Dagbog

4/januar 2016 er der uddannelsesudvalgsmøde. AFLYST!

5/januar 2016 er der kommet indkaldelse til årets første bestyrelsesmøde. Vores ny medlem kommer også så jeg glæder mig til at hilse på ham. 

Jeg ajourfører den lokale hjemmeside.

6/januar 2016 omtales jeg i indlæg på netaviserne fra Lokalavisen og Frederiksborg Amts Avis vedr. Elipsen på Bi Lidt grunden. Maibritt Holm fra Frederiksborg Amts Avis ringer til mig og vi får en snak om byggeriet. 

14/januar 2016 holdt vi årets første gruppemøde. Vi gennemgik dagsorden til økonomiudvalgsmødet og talte en del om punktet omkring Elipsen på BiLidt grunden. 

Heldigvis kom dagsorden til økonomiudvalgsmødet midt på eftermiddagen i dag, så den kunne gennemgås inden gruppemødet.

17/januar 2016 blev jeg ringet op af Tina T. Stauning omkring Elipsen. 

18/januar 2016 er der bestyrelsesmøde i Slangerup. Måtte melde afbud pga sygdom. 

Modtog mail fra Trafikministeriet som bekræftede det jeg tidligere har fået at vide:

En meget omstændelig proces blev tilsyneladende sat i gang med min forespørgsel. Jeg kontaktede Tina T Stauning medio 2014 for at høre om teknisk udvalg kunne gøre noget ved p vagtordningen. Fik her at vide at det ikke har noget med kommunen at gøre, men at det er p vagtselskaber der er ansat direkte af de handlende. Aldi eller Sillebroen f.eks. Efterfølgende skrev jeg til Justutsministeriet for at få en klar udmelding omkring hvordan skiltene skal tolkes og forstås, når der står at der gælder "privatretlige regler". Og når man ikke har en chance som bruger at få at vide hvad disse regler dækker over. Blev ringet op, men jeg bad om et skriftligt svar. Intet svar. Jeg har rykket Justitsministeriet for skriftligt svar 4 gange uden respons. Skrev så samme forespørgsel til Trafikministeriet som meldte tilbage at jeg skulle have svar fra Justitsministeriet. Okay! Så kontaktede jeg DF´s trafikordfører for at høre om han kunne guide mig til et svar. Jeg fik nogle fine henvisninger som fortalte at man kun kan få en parkeringsbøde hvis der på skiltningen klart og tydeligt står hvad der gives bøder for. Man kan altså ikke få en bøde hvis ikke man kan læse sig til det på skiltet. Det var interessant. Jeg kontaktede Teknisk Forvaltning hvor man henviste mig til ParkeringNord, som kommunen selv bruger som pvagtselskab. Her talte jeg med en som bekræftede det som jeg tidligere havde læst. Men som han fortalte holder pvagtselskaberne stædigt fast i deres punkter for bøder og den eneste mulighed man har som borger er at gå i retten og kæmpe sin sag. Endelig langt om længe fik jeg januar 2016 svar fra trafikministeriet, som området åbenbart hører under nu, som igen bekræftede at man kun kan få bøde for en forseelse hvis det højt og tydeligt er skiltet. At der står privatretlige regler er ikke nok for så skal de private regler være synlige. Mange borgere får tilsyneladende, mig selv inklusiv, bøder efter forskellige punkter der hører under de privatretlige regler, men det er ikke ifølge loven!

19/januar 2016. Bruger rigtig meget tid på Elipse projektet på BiLidt grunden. Læste Lokalplan og VVM undersøgelser der i sin tid er foretaget i forbindelse med beslutningen om broen. 

Der kom en vielse i dag til på torsdag på Rådhuset.

Tjekkede op på min tale til vielsen på torsdag. 

21/januar 2016 har jeg årets første vielse. Et ganske ungt par blev viet under meget hyggelige former. De havde et enkelt vidne med samt deres lille datter på 3 måneder. Det er så hyggeligt når vi en afslappet stemning kan sludre lidt efter selve vielsen. Det gør det hele mindre stift og formelt. 

Der er orientering i Vinge omkring projekt Vinge. Det bliver interessant at se og høre. En super spændende eftermiddag med rundvisning i området, med oplæg både fra en af de kommende beboere der fortalte om hans drømme og ønsker for hans og hans families fremtid i Vinge, fra forvaltningen med status og generel orientering. Jeg fik virkelig meget ud af denne eftermiddag, som gør det meget nemmere at tale med omkring Vinge fremover. Jeg spurgte ind til om der fremover kommer flere af denne form for statusmøder, hvilket der blev sagt ja til. 

27/januar 2016 Byrådsmøde hvor der bl.a. var lang dialog/diskussion omkring Elipsen, som heldigvis blev stemt ned. 

Inden byrådsmødet var der temamøde/orienteringsmøde omkring integrationen af de mange der kommer til Frederikssund. Der blev lagt op til at vi i udvalgene skal finde frem til fremtidige placeringer af det store antal der kommer. 

Jeg har fået endnu en vielse. Denne gang privat den 23/april

1/februar 2016 uddannelsesudvalgsmøde. Læste dagsorden hele formiddagen. Vi  talte bl.a. om integration og placering af boliger. Min klare holdning er at vi skal ikke have asylansøgere placeret ved siden af/i nærheden af børnehusene. Vi får hele tiden at vide at mange af dem er traumatiserede og så mener jeg ikke vi kan forsvare at placere dem her. I tilfælde af at der skulle ske noget skal vi kunne forsvare det. 

3/februar -2016 fik jeg gennemlæst samtlige dagsordner til de forskellige udvalg. Flere interessante punkter. 

Jeg sendte en forespørgsel til Tina T. Stauning om hvordan man har besluttet hvilke veje der skal have yderligere belysning efter det er udskiftet. Fik hurtigt en tilbagemelding at det min henvendelse ville blive taget med på Teknisk udvalgsmøde.

5/februar 2016 er den lokale hjemmeside ajourført

Bliver i dag ringet op af en borger hvis søn har været udsat for en grov beskyldning i en af kommunens klubber. Beskyldningen medførte bortvisning og flere samtaler forælder, klubleder, SSP mv imellem.

Jeg lovede at kontakte Jan Milandt ang dette.

8/februar 2016 skrev jeg mail til Jan Milandt vedr. henvendelsen fra en orger i fredags. JM skrev straks tilbage at han vil se på sagen og melde tilbage.

Skrev til Kasper ang dette års gruppemøder. Der kom mail retur med datoer, tidspunkt og lokale. Det første er allerede i aften. Forberedte mig grundigt med punkter jeg ønskede at diskutere.

Gert Madsen meddelte mig i dag at han melder sig ud af partiet. Da han er 1. suppleant til Byrådet kontaktede jeg sekretariatet for DF på Borgen for at høre om der er problemer omkring dette. Det er der ikke, så det meddelte jeg ham tilbage. 

På gruppemødet var kun Kasper og mig. Ærgerligt at Lars ikke dukkede op. Vi havde nogle gode snakke omkring placering af den del af de fremmede som Frederikssund Kommune skal modtage. Vi var meget enige om hvor det absolut ikke er hensigtsmæssigt. Vi diskuterede modtageklasser og hvad indholdet bør være. Vi diskuterede placering af det ny børnehus i Skibby. Vi skal have besat Gerts poster i Råd og Nævn, budget mv. 

11/februar 2016 får jeg mail fra Jan Milandt ang forælderhenvendelsen fra forleden. Der er en redegørelse med om forløbet fra klubben samt besked om at far, klub og afdelingschef skal mødes efter vinterferien. 

18/februar 2016 har jeg skrevet til Kasper og Lars om at vi kan holde et gruppemøde inden Byrådsmødet da jeg gerne vil have at vi får talt de midlertidige boliger til flygtninge i Frederikssund igennem endnu en gang. Vi kan mødes lige inden Byrådsmødet. 

19/februar 2016 kom der mail fra Mette Eriksen om en ny hegnsynsag hvor vi skal finde en dato. Afventer. 

21/februar 2016 kom der mail fra Paw H. Nielsen om resultatet efter et møde der er afholdt mellem klubben og forældrene i forbindelse med den forældrehenvendelse jeg fik forrige uge. Det lader til at alt er endt i fuld gensidig forståelse. 

22/februar 2016. Der er de sidste dage kommet flere mails med materiale omkring det fremtidige fælles beredskab. Med andre ord omkring den evt. lukning af Slangerup Brandstation. Der er en del at læse, men det er vigtige oplysninger som skal læses igennem flere gange inden vores næste gruppemøde, hvor vi bliver nødt til at få en grundig snak om det igen. 

Så er der fastsat dato for næste hegnsyn. Det bliver 16/marts og er i Slangerup.

24/februar 2016 er der Byrådsmøde med temamøde omkring kommunikation og åbenhed i forhold til borgerne. Jeg har bedt om at vi 3 stikker hovederne sammen og får en snak om de midlertidige boliger til "flygtningene" inden Byrådsmødet.

Det er bare ikke i orden!!

26/februar 2016 er dagsorden kommet til udvalgsmødet på mandag. Der er ligeledes kommet materiale vedr. dialogmødet med skolebestyrelserne efterfølgende. 

Så er der kommet endnu en vielse til lørdag 2/7

29/februar 2016 er der uddannelsesudvalgsmøde med møde med skolebestyrelserne bagefter.

Dagsorden blev gennemarbejdet.

Et punkt handlede om handleplan om sundhedspolitik. Jeg spurgte ind til punktet "voksnes tilgængelighed", der bl.a. handlede om nærhed og at sidde på skødet. Har vi i Frederikssund haft problemer med at børn ikke må sidde på skødet af mandlige pædagoger/medhjælpere? Og har vi et regelsæt hvis en sådan sag skulle opstå? Der blev svaret nej til begge.

Digitaliseringsstrategi. IT er et tværgående tema. Jeg spurgte ind til problematikken når der skal arbejdes med programmer på skolen som man ikke har på sin egen hjemmecomputer, men som skal tilkøbes. Problematisk at lave lektier hjemme.

Vi fik besluttet placeringen af det første ny børnehus i Skibby. 

Vi fik afskaffet lukkedagene i børnehusene.

Vi gennemgik kvalitetsrapporten.

Derefter et rigtig godt møde med skolebestyrelserne, der vidner om stort engagement fra forældreside. 

3/marts 2016 mødtes jeg med Jørgen Glistrup, hvor vi talte erhvervsmuligheder i Tuborggården. Jeudan ejer flere af bygningerne og de er i gang med at finde en god løsning på de tomme bygninger i den ende af byen. 

14/marts 2016 er der gruppemøde. Formiddagen blev brugt på at gennemgå dagsorden til Økonomiudvalgsmødet. 

Gruppemødet blev for en stor del brugt på at tale integration, da jeg spurgte ind til det møde Borgmesteren havde indkaldt samtlige partiledere til forleden. 

Har i dag sendt mail vedr. rengøringen til Borgmesteren og kommunaldirektøren. 

16/marts 2016 er der hegnsyn i Slangerup. Vi startede med formøde hos Mette, hvor vi fik talt lidt om det kursus som hum og Peter netop har været på. Jeg foreslog at vi alle fire til næste år tager sammen på kursus, så vi hører de samme ting og bliver opdateret sammen. 

21/marts 2016 er der generalforsamling. Vi i bestyrelsen skulle møde en halv time før mødet for at gøre klar. Der var beretning fra formanden og kasseren. Der var valg af tre medlemmer hvor to blev genvalgt og et nyt medlem blev valgt ind. Desuden valgtes 2 suppleanter. Under evt. holdt jeg et indlæg om min oplevelse af de 2 år jeg har været medlem af Byrådet. Ment som en opfordring til at få andre til at melde sig som kandidater når vi skal opstille til KM til næste år. Under det konstituerende møde bagefter spurgte jeg ind til hvordan vi beslutter om vi skal opstille som partiliste eller som sideordnet. Jeg mener det er vigtigt vi opstiller som sideordnet, da det giver alle kandidater lige mulighed for at blive valgt alt efter antal personlige stemmer. 

Jeg tilmeldte mig årsmødet til september

23/marts 2016 har jeg 2 vielser. 

Første vielse var et ungt par med 2 vidner som gæster. Ganske hyggeligt og afslappet.

Anden vielse skulle foretages på engelsk da bruden var fra Filipinerne. Bruden kom i hvid kjole og med den smukkeste brudebuket i gule blomster. Der var ca 30 gæster med så det var lidt anderledes end de fleste af mine vielser. Meget hyggeligt, og sikke mange billeder der blev taget. 

Sendte mail til Kasper omkring vores medlemmer i Råd og Nævn

25/marts 2016 gennemgik jeg dagsorden til Byrådsmødet på onsdag. 

26/marts 2016 har jeg ajourført vores lokale hjemmeside efter generalforsamlingen. Jeg har modtaget info om vores ny medlem, Jon. 

27/marts 2016 kom referatet fra John og jeg lagde det ind på vores lokale hjemmeside.

Jeg har sendt forespørgsel til Claus Steen Thomsen, Teknisk Forvaltning vedr stianlæg ved sygehuset. (se det under, mine forespørgsler)

30/marts 2016 er der Byrådsmøde med temamøde først omkring integrationsstrategien.

Dagen blev brugt på at læse dagsorden. 

Meget spændende gennemgang af den foreløbige integrationsstrategi for Frederikssund Kommune.

Vi fik bl.a. frigivet penge til opstart af børnehus i Skibby samt udearealer på i første omgang 4 skoler. 

Fik at vide af teknisk direktør at min forespørgsel om stianlæg er sendt videre så jeg vil modtage beregning inden længe. 

31/marts 2016 har jeg en vielse, der igen skal foretages på engelsk. En sen vielse klokken 17 i Byrådssalen. Bruden fra Nepal og gommen var statsløs, men en hyggelig og lidt anderledes vielse, da det var tydeligt at brudeparret og alle deres gæster havde en noget anden måde at lykønske og hylde hinanden på. Denne gang var det Heidi der assisterede. 

Der er kommet dagsorden til udvalgsmødet på mandag.

3/april 2016 har jeg læst dagsorden igennem til udvalgsmødet i morgen

4/april 2016 er der uddannelsesudvalgsmøde'i Mariendal børnehave. Det er en rigtig god ide at vi indimellem holder udvalgsmøde ude på lokationerne så vi får dem at se. En ting er at tale om dem, men det er alt andet lige nemmere når man har set dem og ved hvordan de ser ud. 

Vi talte bl.a. klubbernes fremtd, budget og vores næste møde med vækstudvalget.

5/april 2016 har jeg sendt endnu en mail til Kommunaldirektøren vedr. rengøringen.

Har sendt forespørgsel til forvaltningen ang de faktuelle regler i forhold til at bruge tolk til borgere der ikke taler dansk.

7/april 2016 fik jeg mail fra Jan Milandt vedr. brug af tolk.

8/april 2016 har jeg en vielse på rådhuset. En rigtig dejlig og hyggelig oplevelse med et meget afslappet og glad brudepar, der havde deres lille søn med. En rigtig charmetrold med slips og fin hat. 

Har læst på dagsorden til økonomiudvalget til vores gruppemøde på mandag.

9/april 2016 er der kursus for bestyrelsesmedlemmerne på dagtilbuds- og klubområdet. Jeg har tilmeldt mig.

Et rigtig fint kursus for nye medlemmer af forældrebestyrelserne, men det gav også mig en del viden med hjem. Sad sammen med Susanne (S) og Kenneth (S). 

11/april 2016 er der gruppemøde. Vi gennemgik dagsorden til Økonomiudvalgsmødet, men talte specielt om punkterne om fossile brændstoffer, biogas, den ny idrætsby og den fremtidige rengøring. Derudover integrationen. 

Der er kommet indbydelse til møde i Hillerød vedr. trafikken i Nordsjælland med Kim Christiansen.

12/april 2016 skrev jeg igen til Jan Milandt om brug af tolke.

Har talt med Mette Eriksen om ny dato for hegnsyn.

13/april 2016 har jeg sendt mail til Paw Holtze Nielsen ang yderligere oplysninger om Dyreklubben.

Talte med Anne-Mette Risgaard Schmidt om flere emner inden næste udvalgsmøde. Bl.a. klubberne. 

Modtog svarmail fra Paw.

14/april 2016 har jeg en vielse på rådhuset denne gang assisteret af både Marianne og Heidi. Parret var fra København, men da de ønskede en hurtig vielse kom de til os. Han var fra pakistan og hun fra Hviderusland. 

Brudekjolen var en meget farvestråleden kjole. Parret kunne kun lidt engelsk, så det var lidt svært at få en snak igang. Vi skålede som vi altid gør og de var meget taknemmelige. Der blev taget billeder. Også af mig denne gang, da de ønskede billede af mig sammen med dem. 

Marianne spurgte ind til om jeg kan tage en 3. vielse 2/7. Det sagde jeg ja til, så den lørdag har jeg først en i Slangerup, så en i Byrådssalen og slutter med en i Jægerspris. 

Der er kommet indkaldelse til bestyrelsesmøde 26/4 i Slangerup. Jeg har meldt mig på. 

19/april 2016. Til møde med skolebestyrelsesmedlemmer, byrådsmedlemmer, skoleledere, fagforening og skolelærere m.fl. 

Emnet "Hvorfor holder vi skole?"

En god debat om skolen i Frederikssund Kommune. Med oplæg af Alexander von Oettingen, prorektor ved University College Syddanmark. 

Sad sammen med Susanne Jørgensen (S) fra udvalget, den konstituerede skolechef Allan, der er skoleleder i Jægerspris og bestyrelsesmedlemmer fra Jægerspris Skole. Vi havde nogle gode snakke. 

20/april 2016 er der Byrådsmøde med temamøde om idrætsbyen forinden.

Dagen blev brugt på at gennemlæse dagsorden.

Meget spændende møde omkring idrætsbyen. Vi blev præsenteret for 3 forskellige tilgange til det, som var vidt forskellige men med det grundliggende som fælles udgangspunkt. Vi skulle hver især tilkendegive hvad vi syntes der var godt ved de 3 oversigter, som der så arbejdes videre med. Vi fik en orientering om hvor langt man er i processen og hvordan foreningerne og borgerne skal inddrages så vi kommer hele vejen rundt. 

På Byrådsmødet blev der bl.a. talt om fossile brændstoffer og biogasanlæg. Erhvervsuddannelser der kommer til Frederikssund, hvilket er super spændende. Vores kinesiske venskabsby, lokalplan i Snostrup. Og på det lukkede møde var der udbudssagen vedr. rengøringen.

Jeg tog initiativ til at vi meget hurtigt holder et gruppemøde for at få talt situationen igennem omkring Lokalaftale/ikke lokalaftale på skoleområdet. Mødes i morgen eftermiddag. Jeg ønsker mødet hurtigt så det kan ske inden næste uddannelsesudvalgsmøde. 

Den 3. vielse jeg har 2/7 faldt på plads. Så nu har jeg en vielse kl. 10 i Slangerup, kl. 11 i Byrådssalen og kl. 12 i Skibby. 

21/april 2016 skal jeg mødes med Lars og Kasper for at talt trivsel mv for lærerne. Vi holdt et fint møde hvor vi kom rundt omkring mange problemstillinger i denne sag. 

Vi enedes om at der laves et skriv til avisen.

Der er kommet endnu en vielse til næste fredag. 

23/april 2016 har jeg en vielse - AFLYST

25/april 2016 er der kommet mail med udkast til vores skriv om lærernes trivsel på skolerne fra Kasper. Jeg giver min tilbagemelding. Lars gør ligeså. Vigtigt vi kommer med en udmelding fra DF. 

Vielsen på fredag 29/april er aflyst for min del, da parret ønsker at anden giftefoged. 

Der er så kommet en vielse til mig 12/maj. 

26/april 2016 er der bestyrelsesmøde i Slangerup. Jeg henter Tobias og Jon. På mødet aftaler vi de kommende gadearrangementer. Vi taler om det kommende kommunalvalg. Hvordan vi skal gribe det an. PT er vi 7 kandidater. 

29/april 2016 har jeg en vielse i Byrådssalen - AFLYST

2/maj 2016 er der uddannelsesudvalgsmøde. Jeg taler med Anne-Mette omkring lærernes trivsel da jeg havde nogle forståelsesspørgsmål til den mail der var kommet fra direktøren.

Jeg har gennemgået dagsorden til i dag.

Vi starter med fællesmøde med vækstudvalget. 

Et langt udvalgsmøde der først sluttede kl. 21. Vi havde lange diskussioner omkring planlægsgrundlaget omkring ledelsen på skolerne og lærernes forberedelsestid mv. Dernæst omkring den fremtidige organisation om fritids- og ungdomsklubberne. Vi i udvalget har den opgave at spare x antal kr. Der er lagt op til os at vi skal lukke Dyreklubben og Klub Nord. Det var for mig en meget svær beslutning. Men Dyreklubben overlever indtil videre.  Derimod stemte jeg for at lukke Klub Nord. Jeg har gennemlæst høringssvarene og finder det problematisk da det er et belastet område. Men grunden til jeg stemte for lukningen er 1) Der er ikke mange børn der bruger klubben, så det hænger ikke sammen økonomisk. 2) De børn der bruger Klub Nord går i skole henholdsvis på afd. Falkenborg og afd. Græse Bakkeby. Da der er klub ved afd Græse Bakkeby og Klub Mix ligger forholdsvis tæt på afd Falkenborg vil der fortsat være klubtilbud til disse unge. Og elever fra skolerne bruger i forvejen disse klubtilbud, så det vil give mening. Der er længere at gå fra skolen og tilbage til Klub Nord end at gå til de nye klubtilbud, så derfor stemte jeg for. Personalet følger med. 

3/maj 2016 skriver jeg en notits vedr. vores ny Lokalbestyrelse og konstituering. Jeg sender den til John for at høre om vi ikke skal sende det til Lokalavisen. Afventer.

8/maj 2016 læser jeg en mail fra Kasper at han er syg og indlagt på sygehus og afventer operation. Han vil være sygemeldt et stykke tid.

9/maj 2016 tager jeg kontakt til Gert da vi skal bruge ham som suppleant til Byrådet. Vi har brug for alle vores 3 stemmer så derfor er det vigtigt at han kommer med. Derefter kører jeg ned til Lars for at vi kan få fordelt de forskellige poster mellem os. Vi enes om at jeg bliver medlem af Velfærdsudvalget, mens Lars bliver fungerende gruppeformand og får pladsen i Økonomiudvalget. 

Derefter tager jeg på Rådhuset og informerer Kommunaldirektøren og kommunikationschefen om vores fordeling så der kan blive lavet en sag til det kommende Byrådsmøde. Jeg informeres om at Velfærdsudvalget skal til KL konference i Ålborg på torsdag til fredag, så jeg får travlt med at omorganisere en masse.

Om eftermiddagen kører jeg ud på sygehuset og besøger Kasper. Vi får en hyggelig og afslappet sludder ude i det skønne vejr. Jeg er der ca 1½ time. 

John ringer til mig ang vores fordeling at posterne ved Kaspers sygdom. Vi får en snak omkring dette.

11/maj 2016 kører jeg igen på Rådhuset da jeg har en del spørgsmål i forhold til turen til Ålborg i morgen. Flybillet og hotelbookning kommer i orden. Jeg bliver nødt til at aflyse vielsen som jeg skal have i morgen. Det har jeg det lidt dårligt med, men alt er ok og en anden sættes på som giftefoged. Så jeg er nu klar til at tage med til Ålborg. Da vi skal holde udvalgsmøde deroppe, da vi alligevel er samlet, skal der læses op på den.

Jeg får ok fra John vedr. notits til Lokalavisen, som jeg sender afsted til både Frederikssund og Hornsherred avisen.

12/maj 2016 har jeg en vielse, der aflyses for min del.

Står op. 04,50 for at blive klar til at mødes med udvalget på Frederikssund Station hvor taxaen kører 5,45. Vi mødes med direktøren og to administrative medarbejdere i lufthavnen hvor vi checker ind og flyver 7,35. 

Et kæmpe arrangement med ca 1300 deltagere. Både lokalpolitikere, regionspolitikere og embedsmænd deltager. Der er mange gode og spændende oplæg og debatter. Om eftermiddagen kan vi vælge os ind på 1 af 5 mindre konferencer hvor der efter endt oplæg er mulighed for at stille spørgsmål til panelet. Jeg vælger en konference omkring flygtningene der kommer til kommunerne. Jeg stiller et spørgsmål omkring hvordan man finder ud af fordelingen ud til kommunerne. Om man udvælger dem fortløbende alt efter hvornår de er kommet til asylcentret, eller om man tager hensyn til deres indbyrdes forhold? Om man evt. adskiller grupper som har været voldsomme og udadvendte. Det var et ret flydende svar jeg fik, synes jeg, da dansk flygtningehjælp ikke var tilstede, og det er dem der fordeler flygtningene.

Efter frokost indlogerede vi os på Hotel Prinsen hvor vi fik hvert vores værelse. Et lille men ganske hyggeligt sted.

Kl. 17 holdt vi udvalgsmøde, hvor jeg var med for første gang. Det var lidt svært at være med i diskussionerne omkring de forskellige emner, men da jeg ikke bryder mig om at stemme om noget jeg ikke forstår, stillede jeg en masse spørgsmål, som udvalget tog pænt imod.

Om aftenen var der stor festmiddag med underholdning af en stand up komiker og efterfølgende musik. Jeg og flere andre gik til ro 22,30, da det havde været en lang og begivenhedsrig dag.

13/maj 2016 stod jeg op kl. 7 og spiste morgenmad med de andre. Konferencen fortsatte hele formiddagen, og vi kørte derfra kl. 11, da vi skulle flyve fra Ålborg Lufthavn ca 12. En rigtig spændende og indholdsrig oplevelse som jeg er glad for jeg fik mulighed for at være med til. 

14/maj 2016 er der kommet en invitation fra Borgen til bestyrelsesmedlemmer til grisefest. Vi kunne tage en partner med, så Michael og jeg kørte til Gavnø Slot, hvor vi sammen med ca 600 andre DF`ere fik helstegt pattegris mv. Fik talt med en masse dejlige mennesker. En rigtig hyggelig oplevelse hvor Peter Skaarup takkede for vores store indsats i forbindelse med folketingsvalget og afstemningen om Retsforbeholdet i 2015.

John ringer endnu en gang til mig omkring fordelingen af posterne, som vi får en god snak omkring.

Jeg kontaktede Lars ang vores gruppemøde i næste uge. Det er planlagt til på mandag hvor det er Pinse. Men det mente han at vi skulle gennemføre alligevel. 

15/maj 2016 så er værelserne på plads til årsmødet i september. 

16/maj 2016 er der gruppemøde hvor vi mødes på Rådhuset. Vi gennemgår dagsorden til Økonomiudvalgsmødet og taler en del om situationen omkring brandstationen i Slangerup. Men vi er enige om at vi er imod lukningen. 

17/maj 2016 er der fælles udvalgsmøde med sundhedsudvalget samt temamøde omkring det fremtidige beredsskab. 

På temamødet deltog de byrødder der havde mulighed. Der blev diskuteret frem og tilbage og Kim Lindtrup fra beredskabet orienterede. Direkte adspurgt hvad DF`s holdning er svarede jeg at vi er imod lukningen. Vi kan ikke acceptere den forøgede responstid og den øgede usikkerhed for borgerne. Ikke kun i Slangerup men også i Frederikssund, da Frederikssund brandstation skal dække et meget større område med flere mulige brande/ulykker på samme tid. Jeg savnede dog Lars på mødet, så vi havde været 2. 

Jeg gik til Lars i butikken og fortalte om mødet og vi føler os voldsomt presset af situationen. Budgetforliget tvinger os til at stemme for lukningen af Slangerup brandstation på trods af at det er imod det vi mener er det korrekte. 

18/maj 2016 har jeg en vielse på Rådhuset. Denne gang foregik det ikke i Byrådssalen men på et kontor, da der var møde i salen. Men det blev gjort hyggeligt og værdigt alligevel. Vielsen foregik på engelsk da gommen kom fra Hondouras og kun talte ganske lidt dansk. Der var ingen vidner med så Marianne og Heidi assisterede. For første gang havde jeg et digt med, som jeg har valgt skal være med ved de engelske vielser. Det fandt jeg ud af var et rigtig godt valg. 

19/maj 2016 er der budgetmøde i uddannelsesudvalget som blev holdt på Borgmesterens kontor. Vi gennemgik de budget forslag der er kommet og skal efterfølgende drøfte vores indstilling med resten af gruppen. Tager det med på næste gruppemøde. 

Jeg føler mig voldsomt presset mht udviklingen i sagen omkring beredsskabet og kører ud til John og får en snak med ham om flere ting. En rigtig god beslutning. Vi fik en super snak.

21/maj 2016 har jeg 2 vielser på Rådhuset assisteret af Karin.

Første vielse var et dansk par hvor bruden havde rødder i Korea. 

Anden vielse var en meget rørende oplevelse, da denne dag betød rigtig meget for begge parter. Der blev grædt en del glædestårer, men en dejlig oplevelse.

Gert ringer og vi taler om beredskabet.

25/maj 2016 er der Byrådsmøde.

Jeg har talt med Gert der føler sig meget forvirret i forhold til sagen om beredskabet men får forklaret ham situationen. Vi aftaler at vi mødes kl. 18 og spiser sammen inden byrådsmødet.

Da vi ankommer viser det sig at Lars skal til ekstraordinært ØK møde. Det aner vi intet om, men det viser sig at sagen omkring beredskabet pludselig har taget en markant drejning. På trods af at Borgmesteren i går i Lokalavisen har skrevet at vi ikke kan tilkøbe Slangerup brandstation viser det sig at det er man alligevel blevet enige om på ØK mødet. 

Så på Byrådsmødet blev det besluttet at Slangerup brandstation og vandtankvognen i Skibby er reddet frem til 2019, så det var en fantastisk følelse. 

27/maj 2016 har jeg en vielse på Rådhuset assisteret af Karin. Det er første vielse i Byrådssalen med så mange gæster. Godt 40 personer. Men en fin vielse mellem et par der begge havde rødder i Bosnien-Herzegovina. Dog talte begge dansk. 

Der er kommet en henvendelse fra Poul Lindholm på Borgen om vores kommunale udgifter på flygtninge- og integrationsområdet. 

28/maj 2016 har jeg sendt en forespørgsel til Borgmesteren om en ønsket opgørelse over samtlige udgifter vi har i Frederikssund vedr. flygtningene. Det er en opfordring der er kommet fra DF på Borgen for at de kan få et helt klart billede at udgifterne på landsplan i den enkelte kommune. 

Jeg sender en forespørgsel til Borgmesteren om vores udgifter på flygtninge- og integrationsområdet

29/maj 2016 er Byrådet inviteret på rundvisning på Svanholm. En super dejlig eftermiddag hvor vi få der var fik en fantastisk spændende rundvisning med fortællinger om driften, opstarten og stedets historie. Vi sluttede af med lidt lækker mad. Tak til PH for en rigtig dejlig dag.

30/maj 2016 modtager jeg svar vedr. vores udgifter på flygtninge- og integrationsområdet som jeg informerer Poul Lindholm om. 

Der kommer mail fra Glen vedr. Forvaltningsloven og brugen af tolke

31/maj 2016 sendte jeg mine kommentarer vedr. Integrationsstrategien til Lars, der vil lave et høringssvar fra DF.

Sendte en mail til direktøren for Teknisk Forvaltning om hvor langt min forespørgsel er ang beregning på hævelse af stianlæg ved sygehuset. Afventer

3/juni 2016 er der Blå Nat i Jægerspris, hvor vi skal på gaden. Gert giver et lift begge veje. Vi ankommer med traileren ca 14,45 og får stillet den på plads i rundkørslen ved Aldi så snart politiet har spærret vejene af. Vi er John Adelsteen Andersen, Andreas Brøsen, Gert Madsen, og mig selv. Nikolaj (søn) var med som han har været før. Senere kom Jon Melby Andersen. Der blev lavet en del vindmøller og heliumballoner. Kl. 18 pakkede vi sammen. Kunne godt have stået der længere, men det må vi gøre til næste år, hvor det er valgår. 

Det er super hyggeligt at være på gaden i Jægerspris. Også fordi alle partierne står sammen i rundkørslen så der er rig lejlighed til at tale sammen. Fik en god snak med Jens Ross Andersen fra Venstre og Tom Lysgaard fra Borgernes Liste. 

Lars har i dag sendt vores høringssvar afsted vedr. Integrationsstrategien og det ligner mere eller mindre det jeg sendte til ham forleden. Godt vi er enige. 

5/juni 2016 arrangeres der igen i år Grundlovsmøde på Kalvøen. Jeg var der ca 11,30 og var med til at stille op. Et fantastisk dejligt vejr tæt på vandet da vi i år kunne være ved Langhuset. Vikingerne øvede så vi kunne ikke være hvor vi plejer. 3 talere, Pia Adelsteen, Marlene Harpsøe og Liselotte Blixt. Levende musik på scenen, og der kunne købes fadøl, sodavand og diverse pølser fra en vaskeægte pølsevogn. Super hyggeligt arrangement. Efter mødet blev jeg lidt tilbage og fik en god snak med Pia Adelsteen, Kim Christiansen, Gert Madsen og John Adelsteen Andersen. 

Kasper kom forbi og han havde det bedre.

Om aftenen så jeg dagsorden igennem til uddannelsesudvalgsmødet i morgen. 

6/juni 2016 kl. 16 er der uddannelsesudvalgsmøde. Vi talte bl.a. om elevtrivsel på skolerne samt diskuterede en del om integrationsstrategien på vores område. 

Kl. 18,30 gik vi til næste møde der var sammen med skolebestyrelserne og skolelederne. Budgetoplægget blev gennemgået og der blev givet en orientering om besøgene på skolerne ang lærernes trivsel. Vi sluttede ca 20,45.

Vi har modtaget skrivelse fra Borgen om et brev der er sendt til landets borgmestre fra Beskæftigelsesministeren og integrationsministreren, hvor de forespørger om loven og reglerne håndhæves. Sender en forespørgsel til Borgmesteren om vi her i Frederikssund overholder reglerne i forhold til rådigheds- og sanktionsreglerne for kontanthjælpemodtagere. Afventer. 

7/juni 2016 holdt vi et gruppemøde hvor vi gennemgik sparekataloget hvad angår budget 2017. En rolig gennemgang hvor vi fik talt om hvert enkelt punkt. Det er første gang vi gør dette og det giver en helt anden indsigt i hvad det er der foregår. Så har vi også fået afstemt hvordan vi står ved de forskellige oplæg. 

Mail fra Kasper om at han vender tilbage til vores næste gruppemøde. 

8/juni 2016 er der orienteringsmøde omkring Idrætsbyen i Byrådssalen. Meget spændende oplæg med flot layout i papirsform til os alle. Det blev fint gennemgået og der blev diskuteret frem og tilbage.

I dag læste jeg dagsorden til Velfærdsudvalgsmødet i morgen. Det er allerede kl. 8,15.

Jeg orienterede John Adelsteen Andersen om Kaspers raskmelding og fik en god mail retur. 

Sender forespørgsel til Flemming Olsen, der er leder af familiafdelingen, ang reglerne ved en underretning. Får svar tilbage allerede i dag. 

Sender forespørgsel til Martin Henriksen på Borgen om han kan henvise steder i Forvaltningsloven hvor jeg kan læse om formidling af tolke. Det jeg er ude efter er evt. egenbetaling. Afventer

9/juni 2016 er der vælfærdsudvalgsmøde der startede med et besøg af medlemmer af brugerrådene fra de 5 forskellige ældrecentre i kommunen. Vi fik diskuteret mange vigtige punkter.

Derefter selve udvalgsmødet hvor jeg meddelte at Kasper vender tilbage igen, så det var sidste møde jeg deltog i. Alle var meget rystede over at Kasper allerede melder sig rask. Vi blev enige om at et af medlemmerne tager en snak med ham om ikke det er klogt at vente til efter sommerferien som var den første plan. Jeg blev opfordret til at tage en snak med Borgmesteren om det, så jeg fik en tid til i morgen fredag. 

Modtog en borgerhenvendelse vedr en underretning i familieafdelingen

10/juni 2016 mødtes jeg med Borgmesteren og fik en snak om Kasper og hans raskmelding. Jeg udtrykte min bekymring for evt. risici men vi blev enige om at det er Kaspers eget valg. Jeg gik til Lars og informerede om det. 

13/juni 2016 er der gruppemøde, så dagsorden til Økonomiudvalgsmødet blev læst grundigt igennem. Vi talte bl.a. integrationsstrategi og idrætsby, hvor bilaget fra henholdsvis ORI Fodbold og Helsinge gjorde indtryk på mig. Kasper ville tage punkter op på det efterfølgende gruppeformandsmøde samt ØKmødet vedr. integrationsstrategien. Vi nåede kun dagsorden så vi må mødes snart igen. Vi aftalte dog at vi skal finde en ny mødedato hurtigt efter budgetmødet i næste uge. 

15/juni 2016 fik jeg 2 vielser mere. En den 28/juni og en mere den 23/juli.

16/juni 2016 er der 2 hegnsyn. Mette henter mig så vi følges som vi plejer. Sagerne er gennemgået.

Begge hegnsyn var ikke rare. Parterne begge steder var meget uenige og vi måtte komme med kendelser begge steder. Ole var med som suppleant for Peter denne gang. 

Modtog i dag svar på min forespørgsel omkring håndhævelse af sanktionsreglerne fra Kommunaldirektøren. 

Så er hjemmesiden ajourført.

17/juni 2016 har jeg en vielse på Rådhuset. Parret havde deres lille søn med på 4-5 år. Han blev desværre dårlig med høj feber lige op til, men jeg håber at de trods alt havde en dejlig dag. Der var hverken vidner eller gæster med, så Heidi og Marianne var vidner. 

Jeg læser referatet af økonomidvalgsmødet og kan se at Integrationsstrategien er anbefalet af Kasper. Skriver til ham at jeg gerne vil mødes inden Byrådsmødet da jeg mener vi skal være helt skarpe på vores holdning til brug af børneattester hvis flygtninge skal arbejde med børn og unge i vores kommune. Læste at Aarhus har besluttet helt at udelukke flygtninge fra arbejde med børn når der ikke kan udfærdiges en børneattest. Det er derhen jeg også gerne vil.

19/juni 2016 har jeg ikke hørt fra Kasper, så jeg sender ny mail til ham om at jeg synes vi skal mødes inden onsdag. 

20/juni 2016 svarer Kasper og vi mødes i dag. Får talt det igennem. 

21/juni 2016 modtager jeg en invitation til gallaåbning i den nye biograf i Sillebroen. Der vises en forpremiere på Klassefesten 3. Jeg tager ikke imod denne invitation da jeg er meget imod biografen i Sillebroen, og Klassefesten 3 vil jeg hellere se i park Bio, når den vises der. 

22/juni 2016 er der Byrådsmøde med budgetmøde forinden. En lang dag der starter kl. 12 og slutter ca 22. En udmærket gennemgang at sparekataloget fra administrationens side. Jeg aftaler med Kasper og Lars inden vi skilles at vi hurtigst muligt skal finde en dato hvor vi sammen kan gennegå forslagene så vi kan blive enige om hvad vi mener. 

På Byrådsmødet blev planen for Idrætsbyen vedtaget. Jeg rejste mig og gav udtryk for min bekymring omkring at den enkelte klub bliver glemt i den store idrætsby. der bør være plads til pokaler, trofæer, billeder mv for den enkelte klub så man kommer til at føle et tilhørsforhold til det store hele. Morten Skovgaard gav udtryk for at der skal være plads til en "Hall of fame" som han kaldte det på den ene eller anden måde. Så det håber jeg på. 

Rengøringen blev udliciteret til anden side pr. 1/8, så nu håber jeg virkelig at der bliver fokus på de evt. kommende problemer, så de ikke bliver som sidste gang. 

25/juni 2016 har jeg 2 vielser. To privat i Jægerspris.

Den første var i en dejlig have lige som i en amerikansk film. Rød løber, Bue som jeg stod under foran brudeparret. Stole stillet op på hver sin side af den røde løber. Bruden, der var fra Spanien, var lidt nervøs, så jeg blev kaldt ind til hende. Hun var nervøs over ikke at kunne følge med i min tale så hun kom til at svare forkert. Men alt forløb så smukt så smukt. En virkelig dejlig oplevelse med 2 helt unge mennesker der virkelig elsker hinanden. Alt muligt held og lykke fremover. Fik ros for min tale af gommens mor. 

Vielse nr 2 foregik i Færgelunden, ude på terrassen. Også med rød løber til bruden. Mørke skyer hang over det hele. Men lige som bruden køres op til den røde løber og stiger ud af bilen kommer solen frem og så skinner den lystigt resten af dagen. Også her en meget smuk og stemningsfuld vielse akkompagneret af 3 violiner. En meget rørt gom som ikke helt kunne holde tårerne tilbage. Alt muligt held og lykke til det unge par. 

27/juni 2016 kørte jeg en tur til Slangerup hvor jeg underskrev de 2 kendelser fra hegnsynene. Mette og jeg aftale at jeg henter hende når vi skal afsted igen 6/juli om morgenen. 

28/juni 2016 har jeg en vielse i Byrådssalen assisteret af Karin. Bruden var fra Rusland, så vielsen foregik på engelsk. Jeg er rigtig glad for det digt jeg har fundet til min tale. Denne gang kendte jeg familien. En meget enkelt og hyggelig vielse. Alt muligt held og lykke i fremtiden til parret. 

Fik i dag en borgerhenvendelse omkring en pige i 7. klasse som ikke har det godt med klassen og som ønsker at flytte til en anden klasse. Moderen der ringede var meget fortvivlet og ked af det og fortalte hele det frustrerende forløb. Jeg opfordrede hende til at skrive til skoledirektøren da de andre kanaler ikke havde fungeret. Jeg skrev til direktøren at han kunne modtage en henvendelse hvilket han gjorde kort efter. Afventer. 

Lidt korrespondance frem og tilbage i dag med Jan Milandt og med borgeren vedr. borgerhenvendelsen. 

1/juli 2016 har jeg en vielse i Byrådssalen assisteret af Karin. Vielsen var på engelsk da bruden kom fra Thailand. 

Ringede i dag til et af parrene i morgen for at vi kunne blive enige om hvordan jeg gør når jeg ankommer. Deres gæster ved nemlig ikke der skal være bryllup. De tror de skal til børnefødselsdag. Det glæder jeg mig til. Det er min første surprice vielse. 

2/juli 2016 stod i vielsernes tegn. Hele 4 mellem 10 og 13. Har de senste dage tjekket vejrudsigten mange gange da der lovees regnvejr. 

Den første foregik på Hjørlundegaard i Jørlunde hvor der er en lille sø med badebro. Brudeparret havde planlagt at vielsen skulle foregå der, men men. Sådan blev det desværre ikke. I hast var rejst en pavillon så vi undgik de værste dryp. Bruden kom under en paraply. Igen i dag blev der drysset rosenblade foran bruden og deres lille søn bar ringene. Meget hyggeligt bryllup med et lykkeligt par. Efter underskrifterne kørte jeg videre til næste bryllup.

Dette foregik i Byrådssalen assisteret af Heidi. Da jeg ankom til Rådhuset stod parret med nogle af gæsterne uden for i regnvejr. De kom med ind. 28 gæster var der med så Byrådssalen var fyldt pænt op. Fik ros for min tale hvilket gør mig utrolig glad, for det er vigtigt for mig at jeg rammer rigtigt. Mens der blev skålet og taget billeder tog jeg videre til næste vielse.

Denne gang i en sommerhushave i Vellerup. Det var lidt svært at finde, men det lykkedes. Et lidt større selskab med 65 gæster. Jeg var inde og hilse på bruden inden selve vielsen. Meget romantisk hvor deres 3 døtre iført de fineste kjoler på skift kom ud til gommen og de tog alle imod bruden til sidst akkompagneret af et klaver. Da der var så mange gæster tog det lang tid før alle havde sagt tillykke til parret, så det tog lidt tid at få underskrevet papirerne. Men heldigvis var den sidste vielse i nabolaget, så ingen problemer. Fik igen stor ros for min tale og endda et kram af bruden. Dejligt!

4. og sidste vielse var ligeledes i en have i Vellerup. Et ungt par med en datter der havde fødselsdag så gæsterne troede de skulle til børnefødselsdag. Som jeg ankom fik de at vide at de var til bryllup så der blev snakket  og grinet end del. Vejret artede sig heldigvis så vielsen foregik ude i det fri. Igen stor ros. Så jeg er rigtig glad. Det er så vigtigt at det jeg siger rammer rigtigt da det jo er parrets helt specielle dag. 

4/juli 2016 sendte jeg mail til Kasper og Lars for at vi kan finde en dato hvor vi kan tale budget med DF øjne inden det for alvor går i gang. Afventer.

6/juli 2016 er der et hegnsyn/tvangsfuldbyrdelse af kendelse fra september 2015. En ret ubehagelig sag da parterne er meget uvenner. 

7/juli 2016 har jeg en vielse der skal foregå på engelsk da bruden er fra Thailand. Der var parret selv samt 2 gæster så det var en lille men hyggelig vielse assisteret af Karin. 

13/juli 2016 trådte hegnsynet sammen ang sagen fra sidste uge. Der er kommet en henvendelse fra den ene parts advokat som vi skal se på og da hegnsynet ikke var fuldtalligt 6/7 kan vi ikke tvangsfuldbyrde, så der berammes et nyt hegnsyn 31/8.

14/7-2016 sender jeg rykker til Claus Steen Madsen vedr. økonomisk beregning på stianlæg ved sygehus. Han er taget på ferie. Afventer

Der er kommet dato for temamøde mellem politikere og embedsmænd

16/7-2016 sender jeg forespørgsel til direktøren for børneområdet, Jan Milandt, om hvor mange flygtninge der er ansat uden brug af børneattest eller hvor mange der påtænkes ansat uden børneattest. Afventer. 

17/7-2016 sender jeg læserbrev til lokalavisen vedr. afsmidning af affald ved Kilden og Græse Mølle, samt at folk bruger området som soilet. 

18/7-2016 sender jeg læserbrev til lokalaviserne Frederikssund og Hornsherred vedr. børneattest - også til flygtninge - når der skal arbejdes med børn og unge. 

19/7-2016 mødes vi 3 DF`ere og taler budget. Vi gennemgår kataloget fra ende til anden og bliver enige om vores strategi. Jeg forelægger min forespørgsel til Teknisk Forvaltning vedr. stianlægget ved sygehuset. Vi bliver enige om at medtage det som et DF ønske. 

Der er kommet indledende svar fra Claus vedr. stianlæg. Sender videre til info til Kasper.

20/7-2016 vises mit læserbrev vedr. børneattest på netavisen Hornsherred. 

23/juli 2016 har jeg 3 vielser i Byrådssalen assisteret af Marianne. 

Den første vielse var lidt speciel da jeg kendte gommen fra min skoletid. En helt speciel ære at få lov til at vie ham. 

26/juli 2016 vises mit læserbrev om affald på netavisen Frederikssund

Samme læserbrev vises i lokalavisen hvor der er notits om det på forsiden med mit navn. 

28/juli 2016 vises mit læserbrev om børneattesten på netavisen Frederikssund

I dag modtager jeg mail fra John om jeg vil deltage i møde om ny procedure for lokalefordelingen senere i august. Jeg spørger Andreas om vi skal tage afsted 2 fra bestyrelsen. Afventer

29/juli 2016 så er den lokale hjemmeside ajourført

2/august 2016 er mit læserbrev om børneattesten i lokalavisen
 
Da jeg alligevel er på Rådhuset henter jeg papirer vedr. vielsen til 13/8
 
9/august 2016 modtager jeg mail fra vejteamet i Teknisk Forvaltning vedr. stianlægget omkring sygehuset som jeg har bedt om en økonomisk beregning på hvis det skal hæves. Det ser positivt ud. Så håber på budget i år. 

13/august 2016 har jeg en vielse i Skibby.

En helt fantastisk oplevelse med et meget specielt par. Nok den vielse der indtil nu har gjort størst indtryk på mig. 

15/august 2016 er der udvalgsmøde for første gang eftersommerferien. Vi bliver præsenteret for den ny skolechef - Paw - der fremlægger sin strategi for sit fremtidige arbejde. Hvilken dejlig mavefornemmelse jeg gik derfra med. 

17/august 2016 er der temamøde om Fase 1 vedr. idrætsbyen. Et kæmpe projekt som jeg fortsat mener løber lige lovlig stærkt. 

Den ny biograf i Centret blev indviet. Alle byrødder var inviteret med, men jeg takkede pænt nej. Jeg tvivler stadig på at det kan løbe rundt med den ny biograf. Nyhedens interesse vil sikkert være stor, men om et år eller to tror jeg ikke på den kan overleve. 

18/august 2016 deltager jeg i møde om nye lokalefordelingsregler. John Adelsteen har bedt mig deltage. Jeg har bedt Andreas Brøsen være med, så vi er to. Andreas dukkede aldrig op, men det var ok for det viste sig at det faktisk ikke berørte os. Men alligevel var det et spændende møde med gode oplæg. 

22/august 2016 kommer det endelige budgetmateriale

23/august 2016 er der gruppemøde hvor vi gennemgik handlingskataloget vedr. budgettet. Der var flere ting som Kasper skulle dykke ned i. 

Jeg sender forespørgsel til Paw da jeg mener vi i flere sager vi er med til i et langt forløb mangler at høre hvordan det egentlig går efterfølgende. Vi er ofte med i dialogmøder, behandler høringssvar men mangler at få afslutningen på sagerne. 

Paw har meldt tilbage.

Jeg modtager svar på min forespørgsel af 16/ vedr. flygtninge og børneattest

25/august 2016 er der budgetseminar på Bautahøj. I år ligger seminaret sent i processen hvor der har været mulighed for gennemgang af budgettet flere gange, så vi var ligesom mere klædt på denne gang. 

Jan Milandt kommenterer min efterspørgsel på opfølgning af sager vi beslutter og giver mig ret i at vi mangler en opfølgende orientering

26/august 2016 er der budgetseminar som sluttede ca. kl. 13. 

Vielse på stranden i Marbæk. Desværre blæste det end el så jeg var ret nervøs for at miste min tale. Men alt gik fint på trods af et par løse hunde der var ved at ødelægge bryllupskagen. 

30/august 2016 modtager jeg en henvendelse fra en borger ang mulighed for at invitere personale med til reception i forbindelse med hendes vielse. Jeg er i kontakt med forvaltningen og vi enes om at jeg bliver sat CC på det svar der kommer fra forvaltningen til borgeren.

Modtager også et telefonisk opkald fra en borger der er meget frustreret i forbindelse med hendes datter der er i STU forløb men føler de løber panden imod en mur i systemet. Jeg fortæller om de muligheder jeg ser hun har. 

31/august 2016 er der Byrådsmøde. Tidlig formiddag holdt vi tvangsfuldbyrdelse ved et hegnsyn i Skibby. Et meget ubehageligt møde da parterne har mistet alt for hinanden. Vi gennemgik sagen på begge sider af skel og afgav kendelse der skal være udført senest om 18 dage. 

Jeg kontakter Borgmesteren ang stianlægget ved sygehuset. Da jeg mener vi har talt forbi hinanden blev vi nu enige om hvad det er jeg mener i forhold til Idrætsbyen. 

1/september 2016 skulle jeg lige til Slangerup og underskrive kendelsen så den kan blive hurtigt ekspederet

2/september 2016 har jeg taget den beslutning at have en fortrolig samtale med Lars. Han tog positivt imod den, så det var jeg glad for. 

3/september 2016 har jeg to vielser. En på dansk og en på engelsk. At gik fint. 

5/september 2016 er der udvalgsmøde der denne gang holdes på Ådalens Skole da der efterfølgende skal være Pædagogisk Markedsplads i hallen. Mødet indeholdt orienteringssager men forinden blev vi informeret om store og ubehagelige problemer på en af skolerne i kommunen. 

Den Pædagogiske Markedsplads var meget spændende. Hold da op hvor er der mange spændende projekter og vildt engagerede voksne omkring børnene. Jeg var helt høj da jeg forlod skolen. Så bliver man lige som lidt stolt når det er så spændende ting børnene bliver præsenteret for. Og på mange gode måder forberedt på deres senere skoleliv. 

8/september 2016 er der Byrådsmøde, 1. behandling af budgettet, som blev sendt i høring. 

15/september 2016 er der borgermøde omkring budgettet som afholdes i Frederikssund hallerne. Der var mødt ca 50 personer. Jeg stod i standen sammen med Anne-Mette og Susanne. Der kom et par enkelte til os med spørgsmål. 

16-18/september 2016 er der årsmøde i Herning hvilket jeg deltog i for første gang. Bestemt ikke sidste. Meget spændende taler og en god fornemmelse at være sammen med ca 1300 mennesker som jeg var enige med i min politik. Desværre var jeg med Michael de eneste fra Frederikssund - Tobias var der også, men han var sammen med DFU. Vi boede i Snejbjerg og fulgtes sammen med Birgith og Erik fra Roskilde. Fik talt med mange spændende DF`ere, bl.a. Jens Vornøe, Brian Bruun, Pia Adelsteen, Poul Gaardboe, Lotte Marnow, Glen Madsen og mange flere. 

19/september 2016 er der gruppemøde. Jeg fik læst dagsorden til Økonomiudvalget som vi gennemgik. Jeg havde spørgsmål med vedr. budgettet som Kasper følger op på. Bl.a. om børnenes tandsundhed, om idrætsbyen mv. Desuden havde jeg på kommunens hjemmeside opdaget en nyhed der omhandlede at kommunen efterlyser private borgere til udlejning af værelser mv til flygtninge. Det stillede jeg mig meget undrende over for. Både det at vi som politikere skal opdage det tilfældigt på kommunens hjemmeside. Men også at jeg synes det er et helt forrykt forslag som jeg ikke kan gå med til. 

Kasper vil gå videre med det. 

21/september 2016 kontakter jeg Kasper for at høre hvad vi skal gøre. Han har kontaktet avisen og er kommet med vores holdning til privat udlejning til flygtninge. 

22/september 2016 sender jeg forespørgsel til Forvaltningen vedr. økonomi i forhold til brug af tolke. Er der brugerbetaling mv.

Sender mit læserbrev til Lokalaviserne Frederikssund og Hornsherred vedr. privat indkvartering af flygtninge

24/september 2016 har jeg to vielser på Rådhuset assisteret af Heidi. En på engelsk og en på dansk. Begge med mange gæster. 

26/september 2016 er der indvielse af aktivitetsområde i Skibby. En flot legeplads i skolegården på afd. Marbæk blev indviet. Uddannelsesudvalget har bevilget 700.000 kr til projektet. Ca 335.000 kr er kommet via et kæmpe arbejde fra frivillige forældre. Blev indviet med taler af skoleleder og udvalgsformand, alle sang skolens sang og endelig blev snoren klippet over af Borgmester og udvalgsformand. En festlig formiddag. Fik talt med nogle af lærerne i indskolingen om de problemer de har med udadreagerende børn og lærernes ønske om at vi ammen kan gøre noget som bevirker at det ikke ender op i sager og underretninger. 

26/september 2016 sender jeg en mail til Borgmesteren hvor jeg anmoder om at vi på førstkommende Byrådsmøde kan få en orientering om hvad det er der sker i vores by. Der er sket en voldsom optrapning af utryghed og volelig adfærd. 

Jeg sender en forespørgsel til forvaltningen om hvad der skal ske med ungdomsskolen aktiviteter mv som pt er i bygningr på Fiomagrunden. Vi kan jo ikke beslutte at rive bygninger ned uden at aktiviteterne er placeret et andet sted forinden.

27/september 2016 tager jeg imod en invitation i Skuldshøj Børnehave, som vil vise børnehaven frem og fortælle om deres udfordringer i forhold til evt. nedlæggelse af deres sprogkonsulent. 

Jeg taler efterfølgende med Pelle der fortæller om de igangværende budgetforhandlinger. Kontakter derefter Kasper, da jeg gerne vil orienteres. Vi aftaler at mødes torsdag eftermiddag.

Borgmesteren melder tilbage at der gives en orientering på Byrådsmødet i morgen. 

28/september 2016 er der byrådsmøde. Relativt kort byrådsmøde, men jeg bliver bagefter og får en lang snak med Morten Skovgaard omkring ORI. Niels Broskenhuus er der også.

29/september 2016 mødes vi 3 i Lars´ forretning så vi kan blive opdateret på hvad der sker i budgetforhandlingerne. Føler mig noget udenfor. Får at vide at man kun er ved at gennemgå sparekataloget og vi aftaler at mødes igen i næste uge. 

1/oktober 2016 er jeg inviteret sammen med manden min, Michael, til bryllup og reception da Glen Madsen skal giftes i Hørsholm Kirke. Dejligt at være en del af deres dag. 

3/oktober 2016 er der udvalgsmøde og bestyrelsesmøde. 

På udvalgsmødet der blev holdt på skolen i Herredet, Ferslev, var der bl.a. et punkt om den ny matematikstrategi. Matematikvejleder var med og præsenterede strategien. Et fint værk med mange gode intentioner, men som jeg sagde på mødet ligger det vigtige i at nå helt ud til matematiklærerne i klasserne i hverdagen før det rykker noget. Vi havde nogle gode snakke omkring strategien hvor det efter min mening kun er en del af arbejdet at udfærdige strategien. Det store arbejde er at få det gjort spiseligt i hvardagen hos lærerne. 

Et andet punkt omhandlede Basisoplysninger, Basiskvalitet og Aftalt kvalitet på Folkeskoleområdet. Et rigtig spændende arbejdsredskab som Paw præsenterede. 

Bestyrelsesmøde hvor en stor del af snakken gik på fremtiden og hvordan vi planlægger den. 

Får en vielse til på lørdag d. 8/oktober.

4/oktober 2016 holdt vi gruppemøde. Budgettet er færdigt og jeg fik en gennemgang af forliget. Lars var der ikke så Kasper og jeg fik en god lang snak om fremtiden. 

6/oktober 2016 fulgte jeg op på en tidligere borgerhenvendelse for at høre om der var kommet en afgørelse. Borgeren havde endnu ikke hørt noget så jeg kontaktede forvaltningen og rykkede for svar. 

Gennemgik dagsorden til økonomiudvalget til gruppemødet på mandag.

7/oktober 2016. Mit læserbrev vedr. Idrætsnyen og ORI er ikke kommet i Lokalavisen endnu. Sender det igen.

8/oktober 2016 har jeg en vielse. En vielse som jeg havde været meget spændt på da det var et ganske ungt par der lige havde mistet deres lille pige. Men de var meget fattede og det blev en fin oplevelse.

10/oktober 2016 er der gruppemøde.

Har aftalt med Marlene Harpsøe at vi mødes på Produktionsskolen i Skibby på onsdag. 

Endelig vises mit læserbrev om Idrætsbyen og ORI på netavisen.

Jeg rykker endnu engang Forvaltningen omkring synliggørelse af høringer så de er nemt tilgængelige for alle borgere. 

12/oktober 2016 er der Byrådsmøde, 2. behandling af budgettet. Det blev et relativt kort møde, da der ikke var grundlag for de helt store diskussioner da det er et forlig der er bred enighed om blandt partierne. 

I dag var jeg med Marlene Harpsøe på besøg på Produktionsskolen i Skibby. Fik rundvisning af leder og elever der hver især fortalte om deres værksteder. En meget spændende dag der igen fortalte mig hvor vigtige produktionsskoler er for de unge menesker der ikke lige er klar til en uddnannelse eller ikke er helt afklaret med hvilken uddannelse de skal vælge. De får mange virkelig brugbare kompetencer som de kan bruge videre frem. Eleverne fortalte om hvordan Regeringens planer om at skære i den ydelse eleverne får vil påvirke deres hverdag, sammenlignet med SU. Eleverne talte med Marlene om hvilke muligheder de har for at blive hørt på Borgen. 

13/oktober 2016 er der hegnsyn, hvor Mette henter mig så vi kan køre sammen. Et hegnsyn med stor uenighed mellem parterne. Dog lykkedes det at de indgik et forlig.

20/oktober 2016 spørger jeg Andreas om der er kommet datoer vedr gadearrangementer. Vi mangler fortsat 3 for at have opfyldt mindstekravet.

21/oktober 2016 har jeg en vielse i Byrådssalen assisteret af Karin og Heidi. Et modent par som blev viet i dag. Dejligt det ikke kuner unge mennesker der ønsker at sikre hinanden.

25/oktober 2016 skal jeg på bestyrelseskursus i København, nærmere betegnet i Sydhavnen. Sad sammen med 5 fra Brøndby - Lotte Marnow og Poul Gaarboe m.fl. Et super kursus med Carl Christian Ebbesen og Steen Thomsen. Mere udførligt end det tidligere jeg har været med på. Rigtig ærgerligt at jeg er den eneste fra Frederikssund, da jeg synes det kunne være rart at have fået de samme info. Det må blive næste gang;) Fik hilst på mange DFère der kom med trøstende ord. Fik en buket med hjem fra Glen og penge til at købe blomster for fra Lotte og Poul. En rigtig sød gestus og jeg glæder mig til at overrække dem på fredag.

26/oktober 2016 er der Byrådsmøde. Et ultra kort møde der sllerede sluttede inden kl. 20.

Tobias Weische gav i formiddags en kop kaffe. Rigtig hyggeligt hvor vi fik talt om en masse forskellige emner. 

27/oktober 2016 tager jeg til møde på Borgen. Fulgtes sammen med Tobias Weische og Andreas Brøsen. 

31/oktober 2016 er der udvalgsmøde, hvor vi bl.a. talte om anbringelser af børn og unge - herunder Den Maritime Base i Caribien. 

1/november 2016 ajourfører jeg den lokale hjemmeside mht datoer for gadearrangementer.

5/november 2016 afholdt vi gadearrangement  i Frederikssund.

Jeg blev hentet af Andreas. Vi mødtes alle på Torvet men blev enige om at det nok var bedst i Gågaden. Mødte mange snaksalige vælgere og blev meget positivt mødt. Vi var undertegnede, Tobias Weische, Andreas Brøsen. Fik besøg og følgeskab af Glen Madsen og Cheanne Nielsen. 

Vi tog billede som bl.a. blev sat ind på den lokale hjemmeside.

6/november 2016 tog vi en tur til Skibby hvor vi igen delte flyers og vindmøller ud. En rigtig kold formiddag, men trods kulde fik vi delt en del flyers og vindmøller ud. Igen en positiv oplevelse.

I dag bestod holdet af undertegnede, Tobias Weische, Andreas Brøsen, Lars Bostrøm og Glen Madsen. Igen fik vi taget billede af holdet. 

Jeg har arbejdet med min folder til KM17.

7/november 2016 var Michael og jeg inviteret med til medlemsmøde i DF i Brøndby. Peter Kofoed Poulsen kom og svarede på en masse spørgsmål fra os deltagere. Hyggeligt at være sammen med Poul Gaarboe, Lotte Marnow, Cheanne Nielsen, Chris Bjærknes, Kristian Tjørning, Allan Runager og en masse andre DFère.

11/november 2016 har jeg tre vielser. 3 meget forskellige vielser. Et helt ung par der havde deres lille søn på 3 mdr. med, et modent par med nogle gæster og til sidst et par Jugoslavien/Litauen med mange gæster. Alle 3 assisteret af Karin.

12/november 2016 har jeg en vielse assisteret af Heidi. En meget speciel med rigtig hyggelig vielse. 

13/november 2016 er der gadearrangement i Slangerup. En rigtig kold formiddag hvor vi kun var Andreas Brøsen, Tobias Weische og mig selv. Alligevel blev vi positivt modtaget og fik delt en del ud. John Adelsteen kom og hilste på. Det samme gjorde Kurt der er DFèr fra Hillerød. Han var kørt til Slangerup for at hilse på mig. Meget beæret. Michael og jeg sad sammen med Kurt og hans kone til festmiddagen ved årsmødet i september. 

14/november 2016 er der gruppemøde. Dagen bruges på at gennemgå dagsorden til økonomiudvalgsmødet. Udover dagsorden taler vi lidt om hvordan vi ønsker at udforme vores folder til KM17.

16/november 2016 sender jeg forespørgsel afsted til Kommunaldirektøren da der stadig er opslag på kommunens hjemmeside ang. privat indkvartering af flygtninge. Jeg har flere gange nævnt det for Kasper, men der er ikke sket noget. Har hørt det skulle være en fejl, men så kan det ikke være rigtigt det stadig står frit tilgængeligt.

17/november 2016 får jeg svar fra forvaltningen at det er en fejl som vil blive fjernet fra hjemmesiden straks i dag. 

Dagsorden til Byrådsmødet på onsdag er kommet. Det er en tro kopi af Økonomiudvalgsdagsordenen. 

19/november 2016 har jeg en vielse Denne gang assisteret af Marianne. Den foregik på engelsk.

21/november 2016 forbereder jeg lidt af dagsorden til Byrådsmødet på onsdag. Ser også på de 2 hegnsynsager.

22/november 2016 har jeg besluttet mig for at jeg vil stille op til formandsposten for bestyrelsen i DF i Frederikssund. Vores nuværende formand har tilkendegivet at ville stoppe. Jeg har tænkt meget over muligheden for at søsætte nogle rigtig gode ideer jeg har tænkt på gennem den sidste lange tid. Både ang medlemsarrangementer, nyhedsbrev mv. 

23/november 2016 er der Byrådsmøde, temamøde og hegnsyn.

Det ene hegnsyn i Frederikssund og det anden i Jægerspris. Det færste måtte vi komme med en kendelse og på det andet blev parterne enige, hvilket jo altid er det bedste. 

Temamødet omhandlede Vinge og kultur- idræts- og bevægelsesplanen derude. 

På byrødsmødet blev det bl.a. vedtaget at der skal etableres endnu et valgsted i Frederikssund. Endelig! På Ådalens skole så der igen bliver et valgsted i den sydlige ende af Frederikssund. Jeg skrev læserbrev om det i april 2014 så det er dejligt det nu bliver til noget. 

28/november 2016 er der udvalgsmøde med efterfølgende dialogmøde med skolebestyrelserne. Dagen brugt på at læse dagsorden.

Et af punkterne omhandlede det fælles elevråd for hele kommunen. Planen er at det fælles elevråd skal gavne trivslen på skoleområdet. Jeg stillede spørgsmål ved dette, da jeg mener det er urealistisk at mene at det vil gavne trivslen for den enkelte elev ude i klasserne. Der er meget langt fra de ressourcestærke der er medlem af elevrådene og ud til den enkelte elev der måske ikke trives og/eller bliver mobbet. Så det bliver spændende at følge deres arbejde. 

Et andet punkt var det ny børnehus i Skibby. Da planen var at sende det i SKI udbud ville der kun komme et enkelt bud på en ny børnehave. Jeg stillede spørgsmål ved dette. For mig er en børnehave ikke en børnehave. Der findes så mange forskellige udformninger så jeg mener ikke det er iorden vi slet ikke skal have nogen form for indflydelse. Sagen blev sendt tilbage og kommer på igen i det ny år. 

Derefter var vi til dialogmøde med skolebestyrelserne og skolelederne. 

2/december 2016 fik jeg en vielse til i februar 2017

6/december 2016 er der gruppemøde. Formiddagen er brugt på gennemgang af dagsorden til økonomiudvalgsmødet. 

Jeg havde lavet en liste over emner jeg gerne vil tale om i gruppen. En god ide fremover så vi får talt en masse igennem. Jeg fortalte om nogle punkter på mødet i uddannelsesudvalget sidste uge. Så Kasper og Lars er klar over min holdning og min handling i forhold til bl.a. Børnehuset i Skibby, det fælles elevråd mv. 

Vi talte "flygtninge" da jeg gerne vil vide om vi kan modsætte os at modtage f.eks. voldsomt udadreagerende unge, børnebrude, om vil går ind for forskelsbehandling i forhold til kørsel af "flygtninge" til/fra arbejde modsat os selv sammenlignet med bl.a. Helsingør kommune. 

Vi talte lokalplan for Vinge, da jeg synes det lyder meget mærkeligt at man begrænser folks dagligdag ved at forbyde at man kan parkere trailer, campingvogn mv hvor man bor. 

8/december 2016 er dagsorden kommet til Byrådsmødet på onsdag. Den er set igennem, men de fleste punkter er gengangere fra dagsorden til ØKmødet som vi gennemgik på gruppemødet forleden.

12/december 2016 kører jeg til Slangerup og underskrivelse den kendelse vi lavede på sidste hegnsyn. 

14/december 2016 er der Byrådsmøde med temamøde forinden. 

Først prisoverrækkelse i samarbejde med Frederikssund Erhverv til projektgrupper fra KEA, der har arbejdet kreativt med projekter til Vinge. Dygtige unge mennesker der forstår at komme rundt mange muligheder. 

Derefter præsenterede borgerrådgiveren sig selv og hendes arbejde. En meget indlevende måde at fortælle på. Hun virker som en meget behagelig og grundig rådgiver til stor gavn for vores borgere.

Byrådsmødet bød på spændende punkter. Bl.a. en sag der via Teknisk Udvalg var begæret i Byrådet. Vedr. Kyndby Huse hvor et hus var brændt og der derefter blev ansøgt om dispensation på få cm forøgelse af husets længde og bredde for at få isoleret huset til de nuværende standarder. Store diskussioner frem og tilbage. Men hekdigvis blev dispensationen givet. Selv om der foreligger en lokalplan skal vi passe på ikke at være alt for firkantede når muligheden er der for at despensere. det juridiske var undersøgt og dipensationen blev givet med stemmer fra V, DF, Borgernes Liste, Ø, SF og en enkelt fra A. 

En anden sag drejede sig om stigning i de vederlag der gives til os politikere. Et flertal på Borgen har besluttet at MFèrne skal stige i løn pr. 1.1.2018. Derved stiger vederlaget automatisk også for borgmestrene. Vi har i Frederikssund vedtaget en styrelsesvedtægt der bestemmer hvilke %-satser af borgmesterens vederlag der skal tilfalde henholdsvis udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Problemet opstår ved at datoen for stigningen er fremrykket il 1.1.2017. Sagen drejede sig om vi ville bibeholde %-satserne som de er i styrelsesvedtægten frem til der har været KM-valg eller vi ville ændre på dem nu. Vi valgte at beholde satserne da hele styrelsesvedtægten og sammensætningen af Byrådet skal op til diskussion i 2017 med stemmer fra V, DF, C, Borgernes Liste, SF og A med undtagelse af 2 fra A og Ø. Derved giver det en stigning i vederlagene fra 1.1.2017. Et dumt dilemma når det er midt i en periode. Datoen burde aldrig være rykket til 1.1.2017.

15/december 2016 sendte jeg en mail til borger. Da jeg mener det mest rigtige for hende er at kontakte vores borgerrådgiver for at få løst den hårdknude hun er kommet i. Håber alt det bedste.

19/december 2016 laver jeg kørselsregnskan vedr. bestyrelsesarbejdet. 

Her til aften læser jeg et læserbrev fra Tina Tving Stavning hvor hun bl.a. beskylder DF for at ville tilsidesætte samtlige lokalplaner og give lov til at bygge uhæmmet uanset konsekvenser. Dette provokerer mig volsomt så derfor skriver jeg læserbrev til hende. Sender det dog lige til Kasper så han kan se det inden jeg sender det afsted.

Året går på hæld. Julen nærmer sig og roen er ved at falde på. Alle ønskes hermed en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende Nytår. Et nyt år der bringer flere spændende oplevelser med sig. Opstillingsmøde til kommunalvalget, generalforsamling i lokalafdelingen med muligt formandsskifte, nye gadearrangementer osv. 

23/december 2016 er der varslet nyt hegnsyn i 2017

Nyt hegnsyn bliver 2/marts 2017

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.11 | 22:48

Husker godt at Morten Messerschmidts søster desværre blev dræbt, men var det en kulturberigerkæreste eller en af skandinavisk afstamning, som gjorde det

...
08.11 | 13:22

Hej Christine. Alle fire børn trives og har en stabil hverdag, og
bor hos os, mormor og morfar, der er blevet netværksplejefamilie. Tak for dine tanker.

...
08.11 | 11:50

Kære Inge,
Nu er det snart 1 år siden, at du mistede din datter Line. Hvordan har hendes børn det idag og hvem passer dem? Tænker tit på Jer.

...
15.10 | 17:27

Kære Inge - er Mortens Aften opkaldt efter din søn?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE