Mine forespørgsler

Spørgsmål 1 om kørsel til valget

Er der mulighed for at vælgerne kan rekvirere kørsel til valgstederne ved dette EU-valg?

SVAR: 
 
Kære byrådsmedlemmer
 
Inge Messerschmidt har spurgt, om kommunen arrangerer kørsel til valget til Europaparlamentet / folkeafstemningen om patentdomstolen, for personer, der ikke selv kan befordre sig til valgstederne.
 
Svaret er, at det gør vi, i lighed med tidligere.
 
 
Hilsen Morten
 
 

 

Spørgsmål 2 om kørsel til valget

Kan den taxachauffør der rekvireres vedr. kørsel til valgstederne afvise en borger?

SVAR:
 
Kære byrådsmedlemmer
 
Inge Messerschmidt har været i kontakt med borgere, der tidligere har haft en uheldig oplevelse med et af de taxaselskaber, der forstår kørsel til valget til Europaparlamentet / folkeafstemningen om patentdomstolen, for personer, der ikke selv kan befordre sig til valgstederne. Inge har spurgt  om det er i orden, at en taxachauffør afviser vælgere, der ringer efter transport?
 
Svaret er, at det ikke er i orden. Skulle i blive bekendt med sådanne episoder kan borgeren henvises til at kontakte Borgerservice, afdelingsleder Marianne Schelle på mobil 30 32 12 21. Marianne vil da følge op direkte med taxaselskabet.
 
Det kan i øvrigt oplyses, at Borgerservice ikke tidligere er blevet kontaktet af borgere, der er blevet afvist af taxaselskaberne i forbindelse med valgkørsel.
 
 
Med venlig hilsen

 

 

 

Spørgsmål 3 om indmeldte børn i Slangerup pr. 1/1 og 1/4 2014

Efter det ekstraordinære udvalgsmøde vi holdt 15/april 2014, er der nogle tal, jeg gerne vil have oplyst.

Indmeldte børn pr. 1/januar og pr. 1/april 2014 i følgende dagtilbud i Slangerup:

Siflingen, Øparkens børnehus, Bakkebo, Troldhøj, Kroghøj, Lindehuset og Strandstræde.

Med venlig hilsen
Inge Messerschmidt
Medlem af uddannelsesudvalget

Spørgsmål 4 af 10/juni 2014 vedr parkering i Frederikssund. Sendt anden gang 13/8-14

Frederikssund 10/juni 2014

 

Til Tina Tving Stauning

Formand for Teknisk Udvalg

 

Ad sag nr. 134 på Byrådsdagsorden af 27/maj 2014

Temalokalplan nr. 055 for parkering i Frederikssund by

 

 

I forbindelse med lokalplan 055 i Frederikssund By, vil jeg bede formanden for Teknisk Udvalg om at se på følgende problemstilling.

P vagt ordningen bør være mere gennemskuelig for brugerne.

Der er rigtig mange biler i Frederikssund, og der er mange billister, der parkerer i Frederikssund.

Problemet opstår, når man som billist bliver udsat for den ugennemskuelige behandling af de p-vagter, der dukker op, så snart man har forladt sin bil på de områder, hvor der er påkrævet at bruge p-skive. 

Det er en selvfølge, at man skal overholde de regler, der gælder, hver gang man parkerer og forlader sin bil. Men det er ikke en selvfølge, at reglerne er så ugennemskuelige, at man risikerer at få en parkeringsbøde, selv om man har sat sin p-skive.

Hvordan kan det være, at man som kommune accepterer, at de p-vagtselskaber, der virker på forskellige parkeringsområder rundt om i kommunen, kan nøjes med at skrive på de opsatte skilte, at parkering er underlagt ”privatretlige regler” – og intet mere? Går man ind på p-vagtselskabernes hjemmesider, står der intet om, hvad de ”privatretlige regler” dækker over. Hvordan skal man så som billist kunne vurdere, hvornår man laver noget ulovligt?

Der findes minimum 12 punkter, man kan få bøde for at overtræde. Hvordan kan man som bilist vide, hvad man kan gøre forkert når

-       Det ikke står på skiltene

-       Det ikke står på p-vagtselskabernes hjemmesider

-       P-vagtselskaberne ikke vil oplyse, hvad punkterne dækker over.

Jeg ved, at p-vagtselskaberne ofte har kontrakt med de forskellige forretninger i kommunen. Men kan man som kommune ikke anmode om, at samtlige punkter bliver offentliggjort på skiltene, så man som bruger kan læse sig til, hvornår man kan risikere en bøde? Til gavn for borgerne men også for besøgende udefra.

 

Inge Messerschmidt

imess@frederikssund.dk

Byrådsmedlem

 

 SVAR

Jeg fik ganske kort briefing af formanden på vores seminar i juni, men har efterfølgende bedt om et skriftligt svar på min henvendelse. Den er af formanden sendt videre til for- valtningen, så jeg afventer.

29/oktober afleverede jeg en skriftlig anmodning til Claus Steen Madsen, Teknisk forvaltning, om at få et skriftligt svar på ovenstående.

13/november modtog jeg mail fra forvaltningen med svar på min forespørgsel. 

 

Kære Inge Messerschmidt

 

 

 

Jeg tror at du har ret i, at mange er usikre på P-reglerne i bymidten i Frederikssund og måske derfor ikke bruger de private parkeringer. Vi kan i hvert fald konstatere, at de private P-pladser har en relativt lav udnyttelse. I forbindelse med lokalplan for bymidten og parkeringslokalplanen har vi opfordret ejerne af P-arealerne til at gå sammen om at ensrette reglerne og formidle disse bedre til brugerne. Kommunen kan imidlertid ikke som myndighed pålægge ejerne af private parkeringsarealer ensretning og bedre formidling.

 

 

 

En af mine medarbejdere har fra Parkering Nord (som kommunen bruger som P-vagter) fået oplyst, at p-vagtselskaberne kun kan pålægge afgift ved overtrædelse af de regler, som er anført på skiltene på pladsen. Der skulle være flere domme som bekræfter dette. Borgere som har fået en parkeringsbøde skulle således kunne nægte at betale – og vinde en sådan strid. Der er dog i givet fald tale om strid mellem to private parter og det blander kommunen sig principielt ikke i. Kommunen bør som myndighed ikke vejlede borgerne i en rent privatretlig strid med de private p-vagtselskaber.

 

 

 

Med venlig hilsen
 
 
15/november 2014
For at finde ud af helt nøjagtigt hvordan dette skal tolkes vil jeg henvende mig til vores trafikordfører for at høre om han kan trække i nogle tråde

 

Spørgsmål 5 sendt til Formanden for Uddannelsesudvalget 20/juni 2014

Frederikssund 25/juni 2014

 

Hej Anne-Mette Risgaard Schmidt

Der er et område, jeg er meget opmærksom på, og det er rengøringen i kommunen.  Måske fordi jeg selv har gjort rent gennem ca 10 år, og vi alle møder det mere eller mindre i dagligdagen.

Allerede i valgkampen op til kommunalvalget gjorde jeg opmærksom på, at der var er store problemer med rengøringen, der udføres af Forenede Service.

Og de problemer er ikke blevet mindre,  nu hvor Forenede Service snart har stået for det et år.

Jeg taler ofte med forældre, lærere, pædagoger mv og hører meget ofte om stor frustration i forbindelse med rengøringen. Det sidste er en klar udmelding fra en skolebestyrelse, der siger ”vi giver op”, og opfordrer forældre og elever til at klage direkte til kommunaldikrektøren over rengøringen.

-          Det er ikke iorden over for de børn og voksne, der bruger lokationerne i hverdagen.

-          Det er ikke iorden over for politikkerne, der skal lægge navn til en beslutning, som ikke fungerer.

-          Det er ikke iorden, at man betaler 127 mio kr for en ydelse, man rent faktisk ikke får.

Tidligere fik jeg via Pia Adelsteen og kommunaldirektøren udleveret hele udbudsmaterialet omkring rengøringen, som jeg har gennemlæst.

På vælgermøder op til valget blev der fra politikerside flere gange sagt, at hvis der kom materiale på bordet, som viste, at rengøringen ikke lever op til de krav, som er stillet – dvs at vi betaler for noget, vi ikke får - vil man se på sagen igen.

Jeg vil sætte en tilfredshedsundersøgelse i gang hos daginstitutioner, skoler og sfoér for at få belyst problemet. Samtidig vil jeg bede forvaltningen om at belyse, hvor mange ekstraudgifter der har været allerede det første år i forhold til besparelsen på 3,3 mio kr. For med de ekstraudgifter jeg allerede kender til, bliver besparelsen meget lille.

Kasper fortæller, jeg skal informere dig som formand for uddannelsesudvalget, så vi kan blive enige om, hvordan vi gør. Jeg vil foreslå, at jeg sender materialet ud, og at det kommer retur til mig,  så det kan samles og komme på næste udvalgsmøde allerede i august. Det er ikke nok, at der iværksættes undersøgelse fra forvaltningens side,  for det er den naturlige klagevej, som brugerne har opgivet fuldstændig. Der er ingen tillid til, at det tages alvorligt, for klagerne er ikke taget alvorligt.

Det er vigtigt, der kommer fokus på dette kæmpe store problem, så jeg håber på din forståelse for mit initiativ.

Vi ses  - Inge

 

SVAR:

Forespørgsel sendt videre til direktøren og der sættes en undersøgelse i gang på hele rengøringsområdet.

Kommer på som punkt på uddannelsesudvalget

 

1/9-2014 fik udvalget en orientering vedr. rengøringsområdet og proceduren ved klager af Niels Flach og Kristina Kristensen fra forvaltningen. 

Spørgesmål 6 vedr. ekstraudgifter i forbindelse med rengøringen 1/august 2013 til nu

Til Morten Egeskov

Frederikssund Kommune

 

 

Vedr. ekstraudgifter i forbindelse med rengøringen siden 1/august 2013 og frem.

 

Forenede Service overtog rengøringen i Frederikssund Kommune pr. 1/august 2013. Deres bud på området udgjorde en besparelse på 3,3 mio kr.

Jeg er orienteret om, at der er sat en undersøgelse i gang omkring tilfredsheden med rengøringen på de forskellige lokationer.

Jeg vil i den forbindelse gerne have belyst, hvor mange ekstraudgifter Frederikssund Kommune har haft det første år, hvor Forenede Service har stået for rengøringen.

Det være sig i form af:

-          Ekstra rengøring

-          Opskuring af gulve

-          Udskiftning af sanitet mv

-          Samt andre områder

 

Med de ekstraudgifter jeg allerede kender til, må besparelsen på 3,3 mio kr. være ret begrænset.

 

 

Med venlig hilsen

Inge Messerschmidt

Medlem af uddannelsesudvalget

Frederikssund Byråd

 

SVAR:

Der er kommet svar fra Niels Flach, der er leder af området. Kommer på som punkt på uddannelsesudvalget.

 

Spørgsmål 7 til Tina Tving Stauning vedr. højresvingsbane sendt 20/august 2014

Formanden for Teknisk Udvalg

Tina Tving Stanuning
 
 
Frederikssund 20/august 2014
 
 
Vedr. højresvingsbane på Frederikssundsvej
 
Højresvingsbanen på Frederikssundsvej til Græse Mølle, der er en lille blind vej over for Frederikssund Sygehus, bliver meget ofte brugt som holdeplads/rasteplads. 
 
Det drejer sig både om busser, lastbiler (med/uden hænger) og almindelige personbiler. 
 
Det skaber ofte farlige situationer for de biler, der skal dreje ind på Græse Mølle via højresvingsbanen. Og ligeledes for de biler, der skal ud fra Græse Mølle på Frederikssundsvej, da de holdende køretøjer spærrer for udsynet. Senest holdt en lastvogn med anhænger hvil i højresvingsbanen, men han holdt så langt fremme, at han spærrede for tilkørslen til Græse Mølle. Det skabte en meget farlig situation.
 
Spørgsmål:
Er der mulighed for at der ved højresvingsbanen kan opsættes et skilt med standsning forbudt eller standsning/parkering forbudt?
 
Med venlig hilsen
Inge Messerschmidt
Medlem af Byråd i Frederikssund for Dansk Folkeparti (O)
 
Medlem af uddannelsesudvalget
 
Udvalgsformanden har sendt min forespørgsel videre til forvaltningen.
Forvaltningen har sendt min forespørgsel videre til vejdirektoratet, da Frederikssundsvej er en statsvej.
 
 
SVAR:
Modtaget 8/9-2014
 
"Tak for din henvendelse omkring parkering i højresvingsbanen på Frederikssundvej ved Græse Mølle.
 
Vejdirektoratet ønsker ikke at opsætte skiltning med standsning/parkering forbudt, da det er ulovligt at parkere i højresvingsbanen. Vi sætter ikke skiltning op, hvor det i forvejen – i følge Færdselsloven – er ulovligt at parkere. Vejdirektoratet administrerer ikke Færdselsloven.
 
Jeg har i stedet sendt denne mail til Nordsjællands Politi, som administrerer Færdselsloven og har mulighed for at hjælpe med problemet.
 
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har yderligere spørgsmål."
 
Venlig hilsen
XXXXXXXX
Ingeniør 
Planlægning og Myndighed (Næstved)
 
 
 
Modtaget 9/9-2014
 
Fr. Inge Messerschmidt.
 
Jeg kvitterer hermed for modtagelse af nedenstående mail, som er fremsendt via Vejdirektoratet ved Natasja Linke Funch.
 
I lighed med besvarelsen fra ovennævnte skal jeg hermed gøre Dem bekendt med, at Nordsjællands Politi ikke ønsker at skilte en strækning, som i forvejen er reguleret efter Færdselslovens bestemmelser.
 
Jeg vil i stedet sende Deres henvendelse videre til de operative kolleger, som har mulighed for at kigge forbi stedet og eventuelt uddele en række parkeringsgirokort.
 
Med venlig hilsen.
 
XXXXXXXXXXXXX
Politiassistent

Forespørgsel 8) vedr. aktindsigt ang rengøringen til Niels Flach

Hej Niels,

I forlængelse af orientering omkring rengøringen på det sidste uddannelsesudvalgsmøde vil jeg bede om aktindsigt vedr. samtlige klager (skriftlige incl. evt. billedmateriale) og servicerapporter 2014 vedr. følgende loialiteter:
 
Marienlystskolen
 
Falkenborgskolen
 
Pilehaven
 
Ådalen Skole, Nord
 
Ådalen Skole, Syd
 
Krabbedam
 
Lindegårdsskolen
 
SFO Skibyssen
 
Med venlig hilsen
Inge Messerschmidt - DF
imess@frederikssund.dk
60753660
 
Medlem af Frederikssund Byråd
Medlem af uddannelsesudvalget
 

Spørgsmål 9) vedr. inklusion i almenskolerne

Hej Ulla,
Hvis jeg gerne vil høre, hvordan det går med inklusion af elever med særlige behov i almenskolerne, hvordan gør jeg så?

Er der en status over det?

Kan der orienteres om det på et møde i udvalget?

Med venlig hilsen

Inge Messerschmidt - DF
Medlem af Frederikssund Byråd
Medlem af uddannelsesudvalget

Imess@frederikssund.dk
6075 3660

 

SVAR.

Der vil komme en orientering på et udvalgsmøde

Spørgsmål 10) vedr. rengøring

Har sendt mail til alle skoler, specialskoler og børnehuse vedr. tilfredshedsundersøgelse med rengøringen.

Svarfrist 24/oktober 2014

Spørgsmål 11 vedr. Borgerservice af 29/oktober 2014

Sendt til Kommunakdirektøren:

Hej Ole,
Jeg vil gerne fortælle dig om min oplevelse, når jeg kommer i Borgerservice som almindelig borger.
Jeg har hen over sommeren og efteråret været i Borgerservice nogle gange. Hver gang venter jeg mellem 30-40 minutter før det bliver min tur. Det er meget længe at vente. I torsdags jeg var dernede var der en dame, der havde ventet en hel time på at det blev hendes tur. Det er rigtig længe at vente.
Det er et fint system at næste nummer vises på skærmen i venteområdet. Men når man skal vente så længe sidder man og falder i staver eller kommer i snak med de andre der venter. Og så ville det være rigtig smart hvis der kom en lyd når næste nummer kommer på skærmen. Det sker også, men bare ikke hver gang. Lyden kommer måske hver 10. gang. 
Er der ikke nogle der reagerer når næste nummer slås op på skærmen kalder personalet inde bag skranken. Men med den uro og summen og snakken der er i venteområdet, kan man ikke høre at der kaldes, hvis man snakker eller man er svagthørende eller andet. Det ville være smart hvis der var en højtaler som personalet kunne kalde nummeret i eller hvis nummeret både blev synligt på skærmen samtidig med at det blev også blev kaldt via skærmen. 
Min oplevelse var at rigtig mange borgere var gået uden at få klaret det de kom efter, og det er da ærgerligt at folk får en negativ oplevelse pga lang ventetid. 

Med venlig hilsen
Inge Messerschmidt

 

SVAR d. 16/december 2014

Spørgsmål om borgerservice

 

Inge Messerschmidt stillede d. 4.11.2014 spørgsmål til kommunaldirektøren om ventetiden og lydniveauet ved nummerkald i Borgerservice.  

 

 

Ventetider i Borgerservice

Borgerservice har hen over sommeren og i efteråret i perioder haft lange ventetider, særligt pga. ansøgninger om fritagelse for digital post.

 

I en periode på ca. 2 måneder, hvor borgerne har henvendt sig for at blive fritaget for digital post, har der været ventetider på op mellem 30-40 minutter, typisk henover frokosten, da det største henvendelsestræk lå her. For at nedbringe ventetiderne ændrede Borgerservice formen for henvendelserne, så alle ikke skulle ind omkring fronten, men at de blot kunne få vejledning og aflevere ansøgning i kvikskranken, hvor medarbejderne så efterfølgende havde administrativt personale til at udarbejde kvitteringerne. Ventetiden faldt markant i den forbindelse.

 

Borgerservice har endvidere valgt at have en medarbejder fast placeret ved selvbetjeningsområdet for at borgerne kunne få hjælp til selvbetjening på de 6 pcére.

 

Efter den 1. november, hvor der ikke længere skal ske henvendelse vedrørende digitale fritagelser er henvendelsesmønstret i Borgerservice ændret markant. Der har været mellem 30-50 henvendelser dagligt på dette område, da lovgivningen krævede, at borgerne skulle henvende sig direkte i Borgerservice. Disse henvendelser er nu ikke længere til stede, og de sidste 14 dages optælling viser tydeligt et fald i antal henvendelser i Borgerservice. Der er nu hovedsagligt et større antal henvendelser omkring udbetalingsdagen, efter helligdage, omkring ferier vedr. pas og kørekort og ved særligt tilrettelagte situationer, som f.eks. valg. Ekspeditionen er nu  tillige inddelt i "hjælp til pension, folkeregistrering og kontanthjælp/enkeltydelser" og "Pas og Kørekort". Der er i dag tilrettelagt en arbejdsprocedure, så også "Pas og Kørekort" trækker borgere ind, hvis der opstår ventetid blandt de øvrige.

 

I dag er der således et mere smidigt vagtsystem for borgereksepeditionerne, så Borgerservice i spidsbelastningsperioderne, kan dække ind med mere personale. Den daglige typiske ventetid ligger i dag på under 10 minutter. Kommer borgeren i tidsrummet 9-10.30 samt 14-15 er der typisk ingen ventetid. Der opleves et konstant løbende indtag, hvor der typisk kun sidder en til to efterfølgende og venter i perioden mellem kl. 10.30-14.

 

Lyden på indkaldesystemet

Borgerservice har et indkalde-system via skærmene. Den giver en høj lyd, hver gang et nyt nummer kommer op på skærmen. Så vidt borgeren ikke kommer ind, trykker medarbjderen "recall", som betyder at nummeret blinker og der afgives lyd igen. Kommer borgeren stadig ikke, kalder medarbejderen nummeret ud i rummet. Der er foretaget prøve af dette, og det ser ikke ud til at svigte. Borgerservice har dog netop haft service på systemet for 1 måned siden, og der kan have været et problem forinden, som i hvert fald nu så vil være afhjulpet.

 

Men med ophold af mange mennesker og lang ventetid, kan man uden tvivl overse både tal og lyd. Borgerservice oplever, at dette ikke længere er et problem, men vil være opmærksomme på, at i perioder med mange henvendelser igen, vil benytte sig af muligheden for at kunne lave verbalt udkald i venteområdet.

 

Øvrige tiltag

Herudover er det besluttet at Rådhuset, herunder Borgerservice holder ekstraordinært åbent tirsdag(normal lukkedag) den 23. december fra kl. 09.00 til 14.00(som på fredage) og igen har normalt åbent fra fredag den 2. januar 2015.  

Spørgsmål nr 12 sendt til Niels Flach-Jensen vedr. rengøringen

Hej Niels Flach-Jensen.                                                            11/november 2014

For at summere op på rengøringsområdet vil jeg bede om aktindsigt på følgende:

Skriftlige klager samt servicerapporter 1/10 og frem for følgende lokationer:
Marienlystskolen
Falkenborgskolen
Pilehaven
Ådalens Skole, nord
Ådalens Skole, syd
Krabbedam
Lindegårdsskolen
SFO Skibbyssen

Skriftlige klager samt servicerapporter for 1/1 - 11/11 2014 for følgende lokationer:
Børnehuse/daginstitutioner
Ådalen
Mariendal 
Valmuevej
Trollehøjen
Lærkereden
Stenhøjgaard
Højvang
Fjordtoppen
Toftelund
Skuldshøj
Maglehøj
Rørskov
Møllevej
Stagetorn
Ørnesten
Bakkegården
Katholt
Slotsgården
Vandkunsten
Gerlev
Kragebakken
Nordstjernen
Solstrålen
Skolevejen
Tumlebo
Bakkebo
Kroghøj
Lindehuset
Stjernen
Strandstræde
Troldhøj
Øparken

Skoler/SFO
Græse Bakkeby 
Jægerspris
Solbakke
Byvang
Kingo
Marbæk
Skuldelev
Ferslev
Gyldensten
Kølhale
Bakketoppen
Svinget
Højvang
Skolen ved Kæret

Klub Græse Bakkeby
Klub 107

Ungdomsskolen

Ådalens tandpleje
Marienlystskolens tandpleje

Samtidig vil jeg bede om aktindsigt i den sideløbende konto, der bruges til ekstra udgifter i forbindelse med rengøringen fra 1.1 til 11.11 2014

Med venlig hilsen

Inge Messerschmidt
Medlem af Byrådet for DF
Medlem af uddannelsesudvalget

Imess@frederikssund.dk
6075 3660


Spørgsmål 13 til Anne-Mette Risgaard Schmidt vedr. voldelige episoder i skolen

27/november 2014

Forespørgsel sendt til Anne-Mette Risgaard Schmidt, min udvalgsformand om muligheden for en orientering om en personsag og hvordan voldelige episoder i skolerne håndteres fremover.

 

12/januar 2014

Orientering er givet på udvalgsmødet

Spørgsmål 14 sendt til Kommunaldirektøren vedr. flygtningesituationen i Frederikssund

9/december 2014

Efter indslag i Nyhederne på TV i sidste uge vedr. flygtninge i Frederikssund vil jeg spørge, om der er mulighed for at få en orientering omkring situationen vedr. modtagne flygtninge her i Frederikssund. Evt på Byrådsmøde. 

- hvor mange er der kommet?
- hvor bliver de indkvarteret?
- hvad sker der fremover med dem?
- hvordan ser økonomien ud omkring flygtningene?

Med venlig hilsen
Inge Messerschmidt DF
Medlem af Byrådet
Medlem af uddannelsesudvalget

Imess@frederikssund.dk

 

Orientering givet på Byrådsmøde januar 2015

Spørgsmål 15 vedr. samtaler med skolelederne i kommunen

9/december 2014

Hej Anne-Mette,
Er der mulighed for at vi på næste udvalgsmøde kan få en opdatering i forhold til de samtaler, som Ulla Olin skal have med de mange ledere på skoleområdet, der pt er i gang?


Med venlig hilsen
Inge Messerschmidt DF

 

12/januar 2015

Orientering er givet på udvalgsmødet

Spørgsmål 16 vedr. p vagtselskaberne i Frederikssund

9/januar 2015

Efter at have modtaget link til bekendtgørelse i Færdselsloven vedr. parkering på private arealer har jeg sendt endnu en forespørgsel til Teknisk forvaltning. 

 

30/januar 2015 har jeg modtaget svar fra Teknisk forvaltning.

Spørgsmål 17, vedr. p vagtselskaberne i Frederikssund

30/januar 2015

Efter at have modtaget svar fra Teknisk forvaltning hvori jeg bekræftes i min henvendelse, sender jeg forespørgsel til Justitsministeren ang fortolkning af ordlyden i ovennævnte bekendtgørelse.

11/februar 2015 har jeg ikke fået nogen tilbagemelding hvorfor jeg fremsender den samme forespørgsel endnu en gang. 

12/februar 2015 blev jeg ringet op af Justitsministeriet, men jeg bad om et skriftligt svar.

17/marts 2015 har jeg sendt samme forespørgsel vedr fortolkning til Transportministeriet. Her fik jeg mail retur at de har været i kontakt med Justitsministeriet ang mit spørgsmål men da Justitsministeriet vil svare mig overlader Trafikministeriet sagen til dem. 

23/marts 2015 har jeg har talt med Park Nord, som kommunen benytter sig af og fik en oplysende snak. 

21/april 2015 sender jeg min forespørgsel endnu en gang til Justitsministeriet da jeg ikke har modtaget noget svar endnu.

2/juli 2015 sender jeg min forespørgsel via DF`s trafikordfører Kim Christiansen til JM, da jeg endnu ikke har fået svar.

Spørgsmål 18 vedr. Beredskabsplanen til Borgmesteren

D.d. har jeg sendt forespørgsel til Borgmesteren vedr. beredskabsplanen og hvordan man vil kommunikere og informere hvis al teknologi bryder sammen. En plan B til den ellers rigtig gode Beredskabsplan. 

 

16/februar 2015 er der kommet svar fra Borgmesteren:

Vi har i det landsdækkende Sikkerhedsnet/tetrasystemet reserveret et antal radioer og kaldenumre dedikeret til krisestaben, således krisestaben via sikkerhedsnettet kan kommunikere med hinanden såfremt de normale kommunikationsmidler er ude af drift.
 
Så opstår situationen, at krisestaben ikke kan ringe til hinanden, kommer beredskabet med et antal radioer til kommunikation, men kun internt i krisestaben.

Spørgsmål 19 sendt til Tina T Stauning vedr. fodgængerfelt på Roskildevej d. 21/april 2015

Når skolebørnene skal krydse Roskildevej

 

Det er glædeligt at konstatere, at der nu er etableret lyskryds ved den første chikane på Roskildevej, hvor eleverne kan/skal krydse for at komme til/fra skole på Ådalens Skole Nord.

Den midterste chikane ved udkørslen fra Stagetornsvej bruges ligeledes af rigtig mange elever, når de skal krydse Roskildevej. Udsynet er ofte ringe – bl.a. pga af parkerede biler - så denne forespørgsel drejer sig om evt. etablering af fodgængerfelt på denne midterste chikane. Dette vil medføre,  at bilerne vil blive opmærksomme på,  at der er børn, der skal krydse vejen og standse.

Ofte opstår der uheldige situationer på trods af, at der kun må køres med 40 km/t morgen og eftermiddag.

 

 

Med venlig hilsen

Inge Messerschmidt Dansk Folkeparti

 

 

11/8 2015 modtager jeg mail fra ingeniør fra Vej og Park, der meddeler, at der kommer fodgængerovergang snarest.

 

Spørgsmål 20 sendt til Tina T. Stauning vedr. stianlægget omkring sygehuset

Til formanden for Teknisk Udvalg

Tina T. Stavning

Frederikssund 2/juli 2015

 

 

Vedr. stianlæg i det grønne område omkring Frederikssund Sygehus.

Hej Tina.

Jeg har modtaget en del henvendelser fra borgere ang.  problematikken med stianlægget omkring Frederikssund Sygehus.

Mange beboere fra Græse Bakkeby bruger disse stier for at komme til byen, til skole og ellers bare færdes, hvor der ikke er biler.

Ved flere tilfælde har området efter meget og voldsom regn været fuldstændig ufremkommeligt.

Det hele kan stå under vand, så det nærmest er en stor sø.

Belægningen på stierne kan være svær at færdes på, specielt hvis man som handicappet bruger kørestol, elcykel el.lgn, da man kører fast i gruset.

Der er opsat skilte for enderne af stianlægget,  hvor der står, at stianlægget kan være ubrugeligt ved megen regn.

 

Min forespørgsel går på, om der er mulighed for at ændre på stianlægget, så det bliver brugbart i al slags vejr.

 

Ved f.eks. at hæve stianlægget nær vådområderne/Græse Å kan man undgå de oversvømmelser, der opstår ved voldsom regn – hvilket der formentlig kommer mere af fremover.

 

Stianlægget bruges bl.a. af mange skolebørn der kører til og fra skole fra Græse området.

 

 

Med venlig hilsen

 

Inge Messerschmidt

Dansk Folkeparti

Frederikssund Byråd

Spørgsmål 21 sendt til Formanden for fritidsudvalget Morten Skovgaard, 5/juli 2015

Hej Morten

Jeg mener at huske, at vi på sidste års budget talte om at gøre noget ved de forskellige badebroer mv på strandene.
 
Hvornår går det i gang?
 
"Tømmerflåden" eller, den man springer fra ved Marbæk Strand, er defekt. Man kommer til skade på den. Ligeledes er en af trapperne farlig at bruge. 
 
Ved du, hvornår eftersyn/renovation går i gang?
 
God sommer

Med venlig hilsen
 
Inge Messerschmidt - DF
Medlem af Frederikssund Byråd
Medlem af uddannelsesudvalget
 
Morten Skovgaard sender sagen til direktøren for Teknisk Forvaltning, der sender videre til sekretær, der sender videre til VejogPark, der står for vedligehold mv. 
 
13/juli 15 modtager jeg svar fra Vej-og park der meddeler at de vil se på det straks

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.11 | 22:48

Husker godt at Morten Messerschmidts søster desværre blev dræbt, men var det en kulturberigerkæreste eller en af skandinavisk afstamning, som gjorde det

...
08.11 | 13:22

Hej Christine. Alle fire børn trives og har en stabil hverdag, og
bor hos os, mormor og morfar, der er blevet netværksplejefamilie. Tak for dine tanker.

...
08.11 | 11:50

Kære Inge,
Nu er det snart 1 år siden, at du mistede din datter Line. Hvordan har hendes børn det idag og hvem passer dem? Tænker tit på Jer.

...
15.10 | 17:27

Kære Inge - er Mortens Aften opkaldt efter din søn?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE