt frem og tilbage med den tekniske direktør om den sag jeg rejste om p vagter skal på byrådets dagsorden som jeg har bedt om eller blive i TU som Tina ønsker

Jeg melder fra til budgetmøde i dag

Jeg kontakter Yvette ang opsætning af annonce til 24/september, der henviser til Steen Thomsen.

Jeg kontakter derefter Steen

Jeg aftaler nærmere mht sag om parkeringsafgift på TU med Kristian 

Jeg sender materiale til Kristian vedr udlicitering

14/august 2019

Møde i Uddannelsesudvalget og efterfølgende dialogmøde med skolebestyrelserne

Vi rykker mødet i styregruppen til tidligere på dagen da der er mange emner vi skal rundt om

Jeg aftaler nyt budgetmøde med John til i morgen tidlig

15/august 2019

Jeg melder afbud til næste møde i Handicaprådet da der er andet møde samtidig

Jeg sender fordslag til medarbejderne på Pedershave efter vores møde i mandags om at jeg vil tage initiativ til at afholde et dialogmøde med medarbejdere, forvaltning, ledelse, FOA og mig. Et konstruktivt møde hvor vi skal løse de udfordringer der er til gavn for både borgere og medarbejdere. Tages vel imod

Budgetmøde med John og Mette

16/august 2019

Vielse

Jeg mødes med konsulenten der skal tale med alle i ansættelsesudvalget omkring forventninger mv til den kommende kommunaldirektør

Modtager foreløbig dagsorden til Velfærdsudvalget 

Aftaler et møde med Helle Hagemann om de emner jeg ønsker at arbejde med

Får svar på min mail til Helle B. hvor vi planlægger dato

19/august 2019

Møde i styregruppen hvor vi kort gennemgår budget og planlægger oplæg til møde med kandidater. Derefter gennemgår vi dagsorden til ØU

Modtager annoncer fra Steen Thomsen til medlemsarrangement

Modtager 2 vielser

Sætter på facebooksiden

Melder fra til koordinerende møde grundet alvorlig sygdom i familien

20/august 2019

Forberedte bestyrelsesmøde i lokalafdelingen der blev holdt kl 19

Modtager en revideret integrationsstrategi før formødet i mogen

Modtager svar på min henvendelse vedr vederlag ved valghandlinger

Jeg renskriver de nye retningslinjer for læserbreve mv til i aften

Jeg tilmelder mig den store Campus XL dag 13/september

Får flyttet formøde i udvalget i oktober måned grundet sammenfald med hegnsynskursus

21/august  2019

Møde i Økonomiudvalget

Får bekræftelse på at sag om grundlovsceremoni som jeg har rejst kommer på byrådsmødet i august

Formøde i Velfærdsudvalget

Sender forespørgsel til borgmesteren ang udviklingen omkring de tryghedsambassadører der skulle køre som forsøg i Frederikssund Kommune

Sender bud på udmyntning af værdighedspuljen til S og V så vi har et udgangspunkt på næste udvalgsmøde

Modtager udkast til den reviderede integrationsstrategi fra forvaltningen

22/august 2019

Gruppeformandsmøde omkring budgettet

Modtager 2 vielser

23/august 2019

Vielse i byrådssalen 

24-25/august 2019

Tillidsmandsmøde i DF i Korsør hvor der var fine oplæg fra flere ordførere og hvor der var plads til både ris og ros fra lokalforeningerne

Sender mail til Susanne Eilersen, tidligere kommunalordfører, ang migraterne og økonomi i kommunerne

26/august2019

Vielse i byrådssalen

Møde i følgegruppen til Attendo

Rykker borgmesteren for oplysninger på venstres suppleant i hegnsynet eller evt udpegning af en ny

Modtager talepunkter vedr min tale til indvielsen af Attendo i borgmesterens sted

Spørger Tobias om han kan være stand by til onsdagens byrådsmøde

Modtager KL*s oplæg til kommunerne ang økonomi omkring migranterne fra SE

Rykker for svar på borgerhenvendelse i TF

Skriver sammen med beskæftigelseschef Peter om integrations-og hjemsendelsespolitk

Gruppemøde og efterfølgende koordinerende møde

27/august 2019

Da borgmesteren havde afbud til indvielsen af Attendo var jeg blevet spurgt om jeg ville holde en tale i stedet. det sagde jeg ja til og det gik super fint. 

Jeg havde indkaldt styregruppen til møde om bl.a. budgettet. Om hvordan vi vil forholde os i budgetprocessen. Hvad vil vi forhandle med og hvad vil vi holde fast i.

Skriver med beskæftigelseschef Peter ang hjemsendelsesprocessen

Rejser sag på ØU dagsorden ang "Byrødders rettigheder og pligter"

Første møde med kandidater til kommunalvalget. Vi lavede en kort info om de forskellige områder og vil gå mere i detaljer på næste møde. Har materiale med til uddeling

28/august 2019

Samtale med Helle Hagemann om forskellige punkter jeg påtænker at arbejde videre med, bl.a om dialogmødet. Tages vel imod

Møde i Økonomiudvalget hvor vi sendte budget til byrådet 

Gruppeformandsmøde aflyses

Møde i Byrådet hvor jeg endelig fik lov til at argumentere for ar vi holder grundlovsceremonien som bekendtgørelsen foreskriver og med borgmesteren i spidsen

Modtager hegnsynssag til 10/september

29/august 2019

Hentede nøgle i Rejsestalden til fællesspisning på tirsdag

Sender mail til Peter ang sagsgang vedr udbud af de grønne områder

Arbejder med læserbrev vedr grundlovsceremonien

Jeg kontakter DFs transportordfører for at høre hans version af hvad der er op og ned ang Vinge Station

Jeg kontakter bestyrelsen i det lokale socialdemokrati for at høre om de er interesserede i at vi fælles arrangerer et debatmøde primo januar med Morten Messerschmidt og Dan Jørgensen med temaet Klima.

Jeg sender kort orienterede mail til de mulige kandidater der ikke deltog i det første kandidatmøde. 

Rykker Borgen for nye medlemmer der åbenbart er låst fast i systemet grundet nyt medlemssystem

Møde med gruppeformænd aflyst, men da mødet lå på samme tid som handicaprådets møde havde jeg meldt afbud dertil.

Har sendt invitation til medlemsarrangement til medlemmer med mailadresse, lokalforeningerne i Nordsjælland, samt Marie Krarup selv så hun har diverse oplysninger

Sender referat fra bestyrelsesmødet 20/august, hvor jeg afventer tilbagemelding ang dato for julearrangement for medlemmerne

30/august 2019

Får endnu en gang mail fra Chris ang borgerhenvendelse.

29/august 2019

Sender orespørgsHans Kkristian Skibby, vs trafiion

1/september 2019

Jeg bestilte smørrebrød til fællesspisningen på tirsdag

Modtager oplæg til en tale fra et medlem der kandiderer til hovedbestyrelsen på årsmødet. skal læse og give kritik;)

2/september 2019

Dialogmøde Handicaprådet, bruger/Pårørenderåd og Social og sundhedsudvalget 

Jeg efterspørger en oversigt over kommunens tomme/ledige bygninger 

Jeg sender tilladelse til EOn om at de kan indhente min straffeattest (hvidvaskeregler)

Anmoder Helle om at vi ajourfører vores sagsliste til VEL med ældrerådets diæter, ældrerådets vedtægter og evt ny procedure for høringer i VEL

Vi rykker hegnsynet 10/september til tidligere på morgenen efter anmodnming fra indklagede

3/september 2019

Møde i Velfærdsudvalget og dialogmøde med Ældrerådet. På VEL var jeg i stærtk undertal i forhold til at få udarbejdet en hjemsendelsesstrategi. Genoptages på næste møde

Jeg orienterer om min indkaldelse til dialogmøde omkring Pedershave

Modtager forespørgsel om vielse

Godkender sagsfremstilling til sag jeg har bedt om at få på byrådets dagsorden ang byådspolitikeres rettigheder og pligter

Sender sag om spørgetid før byrådsmøderne til forvaltningen

Modtager en invitation til besøg i daghjemmene hvilken jeg takker ja til

Sender spørgsmål omkring økonomien og de ekstra indsatte busser til broindvielsen efter indlæg i avisen fra Tina. Svar: der er ikke kommunale udgifter forbundet hermed

Købte drikkevarer, kage og hentede mad til i aften

Tak for hjælpen arrangement i Rejsestalden, hvor vi der havde ydet en indsats i valgkampene mødtes til lidt mad. Ganske hyggeligt.

Anmoder efter forespørgsel fra udvalgsmedlem om dialogmøderne med ældrerådet fremover kan ligge efter udvalgsmødet

4/september 2019

Møde i Uddannelsesudvalget i Jægerspris med efterfølgende rundvisning på nr 90

Modtager en mail vedr en uheldig sag som jeg skal arbejde videre med

Min sag om spørgetiden fremover før byrådsmødrne kommer på næste byrådsmøde

Gaven står klar til afhentning til når jeg skal til reception i Mad til hver Dag

Der kommer program for borgermødet om budgettet som jeg tilmelder mig

Får en tilbagemelding fra DF' s trafikordfører ang Vinge Station

Mødes med KTD i Fredensborg sammen med Gert L. Vi er 4 lokalforeninger der her får mulighed for at komme af med frustrationer, komme med ris og ros, og konstruktive forslag til kommende initiativer.

Ekstraordinært møde i Byrådet efter at der ikke er kommet bud på Vinge. Vi får en grundig orientering og mødes igen på onsdag

Modtager en vielse

Får en tilbagemelding på min sag om spørgetiden fra Helle Hagemann

5/september 2019

Får at vide at papirerne nu er klar til vielsen i morgen

Svarer mail fra borger i Vinge

Modtager en vielse

Accepterer møde med Handicaprådet og Center for Børn og Skole

Sender indlæg til de 3 aviser om ceremonien for veteranerne

Sender mail til bestyrelsen om der er en herfra der kan deltage i KTD's reception på Borgen på tirsdag da jeg ikke kan selv. Gert L deltager

Aftaler med Klaus at vi ønsker punkt om HMD på dagsorden 

Deltager ved ceremonien hvor veteranerne hyldes her i Frederikssund

Sender mine kommentarer til årsmødetalen som jeg modtog forleden

Helle Hagemann og jeg taler os til rette om hvem der skal deltage i dilogmødet på Pedershave. Jeg  mener ikke deer tid og sted for pårørrende, men en mulighed for at mmedarbejdernekan komme af med deres frustrationer over for ledelsen og forvaltningen

Køber gave til KTD

6/september 2019

Vielse på Skjalm Hvide Hotel

Sender en forespørgsel til Kristian Nabe om tilbagemelding fra de forskellige ejendomsmæglere i forhold hvad det er folk efterspørger i forhold til Vinge

Peter Lundgren vil sende yderligere materiale

8/september 2019

Meddeler at jeg ikke kan spise med efter bestyrelsesmødet i HMD på torsdag, der efterfølgende aflyses

 9/september 2019

Læser på hegnsynsagen til i morgen tidlig

Aftaler endelig dag for mit besøg på daghjemmene

Har sendt læserbrev til de 3 aviser ang grundlovsceremonien

Afleverer gave til Gert ang reception til KTD

Vielse

Mødes med Helle, direktør og får på plads hvad jeg ønsker i forhold til dialogmødet

Skriver til Helle B ang deltagere på dialogmødet

Benytter mig af initiativretten og begærer sag om parkeringsforhold på byrådets dagsorden jfr sag 82 på teknisk udvalgs dagsorden

Bestyrelsesmøde i HMD aflyses

Skriver til Tobias og Gert L ang vores oplæg til sag om midlertidige boliger til migranterne

Aftaler endelig sagsfremstilling til min sag om byrødders rettigheder og pligter og anmoder om at Odder kommunes notat om  sammvedhæ som bilag

10/september 2019

Vi tog på Hegnsyn i øsende regnvejr. Det er dog en sag vi afviser. Skriver kendelse bagefter på Rådhuset så parterne kan få kendelsen ASAP

Skriver igen til Venstre ang deres suppleant i hegnsynet

Anmoder medarbejderne om at komme 3-4 stykker til dialogmødet

Rykker adm om vi skal holde det planlagte dialogmøde med Ældrerådet på mandag

Anmoder om at få et bestemt bilag på næste udvalgsmøde ang Klub Mix

Aftaler kørsel til hegnsynskursus ulitmo oktober

Modtager papirer på hegnsynsag til oktober

Der kommer oplysninger på nyt medlem af lokalforeningen som jeg sender velkomstbrev mv til

Sender annonce til lokalavisen vedr 24/september

Skal forberede mig til mødet i daghjemmene i morgen samt det ekstraordinære byrådsmøde og borgermødet omkring budgettet

Får bekræftelse fra forvaltningen at jeg ønsker at få sag på dagsorden til byråd via min initiativret

11/september 2019

Jeg besøger daghjemmene på Østergården, hvor jeg fik en grundig rundvisning på både demensdaghjemmene og det somatiske daghjem.

Sender besked til Jess at der er kursus for kasserer hvis han er interesseret

Ekstraordinært byrådsmøde om Vinge

Spørger Ind til en borgerhenvendelse ang natbelysningen hos Kristian Nabe. Afventer

Borgermøde i Frederikssundhallen om budget, hvor jeg lytter til og taler med borgere omkring bekymringer til budgethåndtagene

12/september 2019

Møde i bestyrelsen for Hjælpemiddeldepotet, aflyst

Får ajourført mit kørselsregnskab

Sender navne til Klaus Kollberg på medarbejderrepr. til dialogmødet på Pedershave og beder om at FOA også deltager

Vielsespapirer er klar

13/september 2019

Jeg deltager ved det store CapusXL arrangement

Får besked fra Mette ang muligt hegnsyn

Sender anmodning til Morten Skovgaard om de unges nye placering når de ikke kan være ved Fioma mere

13-15/september 2019

Årsmøde i Herning

15/september 2019

Modtager mail fra en af medarbejderrepr fra Pedershave at medarbejderne trækker sig fra dialogmødet. Det bliver jeg godt nok ærgerlig over da jeg har brugt ret mange kræfter på at få det op at stå.

16/september 2019

Vielse

Læser dagsorden til koordinerende møde senere i dag

Læser budget

Gruppemøde med efterfølgende koordinerende møde

Møde med Venstre om Lars

Ringer til medarbejderen fra Pedershave ang deres tilbagetræk. Får hende dog overtalt til at deltage alligevel. Jeg lovede at kontakte FOA om at de deltager alligevel, så det gør jeg

Modtager besked fra forvaltningen om tid og sted for dialogmødet

17/september 2019

Har annonce i avisen til medlemsarrangementet

Den kommende brud vil gerne at jeg kontakter hende omkring vielsen. Så det gør jeg.

Læser Vinge og ØU til i morgen

Orienterer Tobias og Gert om mit møde med Lars i morgen, og hvordan Blå blok vejrer poster. Afviser dog.

18/september 2019

Møde i Økonomiudvalget

Aftenens byrådsmøde aflyses

Havde aftalt møde med Lars hvor han ikke dukker op. Kører hjem til ham i stedet og vi aftaler orlov

Gruppemøde for de 5 små partier i byrådet omkring proces

19/september 2019

Henter nøgle i Rejsestalden

Modtager mail fra Elværket ang reservation af lokale til julearrangementet

Jeg tilmelder mig eventet og orienterer Tobias og Gert om at jeg deltager med tale på Marbæk Strand ang brugerbetaling på broen

Læser op på dagsorden til formøde

Vielse

Formøde i Velfærdsudvalget

Modtager indkaldelse til 1. samtale ang ny kommunaldirektør

Modtager indkaldelse til rapportering og 2. samtale ang ny kommunaldirektør

Kontakter borgmesteren ang Lars og orlov samt fordeling af hans poster

20/september

Er med ved receptionen/fødselsdag i Mad til hver Dag i Hillerød hvor jeg medbringer vin

Gruppeformandsmøde omkring Vinge

Får en bekræftelse på at der vil blive orienteret om Slangerup Skole på næste udvalgsmøde

Skriver med Merete omkring Lars og orlov, da der er udvalgsmøde inden hans orlov kan godkendes af byrådet hvor vi så ikke deltager

Sender velkomstbrev mv til 2 nye medlemmer

Sender forespørgsel til Tobias og Gert om at vi skal mødes og lave de indledense øvelser i forb med budgettet

Invitation til udvælgelsesmøde ang ny kommunaldirektør

21/september 2019

3 vielser der er privat i Jørlunde, på Marbæk Strand og på Skjalm Hvide Hotel

Skriver mail til Borgmesteren ang Vinge, hvor jeg presser på for at der arbejdes videre med parcelhusene

Rykker for at modtage ansøgningerne til ny kommunaldirektør

23/september 2019

Sørger for drikkevarer til arrangementet i morgen

Sender mail til Klaus og Helle ang borgerhenvendelse omkring en borger der er gået fra Solgården.

Læser budget

Rejser sag på byrådets dagsorden ang venstres suppleant i hegnsynet. Nu må der ske noget. Vi kan ikke arbejde med ikke at kunne komme i kontakt med en suppleant ved evt forfald 

Sender forespørgsel til SF, R og Ø for at høre hvor de står i forhold til p-vagtprdningen på byrådsmødet på onsdag

Møde i styregruppen for at tale budget, Lars, Vinge.

Der kommer deltagerliste og program for hegnsynskurset

Rykker for oversigt over ledige/tomme bygninger i kommunen

24/september 2019

Medlemsarrangement i Rejsestalden hvor vi havde besøg af Marie Krarup. Et super spændende arrangement endnu en gang

Modtager tilbagemelding på borgerhenvendelse i går.

Sender en lille ændring til min del af pressemedelelsen ang Vinge til forvaltningen, som jeg orienterer Tobias og Gert om

Modtager ansøgninger til kommunaldirektørstillingen

Modtager mail fra daghjemenne om deres høringsvar er modtaget da de ikke er kommet med på kommunens hjemmeside. Jeg undersøger og melder tilbage at alt er ok.

Bekræfter Sanne fra FOA i at der er møde

Skriver med Klaus ang pressemeddelelse ang de unge i fritidsjob på plejehjemmene. Jeg mener vi skal lave presse på det allerede nu og så når vi evaluerer og det giver han mig ret i. 

Modtager faktura vedr annonce til aftenens arrangement. Videresender straks til Jess

25/september 2019

Byrådsmøde med temamøde hvor jeg havde sag på omkring pvagtordningen på kommunale arealer. Punkt på hvor Lars får orlov igen og Tobias træder til. 

Vi sendte nyt materiale omkring Vinge i udbud. Vi satte sidste punktum på pressemeddelelse, hvor jeg gav udtryk for utilfredshed med at jeg ikke kunne få lov til at skrive det vi mener i DF uden pres fra borgmesteren. Det er ikke ok. 

Læse budget

Modtager oversigt over kommunale ledige bygninger i Frederikssund

Så er venstres suppleant til hegnsynet fundet. Hold da op en farce.

Jeg planlægger byrådsmøde til i aften og beder Merete printe de lukkede punkter til Tobias

26/september 2019

Møde i Handicaprådet

Sender kontaktoplysninger på Gert L til Kenneth da der skal indkaldes til møde i Elværkets bestyrelse

Modtager en mail med møderække i forbindelse med budget 2020

Sender forespørgsel på beregning til budget på 10% af vederlag til byrødder for byråd og udvalg

Får endelig data på venstres suppleant i hegnsynet

Sender mail til Hans Kristian Skibby hvor jeg opfordrer til at vil arbejde for at Kronprinsesse Marys Bro bliver betalingsfri

Læser ansøgninger til kommunaldirektørstillingen og printer ud

Første budgetmøde

27/september 2019

Mødes med resten af ansættelsesudvalget for at udvælge de ansøgere vi ønsker skal til samtale til stillingen som kommunaldirektør

Der kommer mail fra KTD om fællesmøder for folkevalgte i storkredsen 

Får info om hvordan eventet til den nye bro er tilrettelagt og i hvilken rækkefølge vi skal tale

Budgetlæsning

Modtager bekræftelse på at vi har booket Elværket til vores julearrangement 26/november

I desperation sender jeg mail til MM ang Lars og hele historikken med appel om råd og vejledning ang hans vederlag og budgetforhandlingerne

Modtager revideret talerække ved eventet om broen

29/september 2019

Skriver tale til i morgen

Sendte vores oplæg til Mette der ville samle alle partiers rød/gul/grøn til i morgen. Får bekræftende mail på at det er modtaget

Får mail fra S om at vi skal indkalde Egedal til møde om HJD. Jeg henstiller til at vi afventer VEL tirsdag

Sender forespørgsel til administrationen ang vedtægter for handicaprådet i forbindelse med ændringer af samme for ældrerådet

30/september 2019

2. budgetmøde hvor vi sammenholdt vores tilkendegivelser i forhold til de forskellige forslag

Enige om hvad vi sender videre fra Økonomiudvalget på onsdag

Modtager mail fra borger ang salg af strandareal ved Fjordtoften, hvor DF stemte nej til at sælge. Sender svar.

Modtager høringsvar ang flytning af Klub Mix fra Paw

Sender forespørgsel til Helle Hagemann om hvilke håndtag jeg kan bruge for at beholde tiltagene som jeg mener er vigtige i budgettet

Holdt tale ved Marbæk Strand i forbindelse med demonstration mod brugerbetalingen på den nye bro. 

Gjorde klar til Velfærdsudvalget i morgen

Besked fra Tobias at nu har han fået Ipad og kode, så nu modtager han selv mails mv.

1/oktober 2019

Løb dagsorden igennem en sidste gang til mødet om lidt

Modtager tidsplan for afholdelse af ansættelsessamtaler på torsdag

Skal tale med Helle Hagemann om hvordan jeg gør mht budget og de 2 punkter ang Velfærdsudvalget der går fra puljer til blok.

Modtager på forespørgsel link til handicaprådets vedtægter fra sekretæren

Modtager ændringsforslag vedr integrationsstrategien fra Socialdemokraterne

Møde i Velfærdsudvalget der denne gang foregik på Attendo

Vi behandlede bl.a. integrationsstrategien. Jeg er i total modvind i forhold til at ville have indarbejdet en hjemrejsestrategi enten i den eksisterende strategi eller som en selvstændig strategi.

Fik mindretalsudtalelser på mine afstemninger

Vi førstebehandlede kvalitetsstandarderne

Vi behandlede diæter og vedtægter for Ældreråd mv

Jeg sendte dagsorden ud til bestyrelsesmødet i lokalafdelingen

Jeg printer de sidste ansøgninger til stillingen som kommunaldirektør så de er klar til torsdag

Jeg læste en del af dagsorden til uddannelsesudvalget til i morgen

Jeg konfererede med Tobias efter hans møde i Plan- og miljøudvalget

Sendte min tale til Søren Weimann

Får besked om at sagen Lars er sendt videre til Søren Søndergaard

2/oktober 2019

Møde i Uddannelsesudvalget, så der er læst dagsorden. Mødet blev denne gang holdt på Falkenborgskolen da vi skulle vises rundt mht ny placering af Klub Mix

Møde i Økonomiudvalget med HovedMed ang budget

Møde i Økonomiudvalget hvor vi sendte budget 2020 videre til byrådets 1. behandling

Modtager forespørgsel fra Charlotte Drue ang unge med demens

3/oktober 2019

Fra kl 9,00-17,30 holdt vi 1. ansættelsessamtale med 8 kandidater til kommunaldirektørstillingen. Vi endte med at udvælge 3 vi ønsker at se til en 2. ansættelsessamtale efter efterårsferien.

Sender forespørgsel til Klaus Kollberg om der er et akutnummer borgere kan bruge når de akut har brug for at komme i kontakt med medarbejdere. Feks i forbindelse med at en borger pludselig går rundt i en have.

4/oktober 2019

Jeg mødes med Borgmesteren 7,45 hvor vi får talt nærmere ind i hvad der er vigtigt for Dansk Folkeparti mht budget 2020

Vielse i morgen annulleres 

Formøde 21/november flyttes i kalenderen

Modtager mail fra Borgmesteren ang tekst til de to puljer i budgetmaterialet. Men jeg er ikke helt tilfreds.

Modtager mail fra Centerchef ang akutnumre på plejehjemmene

Over middag mødes jeg med administrationen og medarbejdere samt FOA på Pedrshave ang det møde jeg har taget initiativ til efter medarbejdernes henvendelse. Der kom mange ting på bordet og vi havde alle noget med hjem at arbejde videre med

5/oktober 2019

Jeg sender mail til Helle Hagemann efter vores møde på Pedershave i går. Spørger ind til avt ansættelse af fast personale for nogle af midlerne på vikarkontoen for på den måde at gøre noget ved sygefravær. Henvises til en sag på et tidligere udvalgsmøde. Vil læse den og vende tilbage

Får en tilbagemelding fra medarbejder der var med på møde i går der giver udtryk for at det var et godt og konstruktivt møde.

6/oktober 2019

Modtager mail fra Klaus Kollberg ang akutnumrene på plejehjemmene. Han vil tage det op med plejehjemslederne

7/oktober 2019

Jeg sender mail til Helle Hagemann om fordelingen af de seneste 25 plejehjemspladser. Hvor lang en periode er det sket over og hvor ofte kommer der nye på venteliste til plejehjemsboliger. For at få et overblik over flowet.

Får booket Valhal til grundlovsmøde 2020. Forespørger Fredensborg om de vil støtte igen næste år. Afventer deres bestyrelsesmøde. Spørger om MM vil tale. Positiv tilbagemelding

Jeg sender mail til Morten omkring deltagelse i forskellige aktiviteter, hvilket han svare ja til. Som vores eneste lokale folketingsmedlem er det vigtigt han er med når det kan lade sig gøre

Sender velkomstbrev mv til 2 nye medlemmer

Jeg sender mail til Jan Milandt ang rammer for evt udflytterbørnehave da jeg ikke helt kan forstå beregningen

Får mail fra MM at min henvendelsen er sendt videre i systemet på Christiansborg. Carl Christian Ebbesen er nu også ind over

Modtager udkast til pressemeddelese ang unge i fritidsjob. 

Jeg sender mail til Susanne Jørgensen, formand for sundhedsudvalget om at vores bidrag i Velfærdsudvalget til Sundhedsuge 2020 kan være at invitere Mad til hver Dag som kan komme og præsentere deres tilbud. Modtages positivt.

8/oktober 2019

Jeg gør pressemeddelelsen færdig ang unge i fritidsjob på plejehjemmene og får den sendt afsted

Jeg booker F2 til næste kandidatmøde som jeg planlægger til 18/februar 2020

Mail om 3 mulige hegnsyn 23/oktober

Jeg bliver enig med Poul Erik om at vi får en drøftelse af plejehjemssituationen på næste udvalgsmøde

9/oktober 2019

Gruppeformandsmøde omkring budgettet i 3 timer.

Møde i Byrådet hvor vi førstebehandler budget 2020. Der er gruppeformandstaler så jeg har arbejdet med min tale i løbet af dagen.

Kort orientering omkring Vinge. Efterspørger igen venteliste i forhold til almene boliger i Vinge

Jeg mødes kort med Helle Hagemann omkring evt forligstekst på de 2 områder hvor jeg ønsker at holde fast

Socialdemokraternes lokalformand melder positivt tilbage ang debatmøde mellem MM og DJ. Afventer deres bestyrelsesmøde i dag

10/oktober 2019

Klaus Kollberg ringer og vi enes om enkelte ændringer i pressemedelelsen som nu kan sendes afsted

Modtager mødeindkaldelse til legatbestyrelsen 26/november 

Har sendt ny mailadresse på medlem til Borgen

Videresender forespørgsel modtaget af Charlotte Drue vedr unge med demens

Sender mail til Helle Hagemann at jeg gerne vil starte proces op mht at de 7 ledige boliger på Tolleruphøj evt kan blive til ungdomsboliger . Modtages positivt og sendes straks videre til nærmere overvejelser.

Sender mail til Helle Hagemann om orienterende punkt på kommende dagsorden omkring vores akutfunktion. Ønsker leder af døgnplejen med. 

Får at vide at vi skal på 2 hegnsyn 23/oktober

Der kommer mødeindkaldelse til møde mellem bestyrelsesmedlemmer og KTD i Nordsjællands storkreds til 5/december. Videresender til bestyrelsesmedlemmerne

14/oktober 2019

Efterspørger en redegørelse fra forvaltningen om hvilke initiativer der er taget i andre kommuner der der er en hjemsendelsespolitik

Pressemeddelelsen er klar ang de unge på plejehjemmene

16/oktober 2019

Booker F2 til næste års bestyrelsesmøder i lokalforeningen

17/oktober 2019

Booker F2 til næste års styregruppemøder 

21/oktober 2019

Gruppemøde hvor vi gennemgår ØU dagsorden med efterfølgende koordinerende møde

2. Omgang samtaler med ansøgere til kommunaldirektørstillingen. Spændende at møde kandidaterne igen, men jeg holder fast i min favorit.

Gruppeformandsmøde hvor vi diskuterer anlæg

22/oktober 2019

Gruppeformandsmøde med budget 2020. Det var voldsomt hårdt i år da jeg synes der blev taget for meget på ældreområdet. Følte mig vildt presset og havde det absolut ikke godt.

Beder Helle Hagemann om en oversigt over de tiltag incl beløb som udvalget valgte at føre videre af Værdighedsmidlerne

Jeg laver forligstekst til ældreområdet til budgetaftalen

23/oktober 2019

Hegnsynsdag hvor vi har tre hegnsyn 

Økonomiudvalgsmøde med efterfølgende gruppeformandsmøde omkring budget 2020

24/oktober 2019

Modtager forligstekst fra Hans Andersen som jeg godtager

25/oktober 2019

Aftaler med Tobias at vi skal mødes med Jørgen ang Ingridsvej og Lærkevej inden byrådsmødet. Fint med info og snak, men vi, DF, stemmer selv

Dan Jørgensen kan ikke deltage i debat med MM. Vi prøver en anden

24/25/oktober 2019

Kursus i hengsynsloven i Middelfart som for en gang skyld var virkelig givende.

27/oktober 2019

Sender pressemeddelelse ang budgetforlig til Helle Hagemann

Modtager referat fra dialogmødet på Pedershave fra administrationen, men der er fejl i som jeg beder om at få rettet

28/oktober 2019

Modtager bekræftelse på at vi har Elværket til vores julearrangement

Referat modtaget endnu en gang som nu godkendes

Martin Lidegaard siger ja til at mødes i debat med MM

29/oktober 2019

Melder fra til KL topmøde om børn- og unge

Sender spørgsmål til Klaus Kollberg ang sager på kommende udvalgsmøde

Booker Elværket til medlemsarrangementet med MM og Martin Lidegaard

30/oktober 2019

Jeg skal læse og gøre klar til økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet i aften. Arbejder videre med nyhedsbrevet

Får en vred mail fra en borger om at jeg ikke har haft natbelysningen med i budgettet. Jeg lægger mig ned og erkender at mit fokus var et helt andet sted. 

31/oktober 2019

Møde i Handicaprådet. Besøger Tove og Miguel og arbejder på nyhedsbrevet

4/november 2019

Jeg arbejder på min budgettale til i morgen så jeg kan sove på den inden den færdigpudses.

Jeg gør klar til udvalgsmødet i morgen i Velfærdsudvalget

Jeg laver kørselsregnskab i forhold til lokalforeningen

Jeg læser op på dagsorden til uddannelsesudvalgets møde på onsdag

Jeg laver lææserbrev om verdensmålene

5/november 2019

Møde i Velfærdsudvalget.Vi har møde om drøftelse af de almene bolier i Vinge, hvor jeg stadig holder fast i vorres skepsis.

Byrådet 2. behandler budgettet og jeg holder min ordførertale

6/november 2019

Møde i Uddannelsesudvalget

Jeg laver pressemeddelelse om budgettet

Jeg sender invitation til lokalforeningerne i Nordsjælland til vores juleearrangement

Jeg besøger FGU i Skibby omkring problematikker med nogle af de udsatte unge og manglende bolig

7/november 2019

Jeg får styr på de ting vi skal have med på lørdag når vi skal på gaden

Møde i byrådet omkring byrådets forretningsorden

8/november 2019
Skriver læserbrev omkring Fredensgade og ensretningen

14/november 2019

Får styr på en masse papirarbejde

Alt aflyses hermed da Line dør

26/november 2019

Mødes med komunaldirektøren og Bognesteren da jeg søger om orlov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.11 | 22:48

Husker godt at Morten Messerschmidts søster desværre blev dræbt, men var det en kulturberigerkæreste eller en af skandinavisk afstamning, som gjorde det

...
08.11 | 13:22

Hej Christine. Alle fire børn trives og har en stabil hverdag, og
bor hos os, mormor og morfar, der er blevet netværksplejefamilie. Tak for dine tanker.

...
08.11 | 11:50

Kære Inge,
Nu er det snart 1 år siden, at du mistede din datter Line. Hvordan har hendes børn det idag og hvem passer dem? Tænker tit på Jer.

...
15.10 | 17:27

Kære Inge - er Mortens Aften opkaldt efter din søn?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE