Mine sager på Byrådets dagsorden

Her følger en oversigt over de sager jeg har fået på Byrådets dagsorden her i Frederikssund Kommune

Forslag til Byrådets dagsorden september 2017

Udpegning af ny valgstyrerformand i Slangerup Idræts- og Kulturcenter

Lovgrundlag Lov om kommunale og regionale valg §§ 16 og 18.

Sagsfremstilling På Byrådets kontistituerende møde den 7. januar 2014 blev Gert Rimkjær Madsen (O) udpeget som valgstyrerformand ved kommunalvalg for afstemningsstedet SIK, Slangerup Idræts- og Kulturcenter.

Inge Messerschmidt (O) har i mail af 6. september 2017 anmodet om, at Gert Løfgren (O) udpeges som valgstyrerformand i stedet for Gert Rimkjær Madsen (O) ved afstemningsstedet SIK, Slangerup Idræts- og Kulturcenter.

Økonomi Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling Sekretariatschefen indstiller til Byrådet, at: 1. Gert Løfgren (O) udpeges som valgstyrerformand i stedet for Gert Rimkjær Madsen (O) ved afstemningsstedet SIK, Slangerup Idræts- og Kulturcenter.

Historik Økonomiudvalget, 20. september 2017,

pkt. 195: Drøftet.

Forslag til Byrådets dagsorden februar 2018

Forslag til byrådets dagsorden oktober 2018

Hjemløsepolitik

Dansk Folkeparti foreslår at der sættes et arbejde i gang vedr hjemløse i Frederikssund Kommune.

Det seneste oplyste antal hjemløse i kommunen er 45.

 

 Vi har politikker på mange områder og Dansk Folkeparti ser gerne at der udarbejdes en politik på dette område

 

Indstilling

  1. Det undersøges hvilke evt tiltag der er på området i dag
  2. Social og sundhedsudvalget igangsætter arbejdet med at udarbejde en hjemløsepolitik

Forslag til Byrådets dagsorden februar 2019

Udsmykning af byrådssalen

Dansk Folkeparti fremsender forslag til optagelse på byrådets dagsorden.

 

Dansk Folkeparti fremsætter forslag om, at Dannebrog bør være en del af udsmykningen i byrådssalen i Frederikssund.

Dannebrog er et smukt flag, der kendetegner Danmark. Det er et flag og et symbol på alt det, der binder os sammen trods politiske forskelle og uenigheder. Dannebrog er symbolet på frihed og demokrati, og demokrati er lige netop, hvad vi udøver i byrådssalen.

 

I byrådssalen kommer udover politikere og embedsfolk også mange borgere. Derfor fremsætter Dansk Folkeparti ligeledes forslag om at 

 

  • Ophænge billeder af Frederikssunds borgmestre gennem tiderne. Lige nu hænger disse billeder gemt væk på direktionsgangen, hvor kun ganske få har glæde af dem.
  • Ophænge billeder af de politikere der har siddet i Frederikssund Byråd fra kommunesammenlægningen 2007 med navn og med årstal. Men også ophænge billede fremover hver gang en byrådspolitikker træder ud af byrådet. De pressebilleder, der er taget af hver enkelt, foreslås brugt. 

 

Indstilling:

  1. Der opsættes et Dannebrogsflag i Byrådssalen
  2. Billeder af tidligere borgmestre flyttes til Byrådssalen
  3. Der opsættes billeder af politikere i Frederikssund byråd siden kommunesammenlægningen

Forslag til Byrådets dagsorden august 2019


“Nyt medlem i Elværkets bestyrelse.
Inge Messerschmidt, Dansk Folkeparti, indstiller til byrådet, at Andreas Brøsen, der pr 1/januar 2018 blev udpeget til medlem af Elværkets bestyrelse, udtræder. 

Som nyt medlem indstilles Gert Løfgren.

Indstilling:
1) Andreas Brøsen udtræder af Elværkets bestyrelse og Gert Løfgren indtræder i hans sted, begge Dansk Folkeparti.”

Forslag til Byrådsdagsorden august 2019

Forslag til Byrådsdagsorden august 2019

Offentliggørelse af svar til spørgsmål stillet på byrådsmøde af borgere.

Inden byrådsmøde er der “spørgetid for borgere”. Her kan der stilles spørgsmål, der har en almen generel interesse.

Spørgsmål, der kan besvares straks, indføres altid i referatet fra det enkelte byrådsmøde med navns nævnelse på spørgeren. 

Det er ikke altid, de stillede spørgsmål kan blive besvaret med det samme i selve spørgetiden, hvorfor spørgsmålet sendes videre til administrationen for efterfølgende besvarelse.

Vi politikere ønsker, at der skal være så meget åbenhed som muligt. Derfor stiller Dansk Folkeparti forslag om, at de besvarelser, der i spørgetiden sendes videre til administrationen for efterfølgende besvarelse, indskrives i referatet - enten på det respektive byrådsmøde eller det efterfølgende. (Dog undtaget personsager).

Indstiling:
1) Spørgsmål stillet af borgere i “spørgetid for borgere” før hvert byrådsmøde, der sendes videre til administrationen til besvarelse, offentliggøres efterfølgende i referatet. 
Enten i referat fra det respektive byrådsmøde eller i referat fra det efterfølgende byrådsmøde. 


Forslag til byrådets dagsorden 27/maj 2020

Ensretning i Fredensgade

Sagsfremstilling Inge Messerschmidt (O) har i mail af den 20. maj 2020 anmodet om at få følgende sag optaget på dagsordenen til Byrådets møde:

"Inge Messerschmidt, Dansk Folkeparti benytter sig af initiativretten til at rejse sag på Byrådets møde om genindførelse af ensretningen i Fredensgade i Frederikssund.

Sagen har været behandlet på Teknisk Udvalg i november 2019, hvor det blev besluttet, at ensretningen skulle fjernes efter en forsøgsperiode.

I sag nr 102 på teknisk udvalgs dagsorden fra 6. november 2019 kan man læse:

1) “Fredensgade er ca. 6,5 meter bred. En parkeret personbil bruger ca. 2 meter i bredden, hvilket efterlader ca. 4,5 meters bredde til passage. En større personbil måler 1,85 m i bredde (ekskl. spejl), hvilket giver nok plads til gennemkørsel i begge retninger.

2) Efter ophør af ensretningen er årsdøgnstrafikken steget fra 438 køretøjer til 671 køretøjer. En hastighedsmåling foretaget før og efter ændringen viser ingen væsentlig ændring i hastigheden, idet gennemsnitshastigheden fortsat ligger på ca. 25 km/t og en 85-% fraktil på 29 km/t.

3) Vejreglerne foreskriver, at ensretning af lokalgader kun bør ske, hvor særlige forhold gør det påkrævet. Det kan f.eks. være ved skoler, butikker eller lignende, hvor der færdes mange lette trafikanter. Det kan derfor i særlige situationer forenkle trafikafviklingen og øge trafiksikkerhed og tryghed. Det vurderes ikke, at der er særlige forhold som gør sig gældende på Fredensgade. De gående kan færdes sikkert på fortov i begge sider af vejen. De cyklende har også gode betingelser, da den smalle gade medfører, at bilisterne kører langsomt og forsigtigt igennem. Dette understreges i øvrigt af hastighedsmålingerne.” Yderligere står det beskrevet at:

4) “Administrationen har løbende fået henvendelser fra beboere langs vejen og har i den endelige evaluering foretaget en spørgeundersøgelse blandt beboerne omkring tilfredsheden med ændringen. Her har ca. halvdelen af beboerne deltaget. Af disse er ca. 45 % meget tilfredse og ca. 55 % er enten utilfredse eller meget utilfredse. Størstedelen af utilfredsheden skyldes dårlig oversigtsforhold ved krydset Havnegade/Fredensgade, da der bliver parkeret helt frem til krydset. I henhold til færdselsloven må der ikke parkeres inden for 10 m efter et kryds. Dette overholdes ikke af mange bilister, og derfor vil administrationen undtagelsesvis tydeliggøre reglerne ved brug af gul markering langs kantstenen. Administrationen vil ligeledes anmode Parkering Nord om hyppigere kontrol.

” Bemærkninger fra Dansk Folkeparti:

Ad 1) Det er fint, man måler både vejens bredde og bilers gennemsnitlige bredde, men man må samtidig forholde sig til, at biler bevæger sig og derved holder målene ikke. Hvordan kan en parkeret bil, der holder stille, fylde mere end en bil i bevægelse? De vedlagte mål på ca 185 i bredden er uden sidespejle. Et sidespejl måler ca 25 cm og da der er 2 spejle på en bil giver det ca 0,5 m pr bil. 2 biler (2 x 1,85) = 3,70 m plus 2 spejle på hver bil a ca 0,25 m = 1,00 m. Ialt 4,70 m. Altså mere end det angivne mål i afsnit 1). Dertil kommer den afstand, der automatisk er mellem biler i bevægelse samt afstanden ind til de parkerede biler.

Ad 2) Efter ophør af ensretningen er antal biler steget med 133 i døgnet. Hvis formålet med at ophæve ensretningen var at øge handlen i Havnegade mv, er det lidt en illusion. Størstedelen af de biler, der kører ad Fredensgade og ud i Havnegade, kører den vej for at undgå krydset ved Føtex.

Ad 3) I forhold til vejreglerne der foreskriver, at en ensrettet vej/gade er berettiget for at øge trafiksikkerhed og tryghed samt forenkle trafikafviklingen, må det afhænge af vejens bredde og forløb; så ophør af ensretningen i Fredensgade er et tydeligt bevis på, at ensretningen bør genindføres. De mange daglige meget farlige situationer, der opstår i begge ender af Fredensgade, er klart en indikation på, at ensretningen bør genindføres. Der er lavet parkeringslommer, så de parkerede biler kan holde de 10 meter fra ind/udkørsel i begge ender. Og den del er rigtig fin. Men en bil, der enten skal ud i Havnegade eller ud i Servicegaden, samtidig med at der kommer en bil ind i Fredensgade, er der ganske enkelt ikke plads til. Det medfører farlige situationer. Kommer 2 biler mod hinanden i Fredensgade er der stor risiko for at de rammer hinanden, da der ikke er plads nok.

Ad 4) Spørgeundersøgelsen blandt beboerne har afstedkommet en opmærkning af parkeringsbåse. Disse medfører at bilerne nu parkerer de lovmæssige 10 meter fra ind/udkørslen og at der er mellemrum mellem båsene ved indkørslerne. Disse “huller” er afgørende for at modkørende biler kan passere hinanden.

Alt i alt en dårlig løsning som Dansk Folkeparti opfordrer til igen ændres til en ensrettet gade, netop af hensyn til at forenkle trafikafviklingen og igen øge trafiksikkerheden og trygheden i Fredensgade.

Indstilling:

Af hensyn til at forenkle trafikafviklingen og igen at øge trafiksikkerheden og trygheden genindføres ensretningen i Fredensgade i Frederikssund".

Beslutning

Forslaget om at genindføre ensretningen i Fredensgade i Frederikssund blev sat til afstemning.

For forslaget stemte: Susanne Bettina Jørgensen (A), Kenneth Jensen (A), Lars Thelander Bostrøm (O), Inge Messerschmidt (O)

Imod forslaget stemte:

Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue Aagaard (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V), Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Frimann Hansen (F), Ole Søbæk (C) og Niels Martin Viuff (C).

Pelle Andersen-Harild (Ø) undlod at stemme.

Forslaget faldt dermed.

Forslag til Byrådets dagsorden 30/september 2020

Forslag om analyse blandt kommunens medarbejdere

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Inge Messerschmidt (O) anmoder i mail af 20. september 2020 om optagelse af sag på Byrådets dagsorden:

"Forslag om analyse blandt kommunens medarbejdere.

I disse dage udrulles oplevelsen blandt mange danskere sig omkring sexkrænkelser på arbejdspladsen. En problemstilling som indtil nu har været tabubelagt. I den forbindelse ønsker Dansk Folkeparti at stille forslag om at der udarbejdes en analyse blandt samtlige medarbejdere i Frederikssund Kommune om sexisme og sexkrænkelser på arbejdspladsen. Evt. via spørgeskema der belyser omfanget af problemet blandt medarbejderne på alle vores arbejdspladser. Efterfølgende ønsker Dansk Folkeparti at der udarbejdes retningslinjer for hvor og hvordan den enkelte trygt kan henvende sig i tilfælde af oplevelser med sexkrænkelser og/eller sexisme på arbejdspladsen.

Dansk Folkeparti indstiller til Byrådet at:

Indstiling:

1. Der udarbejdes en analyse blandt alle Frederikssund Kommunes medarbejdere om oplevelse af sexisme og sexkrænkelser på arbejdspladsen.

2. Der udarbejdes efterfølgende retningslinjer for hvor og hvordan den enkelte medarbejder trygt kan henvende sig i tilfælde af oplevelser med sexkrænkelser og sexisme på arbejdspladsen.

" Økonomi

Sagen nævner ikke finansiering af eventuelle udgifter i forbindelse med en analyse, hvorfor analysen forventes gennemført inden for det eksisterende budget. Alternativt, skal der anvises finansiering.

Beslutning

Borgmester John Schmidt Andersen (V) stillede forslag om, at Byrådet i første omgang oversender sagen til Økonomiudvalget, og at Byrådet i den forbindelse beder Økonomiudvalget om – efter inddragelse af Hoved MED Udvalget – at vende tilbage med et oplæg til, hvordan vi kan arbejde med sexisme og sexkrænkelser på kommunens arbejdspladser.

Forslaget tiltrådt.

Fraværende: Lars Thelander Bostrøm (O).

Forslag til sag på byrådets dagorden 25/november

Vejnavn, nyt navn til Servicegaden i Frederikssund

Lovgrundlag Adresseloven - lov 136.

Sagsfremstilling

Inge Messerschmidt (O) har - i henhold til styrelseslovens § 11 - bedt om at få nedenstående sag optaget på Byrådets dagsorden.

Sagen er behandlet i Teknisk Udvalg den 4. november 2020 og sagsfremstillingen foreligger i samme form som til mødet i Teknisk Udvalg.

Som opfølgning på administrationens forespørgsel til Teknisk Udvalg, om eventuelt navneskift af Servicegaden, har administrationen arbejdet med at finde et nyt navn til Servicegaden. Som det er i dag, er der efterhånden en del boliger der ligger på Servicegaden, men som er adresseret til Jernbanegade eller Østergade. At borgerne fravælger at have adresse til Servicegaden, skyldes sandsynligvis, at vejnavnet kan opfattes mindre interessant.

Frederikssund Historiske Forening er derfor blevet forespurgt om navneforslag. Foreningen har meddelt følgende: Tak for henvendelsen angående nyt navn til Servicegaden i Frederikssund. Vi har i Frederikssund Historiske Forening arbejdet med at få en allé, gade, vej eller park opkaldt efter Morian Hansen. Født den 10. januar 1905 i Frederikssund. Døbt Jens Henning Fisker Hansen. Død den 10. februar 1995. Morians karriere beskrives af H. Andersen i bogen om ham: "Fra arbejdsløs til Danmarks højest betalte sportsmand, men også spritsmugler, racer- og GP-kører, Danmarks- og Europamester i rodeokørsel, dødsdromrytter, VM-finalist i speedway, højt dekoreret krigshelt i Royal Air Force, beslaglægger af nazistisk stabsvogn og flyvemaskine, iværksætter, stockcarkører, pilot i alle afskygninger og sidst taxachauffør - til tider hårdtslående - selv til han var op i firserne". Frederikssund har ikke mange helte, og vi foreslår derfor, at Servicegaden omdøbes til Morian Hansens gade eller vej.

Administrationen ser det også som en mulighed, at Servicegaden evt. opkaldes efter en af følgende 2 borgmestre, som begge har haft stor indflydelse på udviklingen af Frederikssund Kommune.

Jørgen Christiansen, der var uddannet typograf, blev valgt ind i Frederikssund Byråd i 1950 for Socialdemokratiet. Fra 1966-1970 (den gamle købstadskommune), 1970-1981 (storkommunen) og 1986-1993 (storkommunen) var Jørgen Christiansen borgmester. Jørgen Christiansen var født i 1923 og døde i 1998. Centerplanen for Frederikssund, der var en overordnet trafikplan for Frederikssund, blev vedtaget i 1966, kort tid efter at Jørgen Christiansen var tiltrådt som borgmester. Som en del af Centerplanen blev Servicegaden med parkeringspladser og adgang til butikkerne i Jernbanegade og Havnegade/Østergade anlagt.

Emil Retoft var borgmester fra 1929-1946 og sad i rigsdagen fra 1935-1940. Han var valgt af socialdemokratiet. Han blev valgt ind i Byrådet i 1925 og sad der indtil 1966. Han var oprindelig skolelærer på den Kommunale Borgerskole (tidligere Falkenborgskolen). Han var født i 1894 og døde i 1975. Skal det være gade eller vej? En vej er kendetegnet af et mere åbent område med trafikanter, hvorimod en gade er defineret som et mere lukket rum med trafikanter. På baggrund af dette bør betegnelsen være vej.

Supplerende sagsfremstilling til mødet d. 4. november 2020:

Teknisk Udvalg besluttede på udvalgsmødet afholdt den 15. januar 2020 at sætte vejnavnet Bløden i høring, inden en politisk beslutning om en evt. vejnavneændring. Der har nu været afholdt høring om at ændre vejnavnet Servicegaden, 3600 Frederikssund, til Bløden, 3600 Frederikssund. I alt er 455 beboere, ejere af ejendomme samt virksomheder på Servicegaden og nærliggende veje blevet hørt.

Der er blevet spurgt om følgende:

1. Ønsker du at bibeholde det nuværende vejnavn Servicegaden?

2. Ønsker du at ændre vejnavnet Servicegaden til Bløden?

Høringssvarene er samlet i en "Hvidbog, høring af beboere og virksomheder i forbindelse med forslag om navneændring af Servicegaden, 3600 Frederikssund, til Bløden, 3600 Frederikssund". Hvidbogen er vedlagt nærværende sag som bilag.

Der er også udarbejdet en liste over de omhandlede ejendomme, der i givet fald vil få ny adresse. Listen ligger på sagen. Listen omfatter ejendomme på Servicegaden, Østergade, Jernbanegade og Havnegade.

Der er i alt indkommet 50 høringssvar. Af disse er 28, svarende til 56 % positive i forhold til, at vejnavnet Servicegaden ændres til Bløden.

De der er imod navnet Bløden fremfører følgende argumenter:

Bløden er allerede navnet på det grønne område.

Bløden signalerer noget blødt, et sumpet område og oversvømmelse.

Servicegaden er fast forankret i alles bevidsthed.

Der frygtes for ekstraudgifter ved et navneskifte.

Endelig er der nogen, der ønsker en navnekonkurrence udskrevet. Der er allerede fremsendt følgende forslag: Blødensvej. Blødevej. Blødegade. Hundegaden. Cirkelgaden. Centrumgaden.

Ejeren af Servicegaden 5, hvor der er ved at blive bygget 12 nye boliger foreslår, at denne bebyggelse navngives Skibshaven.

Lodshaven og Foderstofgården er tilsvarende selvstændige bebyggelser ved Servicegaden med eget navn.

Det er undersøgt hos "Danmarks Adresser, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering", at vejnavnet Bløden kan anvendes i Postdistriktet 3600 Frederikssund.

Det vurderes ikke, at vejnavnet Bløden kan forveksles med vejnavnet Lille Blødevej eller Blødevej.

Samtlige udgifter den enkelte beboer eller virksomhed får i forbindelse med adresseændringen skal afholdes af vedkommende selv. Kommunen opsætter nye vejnavnetavler samt eventuelt tavler med vejnumre, der henviser til en gruppe boliger.

Såfremt udvalget beslutter at godkende vejnavneændringen forventes denne at kunne sættes i værk fra ca. den 1. december 2020. Økonomi Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Det på baggrund af den gennemførte høring besluttes om vejnavnet Servicegaden skal ændres til vejnavnet Bløden, 3600 Frederikssund.

2. Den nye bebyggelse på Servicegaden 5 navngives Skibshaven.

Historik

Indstilling til mødet d. 15. januar 2020, pkt. 13: Centerchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Vælge et af følgende 3 vejnavne til erstatning for vejnavnet Servicegaden: Morian Hansens Vej. Jørgen Christiansens Vej. Emil Retofts Vej.

2. Efterfølgende igangsætte en høring blandt ejere af ejendomme på Servicegaden om ændring af vejnavn inden endelig beslutning om navneændring.

3. Bibeholde det nuværende navn.

Teknisk Udvalg, 15. januar 2020, pkt. 13: Ikke tiltrådt.

Udvalget ønsker at sætte vejnavnet Bløden i høring, inden en politisk beslutning om en evt. vejnavneændring.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A) og Michael Tøgersen (V).

Teknisk Udvalg, 4. november 2020, pkt. 152: Tina Tving Stauning (A) stillede et ændringsforslag om Bløden Allé.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For stemte: Tina Tving Stauning (A), Lars Jeppesen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Imod: Michael Tøgersen (V), Jørgen Bech (V), Jens Jørgensen (V) og Kristian Moberg (V). Forkastet.

Indstillingspunkt 1: Udvalget besluttede Bløden.

Indstillingspunkt 2: Tiltrådt.

Beslutning

Inge Messerschmidt (O) stillede forslag om, at sagen falder.

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte: Inge Messerschmidt (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Maria Katarina Nielsen (B), Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte: John Schmidt Andersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Anne-Lise Kuhre (A), Charlotte Drue Aagaard (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jesper Wittenburg (A), Jørgen Bech (V), Kenneth Jensen (A), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V), Niels Martin Viuff (C), Ole Søbæk (C), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Lars Jepsen (A).

Ole Frimann Hansen (F) undlod at stemme.

Forslaget faldt dermed.

Inge Messerschmidt (O) stillede forslag om, at vejnavnet skal være Servicegaden.

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte: Inge Messerschmidt (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Maria Katarina Nielsen (B), Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod stemte: John Schmidt Andersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Anne-Lise Kuhre (A), Charlotte Drue Aagaard (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jesper Wittenburg (A), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V), Niels Martin Viuff (C), Ole Søbæk (C), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), Lars Jepsen (A).

Susanne Bettina Jørgensen (A), Kenneth Jensen (A) og Ole Frimann Hansen (F) undlod at stemme

Forslaget faldt dermed.

Beslutningen fra Teknisk Udvalg er dermed ikke ændret.

Forslag til sag på byrådets dagsorden 27/januar 2021

Udpegelse af valgstyrerformand ved kommunalvalget 16. november 2021

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 4. december 2017 (punkt 37) blev Gert Løfgreen (O) udpeget som valgstyrerformænd ved kommunale valg.

Inge Messerschmidt (O) anmoder i mail af 12. januar 2021 om, at Jeanette Blokmand (O) udpeges som valgstyrerformand i stedet for Gert Løfgren (O) ved kommunale valg.

Udover Gert Løfgreen (O) er følgende udpeget som valgstyrerformænd ved kommunale valg:

- Morten Skovgaard (V)

- Kristian Moberg (V)

- Ole Søbæk (C)

- Poul Erik Skov Christensen (A)

- Susanne Bettina Jørgensen (A).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

1. Jeanette Blokmand (O) udpeges som valgstyrerformand i stedet for Gert Løfgren (O).

Historik

Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 20:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Jeanette Blokmand er udpeget som valgstyrerformand ved kommunale valg

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.11 | 22:48

Husker godt at Morten Messerschmidts søster desværre blev dræbt, men var det en kulturberigerkæreste eller en af skandinavisk afstamning, som gjorde det

...
08.11 | 13:22

Hej Christine. Alle fire børn trives og har en stabil hverdag, og
bor hos os, mormor og morfar, der er blevet netværksplejefamilie. Tak for dine tanker.

...
08.11 | 11:50

Kære Inge,
Nu er det snart 1 år siden, at du mistede din datter Line. Hvordan har hendes børn det idag og hvem passer dem? Tænker tit på Jer.

...
15.10 | 17:27

Kære Inge - er Mortens Aften opkaldt efter din søn?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE